Fördelningen av statliga forskningsmedel mellan lärosäten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 12 april

Interpellation

2011/12:323 Fördelningen av statliga forskningsmedel mellan lärosäten

av Thomas Strand (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Med den nu förda politiken för högre utbildning och forskning går de stora strömmarna av forskningsmedel till de äldre och stora universiteten. Endast en rännil av forskningsmedlen går till högskolorna och de yngre universiteten. Enligt tillgänglig aktuell statistik från Högskoleverket ser man att nästan 90 procent av de statliga forskningsanslagen går till de äldre universiteten. De fyra unga universiteten får dela på knappt 6 procent. De återstående 13 högskolorna får ca 5 procent. Det är siffror som talar för sig själva. Det leder till ett tudelat system. Vi får ett A- och ett B-lag bland lärosätena, vilket är beklagligt. Vi behöver utveckla ett resursfördelningssystem som stöder alla lärosäten att utveckla sin utbildning och forskning.

Riksrevisionen noterade nyligen i sin rapport Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning (RiR 2011:21) att det finns en obalans i forskningsmedlens fördelning. Man rekommenderade att regeringen bör överväga om systemet för fördelningen av basanslaget är väl avvägt i relation till målet att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och att värna lärosätets integritet gentemot sina samarbetspartner. Ett enigt utbildningsutskott biföll i sitt betänkande 2011/12:UbU8 en motion från Socialdemokraterna som pekade på den obalans i fördelningen av basanslaget som Riksrevisionen konstaterat. Utskottet beslutade därför att ge regeringen till känna att regeringen bör överväga om systemet för fördelning av basanslaget är väl avvägt i relation till målet att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och att värna lärosätets integritet gentemot sina samarbetspartner (s. 12).

Min fråga till utbildningsministern är vad han avser att göra för att rätta till den obalans av hur statliga forskningsmedel fördelas mellan lärosätena i syfte att säkerställa att även landets högskolor och yngre universitet får rimliga resurser för att bedriva utbildning, forskning och innovation.