Dispenshantering för mobilkranar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 juni 2022

Interpellation: Dispenshantering för mobilkranar

Interpellation 2021/22:508 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2021/22:508 Dispenshantering för mobilkranar

av Anders Åkesson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Mobila kranar är avgörande för byggande och utveckling av vårt moderna samhälle. Inte minst vid byggande och reparation av bostäder, industri, transportinfrastruktur etcetera.

Varje förflyttning på det allmänna vägnätet av mobila kranar kräver dispens för vikt och storlek samt för angiven vägsträcka. I dispensen villkoras för hastighet, exakt vilket fordon (fordonets unika identitet) det gäller samt tider, broar och vägtransportledare.

Mobilkranföretagen i landet arbetar i stort sett dagligen och med korta varsel, på uppdrag av industri-, bygg- och anläggnings­företag, räddningstjänster, polis med flera. Uppdragen är ofta svåra att planera långsiktigt. Byggande är projekt där oväntade moment hela tiden uppstår och räddningsinsatser är omöjliga att förutse. Stora kostnader för produktionsbortfall kan uppstå om en kran inte kan utföra arbete med kort varsel vid en byggarbetsplats.

Statsrådet har vid ett flertal tillfällen tidigare fått frågan om hur han tänker att agera i frågan om dispenshantering för bland annat mobilkranar. Statsrådet har då hänvisat till en kommande utredning från Rise. Nu är den utredningen färdigställd. På fråga om hur regeringen nu arbetar vidare efter det att utredningen levererat sitt besked får vi beskedet att rapporten analyseras på Regeringskansliet.

Utifrån dialog med branschen framgår att rapporten är väl grundad och genomförd samt visar förståelse för branschens utmaningar. En central slutsats i utredningen är att en lösning på dispenshanteringen är brådskande.

Av de tre möjliga scenarier i syfte att lösa upp knuten som presenteras i Rise-rapporten anser branschen själva att en kombination av ”Super Trix” och ”Digital självdeklaration" är helt nödvändig och att utveckling av dessa system måste påbörjas i närtid. Vi har att göra med en samhällsviktig branschaktör som vill göra rätt, något som dock är mycket svårt med dagens system för dispenshantering.

Utifrån det ovan anförda vill jag ställa följande frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Hur ser ministern på Rise-rapportens innehåll och förslag till lösningar, och när avser ministern att omsätta Rise-rapportens förslag i konkreta regelverk?
  2. Vilka processer har statsrådet initierat i syfte att påskynda analysen av Rise-rapporten och för att den ska kunna omsättas i handling?