Till innehåll på sidan

Brandskydd hos äldre och personer med funktionsnedsättning

Interpellationsdebatt 21 september 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 40 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Jag tror att Black lives matter-rörelsen som startade i USA har enorm betydelse, och jag tror att det är oerhört viktigt att vi har fullständigt glasklart för oss att den rörelsen behövs också här i Sverige.

Jag instämmer i det som riksdagsledamoten säger om att vi inte har tillräcklig medvetenhet om att hudfärg spelar roll. Vi måste börja med att förstå och erkänna problemet men sedan också agera. Precis som riksdagsledamoten lyfter fram handlar antirasism inte bara om att se problemet, men det behöver vi göra. Vi behöver faktiskt prata om det. Men det handlar också om att ta steg framåt.

Är det här ett amerikanskt problem? Ja, men det är också ett svenskt problem.

Jag tror att vi är många som blir extra mycket berörda när det handlar om barn. Barn borde få växa upp med att det är självklart att vi alla har samma värde. Men vi vet att det finns barn som växer upp och känner inpå huden att det är skillnad på dem och andra. Det är en av de saker som berör mig allra mest, att vi har barn här i Sverige som tror att de inte är lika mycket värda. Det behöver vi verkligen göra något åt.

Finns det några barn som lyssnar? Till alla som lyssnar: Tvivla aldrig på ert värde! Om ni utsätts för rasism, för diskriminering, ligger ansvaret för det hos den som utför den rasistiska handlingen, men också hos oss politiker ligger ett stort ansvar att agera mot rasismen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill tacka ledamoten för att jag fick dessa vittnesmål om barns upplevelser i skolan, den plats där alla barn borde få känna sig trygga. Ja, vi har ett jobb att göra. Återigen tack till dig, riksdagsledamoten, för att du tog upp de här frågorna!

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.


Anf. 41 Marléne Lund Kopparklint (M)

Fru talman! Mats Green har frågat mig om jag kommer att fullfölja januariöverenskommelsen i den del som avser a-kassan.

Jag vill med anledning av Mats Greens fråga framföra följande. En välfungerande arbetslöshetsförsäkring är viktig både för den enskilde och för samhället i stort. Arbetslöshetsförsäkringen har en roll att spela för strukturomvandling och för att svensk ekonomi ska kunna vara öppen och dynamisk. Arbetslöshetsförsäkringen ger också ekonomisk trygghet till den som förlorar arbetet och behöver ställa om mellan jobb.

Arbetslöshetsförsäkringen behöver bli bättre anpassad efter dagens arbetsmarknad. Regeringen beslutade därför i början av 2018 om kommittédirektiv om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster, med syftet att utforma en ny och effektivare arbetslöshetsförsäkring.

I juni 2019 gavs utredningen därtill i uppdrag att särskilt analysera och föreslå hur arbetslöshetsersättningen kan trappas ned tydligt i takt med arbetslöshetens längd. Uppdraget är i enlighet med den överenskommelse om a-kassan som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna enats om i januariavtalet. Utredningen överlämnade i början av sommaren sitt betänkande till regeringen, och betänkandet är nu föremål för remittering.

Regeringen tar ansvar för arbetslöshetsförsäkringen. Under våren har regeringen tagit initiativ till flera tillfälliga åtgärder och tillfälligt höjda dagpenningnivåer inom arbetslöshetsförsäkringen föranledda av coronavirusets effekter på arbetsmarknaden. Även dessa är ett resultat av en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.


Anf. 42 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Det som lämnades här nu var kanske svar på någons fråga men inte riktigt på min fråga, om jag ska vara lite krass.

Fru talman! Vi kan konstatera att januariöverenskommelsens partier, det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, nu konsekvent försvagar arbetslinjen - i synnerhet nu när den behövs kanske mer än nästan någonsin tidigare om vi ska klara välfärden och om vi ska klara vården.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Budgetutspelet i förra veckan om skatterna var det senaste exemplet på just detta, trots löftena om motsatsen i januariöverenskommelsen vad gäller upprätthållandet av arbetslinjen.

Jag citerar ur januariöverenskommelsen, punkt 19: "Arbetslinjen värnas. Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd." Så lyder alltså punkt 19 i januariöverenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna och själva förutsättningen för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde sitta kvar i regeringsställning under innevarande mandatperiod.

Mot bakgrund, fru talman, av den uttalade ambitionen från såväl socialdemokratiska som miljöpartistiska företrädare att man ämnar bryta denna del av januariöverenskommelsen har jag ställt frågan till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om regeringen tänker fullfölja januariöverenskommelsen i denna del.

