Förmögenhetsskatt och amnesti

Interpellationsdebatt 14 maj 2007
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 6

Anf. 30 Anders Borg (M)

Fru talman! Lars Johansson har frågat mig om regeringen i sin proposition om avskaffandet av förmögenhetsskatten förbereder en skatteamnesti för förmögenheter som tas hem till Sverige. Skatteamnesti är ett främmande inslag i svensk rättstradition. Amnesti i samband med ett avskaffande av förmögenhetsskatten innebär att de personer som kringgått skatten genom att flytta förmögenheter utomlands skulle befrias från förmögenhetsskatt och kanske även skatt på kapital- och arbetsinkomster i efterhand. Dessa personer skulle således gynnas jämfört med dem som betalat den skatt som beslutats av riksdagen. Det är mycket viktigt att det svenska skattesystemet slår vakt om en rättvisa i beskattningen. De skattskyldiga ska kunna känna sig säkra på att de regler som riksdagen beslutat också gäller lika för alla. En skatteamnesti riskerar att uppfattas som orättvis och stötande av dem som följt reglerna i alla år till förmån för dem som gömt undan sina skattepliktiga tillgångar. Erfarenheter från länder som har infört amnesti visar att utfallet är varierande. Internationella erfarenheter visar emellertid att de vinster som kan uppkomma av en amnesti på kort sikt riskerar att undergräva skattemoralen i landet på längre sikt. Införandet av en amnesti kan även skapa förväntningar om ytterligare amnestier i framtiden. Mot denna bakgrund har jag inte för avsikt att lägga fram något förslag om skatteamnesti i samband med att förmögenhetsskatten slopas. Då Lars Johansson, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav andre vice talmannen att Christin Hagberg i stället fick delta i överläggningen.

Anf. 31 Christin Hagberg (S)

Fru talman! Tack finansministern för svaret! Svaret är klart och entydigt. Det införs ingen skatteamnesti i Sverige i samband med att förmögenhetsskatten avskaffas om finansministern får bestämma. Det är bra att finansministern slår vakt om det svenska skattesystemet och i alla fall i denna del ser till att de som gör rätt för sig gynnas. Det har ju rått en oklar inställning från regeringen om det ska bli någon amnesti eller inte. Finansministern har hela tiden varit tveksam medan flera andra ministrar har varit positiva till en amnesti. Socialministern och tillika partiledaren för Kristdemokraterna har vid flertalet tillfällen sagt att idén är värd att pröva: "Jag tycker att idén är värd att pröva. Genomför man enbart avskaffande av förmögenhetsskatten kommer delar av de här pengarna ändå inte hem. Jag tror att en amnesti kan få en väldigt stor betydelse." Han tillägger dock att detta måste prövas först, vilket vi socialdemokrater undrar om man har gjort. Eller är det bara finansministern som tycker att amnestin inte är bra? Min fråga till finansministern blir: Har ni diskuterat och kommit överens om att det inte blir någon skatteamnesti vid avskaffandet av förmögenhetsskatten, eller kan det bli ett annat utfall?

Anf. 32 Anders Borg (M)

Fru talman! Det finns en lång erfarenhet av skatteamnestier från olika länder. Det är naturligtvis en komplex fråga hur dessa påverkar ekonomin. Det är många som har varit misslyckade. Vi har för närvarande en situation i Grekland där amnestierna förväntades ge miljardbelopp och det i slutändan har handlat om några hundra miljoner som har kommit tillbaka till landet. Det finns andra amnestier, inte minst i länder som har övergått från diktatur till demokrati. Där har skattesystemen uppfattats som så illegitima att en amnesti, när den väl har genomförts, kan ha haft en positiv effekt. Min bedömning är att Sverige har ett skattesystem som i huvudsak uppfattas som legitimt bland medborgarna, även om många med mig kan tycka att skatterna är för höga och att vi ska sänka dem i den takt som ekonomin tillåter och finansiering kan säkras. Vi har dock gjort en bedömning, när vi har vägt av det här, givet att vi i Sverige har en förhållandevis hög grad av legitimitet i skattesystemet, att vi har en väldigt tydlig svensk rättstradition när det gäller amnestier. Detta är någonting som är främmande i det svenska rättssystemet. Det är normalt sett ingenting vi använder. Då har vår samlade bedömning varit att det inte är aktuellt att lägga fram ett förslag om en skatteamnesti i samband med att vi avskaffar förmögenhetsskatten.

