FN:s resolution 1325

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 januari 2008

Interpellation: FN:s resolution 1325

Interpellation 2007/08:273 av Lundgren, Kerstin (c)

den 6 december

Interpellation

2007/08:273 FN:s resolution 1325

av Kerstin Lundgren (c)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I FN:s resolution 1325 slår världssamfundet fast vikten av kvinnors deltagande för att hantera, lösa och förebygga konflikter. Sverige är ett av de länder som arbetat mest aktivt för att implementera resolutionen, såväl internationellt som nationellt.

Alliansen har som målsättning att fördubbla Sveriges bidrag till internationella insatser. Det ger oss möjlighet att ta ett större ansvar för den globala säkerheten. Att i samband med det arbeta utifrån de principer som läggs fast i FN:s resolution 1325 bidrar till att insatserna får än större genomslag.

Den 14 juni 2006 trädde Sveriges handlingsplan för resolution 1325 i kraft. Det övergripande målet med planen är att synliggöra och förstärka kvinnors deltagande, makt, inflytande, betydelse och säkerhet både före, under och efter kriser och konflikter.

En annan del i det nationella arbetet har varit projektet Genderforce. I det har sex myndigheter och organisationer arbetat för att effektivisera svenskt deltagande i internationella insatser, i enlighet med de målsättningar som finns i FN:s resolution 1325. Det har bland annat skett genom att ur ett genusperspektiv analysera de styrdokument som har bäring på internationella insatser. Projektet avslutas i början av december i år.

Liksom vid all form av styrning är det även i detta fall viktigt att inte bara ge tydliga ingångsvärden utan att även aktivt följa upp och utvärdera vad som faktiskt har gjorts och vilka effekter det fått. När jag har samtalat med representanter i genomförandeledet har de ibland uttryckt att en sådan uppföljning och utvärdering saknas, vilket i sin tur kan minska motivationen hos genomförarna.

Med anledning av Genderforceprojektet och Sveriges ökande internationella engagemang vill jag ställa följande frågor till försvarsministern:

1. Hur avser statsrådet att arbeta med att införa ett tydligare genusperspektiv i de styrdokument som styr Försvarsmaktens och Statens Räddningsverks internationella insatser?

2. Hur säkerställer statsrådet att arbetet med uppföljning och utvärdering bedrivs på ett tydligt sätt?

3. Har statsrådet tagit initiativ till en utvärdering enligt tidigare beslut av den nationella handlingsplanen för resolution 1325, och när förväntas den i så fall vara klar?