Till innehåll på sidan

Föräldraförsäkringens framtida utformning

Interpellationsdebatt 12 maj 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 10 Statsrådet Anna Tenje (M)

Fru talman! Sanne Lennström har frågat mig om jag och regeringen avser att göra om föräldraförsäkringen så att den kan flyttas över till andra personer, till exempel en barnflicka.

Fru talman! Mycket har hänt i Sverige sedan föräldraförsäkringen infördes 1974. Synen på föräldraskap har utvecklats, och det är ändamålsenligt att lagstiftningen går i takt med den. Enligt nuvarande ordning kan föräldrar avstå föräldrapenningdagar till den andra föräldern eller till den som enligt socialförsäkringsbalken likställs med förälder. Ett sådant avstående kan till exempel göras till en förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern eller till en sambo, men inte till någon annan närstående som föräldern inte bor tillsammans med.

Rätten till tillfällig föräldrapenning när ett barn är sjukt eller smittat är däremot möjlig att överlåta till en bredare krets, nämligen till personer som är försäkrade för arbetsbaserade förmåner och som väljer att avstå från arbete för att vårda barnet i stället för föräldern. Det kan handla om en mor eller farförälder men också en annan person som står barnet nära och som föräldern har stort förtroende för.

Regeringen anser att föräldrar bör få fler verktyg och större möjligheter att använda föräldrapenningen flexibelt. Ett exempel för att stärka valfriheten är att utöka föräldrars möjligheter att överlåta föräldrapenningen till fler personer än vad som för närvarande är fallet.

Ett förslag om att utvidga möjligheterna att överlåta föräldrapenning har lämnats i betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen, en SOU från 2017. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu vidare i Regeringskansliet.

I detta arbete är mitt ingångsvärde att eventuella förändringar ska bidra till att underlätta för familjer, med stor respekt för att de ser olika ut och har olika behov. Det handlar om att skapa förutsättningar för att avlasta i vardagen och få livspusslet att gå ihop, exempelvis genom möjligheten till tillfällig föräldrapenning vid ett barns sjukdom.


Anf. 11 Sanne Lennström (S)

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet!

I Sverige är vi stolta över den föräldraförsäkring vi har. Och många länder är intresserade av att studera hur vi har utformat den. Jag har till exempel nyligen blivit intervjuad av sydkoreansk tv. De var väldigt intresserade av hur vi har utformat vår föräldraförsäkring, eftersom de anser att vi har lyckats lösa livspusslet för människor. Till exempel behöver kvinnor inte välja mellan att jobba eller skaffa barn. Det har visat sig att vi kan göra både och, menade man.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har dock en bit kvar att gå innan vi har exempelvis ett jämställt uttag mellan mammor och pappor i vår svenska föräldraförsäkring.

Jag har undrat en del över vilka planer Tidölagspartierna har i kikaren när de har sagt att föräldraförsäkringen måste bli mer flexibel. Svaret kom nyligen när statsrådet deltog i en intervju i tidningen Mama och där sa att man ska kunna ge dagar ur föräldraförsäkringen till en bekant.

Vår före detta socialdemokratiska regering ansåg det fullt rimligt att exempelvis bonusföräldrar som bor tillsammans med barnet ska kunna ta del av föräldraförsäkringen. Det ska också vara möjligt att livspussla exempelvis genom att mormor eller farfar kan vara hemma med ett sjukt barnbarn.

Men vad öppnar det upp för att en bekant ska kunna ta ut dagar ur föräldraförsäkringen, undrar jag. Jag själv och flera med mig, såsom TCO och företrädare för LO, undrar om vi behöver befara en utveckling där regeringen vill införa en form av nannysystem i Sverige, ett system där föräldrapenningen blir en voucher som man kan ge till någon som kan använda de dagar som man har fått för att vara tillsammans med sitt barn.

Under förra veckans debatt om familjeekonomisk politik ställde jag den frågan till den moderata ledamoten Högström, som också sitter här i salen. Hon ville då inte definiera ordet bekant. Vi hade diskussioner om mormor och farmor. Alla har väl olika relationer med sin mormor och sin farmor, men jag hade en väldigt nära relation med min mormor och min farmor och räknar därför inte riktigt dem till kretsen bekanta. I denna debatt skulle jag ändå vilja uppehålla mig vid diskussionen om ordet bekant.