Anf. 33 Christin Hagberg (S)

Fru talman! Jag fick egentligen inget svar. Jag vet inte om "vi" är regeringen. Eller vem är det egentligen? I svaret står det både "regeringen" och "jag". Jag skulle vilja ha ett lite tydligare svar på frågan. Ett av skälen till att man vill avskaffa förmögenhetsskatten är ju att man tror att det ska komma tillbaka en del pengar till Sverige som nu är placerade i utlandet på olika sätt. Och både bland finansministerns egna partikamrater och bland andra borgerliga kamrater och bland regeringskolleger finns det en annan mening. Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, säger att man har stoppat undan någonstans mellan 500 och 1 000 miljarder kronor. Jag vet inte om det stämmer. Det är ju väldigt svårt att göra en sådan bedömning och uträkning. Men han påstår i alla fall det. Och han menar att man borde bli förlåten om man bidrar till en ökad tillväxt i Sverige. En av Centerpartiets ledamöter i skatteutskottet, som också är för en amnesti, menar att det är viktigt att amnestin gäller både ekonomiska och juridiska konsekvenser. Annars får det ingen effekt. Han tycker att det är viktigt att om vi i Sverige vill komma åt pengarna måste de som undanhållit dessa veta att de inte råkar ut för repressalier när de tar hem dem till Sverige. Därför frågar jag återigen: Har finansministern hela alliansen bakom sig i sitt svar, eller är det finansministerns eget uttalande? Det är en intressant fråga. Skatteverket har också gått ut i den här debatten om amnesti, där man säger att de pengar som återinförs till Sverige kommer man inte att prioritera. Det är en fråga som vi som lagstiftare och de som ytterst ska värna om det svenska skattesystemet och rättssystemet kanske också funderar över. Är det finansministern eller är det hela regeringen och alliansen?

Anf. 34 Gunnar Andrén (Fp)

Fru talman! Med anledning av att Christin Hagberg frågade hur andra partier ställer sig vill jag meddela att Folkpartiet helt stöder Anders Borg och regeringen i att det inte ska vara någon amnesti. Med den bakgrunden att de två största partierna samt det lilla Folkpartiet dessutom kommer att gå emot en sådan amnesti förefaller det inte vara någon majoritet för detta i riksdagen.

Anf. 35 Anders Borg (M)

Fru talman! Det är naturligtvis glädjande att Christin Hagberg på ett så tydligt sätt i Lars Johanssons frånvaro vill deklarera sitt starka stöd för Finansdepartementet och den hållning alliansregeringen har här. Det är naturligtvis också glädjande att Gunnar Andrén har kommit till samma slutsats i den här diskussionen. Skälet till att vi vill avskaffa förmögenhetsskatten är att vi i Sverige har ett bra företagsklimat men ett bristfälligt entreprenörsklimat. Det är för få som är företagare. Det är för få av småföretagarna som vill växa snabbt. Det har bland annat berott på att alldeles för mycket pengar har lämnat Sverige. Det är en förbättrad finansiering av företagsamhet, investeringar och jobb som vi kan uppnå med ett avskaffande av förmögenhetsskatten. Det påminner mycket om det som Socialdemokraterna gjorde med arvs- och gåvoskatten. Det var en skatt man kunde välja om man ville betala. Det var en skatt som hade negativa effekter på företagsklimatet. Det är bra att vi nu kan få bort denna skatt. Jag föreställer mig också att den socialdemokratiska regering som någon gång i framtiden om många många år tillträder inte heller kommer att välja att återinföra förmögenhetsskatten. Låt mig ändå säga att regeringen inte har för avsikt att lägga fram något förslag om skatteamnesti i samband med att vi presenterar förslaget om att avskaffa förmögenhetsskatten.

den 25 april

Interpellation

2006/07:489 Förmögenhetsskatt och amnesti

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen aviserar i vårpropositionen att förmögenhetsskatten ska avskaffas helt från och med 2007. Något förslag på hur det ska gå till finns inte utan ledamöter i riksdagen kan enbart utgå från olika pressmeddelanden från regeringens företrädare.

Regeringen hoppas på att ett slopande av förmögenhetsskatten ska leda till att kapital som har lämnat Sverige ska återföras. Hur mycket kapital som kan komma att återvända är mycket osäkert. Det är dessutom så att kapital som återförs från utlandet och som undandragits från beskattning blir förmögenhetsskattepliktigt ända upp till fem år. Därutöver kan det också bli fråga om skattetillägg på 40 procent.

Andra länder i Europa som har avskaffat förmögenhetsskatt har infört en särskild skatteamnesti för inkomster som tas hem från utlandet. Statsrådet Göran Hägglund uttalade den 6 mars i Svenska Dagbladet att han tycker idén om skatteamnesti ”för de svenskar som gömmer pengar utomlands” borde prövas av regeringen.

Min fråga till finansministern blir därför om regeringen i sin proposition om avskaffandet av förmögenhetsskatt förbereder en skatteamnesti för förmögenheter som tas hem till Sverige.