I sitt svar hänvisar ministern till den utredning om arbetslöshetsersättningen som presenterade sitt slutbetänkande i juni i år och som fått i deluppdrag att titta på och ge förslag till hur punkt 19 i januariöverenskommelsen kan genomföras. Problemet är bara, fru talman, att en utredning är en sak och ett regeringsförslag något helt annat. Detta ser vi inte minst när det gäller LAS-utredningen, som presenterades någon vecka innan. Socialdemokraterna, med statsministern i spetsen, klargjorde då att man inte tänker genomföra den i dess helhet.

Jag tvingas nu alltså återupprepa min enkla fråga, som dessutom enkelt kan besvaras med ett ja eller ett nej: Kommer regeringen att genomföra punkt 19 i januariöverenskommelsen, ja eller nej?


Anf. 43 Marléne Lund Kopparklint (M)

Fru talman! Jag ska ge dig ett kort och tydligt svar, Mats Green: Ja, vi kommer att fullfölja januariavtalet när det gäller a-kassan. Jag vill också förtydliga något som för oss socialdemokrater är självklart: Arbetslinjen står inte i motsats till trygghet för löntagare, snarare tvärtom - de går hand i hand.

Jag skulle också vilja påminna Mats Green om att det första ni moderater gjorde när ni kom till makten 2006 var att ge er på a-kassan. Ni chockhöjde avgifterna till a-kassan och såg till att försämra villkoren, och ni gjorde det blixtsnabbt. Två veckor var den tid remissinstanserna hade på sig att ge synpunkter på era förslag. Så bråttom hade ni att nedmontera akassan. Jag kommer ihåg detta väl, för jag var en av tusentals som stod på Mynttorget här utanför riksdagen och protesterade mot er politik.

Vad hände sedan då? Vilka blev konsekvenserna? Jo, 400 000 personer valde att lämna a-kassan, och vi vet alla vad som hände året därpå, 2008: Vi fick en finanskris. Jag var då ordförande för fackförbundet SKTF, numera Vision, och mötte människor som hade blivit av med sitt arbete men som också, på grund av den politik ni då förde, stod utan ersättning från akassan eftersom de inte längre var med i a-kassan. En sådan situation ska vi inte uppleva igen.

Därför är jag som socialdemokrat och tidigare facklig ledare otroligt stolt över de tillfälliga förstärkningar vi har gjort i a-kassan under coronapandemin. Vi har sett till att fler omfattas av den ekonomiska trygghet som a-kassan ger, ändrat i villkoren och höjt ersättningarna. Detta är otroligt viktigt i den tid vi nu lever i på svensk arbetsmarknad.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Dessutom kan jag berätta att antalet medlemmar i a-kassorna mellan mars och juli har ökat med 237 000. Så lång tid tog det, Mats Green, innan vi kunde reparera det ingrepp ni gjorde i a-kassan under er tid vid regeringsmakten.

Dessa tillfälliga förstärkningar gör skillnad för människor. De gör att man kan behålla sitt radhus under en kortare tid av arbetslöshet. De gör att man kan köpa de där fotbollsskorna till barnen. Det är alltså otroligt viktiga insatser och förstärkningar vi har gjort.

Detta handlar dock också om att vi inte bara vänder oss till den enskilda individen; detta är också smart politik för vårt samhälle. En stark a-kassa upprätthåller köpkraften i ekonomin, och det gör att vi inte löper samma risk att förstärka lågkonjunkturen.

Min och regeringens uppfattning är att när arbetsmarknaden förändras måste trygghetssystemen hänga med. Det krävs långsiktiga förändringar, inte bara tillfälliga lösningar, för att fler ska omfattas. Jag menar att arbetslöshetsförsäkringen mycket bättre måste anpassas till den arbetsmarknad vi har i dag, för egenföretagare, för dem som är kombinatörer och för dem som har tillfälliga jobb. Vi måste bredda a-kassan så att också de omfattas av tryggheten. Det var därför vi tillsatte utredningen 2018.

Jag är glad att vi genom januariavtalet är överens med Centern och Liberalerna om behovet av att utveckla a-kassan. Tillsammans kommer vi att ta ansvar för att a-kassan blir den omställningsförsäkring som den behöver vara på en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

Men den stora frågan är: Vad vill Moderaterna egentligen? Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant att höra Mats Green utveckla vad Moderaterna vill med a-kassan. Jag tror att väljarna är intresserade. Jag tror också att de 3,9 miljoner människor som i dag är medlemmar i a-kassan är intresserade av att höra vad ni, om ni fick möjlighet, skulle göra med akassan.