Vad jag kan se nämns det inte heller någonting i utredningen som statsrådet nämner om att en bekant skulle komma i fråga angående överlåtelse av dagar. Däremot kan vi med början på sidan 551 i betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen läsa att "det får anses som självklart att vårdnadshavaren kommer att välja en person som i någon mening är närstående", alltså nära anhörig.

I ministerns första anförande fick jag inget ja-eller-nej-svar på min fråga om vouchersystem.

Jag är medveten om att min kollega Åsa Eriksson nyligen ställde samma fråga till statsrådet vid riksdagens frågestund. Kommer regeringen att införa ett vouchersystem för föräldraförsäkringen? Det är den fråga som jag, ledamoten Åsa Eriksson och antagligen även TCO med flera skulle vilja få svar på här i dag.

Är regeringens avsikt att göra föräldraförsäkringen till ett vouchersystem? Ja eller nej?


Anf. 12 Sofia Amloh (S)

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag vill även tacka min riksdagskollega som har tagit initiativ till interpellationen. Jag tycker att det här är en jätteviktig debatt, och vi får säkert anledning att återkomma till detta flera gånger under mandatperioden.

Jag vill börja med frågan om varför vi har det välfärdssystem vi har. Varför har vi just föräldraförsäkringen? Statsrådet nämnde i sitt svar när den tillkom. Den utformades för att både män och kvinnor ska kunna vara i arbetslivet hela livet - genom familjebildande och inte och under tiden man befinner sig i ett familjeliv och inte. Oavsett hur människor levde skulle vi ha ett system i Sverige som fungerade för män och kvinnor. På den tiden var kvinnorna hemma med barnen, men nu skulle de också kunna vara i arbetslivet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det handlar delvis om rättvisa och jämställdhet. Kvinnor ska ha samma möjlighet till ekonomisk frihet som män. Det handlar också om att vara ett produktivt, modernt land där alla ska kunna jobba. Det ska inte bara vara männen som bidrar till produktiviteten. Allt detta har föräldraförsäkringen bidragit till.

Min kollega lyfte fram en koreansk tv-intervju, och själv har jag bott i Singapore. Där kunde jag inte gå någonstans utan att man pratade om Sveriges välfärdssystem och föräldraförsäkring. I många andra länder - vi behöver inte gå så långt bort som till Asien, utan det räcker att vi håller oss i Europa - kan man se hur det här påverkar arbetssituationen, hur många människor som arbetar, sysselsättningen och produktiviteten.

Det bekymrar mig att regeringen börjar öppna för att någon annan ska vara hemma med barnen. Det är en sak när det kommer till sjukdom eller liknande, men när man har fått barn och ska vara hemma med dem är det för att barn har rätt till sina föräldrar. Det är inte via föräldraförsäkringen vi ska börja med att möjliggöra både familjeliv och yrkesliv. Ett exempel kan vara att över 40 procent av anmälningarna om könsdiskriminering i arbetslivet som inkom till Diskrimineringsombudsmannen förra året handlade om graviditet och föräldraskap.

Vi behöver skapa ett inkluderande samhälle som är tillåtande och tolerant och skapar rätt förutsättningar. Det handlar inte om att lösa ett livspussel genom att ge bort tiden med sina barn till någon annan, för det är högst oklart vem "någon annan" är.


Anf. 13 Statsrådet Anna Tenje (M)

Fru talman! Jag vill börja med det som båda riksdagsledamöterna var inne på, nämligen det stora intresset för svensk föräldraförsäkring. Premiärministern i Sydkorea var här förra veckan, och då hade mitt departement och min statssekreterare en lång dragning tillsammans med en lång rad experter för att hjälpa Sydkorea att få bukt med sin svåra demografiska utmaning.

Det är en tuff situation när man vill att fler barn ska födas i landet trots avsaknad av föräldraförsäkring. Kvinnor kan inte alls kombinera föräldraskap och fortsatt karriär, och då väljer de att göra karriär i stället för att skaffa barn - därav den svåra situationen i Sydkorea. Det är nog där det är värst, men man ser det också i Japan.

