Engelska som språk på gymnasiet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 mars 2018

Interpellation: Engelska som språk på gymnasiet

Interpellation 2017/18:395 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:395 Engelska som språk på gymnasiet

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Regeringen har såvitt jag förstår gett Skolverket i uppdrag att titta närmare på de gymnasieskolor där undervisningen helt eller till del bedrivs på engelska och hur dessa lever upp till språklagens och läroplanens olika krav.

Det finns när man läser dessa nyheter en rad frågor som oroar. En sådan gäller förslag eller funderingar på att avskaffa undantaget från krav på svensk lärarlegitimation för lärare med utländsk lärarexamen. Därtill oroar sig Skolverket för om kunskaperna i andra ämnen försämras om undervisningen till stor del sker på engelska. Detta skapar oro, inte minst kring IB-programmet och dess studenter.

Nyligen har IB-programmets och dess studenters förutsättningar försämrats då Universitets- och högskolerådets kriterier för hur utbildningens examen värderas vid ansökan till högskolor och universitet ändrats, vilket fått till följd att det blivit allt svårare för IB-studenter att studera vid svenska lärosäten.

När regeringen nu vill se över såväl nyttjandet av det engelska språket i utbildningen som ett eventuellt avskaffande av undantaget från lärarlegitimation för lärare med utländsk examen förefaller risken stor att IB-programmet och dess elever återigen drabbas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström följande:

 

1. Anser statsrådet att det är rimligt att införa krav på lärarlegitimation på alla lärare, inklusive de lärare som har utländsk examen och under några år befinner sig i Sverige och arbetar?

2. Anser statsrådet att utbildning på gymnasial nivå inte till stor del ska kunna ges på engelska?

3. Hur avser statsrådet att säkerställa att IB-programmet även framgent ska vara attraktivt, fungerade och en del av gymnasieprogramsutbudet i Sverige?