Den regionala utvecklingen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 juni 2009

Interpellation: Den regionala utvecklingen

Interpellation 2008/09:512 av Hultqvist, Peter (s)

den 13 maj

Interpellation

2008/09:512 Den regionala utvecklingen

av Peter Hultqvist (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Under 2008 ökade befolkningen i Stockholm med 31 747 personer. Den minskade med 500 personer i Norrlandslänen. Siffrorna bekräftar en fortsatt trend där framförallt Norrlands inland, Bergslagen och delar av sydöstra Sverige har en negativ befolkningsutveckling. Det är storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har den starkaste befolkningstillväxten.

Under perioden 1991-2006 pressades antalet kommuner med en negativ befolkningstillväxt tillbaka. Men sedan 2006 har denna trend brutits och antalet kommuner som förlorar befolkning har återigen ökat. Det är definitivt inte bra.

En fungerande regionalpolitik kräver en kombination av statliga riktade insatser och generella åtgärder. Det kräver tydliga ambitioner bland annat när det gäller skatteutjämningssystemet, statsbidragen till kommuner och landsting, synen på de regionala högskolorna, profilen på infrastrukturinvesteringar i väg och järnväg, utbyggnaden av bredbandsnätet, de statliga myndigheternas roll och det lokala och regionala näringslivets utvecklingsförutsättningar.

Nuvarande regering tycks inte ha begrepp om denna helhet då en lång rad infrastrukturinvesteringar främst berör tätortsregioner satsningen på bredband tonas ned, den statliga servicen tunnas ut och krav på extra stöd till kommuner och landsting under 2009 avvisas. Dessutom betonas begreppet landsbygdspolitik i allt högre grad, medan regionalpolitiken som begrepp successivt mönstras ut. Det finns i dag en stark kritik runt om i landet mot frånvaron av en samlad och fungerade regionalpolitik.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en samlad och fungerande regionalpolitik i Sverige?