Jag avslutade förra veckan ett informellt Epscomöte under svenskt ordförandeskap med mina ministerkollegor med en otroligt tydlig diskussion. Vi har en demografisk utveckling med allt fler äldre. Allt färre ska nu försörja allt fler. Föräldraförsäkringen är en nyckel till att det ska funka att ha ett arbete och samtidigt få livspusslet att gå ihop och vara en närvarande förälder. Föräldraförsäkringen är i mångt och mycket nyckeln till detta, och det talar jag gärna mer om med mina ministerkollegor runt om i EU men framför allt i andra delar av världen.

Fru talman! Jag nämnde i mitt inledningsanförande att detta är ett förslag som kommer från en SOU från 2017. Det var en SOU som den dåvarande regeringen fick i sitt knä. Det var då Socialdemokraterna styrde. Jag kan bara konstatera att riksdagsledamoten Sanne Lennström nu säger att hon är för att öka flexibiliteten och möjligheterna för de föräldrar som skulle bli särskilt berörda, såsom bonusfamiljer, regnbågsfamiljer och ensamstående kvinnor. Det gläder mig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Socialdemokraterna hade förstås chans att göra något åt detta under sin regeringsperiod, men valde uppenbarligen att inte gå vidare med förslagen. De bereds nu i Regeringskansliet under min ledning, och jag tror att de olika förslagen i SOU-rapporten skulle kunna vara väldigt värdefulla att gå vidare med. Det handlar om de grupper som i dag har särskilda utmaningar när det gäller att förena arbetsliv och familjeliv, i synnerhet ensamstående föräldrar, men också om företagande. Det kan även handla om familjekonstellationer där det finns mer än en vårdnadshavare som delar föräldraskapet för ett barn. Men det finns som sagt inga förslag. Det här bereds just nu i Regeringskansliet.

Alla eventuella förändringar som regeringen kan komma med syftar självklart till att underlätta för familjer och att göra en redan generös föräldraförsäkring ännu lite bättre så att den kommer mer i samklang med den verklighet vi befinner oss i och de moderna familjekonstellationer som finns i dag. Fler ska kunna bidra genom att ha ett arbete att gå till och kunna kombinera det med ett familjeliv utan några stora begränsningar.

(Applåder)


Anf. 14 Sanne Lennström (S)

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag är också tacksam för att statsrådet återigen nämnde utredningen SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen, för på sidan 554 i denna utredning kan man läsa att de dagar som kan överlåtas till en annan försäkrad ingår i den pott av dagar som inte är reserverade för vårdnadshavaren.

Detta betänkande lade grunden till att vi reserverade en tredje månad i föräldraförsäkringen, och det var för att få ett mer jämställt uttag. Tanken var att det jämställda uttaget, precis som tidigare reserverade månader, skulle ge barnet mer tid med båda sina föräldrar via föräldraförsäkringen men också skapa jämställda löner och i slutändan mer jämställda pensioner.

Utredningen som regeringen nu lutar sig mot hade alltså tre reserverade månader i bagaget i kombination med en möjlighet att överlåta dagar. Men i regeringsunderlaget ingår två Tidöpartier, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som så sent som i förra veckan i den familjeekonomiska debatten deklarerade att man fortfarande står bakom att ta bort alla reserverade månader för vardera förälder.

Det skulle enligt både forskarna och arbetsmarknadens parter vara förödande för kvinnors löner och dessutom gå emot ett redan implementerat EU-direktiv, nämligen work-life-balance-direktivet. Det skulle man i så fall behöva riva upp. Jag hade ett replikskifte med en kristdemokrat som inte verkade tycka att det var något stort problem att riva upp detta direktiv. Det ser jag som djupt problematiskt. Om regeringen inför möjligheten att ge bort dagar ur föräldraförsäkringen skulle man i princip kunna ge bort alla dagar till en bekant eller en nanny.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag har nu beskrivit inte bara en utan två anledningar till att man kan befara att ett nannysystem införs i Sverige i form av ett vouchersystem. Vad är statsrådets ambition om regeringen nu inte vill ha detta? Jag upplever fortfarande inte att jag riktigt har fått svar på det. Man kan tala om livspussel hur mycket man vill.

Statsrådet duckade effektivt ordet "bekanta". Men det är just det ordet vi vill diskutera i dag. Vad öppnar det för? Vill man att föräldraförsäkringen ska bli ett vouchersystem där man kan ge bort en massa dagar, eller vill man vidta konkreta åtgärder så att det inte blir så? Vad har regeringen för ambition?

