Civil flygplats vid Ärna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 december 2013

Interpellation: Civil flygplats vid Ärna

Interpellation 2013/14:130 av Johnson, Jacob (V)

den 18 november

Interpellation

2013/14:130 Civil flygplats vid Ärna

av Jacob Johnson (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Regeringen beslöt i förra veckan att tillåta att en civil flygplats förläggs vid Ärna omedelbart norr om Uppsala stadsbebyggelse. Beslutet är anmärkningsvärt av flera skäl. Mark- och miljödomstolen har sagt nej då den anser att det finns risk för att civilflyg vid Ärna kan medföra ”påtaglig” påverkan på miljön och orsaka omfattande störningar. Miljökonsekvensbeskrivning visar att det finns bättre alternativ, till exempel Arlanda, Skavsta och Västerås. När så en majoritet i Uppsala kommunstyrelse nyligen vände sig till regeringen för ett nej till den civila flygplatsen, bland annat för att en civil flygplats motverkar kommunens egna miljömål, förväntade sig nog många att regeringen skulle ta sitt förnuft till fånga och slutligen avgöra frågan och stoppa dessa planer.

Trots detta valde regeringen, med miljöminister Lena Ek i spetsen, att säga ja till en civil flygplats enbart för att kunna spara pengar. I regeringsbeslutet motiveras det med att samhällsinvesteringar kan utnyttjas effektivare om regeringen säger ja till en civil flygplats. I en debattartikel i UNT skriver Ek tillsammans med försvarsminister Karin Enström att ”en breddad användning av en redan stor samhällsinvestering som Ärna är både lämplig och önskvärd ur samhällsekonomisk synpunkt”. Ministrarna missar helt att även flygets påverkan på miljön kan beräknas i samhällsekonomiska termer. Ärnas närhet till Uppsala stad påverkar också Uppsalas möjligheter att utvecklas, vilket för Uppsala får samhällsekonomiska konsekvenser och bidrar till bostadsbristen.

Allra mest skrämmande är att miljöministern kan skriva en hel debattartikel om Ärna flygplats utan att nämna ordet miljö – miljö finns bara med i hennes titel i underskriften. Regeringen ska pröva mark- och miljödomstolens uttalande att civil flygplats vid Ärna får en betydande påverkan på Ärna. Men regeringen gör ingen miljöprövning över huvud taget i sitt beslut att tillåta civilflyg. Detta är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på den klimatpåverkan som vi vet att ökade flygtransporter innebär.

En majoritet av Uppsalas politiska partier är emot en civil flygplats vid Ärna och kommer därför inte att bidra med Uppsalabornas skattepengar till flygplatsen. Lokala civila flygplatser runt om i landet går med underskott och kommunerna skjuter till pengar. Detta kommer inte att ske i Uppsala. Det blir Försvarsmakten (regeringen) som får skjuta till pengar för att täcka det underskott som vi kan förvänta oss att flygplatsen genererar.

Däremot har Uppsalaregionen länge väntat på en upprustning av järnvägen och ytterligare spår till Stockholm. Det är satsningar som minskar miljöbelastningen och gör det tidsmässigt fördelaktigt för fler att ta tåg i stället för bil eller flyg. Regeringen har genom sitt beslut vad gäller civil flygplats vid Ärna fattat ett beslut om mer miljöbelastande flygverksamhet i stället för att prioritera spårutbyggnad. Regeringens beslut saknar dessutom helt ställningstagande till miljökonsekvenserna och konsekvenserna för Uppsala kommun.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att regeringens beslut att tillåta civil flygtrafik vid Ärna inte ska bidra till ökad negativ påverkan på miljön och klimatet?