Förrehabilitering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 mars 2014

Interpellation: Förrehabilitering

Interpellation 2013/14:292 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 19 februari

Interpellation

2013/14:292 Förrehabilitering

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

För långtidssjukskrivna som står mycket långt från arbetsmarknaden kan förrehabilitering vara ett bra sätt att stärka individens möjligheter att klara en kommande arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns ett behov av att utveckla fler individuellt anpassade vägar tillbaka till arbetslivet för personer med komplexa behov av insatser. En utvärdering av ett förrehabiliteringsprojekt på tio folkhögskolor, i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har visat positiva resultat.

Den 15 mars 2013 skickade Arbetsförmedlingen in en begäran till regeringen om önskade förändringar av regleringsbrev och förordningar. Arbetsförmedlingens begäran kom efter att frågan beretts gemensamt med Försäkringskassan och Folkbildningsrådet.

Goda erfarenheter från Studiemotiverade folkhögskolekurser för arbetslösa ungdomar och folkhögskolans EU-finansierade projekt med förrehabilitering för långtidssjukskrivna gjorde att Arbetsförmedlingen ville erbjuda liknande insatser för en vidgad målgrupp. Den 19 december avslog regeringen Arbetsförmedlingens begäran.

Min fråga till statsrådet är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att långtidssjukskrivna ska kunna erbjudas förrehabilitering på folkhögskolor?