Jag är visserligen oppositionspolitiker och förstår att regeringen kan ducka för mina frågor, men som jag nämnde tidigare finns det andra som vill ha svar, till exempel TCO och LO. Därför frågar jag återigen: Hur tänker regeringen och statsrådet se till att den svenska föräldraförsäkringen inte blir ett vouchersystem? Nämn gärna konkreta åtgärder, exempelvis hur många dagar man ska kunna överlåta! Sådana frågor vill jag gärna ha svar på.


Anf. 15 Sofia Amloh (S)

Fru talman! Statsrådet nämner i sitt senaste inlägg många viktiga delar som vi håller med om, till exempel beskrivningen av ett system som över tid behöver skruvas i och anpassas. Vi behöver skapa bättre förutsättningar utifrån hur samhället utvecklas och hur livet ter sig för många människor. Jag delar den bilden. Detta är ju en av anledningarna till att den förra regeringen tog initiativ till utredningen.

Jag vill återkomma till det här med att möjliggöra föräldraskapet. Man ska ha tiden till sitt föräldraskap och veta att man är trygg på arbetsmarknaden. Barns rätt till sina föräldrar är något vi vill kombinera med det. Vi vill framför allt skapa den tryggheten i en tid då det talas mycket om föräldrars ansvar, föräldraskapet och att det är föräldrarna som behöver uppfostra sina barn. Det behövs mer av ett närvarande föräldraskap. Samtidigt måste föräldrar kunna veta att de inte riskerar att bli av med jobbet, något som uppenbarligen förekommer, eller diskrimineras på olika sätt. Man måste även i fortsättningen ha denna trygga möjlighet.

Statsrådet säger att detta är ett förslag som ännu inte lagts fram. Vi tycker ändå att det är rätt att skapa möjlighet för att debattera det hela vägen fram, och vi tror att även regeringen och statsrådet tycker att det är bra att oppositionen gör det. Men jag är ändå bekymrad. Varför vill man outsourca ett föräldraskap? Vilket samhälle får vi då?


Anf. 16 Statsrådet Anna Tenje (M)

Fru talman! Jag tycker ändå att det är lite märkligt att oppositionen reagerar så kraftigt på att regeringen överväger att förenkla för framför allt ensamstående föräldrar, särskilt mot bakgrund av att vi inte har presenterat något förslag. Jag välkomnar alla dagar i veckan en debatt i denna kammare. Det gäller särskilt frågor om att förenkla föräldraförsäkringen eller att göra det möjligt för fler kvinnor att lättare kunna delta i arbetslivet så att de tillsammans med sin partner, en annan familjekonstellation eller en närstående kan planera sina möjligheter att göra det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag återkommer jättegärna när vi har ett förslag att diskutera. Just nu handlar det inte om något faktiskt förslag från regeringen. Det här härstammar ändå från en gammal utredning som Socialdemokraterna till viss del valde att gå vidare med. De valde dock inte att gå vidare med att förenkla och skapa bättre möjligheter för ensamstående kvinnor, företagare eller regnbågs- och bonusfamiljer.

Utredningen pekar särskilt på att ensamstående föräldrar skulle gynnas av förslaget. Det är oftast kvinnor som skulle gynnas av utvidgade möjligheter till överlåtelse, vilket jag har sagt flera gånger. Den förälder som saknar en partner eller familj är kanske helt beroende av en nära vän som hjälper till att ta hand om barnet. Jag skulle jättegärna vilja titta på om vi kan införa en sådan möjlighet.

I beredningsprocessen och det fortsatta arbetet får man självklart debattera och vrida och vända på frågorna, något som riksdagsledamöterna var inne på. Vi måste såklart ta eventuella risker med förslagen i beaktande. Det måste vi göra med alla förslag i transfereringssystemen. Vi har blivit smärtsamt medvetna om att det är viktigt att ständigt arbeta mot fusk och missbruk. Något sådant kommer regeringen inte att tolerera vare sig på detta eller något annat område. Vi har varit väldigt tydliga med det, och vi kommer dessutom att utvidga arbetet framöver.

Vi får ta denna del i beaktande i den fortsatta beredningsprocessen. Jag välkomnar som sagt alla diskussioner och debatter på området, men till syvende och sist finns det ännu inget förslag att debattera. Dagens debatt utgår från en tidningsartikel. Men jag välkomnar även den alla dagar i veckan, eftersom jag tycker att ämnet är viktigt.


