Effekter av peak oil på svensk ekonomi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 23 juli 2022

Interpellation: Effekter av peak oil på svensk ekonomi

Interpellation 2011/12:355 av Bolund, Per (MP)

den 8 maj

Interpellation

2011/12:355 Effekter av peak oil på svensk ekonomi

av Per Bolund (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Ett ökande antal experter och kommentatorer varnar för att eran med billig olja är över och att en minskad oljeutvinning är högst sannolik inom det kommande decenniet. International Energy Agency (IEA) har bedömt att produktionstoppen för konventionell olja nåddes redan 2006. Den amerikanska armén ser allvarligt på peak oil-problematiken och har bedömt att redan 2015 kan efterfrågan på olja överskrida produktionskapaciteten med 10 miljoner fat olja per dag. Organisationen Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO), som företräds av professor Kjell Aleklett, bedömer att tidpunkten för jordens maximala oljeutvinning inträffar under de närmaste åren.

I dag finns 98 oljeproducerande länder i världen. I 60 av dessa minskar redan utvinningen. Sedan 2005 har den globala oljeutvinningen varit i stort sett statisk på 85–87 miljoner fat olja per dag. Mängden nyupptäckt olja i reservoarer nådde sin topp redan på 1960-talet och har därefter minskat. Med dagens takt för upptäckt av nya oljefyndigheter hittar man i världen ett fat olja på samma tid som tre fat förbrukas.

Samtidigt som en produktionsminskning närmar sig växer förbrukningen av olja. Enligt IEA förväntas oljeförbrukningen växa till 95 miljoner fat olja per dag år 2015 och till 106 miljoner fat per dag 2030. För att tillfredställa denna ökade efterfrågan skulle det krävas nästan sex gånger mer oljeutvinning än den som sker i dag i världens största oljeexportör, Saudiarabien. Kombinationen av ökad förbrukning och krympande produktion riskerar med stor säkerhet att leda till minskad oljetillgång, osäkrare oljeförsörjning och ökande oljepriser.

Även om Sveriges oljeanvändning har minskat sedan oljekriserna på 1970- och 1980-talet är svensk ekonomi fortfarande mycket sårbar för dramatiska förändringar i pris och tillgång på olja. Vårt trafiksystem är exempelvis till ca 95 procent beroende av oljeprodukter. Inom viktiga näringar som jord- och skogsbruk, gruv- och stålindustri är delar av produktionen helt oljeberoende. Även stora delar av den svenska välfärden är beroende av olja för att fungera.

Regeringen har via Expertgruppen för miljöstudier tagit fram en rapport som ger en annan bild av riskerna med peak oil (Öysten Noreng, Peak Oil – En ekonomisk analys. Expertgruppen för miljöstudier, rapport 2012:2). I rapporten hävdas att oron för peak oil är överdriven och att den minskande oljetillgången kan mötas genom ökad prospektering och användning av biobränslen utan att konsekvenserna för ekonomin behöver bli stora. Rapporten tar dock sin utgångspunkt helt i ekonomiska teorier och tar inte hänsyn till fysiska begränsningar i exempelvis möjligheten att öka utvinningen av olja.

Jag vill med bakgrund av detta fråga finansministern:

Avser finansministern att utreda hur Sveriges ekonomi skulle påverkas vid en kraftig fördyring av oljepriset eller vid periodvis uteblivna oljeleveranser?

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att minska effekterna på svensk ekonomi av peak oil?