Flyget och utsläppshandeln

Interpellationsdebatt 18 november 2010
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 5

Anf. 106 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! Anders Ygeman har frågat infrastrukturministern vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att svensk flygindustri inte ska hamna i en ofördelaktig situation gentemot konkurrerande bolag hemmahörande i länder som ännu inte gjort nödvändiga förändringar i den nationella lagstiftningen för att integrera flyget i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Interpellanten frågar också vilka åtgärder statsrådet verkar för att EU ska vidta mot de länder som släpar efter med implementeringen av lagstiftningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Direktivet som innebär att flyget ska omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter skulle ha varit genomfört i nationell rätt senast den 2 februari 2010. Att inkludera flyget i EU:s system för handel med utsläppsrätter så att även denna sektor möter ett pris på utsläpp av koldioxid är en mycket viktig åtgärd. Sverige var pådrivande under förhandlingarna för att direktivet skulle bli ambitiöst och för att flyget skulle omfattas av utsläppshandeln så snart som möjligt. Det är en framgång att flygbolagen ska överlämna sina första utsläppsrätter våren 2013 för att täcka de utsläpp som sker under 2012. Sverige fortsätter också att aktivt agera till stöd för direktivet. Sverige har till exempel nyligen intervenerat till stöd för direktivet i EU-domstolen i ett mål där ett antal amerikanska flygbolag vill att domstolen ska förklara direktivet ogiltigt. De amerikanska flygbolagen vill inte att transatlantiska flygningar ska omfattas av utsläppshandeln. Interpellanten anför att sju medlemsstater ännu inte genomfört flygdirektivet i sin nationella lagstiftning. Det är förstås av grundläggande betydelse för EU:s funktion att medlemsstaterna fullgör sina EU-rättsliga åtaganden i alla avseenden. Tyvärr händer det ibland att medlemsstater blir sena i genomförandet av en enskild rättsakt. Det finns dock fördragsreglerade processer som hanterar de situationerna. Det är EU-kommissionen som säkerställer tillämpningen av fördragen och av de åtgärder som institutionerna antar i enlighet med fördragen. När en medlemsstat inte genomför ett direktiv i tid inleder EU-kommissionen ett så kallat överträdelseärende mot medlemsstaten. Om medlemsstaten trots detta inte fullgör sina skyldigheter stämmer EU-kommissionen den aktuella medlemsstaten vid EU-domstolen för fördragsbrott. En stämning kan förenas med yrkanden på att betala viten om mycket höga belopp. Exempelvis kan nämnas att Frankrike på grund av bristande kontroll av olagligt fiske år 2005 dömdes att betala dels ett engångsbelopp på 20 miljoner euro, dels 58 miljoner euro per sexmånadersperiod till dess att detta åtgärdats. Jag förutsätter således dels att samtliga medlemsstater fullgör sina EU-rättsliga åtaganden, inklusive att genomföra flygdirektivet i sin nationella lagstiftning så fort som möjligt, dels att EU-kommissionen i vanlig ordning agerar mot de medlemsstater som trots allt blir försenade. Jag finner mot denna bakgrund, det vill säga att samma regler kommer att gälla för alla flygbolag med verksamhet inom EU, ingen grund till oro över det svenska flygets konkurrenssituation i nu aktuellt avseende men kommer förstås att följa frågans fortsatta utveckling.

Anf. 107 Anders Ygeman (S)

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Min fråga var vilka åtgärder miljöministern avser att vidta mot de sju länder som hittills inte har implementerat EU:s direktiv om utsläppshandeln. Jag har i tidigare interpellationsdebatter och i andra debatter med miljöministern kritiserat ministern för att svara dåligt eller otydligt. Men här vill jag säga att miljöministern svarar föredömligt tydligt, för svaret på min fråga är att miljöministern inte tänker göra någonting - ett kristallklart svar. Det finns andra som har resonerat annorlunda i EU. Italien bedrev tidigare krypskytte mot Sverige eftersom de inte uppskattade den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Det gick så långt att den svenska regeringen tvingades skjuta upp ikraftträdandet av den lagstiftningen. Lettland har klagat på att Sverige inte har följt arbetsmarknadsordningen när det gäller Lavaldomen. Varken jag eller miljöministern delar väl den uppfattning som Lettland så tydligt drivit. Finland, vårt nära grannland, har klagat på Sveriges låga skatt på diesel, någonting som kanske ledde till att den svenska regeringen gick fram och faktiskt höjde den skatten under föregående mandatperiod - jag vet inte. Tyskland har i rådet tagit upp Luxemburgs bristande banktransparens, vilket i efterhand lett till att Luxemburg har ändrat sig. Inte minst Andreas Carlgrens ministerkollega Erlandsson har, i alla fall enligt egen utsago, hårt kritiserat Polen för dess bristande efterlevnad av de gemensamma reglerna om fiskerikontroll. Min enkla fråga till statsrådet blir därför: Finns det ingen anledning för statsrådet att i alla fall överväga någon åtgärd för att få någon av de sju eftersläntrarna att anta den klimatlagstiftning som alla andra medlemsländer, inklusive Sverige, redan har implementerat?