Anf. 44 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Jag konstaterar att de förändringar som alliansregeringen genomförde - som ministern själv säger måste ju trygghetssystemen följa med och anpassas efter en förändrad arbetsmarknad - var nödvändiga för att börja kampen mot utanförskapet, något som man dessutom lyckades med över förväntan, om än inte fullt ut. Men man lyckades minska utanförskapet, dessutom i en extrem lågkonjunktur.

Vi ser dessutom hur de förändringar i a-kassan som Socialdemokraterna genomförde under förra perioden har medfört att Sverige, före corona, hade den högsta arbetslösheten någonsin i en högkonjunktur. Det var bland annat detta som ledde till Stefan Löfvens högtidliga löfte - det har varit ganska många sådana, och ganska mycket prat om allt som är oacceptabelt - att Sverige 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. I stället låg vi i den absoluta toppen i EU. Jag konstaterar att detta var före corona. Nu ligger Sverige högre än Italien vad gäller arbetslöshet. Detta säger ganska mycket om de utmaningar som politiken står inför, men också en del om det misslyckande som socialdemokratin ändå har ansvaret för.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

När det gäller a-kassan rent generellt är jag, apropå ministerns frågor till mig om vad Moderaterna vill göra med a-kassan, glad att det är vi som har föreslagit att den ska renodlas till att i högre grad vara en omställningsförsäkring, som framför allt innebär bättre möjligheter och större incitament att hitta ett jobb och vara anställbar. Tidigare har Socialdemokraterna motarbetat allt vad omställningsförsäkring egentligen handlar om. Jag är glad att man nu, förvisso under galgen, har tvingats erkänna det sunda i den linje vi har drivit där. Jag välkomnar Socialdemokraternas helomvändning i frågan, men vi har nog all anledning att diskutera den framgent.

Jag har en ganska uppenbar fråga, med tanke på det som ministern sa när det gäller, som hon själv uttryckte det, de tillfälliga höjningarna i akassan. Kan ministern nu ge beskedet att dessa höjningar bara kommer att vara tillfälliga? Kommer det alltså inte att nästa vecka komma ett förslag i statsbudgeten som går ut på att permanenta dem? Detta skulle vara ett slag mot arbetslinjen, men framför allt skulle det innebära att man tränger ut andra viktiga investeringar för välfärden och vården. Och när vi ändå är inne på det ämnet är det arbetslinjen som behöver upprätthållas där; vi behöver fler som arbetar i välfärden och vården, inte färre.

Återigen - ska jag tolka ministerns besked som att, som hon själv uttryckte det, de tillfälliga förändringarna i a-kassan är just tillfälliga? Det skulle jag vilja ha svar på.


Anf. 45 Marléne Lund Kopparklint (M)

Fru talman! Som socialdemokrat är jag väldigt stolt över de förstärkningar vi har gjort i a-kassan under pandemin - de är helt nödvändiga. Som Mats Green säkert vet och förstår har jag inga budgetnyheter att komma med i dag. Vår finansminister och regeringen återkommer med besked om detta när det gäller den kommande budgeten.

Men det jag vill säga är att arbetslöshetsförsäkringen är till för att ge ekonomisk trygghet under den tid man befinner sig mellan jobb. Så har det alltid varit. Detta är bra för individen och för samhället.

Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik går ut på både plikt och rätt. Du har en plikt att stå till arbetsmarknadens förfogande och att vara aktiv och söka arbete. Alla som kan arbeta ska arbeta - det är ingen skillnad under coronapandemin. Det är detta plikten handlar om.

Men du har också en rätt. Om du uppfyller kraven ska du vara säker på att ha den trygghet som a-kassan ger mellan jobb, när du står till arbetsmarknadens förfogande. Det är detta rätten handlar om.

Jag tror att det här går en skiljelinje i svensk politik. Så fort Moderaterna får chansen slaktar man arbetsmarknadspolitiken och ser till att försämra villkoren i arbetslöshetsförsäkringen därför att man lutar sig mot en idé som handlar om att hungriga vargar jagar bäst. Det är så man får ut folk i arbete.

Vi har en helt annan politik. För oss handlar det om trygghet i förändring.

Jag tror också att vi måste inse att om Sverige ska fortsätta vara en öppen och dynamisk ekonomi måste vi kunna bejaka förändring. Och akassan har en otroligt central roll i att se till att människor kan känna trygghet i den här förändringen, för utan trygghet blir all förändring ett hot. Då blir den gröna omställningen någonting obehagligt, oförutsägbart. Då blir också teknikutveckling och globalisering ett hot för människor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

A-kassan har en helt avgörande roll för att skapa trygghet i förändringen. Vi brukar ofta tala om den svenska arbetsmarknadsmodellen som protect people, not jobs, just därför att den är till för att gynna den viktiga strukturomvandling som faktiskt ger både löntagare ekonomisk trygghet och företagen konkurrenskraft och ser till att Sverige kan fortsätta att utvecklas.

