Energieffektivisering inom industrin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 april 2014

Interpellation: Energieffektivisering inom industrin

Interpellation 2013/14:388 av Nilsson, Ingemar (S)

den 28 mars

Interpellation

2013/14:388 Energieffektivisering inom industrin

av Ingemar Nilsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Den socialdemokratiska regeringen införde 2005 det så kallade PFE-programmet för energieffektivisering inom den elintensiva industrin. Programmet innebar att den svenska energiintensiva industrin, efter att ha uppfyllt en rad krav, även fortsättningsvis befriades från energiskatt på processrelaterad el.

Den första femåriga programperioden omfattade åren 2005–2009, den andra omfattar åren 2010–2014.

Under 2013 kom beslut från EU-kommission, vars innebörd tolkades av regeringen som att PFE-programmet inte fortsättningsvis ansågs förenligt med EU:s statsstödsregler.

Detta innebär att inga nya företag kan komma in i programmet efter den 31 december 2013 och att de företag som för närvarande omfattas av PFE som längst kan göra så till och med år 2017.

Under hela denna process har vi socialdemokrater påtalat vikten av att regeringen omgående arbetar fram ett nytt program för energieffektivisering, ett program som innebär att det inte uppstår något glapp mellan PFE och dess efterträdare. Målet ska dessutom vara ett program som omfattar större delar av det svenska näringslivet än den elintensiva industrin.

Från regeringens sida har man standardmässigt upprepat sitt mantra: Det pågår ett arbete i Regeringskansliet.

Nu har tidsgränsen för regeringen att leverera propositioner till riksdagen för behandling under detta riksdagsår passerats. Vi tvingas konstatera att regeringen misslyckats med att ge svensk industri förutsättningar för att med stöd av ett energieffektiviseringsprogram ytterligare stärka sin internationella konkurrenskraft.

Min fråga till statsrådet blir därför:

När avser statsrådet och regeringen att för riksdagen presentera ett förslag till nytt energieffektiviseringsprogram för svensk industri?