Färjetrafiken till och från Gotland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 mars 2013

Interpellation: Färjetrafiken till och från Gotland

Interpellation 2012/13:291 av Engelhardt, Christer (S)

den 21 februari

Interpellation

2012/13:291 Färjetrafiken till och från Gotland

av Christer Engelhardt (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I senaste regeringsförklaringen skriver regeringen:

”Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. Ett transportsystem som gör det lättare att resa mellan hem och arbete eller skola och lättare för företagen att leverera sina produkter. Ett transportsystem som gör det enklare att leva. Ett transportsystem som binder samman hela landet.”

Vidare skriver regeringen i proposition 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem på sidan 18 under 3.6 Näringslivets behov av effektivare transporter:

”Väl fungerande godstransporter är en nödvändig förutsättning för samhällets utveckling, regionernas konkurrenskraft och invånarnas villkor. Regeringen anser att transportsystemet måste stärkas för att bättre kunna bidra till näringslivets konkurrenskraft och dess möjligheter att växa och utvecklas i alla delar av landet. Särskilt viktigt för näringslivet är funktionella stråk och noder för godstrafiken samt goda förutsättningar för persontransporter för arbetspendling och tjänstenäringar, däribland besöksnäringen.”

Och på sidan 75 under 6.3 Prioritering av strategiska noder och stråk för godstransporter skriver regeringen:

”Regeringen anser att det är av stor betydelse att färjetrafiken till och från Gotland även fortsättningsvis ger god tillgänglighet som tillfredsställer behoven hos medborgare och näringsliv i regionen.”

Trots alla vackra ord i regeringsförklaringen och propositionen jäser det nu i den folkliga opinionen på Gotland gällande den gotländska färjetrafiken. Inför den nya avtalsperioden från år 2017 riskerar Gotland att bli det enda länet i Sverige som tvingas att backa in i framtiden.

Den bemyndigande ram som regeringen tilldelat Trafikverket inför kommande avtalsperiod har föranlett Trafikverket att till Region Gotland presentera ett underlag för kommande avtalsperiod där överfartshastigheten minskas från dagens 28 knop till spannet 24, 22 och 18 knop. Det motsvarar en hastighetssänkning på ca 25 procent.


Dagens 28 knop i bastrafiken har varit mycket positivt för Gotlands utveckling. En försämring i färjetrafiken genom detta skulle stå helt i motsats till de stora investeringar som nu görs på förbättrad infrastruktur i övriga landet. Gotland skulle med detta bli det enda länet med en försämrad infrastruktur och det är givetvis helt oacceptabelt.

Jag frågar mig på vilket sätt färjetrafiken till och från Gotland från år 2017 ger Gotland en likartad och förbättrad infrastruktur i likhet med övriga delar av landet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att motverka en sådan försämring av färjetrafiken i och med den nya avtalsperioden från 2017?