Förändrad läroplan i förskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 januari 2007

Interpellation: Förändrad läroplan i förskolan

Interpellation 2006/07:167 av Hultqvist, Peter (s)

den 15 december

Interpellation

2006/07:167 Förändrad läroplan i förskolan

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

I ett svar på en enkel fråga från Mats Gerdau (m) skriver ministern följande:

För att öka det pedagogiska inslaget i förskolan och stärka likvärdigheten i kvalitet avser regeringen att införa tydligare mål i förskolans läroplan.

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, anges sådant som värdegrund samt mål och riktlinjer. Detta gäller normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem samt samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmen.

Min upplevelse av det praktiska arbetet i barnomsorgen är att de mål och riktlinjer som finns präglar verksamhetens planering. Ambitionen är att hela tiden skapa en balans mellan omsorg och pedagogik. Det har dock dragits en gräns mellan vad som är att betrakta som förskola och vad som är skola. Leken är därför ett viktigt inslag i förskolan. Den ligger till grund för lärandet.

För att stärka kvaliteten i förskolan och därmed också förutsättningarna för att uppnå läroplanens intentioner riktade den förra regeringen ett särskilt statsbidrag till barnomsorgen. Detta var något som avvisades av den dåvarande borgerliga oppositionen. När nu ministern aviserar förändringar skapar det naturligtvis frågor kring förskolans pedagogiska verksamhet. En ändrad tyngdpunkt i sammanhanget kan riskera att föra verksamheten mot mer av det som kan kallas för barnskola. Om fokus blir ett annat än det som nu unikt varit barnomsorgens och förskolans byggt på Lpfö 98 så är det en väsentlig förändring som föreslås.

Mina frågor till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder som ger ett större skolfokus på förskolans verksamhet?

I så fall, hur ser statsrådet på balansen mellan omsorg och pedagogik i dels åldersgruppen 1–3 år, dels åldersgruppen 4–5 år?