Anf. 17 Sanne Lennström (S)

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret.

Visst vill även vi socialdemokrater förenkla livspusslet. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den fantastiska svenska föräldraförsäkringen, som det har talats så gott om här i dag och som så många är imponerade av. Därför är vi villiga att samtala med regeringen, vilket vi gör exempelvis just nu när vi har denna interpellationsdebatt. Vi är villiga att tala om tak, golv och dubbeldagar, ja allt möjligt, men det blir ingen debatt när vi inte får något svar på våra frågor till statsrådet.

Jag blir dock väldigt glad när statsrådet säger sig vilja se över riskerna med förslagen. Det välkomnar jag verkligen. I utredningen står det nämligen en liten passus om risken för att det kan bli någon form av vouchersystem. Det uttrycks inte exakt på detta sätt, men det finns i kapitlet som rör överlåtelse av dagar.

Jag är väldigt tacksam för debatten och ser fram emot fortsatta samtal om utformningen av den svenska föräldraförsäkringen så att den blir så bra som möjligt. Vi måste utforma den så att så många som möjligt kan använda den men också så att uttaget från föräldraförsäkringen blir så jämställt som möjligt för både barns skull och kvinnors löners skull.

(Applåder)


Anf. 18 Statsrådet Anna Tenje (M)

Fru talman! Jag vill tacka både interpellanten och den andra riksdagsledamoten som deltog så jättemycket för debatten.

Jag vill vara väldigt tydlig. Tanken är inte, som det låter på ledamoten, att kommersialisera föräldraförsäkringen. Det är ganska enkelt. Vi vill öka flexibiliteten för att underlätta för barnfamiljer. Den förra socialdemokratiska regeringen utredde frågan, och vi tittar nu vidare på utredningens förslag och gör slag i saken. Vi tänker gå vidare med förslagen, inte bara i en utredning utan de facto skapa ökade möjligheter till större flexibilitet för barnfamiljer. Märkligare än så är det inte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det man bör ta med sig från dagens debatt är att familjer i Sverige ser väldigt olika ut och har olika behov. En hög grad av flexibilitet i föräldraförsäkringen, fru talman, ger möjligheter för föräldrar att göra val som passar den enskilda familjens behov. I dag finns det begränsningar i vem som kan använda föräldrapenningen, vilket kan medföra svårigheter för vissa individer att vara involverade i vården av barnet och kunna kombinera familjeliv med det viktiga arbetslivet, som vi talat mycket om här i dag.

Det är mot denna bakgrund regeringen vill titta närmare på förslagen. Regeringen vill också lägga fram konkreta förslag för att öka flexibiliteten i föräldrapenningen. Detta får jag återkomma till.

I morgon, när jag går längst fram i Moderaternas tåg i Pridefestivalen i Växjö, kommer jag att vara oerhört stolt över att jag nu är med och tar fram förslag för att öka mångfalden och flexibiliteten för just dessa familjer, som kanske inte ser likadana ut som familjer gjorde 1974. Jag tycker att de ska ha större möjligheter att delta i arbetsliv och föräldraskap med samma villkor som andra familjer har.

(Applåder)

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:307 Föräldraförsäkringens framtida utformning

av Sanne Lennström (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

I Sverige är vi stolta över vår föräldraförsäkring. Vi måste dock ständigt se över nya vägar för att skapa ett system som ger ett mer jämställt uttag eftersom dagens ordning kraftigt skadar kvinnors löner och pensioner. 

I en intervju med tidningen Mama öppnar statsrådet Tenje upp för att man bör kunna ge bort dagar i föräldraförsäkringen till ”en bekant”. Detta samtidigt som regeringen lägger ett förslag om flera dubbeldagar i syfte att ge föräldrarna mer tid tillsammans med varandra och sitt barn och skapa ett mer jämställt uttag. 

Det finns en uppenbar risk att vår föräldraförsäkring förvandlas till ett vouchersystem där man kan anställa en barnflicka/nanny för sina dagar i föräldraförsäkringen. Detta är något som även exempelvis TCO har påtalat. Föräldraförsäkringen är till för föräldrarna och inte för så kallade ”bekanta”. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Avser statsrådet och regeringen att göra om föräldraförsäkringen så att den kan flyttas över till andra personer, t.ex. till en barnflicka?