Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren

Interpellation 2010/11:24 av Romson, Åsa (MP)

den 1 november

Interpellation

2010/11:24 Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren

av Åsa Romson (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Det har nyligen uppmärksammats att det finns förhöjda halter av ämnet PFOS i områden utanför Uppsala och Märsta i norra Mälaren samt vid Görvelfjärden i östra Mälaren där råvatten tas som försörjer en halv miljon människor i norra Stockholm med drickvatten. Sigtuna kommuns miljökontor har skickat fisk från Rosersbergsviken på fördjupande analyser och sedan två år tillbaka är det fiskestopp i angränsande Halmsjön. Räddningsverkets tidigare verksamhet vid Rosersberg och vattenavrinningen från Swedavias (före detta Luftfartsverket) flygplats Arlanda misstänks utgöra större källor för PFOS i området.

PFOS är en kemikalie som inte bryts ned i naturen, utan ansamlas där. Den är kroniskt giftig, reproduktionsstörande och giftig för vattenlevande organismer. Sverige och EU har infört regler för att begränsa användningen av PFOS. PFOS sprids högt upp i näringskedjan och påträffas därför bland annat i fiskar. Att äta fisk eller dricka vatten med så låga halter som det handlar om i Mälaren är inte direkt hälsofarligt utan oron från myndigheterna gäller de långsiktiga konsekvenserna.

Området kring Räddningsverkets före detta räddningsskola i Rosersberg har under många år använts som övningsområde vid utbildning inom brandbekämpning, livräddning och kemikalieolyckor, en verksamhet som kan ge upphov till markföroreningar. Sankmarken vid Rosersberg är enligt uppgift den av PFOS värst förorenade marken i Stockholms närhet. Den andra större källan för PFOS-utsläpp i området är dagvatten från Arlanda som bland annat samlas i Halmsjön, uppströms Mälaren.

Kommunen har låtit IVL göra kompletterande undersökningar i samband med nedläggningen av Räddningsverkets skola i Rosersberg och efter det förelagt SGU, som bär det eventuella saneringsansvaret, att fördjupa analyserna. SGU har dock överklagat föreläggandet och föreslår i stället provtagning och kontroll att utföras på annat sätt. Under tiden ligger förorenande sediment kvar.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ministern:

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att fisk och dricksvatten från norra och östra Mälaren inte utgör en långsiktig risk för människors hälsa?

På vilket sätt avser ministern att säkerställa att statliga aktörer inte undandrar sig ansvar för undersökningar och sanering vid misstankar om föroreningar?

På vilket sätt avser ministern att agera för att minska användningen av PFOS i Sverige?