Till innehåll på sidan

Den skenande gängkriminaliteten

Interpellationsdebatt 12 oktober 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 11

Anf. 47 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Så är det. Det är därför vi stärker alla delar av rättskedjan. Vi gör det genom ökade resurser, men också genom skärpta straff.

Jag skulle vilja tillägga att vi därutöver behöver skärpa och stärka de förebyggande åtgärderna. Det räcker inte att bura in busarna och se till att de som ägnar sitt liv åt brottslighet och kränker andra människor - ibland grovt, ibland som mördare, ibland som våldtäktsmän med mera - åker i fängelse. Vi behöver också se till att tillförseln inte fortsätter.


Anf. 48 Alexandra Anstrell (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Frågestund

Fru talman! Min fråga går till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Det är en liten fråga, men den är rätt viktig för jordbruksnäringen. Den rör slakteriavgifter.

Dagens system drabbar slakteribranschen och speciellt de små slakterierna. Om jag tar Gotland som exempel finns där ett väldigt litet slakteri med tre djurslag. Därmed blir det ett väldigt dyrt system att hantera.

För Gotlands del drabbar den kommande höjningen som är föreslagen Gotland med 3 miljoner direkt mot primärproduktion. Det blir en extremt effektiv broms på all nyproduktion på Gotland. Så är det runt om i landet.

Min fråga är konkret: Har ministern uppfattat situationen, och vad avser ministern att göra åt det?


Anf. 49 Anders Österberg (S)

Fru talman! Tack, Lars Thomsson, för frågan!

Det är svårt att svara väldigt detaljerat på frågan på en minut. Jag kan konstatera att vi självklart har uppfattat frågan. Skälet till den förändring som nu görs är att vi implementerar EU-lagstiftning på området.

Däremot har vi under lång tid skjutit till pengar så att vi subventionerar ungefär hälften av slakteriavgifterna via skattsedeln. Det fortsätter vi att göra i och med årets budget. Den förändrade utformningen innebär däremot att utfallet blir annorlunda. En del blir vinnare, en del blir förlorare.

Syftet med utformningen är att främja effektivitet i verksamheten. Här kan vi behöva jobba också med andra verktyg för att åstadkomma och möjliggöra för framför allt de små slakteriföretagen att kunna vara en del av att göra detta. Det kan exempelvis handla om investeringsstöd via CAP och annat.


Anf. 50 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag vet att utredningen pågår. Vad den leder till vet vi ännu inte. Centerpartiet har länge önskat att vi ska gå till EU:s miniminivå i den här delen. Det är nämligen en av de få konkreta åtgärder vi kan göra för att stärka livsmedelsstrategin och svensk konkurrenskraft i primärledet i jordbruket. Jag hoppas att ministern kan dra åt det hållet.


Anf. 51 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Tack för följdfrågan, Lars Thomsson!

Det är viktigt att vi följer de här frågorna väldigt noga men också att vi jobbar med hela spektrat. Vi behöver jobba med lönsamhetsfrågorna rent allmänt när det gäller hela primärproduktionen. Att ha effektiva och ändamålsenliga verktyg och regelverk är en del i det.

Jag noterar synpunkten. Den är inte okänd för mig eller någon annan.


Anf. 52 Alexandra Anstrell (M)

Fru talman! Min fråga går till minister Ardalan Shekarabi.

Den borgerliga regeringen införde en bortre parentes i sjukförsäkringen. Det var politiker och inte läkare som utförsäkrade människor. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tog bort den bortre parentesen från sjukförsäkringen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Frågestund

Det som har hänt nu är att i praktiken har vi fått en ny bortre parentes. Efter 180 dagar är det i dag väldigt många människor som blir utförsäkrade och fråntagna sin sjukpenning.

Många svenskar har i dag ihållande och svåra symtom från covid-19. Redan nu ser vi att Försäkringskassan utförsäkrar de personerna och vill att de ska gå in i arbetslivet igen.

Tycker ministern att det är rimligt att personer med svåra covidsymtom ska gå tillbaka till sina arbetsplatser och arbeta?


Anf. 53 Anders Österberg (S)

Fru talman! Tack, Nooshi Dadgostar, för den viktiga frågan!

Regelverket för sjukförsäkringen från och med den 180:e sjukdagen är problematiskt. Regelverket ger inte det skydd till de försäkrade som de förtjänar. Det innebär att många människor, en relativt stor andel av de försäkrade, blir av med sin sjukpenning den 180:e sjukdagen.

