Till innehåll på sidan

Färre djurförsök och 3R-center

Interpellationsdebatt 5 december 2014

Interpellation 2014/15:156 Färre djurförsök och 3R-center

av Jens Holm (V)

till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

 

Enligt den senaste statistiken utnyttjades 5,3 miljoner djur i djurförsök i Sverige (siffror för 2012 från Jordbruksverket). I februari i år fattade en enig riksdag beslut om att ett så kallat 3R-center skulle inrättas för att ersätta, begränsa och förfina antalet djurförsök i Sverige (3R = replace, reduce, refine). Regeringen fattade den 20 november beslut om att uppdra åt Statens jordbruksverk att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor. I uppdraget ingår att beskriva hur 3R-centret kommer att organiseras i fråga om till exempel bemanning, arbetsuppgifter samt hur samarbetet med relevanta parter vid universitet och högskolor, forskningsbeviljande myndigheter och organ, övriga myndigheter, näringslivet och berörda organisationer kommer att bedrivas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015. Det är sålunda inte fastställt när ett kompetenscenter ska vara inrättat.

Ett sådant 3R-center har diskuterats länge och det är bra att regeringen nu skrider till handling. Att ett center behövs konstaterade redan den statliga utredningen Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök i sitt slutbetänkande (den 15 juni 2012). Utredningen föreslog också att kompetenscentret skulle behöva ha bemanning med handläggare med vetenskaplig kompetens.

Därför behövs det på sikt resurser för att inrätta ett 3R-center som ska fungera väl. I stället för att inrätta det under Jordbruksverket vore det lämpligare att centret organiseras vid Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) då det ger ökade förutsättningar för koppling till forskningsverksamhet och tillgång till uppbyggt expertnätverk.

Vänsterpartiet bedömer även att det vid sidan av ett 3R-center behövs ökat fokus på att minimera användningen av djur i djurförsök. Vi vill därför ha en handlingsplan för att minimera antalet djur i djurförsök. 3R-centret skulle kunna se till att en sådan handlingsplan verkställs i praktiken. Överlag behöver djurfrågorna få en mycket högre status. Vi vill därför inrätta en djuretisk ombudsman, Djuro, som skulle kunna få det övergripande ansvaret för detta. När en Djuro finns på plats skulle den också kunna få ansvaret för 3R-centret.

Med anledning av ovan anförda vill jag fråga landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

1. När kommer landsbygdsministern att inrätta 3R-centret?

2. Hur avses verksamheten i 3R-centret finansieras?

3. Kommer landsbygdsministern att verka för att en handlingsplan för att minska antalet djur i djurförsök antas?