En utredning om dödshjälp

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 19 maj 2022

Interpellation: En utredning om dödshjälp

Interpellation 2017/18:334 av Johan Hultberg (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:334 En utredning om dödshjälp

av Johan Hultberg (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Dödshjälp praktiseras legalt i allt fler länder i världen. Här i Europa är dödshjälp tillåten i till exempel Beneluxländerna. I Nordamerika är dödshjälp tillåten i de amerikanska delstaterna Oregon, Colorado, Montana, Washington och Kalifornien liksom det är i hela Kanada. I Sverige förvägras dock människor fortfarande rätten till sin egen död.

Till diskussionen om dödshjälp är många svåra frågor, såväl etiska som juridiska, kopplade – frågor som inte ska gömmas undan. Tvärtom behöver alla svåra frågor om exempelvis var gränsen för dödshjälp ska gå komma fram i ljuset för att noggrant utredas och diskuteras. Legalisering av dödshjälp innebär tveklöst svåra avvägningar och gränsdragningsproblematik. Därför behövs en utredning som med utgångspunkt i den enskildes rätt till självbestämmande undersöker hur en strikt reglerad dödshjälp skulle kunna tillåtas i Sverige. Detta ligger också i linje med vad Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har efterlyst. Smer slog nämligen i sin skrivelse Avgörande i livets slutskede (dnr 14/08) fast att ”det är angeläget att den oklarhet som råder om de rättsliga betingelserna för beslut i olika livsslutssituationer snarast skingras. Det behöver således utredas i vilken mån man kan öka patienters inflytande över beslut i livets slutskede”. I skrivelsen pekade Smer särskilt på att utökade möjligheter till palliativ sedering bör utredas. Det innebär att patientens medvetandenivå sänks med hjälp av läkemedel. En majoritet i rådet ville också se en utredning om läkares möjlighet att i speciella fall förskriva läkemedel för att möjliggöra självvalt livsslut.

Den så kallade Oregonmodellen, som är en form av dödshjälp som tillämpas i bland annat just delstaten Oregon i USA liksom i Kanada, ligger i linje med vad Smer vill utreda, det vill säga möjligheten för läkare att i särskilda fall medverka till självvalt livsslut genom läkemedelsförskrivning. Modellen är en strikt begränsad form av dödshjälp, och hur en liknande modell kan införas i Sverige bör enligt undertecknad utredas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:


 

Är ministern beredd att ta initiativ till en utredning om hur en strikt begränsad och reglerad form av dödshjälp, såsom den ovannämnda Oregonmodellen, skulle kunna tillåtas i Sverige?