Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 november 2006

Interpellation: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november

Interpellation

2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

av Jörgen Johansson (c)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen för finansiella tillgångar och reala tillgångar som inte är fastigheter och bostadsrätter från 1,5 % till 0,75 % för fysiska personer och dödsbon. För fastigheter och bostadsrätter är inriktningen att skattesatsen till en början ska ligga kvar på 1,5 %.

I dag är arbetande kapital i aktiebolag undantaget från förmögenhetsbeskattning. Ägare till aktier i onoterade bolag måste därför kunna försvara kapitalinnehav med att det finns ett behov av kapital för investeringar eller oförutsedda utgifter i företaget. Skatteverket bedömer sedan vad som är ett rimligt kapitalbehov i det enskilda företaget och fattar eventuellt beslut om att företagaren ska förmögenhetsbeskattas för företagets kapital. Tillämpningen av reglerna på senare år har oroat många företagare och har förorsakat en infekterad debatt. Från allianspartiernas sida har vi under föregående mandatperiod lagt fram konkreta förslag om ändring av förmögenhetsskattelagen för att få till stånd en tryggare tillämpning för företagaren. Även om regeringen nu avser att halvera skattesatsen för finansiella tillgångar kommer lex Uggla att finnas kvar under övergångstiden om inget görs.

I skatteutskottet diskuterar vi nu på nytt frågan om lex Uggla.

Mot den bakgrunden är min fråga:

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder för att ta bort den skadliga och kontraproduktiva lex Uggla-beskattningen?