Etablering av nyanlända

Interpellationsdebatt 19 november 2013

den 6 november

Interpellation

2013/14:86 Etablering av nyanlända

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Frågan om boende för de nyanlända som kommer till Sverige har varit och är en problematisk fråga. Boendet har för många enskilda blivit ett problem och inneburit komplikationer för barnen. Det finns ett behov av att Migrationsverket ser över förutsättningarna för hur deras personal kan förbättra och utveckla sin samverkan med det lokala samhället under asylprocessen.

Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är mycket skevt. Fler kommuner behöver ta ansvar än vad som sker i dagsläget för mottagandet. Det är viktigt att Migrationsverket har väl fungerande rutiner för etablering av nyanlända så att mottagandet kan ske på ett så bra sätt som möjligt. Det finns exempel som visar att det inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i dagsläget.

I Filipstads och Storfors kommuner har ett stort antal platser upphandlats utan någon dialog med kommunerna, vilket har medfört brister i mottagandet vad gäller skolgång och barnomsorg. Kommunerna behöver få information på ett tidigt stadium för att kunna vara delaktiga och planera sina åtaganden på ett så bra sätt som möjligt.

Det spelar stor roll för etablering i jobb eller utbildning var och hur man bor under sin tid som asylsökande, hur länge man måste vänta på besked och hur barnen har det i den svenska skolan.

Rätten att söka asyl är en grundläggande mänsklig rättighet. Den utgår ifrån människors behov av skydd och deras fruktan för förföljelse. Sverige ses ofta som ett föredöme när det gäller att ge människor skydd. För att vi även i fortsättningen ska kunna vara det så behöver vi förbättra och utveckla vårt stöd.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra och utveckla samverkan mellan Migrationsverket och de mottagande kommunerna?