Att luta sig mot en idé om att hungriga vargar jagar bäst är både kortsiktigt och väldigt riskabelt, därför att det riskerar att svensk ekonomi stagnerar.

Det här är en skiljelinje i svensk politik. Vi står för både plikt och rätt. Moderaterna pratar mycket om plikt. Jag undrar: Var är rätten?

Arbetslinjen står inte i motsats till trygghet för Sveriges löntagare, snarare tvärtom. De går hand i hand, för det är genom trygghet som vi kan möta framtiden.


Anf. 46 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Jag konstaterar ändå att den formulering i januariavtalet som vi nu diskuterar är något som vi har stått för länge. Tidigare demoniserade ni socialdemokrater just detta och tyckte att det var fruktansvärt, och nu är det ni själva som ska genomföra den politiken. Det är samma sak som när Stefan Löfven står och pratar om det diaboliska med skattesänkningar, att de hotar välfärden och att det egentligen är det som är anledningen till att vi har en växande och exploderande klankriminalitet i Sverige. Men när Socialdemokraterna kommer med skattesänkningar är alltid resonemanget it's okay when we do it som gäller.

När det gäller den socialdemokratiska arbetslinjen kan jag konstatera att när ni pratar om arbetsmarknadspolitik pratar ni om mer pengar för att administrera arbetslösheten, om man ska vara lite krass. När vi pratar om jobbpolitik handlar det framför allt om att se till att fler människor har en möjlighet att få ett jobb, framför allt genom att vi får fler arbetstillfällen och fler företag som kan och vågar starta och kan växa. Men det handlar också om att göra det där kanske lite tuffare och hårdare men som är nödvändigt, det vill säga att det måste löna sig för fler att gå till jobbet.

När det gäller förändringarna i a-kassan noterar jag återigen att ministern kallar dem tillfälliga. Då förutsätter jag att det som var tillfälligt på tisdagen också är tillfälligt på måndagen och att man inte kommer att permanenta höjningarna.

Återigen: Jag skulle vilja att arbetsmarknadsministern lite problematiserar misslyckandena under förra mandatperioden, då vi hade den högsta arbetslösheten i Sverige under en högkonjunktur. Då är det klart att ni är extremt dåligt förberedda för att hantera en ökande arbetslöshet i spåren av corona. Detta skulle jag vilja höra lite mer om.

Interpellation 2020/21:881 Brandskydd hos äldre och personer med funktionsnedsättning

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Varje år runt jul blir frågan om brandsäkerhet aktuell av tragiska skäl. Alltför många människor har omkommit på grund av bostadsbränder, och i många av dessa fall är det äldre. 

Sedan många år tillbaka finns en strävan efter att äldre personer och personer med funktionsnedsättning så långt det är möjligt ska bo kvar i sitt eget hem. Och i stället för vårdboende alternativt gruppbostad får de hälso- och sjukvårdsinsatser, hemtjänstinsatser och bostadsanpassning i hemmet. Detta innebär att det finns fler människor som har svårare att sätta sig i säkerhet vid brand. 

Det handlar inte om att dessa målgrupper står för en högre procent av bostadsbränderna, men de har svårare att klara sig om en brand skulle uppstå.

Det finns dock vissa individer i dessa målgrupper som även har en förhöjd risk för uppkomst av brand, och det är rökare som även har olika former av psykisk eller fysisk funktionsvariation. Det finns en risk att man tappar cigaretten och inte har möjlighet att ta upp den eller släcka den. 

Det finns flera fall där hemtjänstpersonal vittnat om faran med detta och där det hänt upprepade gånger att man har tappat cigaretter, som sedan har legat på golv och gjort brännmärken. Risken är stor trots flera tillsynstillfällen dygnet runt. 

Att strukturerat förebygga bränder hos äldre och personer med funktionsnedsättning, som i värsta fall kan orsaka dödsfall, borde vara en högt prioriterad fråga. Oavsett var i landet man bor ska man som anhörig kunna känna sig trygg med att det finns behovsanpassat brandskydd för ens närstående. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Hur ser statsrådet på att införa nationella riktlinjer gällande behovsanpassat brandskydd?
  2. Hur ämnar statsrådet verka för att tydliggöra ansvarsfördelningen gällande brandskydd ute i kommunerna?
  3. Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att brandskyddet inte ska skilja sig åt ute i kommunerna?