Anf. 108 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! I grund och botten är Anders Ygemans hela fråga och utgångspunkt ett enormt kraftigt stöd för den kursomläggning som vi gjorde för drygt fyra år när alliansregeringen tillträdde. Det som verkligen var konkurrensstörande var den flygskatt som den socialdemokratiska regeringen införde och som de socialdemokratiska kommunalråden nere i Malmö påpekade ensidigt slog mot flyget på Sturup - en flygskatt som inte hade någon som helst miljöpolitisk verkan men som slog ut flyg och i stället gagnade Kastrups flygplats. Det är klart att detta på samma sätt missgynnade de flygbolag vars plan lyfte från Sverige. Välkommen alltså, för det är en bra linje och en bra princip som du, Anders Ygeman, slåss för! Jag är helt beredd att hålla med dig om att de länder som ännu inte implementerat detta förtjänar all kritik. Men din fråga var - precis som du här sagt - hur man åtgärdar detta. Du har här en lång lista och räknar upp länder som i olika former har framfört kritik. Ja, om det är vad du kallar för åtgärd kan jag omedelbart leverera den åtgärden, för jag är mycket kritisk till de länder som inte implementerat detta. Jag är också beredd att framföra detta i många andra sammanhang, så det är inte alls problemet. Frågan är om jag ska ta över kommissionens roll och se till att medlemsstaterna i fråga inför denna lagstiftning. Där har kommissionen en mycket stark roll och mycket tydliga verktyg i sin hand. Jag är helt trygg med att de kommer att se till att de här medlemsstaterna implementerar lagstiftningen innan denna på allvar ska börja verka. Det är sant att den skulle ha införts redan den 2 februari i år, men poängen är att den auktionering och del av utsläppshandeln vi talar om ska börja gälla först 2012 eller 2013, så det är inte något tåg eller flyg som har missats. Det handlar om att man ännu inte har följt den byråkratiska tågordningen. Det ska man självklart göra. Jag är kritisk mot att man inte har gjort det. Jag tänker inte släppa taget om det. Ta det lite lugnt! Det är inte kritik som är åtgärd. Det är kommissionen som ska åtgärda. Jag levererar kritik på förhand, men kommer att följa upp det i olika sammanhang. Jag tror att det här är en fråga där vi i grund och botten inte har så olika uppfattning, allra minst sedan nu också Anders Ygeman har uppfattningen att det här ska ske på lika konkurrensvillkor. Det är därför vi inte har velat ha den flygbubbla ni ville ha förra perioden. Vi står för att detta ska vara inom ett EU-system, och att det ska vara ett EU-system som alla omfattas av.

Anf. 109 Anders Ygeman (S)

Herr talman! Jag får väl vara tacksam för att Andreas Carlgren använde åtminstone en tredjedel av tiden åt den fråga jag ställde i interpellationen och bara två tredjedelar av sitt anförande åt att förhärliga sin egen insats och motsatsen när det gäller den socialdemokratiska oppositionen. Det är i jämförelse med tidigare prestationer av Carlgren ett framsteg. Det bejakar jag. Vi kan dra oss till minnes att vi röstade för införlivandet av EU i utsläppshandeln. Vi ville gå längre, vilket statsrådet var inne på. Vi bejakade att EU skulle finnas med i utsläppshandeln och röstade för det här i kammaren. Sedan ville vi ha tuffare åtgärder eftersom utsläppshandeln inte leder till att man får bära sina fulla miljökostnader. Där tror jag att vi är överens, även om Andreas Carlgren har glidit lite på den punkten. Därför krävs det ytterligare åtgärder för att få flyget att ta sitt klimatansvar. Jag ska ägna en del av min tid åt frågan i interpellationen och inte bara åt svaret. Jag tycker att det är bra att Andreas Carlgren tar till sig interpellationen och är beredd att framföra kritiken. Det är trots allt nästan ett år sedan medlemsländerna skulle ha implementerat lagstiftningen. Jag ser fram emot att Andreas Carlgren som representant för Sverige kan återkomma till kammaren och säga att han har varit framgångsrik i kritiken, att han kan komma tillbaka från rådsmöten och säga: Jag har varit framgångsrik. Jag har hela Sveriges riksdag bakom mig. Nu har alla länder i EU implementerat den här lagstiftningen, och nu kan vi gå vidare mot en ännu tuffare lagstiftning som leder till att flyget också klarar sitt klimatåtagande.

Anf. 110 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! Anders Ygeman är sig lik. Om man råkar säga att vi avskaffade ett dumt beslut som genomfördes på den tiden det var en socialdemokratisk regering har man använt två tredjedelar av sin tid till att förhärliga sig själv. Jag vet inte om jag kan hjälpa dig på den punkten, Anders Ygeman. När det gäller utsläppshandeln anser vi att det ska vara tuffare regler. Som du vet har vi slagits för att det ska vara hundraprocentig auktionering i utsläppshandeln från början. Vi fick inte med oss de andra EU-staterna på det. Nu ska vi se till att de följer de regler som gäller. Vi kräver av kommissionen att den ska ha den roll som kommissionen ska ha. Jag tänker inte spela polis när jag inte är det, däremot tänker jag kritisera dem som inte följer regelverket. Där tror jag att vi i grunden har samma uppfattning. Därför tror jag inte att vi behöver förlänga debatten. Jag vet att du kommer att fortsätta att kolla mig, även om det var den nya infrastrukturministern som du egentligen ville ha koll på. Du får stå ut med mig ett tag till. Jag kommer att stå ut med att kritisera dem som ska kritiseras.

den 4 november

Interpellation

2010/11:36 Flyget och utsläppshandeln

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sju EU-länder har ännu inte gjort de nödvändiga förändringar i den nationella lagstiftningen som krävs för att integrera flyget i EU:s handel med utsläppsrätter, detta trots att medlemsstaterna skulle ha nationell lagstiftning på plats senast den 2 februari i år. De länder som inte lagstiftat är Frankrike, Slovakien, Cypern, Estland, Ungern, Grekland och Polen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svensk flygindustri inte ska hamna i en ofördelaktig situation gentemot konkurrerande bolag hemmahörande i de länder som ännu inte gjort de nödvändiga förändringarna i lagstiftningen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att verka för att EU ska vidta mot de länder som släpar efter med implementeringen av lagstiftningen?