Bostadspolitik

Interpellationsdebatt 8 maj 2007

Protokoll från debatten

Anföranden: 16

Anf. 1 Mats Odell (Kd)

Herr talman! Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag ska motverka snedvridningen på bostadsmarknaden, hur jag ska agera för att motverka segregation och diskriminering på bostadsmarknaden, hur jag ska agera för att fler studentbostäder ska byggas, vilka åtgärder jag ska vidta för att garantera att fler hyresrätter byggs och vilka åtgärder jag ska vidta för att hyresboendet inte ska missgynnas av regeringens politik. Det gläder mig att Lars Mejern Larsson delar mitt intresse för bostadspolitiska frågor. Däremot tycks vi ha olika uppfattning om vad som utgör goda förhållanden på bostadsmarknaden. När det gäller den första frågan, hur jag ska motverka snedvridningen av bostadsmarknaden, är mitt svar att regeringens politik går ut på att komma till rätta med den snedvridning som den förra regeringens bostadspolitik skapat. Bostadsbyggandet har varit anpassat till subventionsvillkor och inte till bostadskonsumenternas efterfrågan. Valfriheten har varit begränsad och bostadssegregationen omfattande. De förslag som vi nu lägger fram tar i stället sikte på att lägga grunden till en väl fungerande bostadsmarknad som främjar utbudet av olika typer av bostäder och upplåtelseformer, samtidigt som valfriheten underlättas. Angående segregeringen på bostadsmarknaden är inte frågan hur vi ska agera utan hur vi redan agerar. En åtgärd är att den så kallade tillståndsplikten upphävs den 1 juli. Genom denna åtgärd underlättas ombildandet till bostadsrätter och valfriheten för de boende ökar. Därmed inte sagt att bostadsrätten i alla lägen är en bättre upplåtelseform än hyresrätten. Men det är orimligt att det ska finnas en lag som stoppar boende och kommunala fastighetsägare från ombildningar i de fall man är överens. Slopandet av tillståndsplikten handlar i allt väsentligt om att flytta besluten till rätt nivå. Diskriminering på bostadsmarknaden är ett annat allvarligt problem. Som jag angav i svar på en fråga i februari fördömer såväl de privata som de allmännyttiga fastighetsägarnas organisationer ett sådant beteende. De arbetar även med etiska regler för att motverka diskriminering. Lagen om förbud mot diskriminering förbjuder hyresvärdar att göra skillnad på hyresgäster och bostadssökande utifrån diskriminerande grunder och vi har även ombudsmän som arbetar med dessa frågor. Inom regeringen är det Nyamko Sabuni som ansvarar för diskrimineringsfrågor och hon har liksom jag besvarat liknande frågeställningar här i riksdagen. De två sista frågorna, vilka åtgärder jag avser att vidta dels för att garantera att fler hyresrätter byggs, dels för att hyresboendet inte ska missgynnas av regeringens politik, hör nära samman. När det gäller bostadsproduktion i allmänhet menar jag att produktionsstöd inte är någon lösning, snarare en del av problemet. Produktionsstöd skapar obalanser och snedvridning på marknaden och det är osäkert om det kommer de boende till del. Det är också viktigt att komma ihåg att bostadsbyggandet påverkas av andra faktorer, framför allt det allmänna ekonomiska läget, exempelvis ränteutvecklingen och hushållens ekonomi och köpkraft. Regeringens insatser för att få fler i arbete och göra det lönsamt även för hushåll med lägre inkomster och medelinkomster att arbeta kommer naturligtvis också att förbättra deras möjligheter att efterfråga en lämplig bostad på marknaden. Jag delar inte interpellantens bild av att bostadsbyggandet kommer att minska de kommande åren. Tvärtom visar byggprognoser på att bostadsbyggandet kommer att ligga på en fortsatt hög nivå framöver. Exempelvis visar Boverkets senaste prognos att det kommer att påbörjas byggande av 39 000 bostäder under 2008, alltså nästa år. Vi tror att allt hyresbostadsbyggande, däribland studentbostadsbyggande, på sikt kommer att gynnas av att det nu råder långsiktigt förutsägbara villkor för bostadsbyggandet. När det gäller studenternas situation skapar generell nybyggnation rörlighet på bostadsmarknaden då äldre billigare bostäder frigörs i beståndet via flyttkedjor. De tilläggsdirektiv till utredningen om privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden (M 2006:07) som regeringen redan den 21 december förra året beslutade om syftar till att även detta marknadssegment ska fungera väl, så att bostadsbeståndet utnyttjas på bästa sätt. Avsikten är således inte att den ordinarie bostadsmarknaden ska ersättas med inneboende och andrahandsuthyrning. När det råder bostadsbrist kan denna sektor fungera som ett komplement under den tid som behövs för att fler bostäder ska kunna produceras. Varken jag eller regeringen har för avsikt att missgynna hyresrätten. Hyresrätten är en central upplåtelseform på den svenska bostadsmarknaden, både för boende i olika skeden av livet och som en förutsättning för en flexibel och fungerande arbetsmarknad. En fungerande hyresmarknad förutsätter dock att det finns företag som vill äga och förvalta hyresbostäder och vi avser att verka för att det finns gynnsamma villkor för detta.