Regeringen har uppmärksammat detta. Vi har förslag på vårt bord från utredningen om en tryggare sjukförsäkring om hur regelverket kan förändras. Regeringen arbetar med de förslagen.

Under tiden har vi gett uppdrag till Försäkringskassan att förstärka arbetet med utredningar inför beslut och erbjudande om rehabilitering till människor de första 179 dagarna så att människor får den rehabilitering och det stöd de har rätt till.

Vi avser naturligtvis att jobba vidare med de ändringsförslag som ligger på regeringens bord. Här behövs det också regeländringar.


Anf. 54 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag är väldigt glad att regeringen har lyssnat på Vänsterpartiet i den här frågan och kommer att gå fram med en förändring av regeln vid 180 dagar.

Min fråga till ministern blir: När kommer denna proposition att läggas på riksdagens bord? Det är väldigt bråttom. Många människor hör av sig - det vet säkert ministern också - och frågar: När ska det ske en förändring av det som kallas för rehabiliteringskedjan och alla dessa utförsäkringar som kommer dag 180?


Anf. 55 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Vi jobbar med frågan. Under tiden har vi säkerställt att vi har särskilda undantagsregler med anledning av coronasituationen. Det innebär att vi genom tillfällig förändring av regelverket på kort sikt har gett större handlingsutrymme till Försäkringskassan att fatta beslut om att människor får behålla sin sjukpenning i väntan på rehabilitering och vårdinsats. Det är särskilt aktuellt med anledning av den vårdskuld som uppstått på grund av corona.


Anf. 56 Alexandra Anstrell (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Frågestund

Fru talman! Svensk sjukvård har världsklass, men den är inte jämlik. Det skiftar beroende på vem jag är - vi har socioekonomiska skillnader - och det beror på var jag bor. Vi har i praktiken 21 olika sjukvårdssystem där det kan bli väldigt olika möjligheter.

Behöver jag ett visst läkemedel som är godkänt av Läkemedelsverket och TLV och min läkare tycker att det ska passa för mig kan det ändå vara nej för att min region har bestämt att det inte är tillåtet här, kanske av ekonomiska skäl. Detsamma gäller för pneumokockvaccin. Det möjliggörs i hälften av regionerna. Den andra hälften får inte del av det. Det är inte jämlikt.

Kristdemokraternas uppfattning är därför att staten bör ha huvudansvaret för hälso- och sjukvården. Frågan är om inte regeringen också efter den här pandemin har insett att det borde vara så.

Min fråga till regeringen är: Borde inte staten ha huvudansvaret för hälso- och sjukvården?


Anf. 57 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Tack, Acko Ankarberg Johansson, för en viktig fråga!

Efter den här pandemin, och över huvud taget när man har med den svenska sjukvården att göra, tror jag att de allra flesta har just den bild som Acko Ankarberg Johansson gav uttryck för. Det finns en stor tacksamhet över att vi har tillgång till i många stycken världens bästa sjukvård.

Det betyder inte att den inte har sina brister. En av de bristerna är just att det kan vara skillnader i detta. En annan är att det kan vara brister i tillgängligheten för den som känner ett behov av att vara i kontakt med sjukvården.

Fru talman! Det är mot den bakgrunden som regeringen har stärkt styrningen av den gemensamma sjukvården men framför allt stärkt resurserna såväl under covid-19-krisen som generellt. Vi behöver stärka vår gemensamma sjukvård och se till att de som gör heroiska insatser där också har goda förutsättningar över hela landet.

Interpellation 2020/21:899 Den skenande gängkriminaliteten

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Nu har det hänt igen – i min hemkommun Haninge i Stockholm. Det är knappt man vågar öppna tidningen på morgonen för man vet att nästan varje dag har det hänt igen, bara inte var. Jag talar om skottlossning och skjutningar. Otryggheten breder ut sig, skjutningarna bara ökar och regeringen står helt handfallen. Över 60 skottlossningar i Stockholms län bara under 2021.

Detta måste få ett slut. Nu. Det kan inte finnas någon viktigare uppgift i dag än att få stopp på gängkriminaliteten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Har statsrådet och regeringen för avsikt att samla in till ett nationellt säkerhetsråd i Regeringskansliet?
  2. Vilka akuta åtgärder avser statsrådet att vidta för att få stopp på skjutningarna i Stockholm och i Sverige?