Anf. 2 Lars Mejern Larsson (S)

Herr talman! Jag vill inleda med att tacka statsrådet Mats Odell för svaret på min interpellation om bostadspolitik. Denna debatt handlar, precis som statsrådet formulerade det, om att vi har olika uppfattningar om vad som utgör goda förhållanden på bostadsmarknaden. Men debatten handlar lika mycket om hur man ser på en snedvriden bostadsmarknad. Mats Odell och den borgerliga regeringen har med sin politik snedvridit bostadsmarknaden till att favorisera boende främst i egnahem, medan hyresrättsboendet är den boendeform som har fått stryka på foten genom borttagande av räntebidrag och investeringsstöd. I gårdagens Stockholm City står det: "Tvärstopp för nya hyreslägenheter". Det talar sitt tydliga språk. 8 000 hyreslägenheter i allmännyttan har utlovats, men inte en enda har påbörjats. Den borgerliga regeringens politik innebär färre hyresrätter och en snedvridning av bostadsmarknaden, där unga, arbetssökande och inte minst invandrare har svårt att komma in. Svaret på frågan hur statsrådet ska agera för att motverka segregation på bostadsmarknaden gör mig verkligen bestört. Mats Odell verkar anse att det enda som kan bryta segregationen är privat ägande. Jag ska direkt tydliggöra att jag som socialdemokrat inte är emot att man ombildar hyresrätter till bostadsrätter där en betydande majoritet av de boende är för ombildning och en ombildning inte påverkar hyressättningen. Det är precis det kriteriet för ombildning av hyresrätter som Mats Odell nu vill ta bort. Att ombilda ett antal bostäder i bostadsområden i exempelvis Skärholmen eller Rinkeby kan, precis som Mats Odell säger i en intervju, öka mångfalden i dessa områden. Dock är det inte i dessa områden, där 80-90 procent av bostäderna är hyresrätter, som intresset är störst för ombildning. I den undersökning som Rapport har gjort om kommuners planer för allmännyttan visas att kommuner vill ombilda i förorter och ytterområden, medan de som vill köpa bor mitt i staden. Ohämmad borgerlig utförsäljning av allmännyttans hyresrätter kommer att medföra ökad segregation, inte minskad. Herr talman! Jag har tagit del av Mats Odells tidigare svar på frågor som berör hur han vill komma till rätta med diskrimineringen på bostadsmarknaden. Tyvärr kan jag konstatera att hans svar i dag är lika passivt som tidigare. Han hänvisar endast till att det finns en lagstiftning som förbjuder hyresvärdar att göra skillnad mellan hyresgäster och bostadssökande utifrån diskriminerande grunder samt att det finns en ombudsman som jobbar med dessa frågor. Allt detta håller jag med om. Lagstiftning på området är viktigt, och Diskrimineringsombudsmannen, DO, utför ett viktigt arbete. Men det är otroligt passivt från statsrådet att från läktaren hänvisa till lagstiftning och till DO - detta medan den borgerliga regeringens politik inte medverkar till att ge fler verktyg för att motverka segregation och diskriminering på bostadsmarknaden. Bostadsförmedling är precis ett sådant verktyg som jag efterlyser från statsrådet. Men då kan han inte bara passivt till kommuner lämna över allt ansvar för att besluta om på vilket sätt bostäder ska förmedlas. Bostadsförmedling är ett bra verktyg för att förmedla hyresrätter efter behov. Ett av de viktigaste kriterierna måste vara kötiden, inte efternamn eller sexuell läggning.

Anf. 3 Andreas Norlén (M)

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för ett stringent och sakligt svar på ännu ett bostadspolitiskt inlägg från oppositionen som präglas av kraftfulla överdrifter. Bostadssubventionerna, räntebidragen och investeringsbidragen, skulle - som vi kan läsa om i interpellationen - innebära en total katastrof för bostadssektorn. Men bostadssubventionerna uppgick år 2006 till ca 1,7 miljarder kronor. År 1993 kostade motsvarande subventioner 34 miljarder kronor. Under tolv års socialdemokratiskt styre har alltså de här subventionerna minskat med över 30 miljarder kronor. Nu har den borgerliga regeringen tagit bort 1 miljard kronor. Beträffande resten, ungefär 500 miljoner, sker en avtrappning under en femårsperiod. Herr talman! Jag har svårt att se att interpellanten kan leda i bevis att just denna sista miljard skulle rasera hela bostadssektorn och skapa kaos och segregation. När det gäller prognoserna för byggandet kan man väl konstatera att det inte är så konstigt att ett och annat byggföretag tar ett steg tillbaka för att räkna om sina kalkyler när staten i någon utsträckning ändrar förutsättningarna. Det hindrar inte att man kommer tillbaka. Självfallet kommer bostadsbyggandet att fortsätta i riket. Det finns ju ett behov av fler bostäder. Därmed kommer man också att bygga. Jag kan som ett exempel nämna om ett östgötskt byggföretag som bygger hyresrättslägenheter i Stockholm. De ändrade i sina kalkyler och gjorde lägenheterna något mindre för att därigenom hålla hyran under kontroll. Sådana anpassningar har jag svårt att se är speciellt märkliga. Jag är ledamot av civilutskottet som i riksdagen har ansvaret för bostadspolitiken, och jag har haft anledning att tala med åtskilliga företrädare för bostadsföretag och byggföretag. Alla håller med mig om att ökad konkurrens när det gäller byggande och byggmaterial skulle betyda oändligt mycket mer för byggkostnaderna än de subventioner som regeringen nu avvecklar. Under de senaste åren har konsumentprisindex stigit med 10 procent och byggkostnadsindex med 40 procent. En ettgreppsblandare - en vattenkran som man köper på Bauhaus eller på något liknande lågprisvaruhus - kostar 150 kronor. Motsvarande ettgreppsblandare köpt hos en ledande byggmaterialsgrossist kostar 1 500 kronor. Där ser man att det inte handlar om subventioner, utan det handlar om konkurrens, mångfald och nya alternativ. Det är det som pressar ned byggkostnaderna. Om man däremot, som interpellanten vill, pumpar in mer statliga pengar i den oligopolmarknad som både byggmaterials- och byggsektorn är tjänar de få stora byggföretagen i riket mer pengar. Det är den tydligaste effekten man får. Då funderar jag på om det som interpellanten ägnar sin politiska gärning och tiden här i kammaren åt är att just berika stora byggföretag med allas våra skattepengar. Det här med att dela ut skattepengar kan ju ge givaren en aura av godhet. Men om jag får vara slaven på interpellantens triumfvagn skulle jag gärna vilja säga att de pengarna i det här fallet faktiskt inte gör någon nytta. Det enda de gör är att de berikar stora byggföretag. Jag vill gärna fråga interpellanten varför han vill göra stora byggföretag, som redan i dag gör goda vinster, ännu mer lönsamma på skattebetalarnas bekostnad.

Anf. 4 Hillevi Larsson (S)

Herr talman! Det är helt riktigt att mycket ska till för att få ett billigare byggande och, i en förlängning, ett billigare boende - inte minst lägre hyror för de enskilda. Vi har satsat mycket på det här. Men erfarenheten visar att om man inte går på alla led i byggandet kommer man inte ned till en rimlig hyresnivå, en nivå som folk har råd med. Det handlar till exempel om att satsa på industrialiserat byggande som kan göra det billigare. Det handlar om att komma till rätta med byggfel. Till och med korruption kan förekomma. Det handlar om markfrågor, om att kommunerna ser till att erbjuda billig mark för byggande och då specifikt inriktat på hyresrätter, för det är där det stora behovet finns - inte minst i storstäderna. Om man bortser från stödet till byggandet kommer man, även om man täcker in övriga områden bra, att få se högre hyresnivåer. Det är en anledning till att både det offentliga och privata företag nu avbryter sina planerade byggprojekt. Dem man vänder sig till kommer nämligen inte att ha råd att betala den högre hyra som det handlar om. Det kan gälla studenter med väldigt små marginaler. Det kan gälla människor som inte har fast arbete och som därmed har svårt att ta lån och att skaffa sig bostadsrätt eller villa. För de här människorna kan det vara hundralappar som skiljer och som gör att de inte har råd att efterfråga. Byggföretagen tänker naturligtvis utifrån att det ska gå runt, att ekvationen ska gå ihop. Man kan inte tvinga byggföretag att bygga för studenter eller andra som generellt har lägre inkomster. Däremot kan man ge byggföretagen morötter. Det har man gjort under senare år i form av de byggstöd som har funnits och som nu har avvecklats. Orsaken till att byggstöden kom till var just att man såg att det fanns alldeles för få hyresrätter. Under senare år har vi sett att byggandet äntligen har kommit i gång. Tyvärr riskerar det nu att avstanna. Det är väldigt farligt att helt bortse från stöd för byggandet eftersom det kan vara helt avgörande för att alla studenter och låginkomsttagare i framtiden ska ha någonstans att bo. Jag upplever att man över huvud taget drar åt snaran kring hyresrätten - från olika håll. Att dra in byggstödet, som just handlade om stöd till byggande av hyresrätter, är bara en av de metoder man använt. Man har också gjort det lättare att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Valfrihet för den enskilde låter bra, men konsekvensen blir att fler kommer att ombilda. Därmed krymper antalet hyresrätter i framtiden. De som bor i en fastighet och som inte vill ombilda - de har kanske inte råd, och kanske får de inte de lån som krävs för att betala insatsen vid en ombildning - blir hyresgäster hos sina grannar. Redan nu finns det vittnesmål om tidigare vänner som i många år levt i sämja men som nu har problem. De som valt att ombilda vill ju att så många som möjligt i fastigheten ska ombilda. De vill inte ha hyresansvaret - de skulle ju ha ansvar för de hyresgäster som finns kvar. Jag har hört många hemska historier om att man vill förmå människor att antingen köpa, ombilda, eller också flytta. Det finns alltså stora problem med det här. Ett av de största problemen är att man krymper antalet hyresrätter. Utförsäljningen av allmännyttan - drygt hälften av landets kommuner säger att man vilja sälja ut - är oroande. Antalet hyresrätter blir färre. Jag kan se att det är många åtgärder som minskar möjligheten för hyresrätter, vilket jag tycker är allvarligt.

Anf. 5 Gunnar Andrén (Fp)

Herr talman! Det finns tre stora utgifter som vanliga familjer har. Det är skatten, maten och bostadskostnaden - vanligtvis hyran. Nu diskuterar vi hyran. Jag hade tillfälle att sitta i bostadsutskottet under förra perioden. Bostadsutskottet finns inte längre. Det har möjligtvis att göra med att det kom så få ärenden över huvud taget ifrån den dåvarande regeringen. När man räknade de ärenden som olika utskott skulle hantera visade det sig att det inte fanns tillräckligt med förslag. Därför kunde man slå ihop bostadsutskottet med något annat utskott. Jag tror tyvärr att det var ganska symtomatiskt för den förda bostadspolitiken. Jag välkomnar att man nu får mer långsiktighet i politiken. Jag tror att långsiktighet är det helt centrala, framför allt när det gäller att rädda hyresrätten. Hyresrätten är en viktig del i svensk bostadspolitik. Jag tycker att det är ganska symtomatiskt att man inte lyckades få någon lagstiftning ens för trepartsöverenskommelsen mellan Sabo, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Jag menar att detta är det helt centrala för närvarande; man måste se till hur man med bevarande av bruksvärdesprincipen i övriga delar av bostadsbeståndet ska kunna få till en annan hyressättning i de nyproducerade bostäderna. Annars kommer vi inte att kunna få den utvecklingen av bostadspolitiken som vi önskar, nämligen att det produceras fler lägenheter som efterfrågas av konsumenterna. Det stora problemet med bruksvärdesprincipen, enligt mitt sätt att se det, är att den inte tar hänsyn till att det finns ett underhållsbehov i hyresfastigheterna. Det är en allvarlig nackdel, för det sätter hyreslägenheterna lite grann i strykklass när man inte lyckas klara ut den delen. Många hyresfastigheter hamnar i vanrykte i förhållande till andra. Man har laborerat med många olika sorters lån och bidrag. Också detta har bidragit till ryckigheten. Ett bra exempel kommer från herr talmans egen valkrets - Strängnäs. Där planerade det lokala bostadsföretaget under förra mandatperioden för lite större lägenheter som det fanns efterfrågan på. Men när statsrådet Lövdén kom med nya förslag om styrande bidrag var man tvungen att planera om detta för att kunna få lägenheterna att bli 70 kvadratmeter eller mindre trots att det inte fanns någon efterfrågan på sådana lägenheter. Det är farligt när det blir styrande på det sättet. Jag tror att det var bra att man avvecklade några av subventionerna. Socialdemokraterna lovade en gång i tiden att återinföra subventionerna på räntebidragen efter 1994 års val. Det gjorde man inte. Det är klart att det tar sin tid att återhämta sig från en sådan chock som man då utsatte hela hyresmarknaden för. Vi har tidigare haft något som hette statliga paritetslån. Det är ingen som vill ha tillbaka det. Det var också ett konstlat sätt, och framför allt ledde det inte till att man upprätthåller en god bruksvärdesprincip där man klarar underhållet i hyresfastigheterna. Jag menar att det som nu är det allra bästa är att vi ser en långsiktighet i politiken och att man inte behöver planera efter nya statliga bidrag. Man planerar i stället efter konsumenternas önskemål. Jag tror att vi som står bakom bruksvärdesprincipen har all anledning att välkomna detta goda i den nya politiken.

Anf. 6 Claes-Göran Brandin (S)

Herr talman! Angående segregation på bostadsmarknaden är inte frågan hur vi ska agera, utan hur vi redan har agerat. Genom denna åtgärd underlättas ombildandet till bostadsrätter, och valfriheten för boendet ökar. Så säger Mats Odell i sitt svar. Jag är stolt över att komma från en kommun som inte planerar att använda sig av möjligheten att sälja ut allmännyttan. Vi är stolta över vår allmännytta i Göteborg. Vi har också under de tolv år som vi har suttit vid makten sålt ut allmännyttiga lägenheter. På samma vis har vi också byggt allmännyttiga lägenheter. Det gör att vi inte bara säljer de lägenheter som ligger på gräddhyllan. Vi säljer också de lägenheter där vi vill få en ombildning av bostadsbeståndet. Men det sköter kommunen, och det ska ingen annan lägga sig i. Hur kan då Mats Odell säga att det underlättar för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden? Med de åtgärder som Mats Odell och den borgerliga högeralliansen har vidtagit kommer det att bli svårare för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. På grund av de åtgärder som regeringen har vidtagit - en kostnadsökning och fördyring på i storleksordningen 1 200-1 300 kronor för en vanlig trerumslägenhet - kommer det att bli svårare för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. I Göteborg byggde vi under den förra mandatperioden 2 000 lägenheter per år. Nu, under 2007, kommer vi bara att bygga 1 500 lägenheter fastän behovet är större än vad det var tidigare. Men på grund av de kostnadsökningar som den borgerliga regeringen har gjort nu kommer det att bli svårare att bygga. Det är därför man får räkna om sina kalkyler oavsett om man är ett allmännyttigt eller ett privat bostadsföretag. Det blir boendet i hyresrätter som blir drabbat. Det blir inte bostadsrätterna. Bostadsrätter byggs i attraktiva områden, och de byggs för människor som har en plånbok. Jag har bott i en bostadsrätt, och jag var stolt över att bo i bostadsrätt. Jag har flyttat till en hyresrätt, och det har jag gjort därför att jag vill bo i en hyresrätt. Det är precis som föregående talare sade: Om mitt boende skulle ombildas till en bostadsrätt så skulle jag bli en av dem som skulle komma till mina grannar och be om hjälp om en kran går sönder. Den där kranen kan jag köpa på Hornbach för 150 kronor. Andreas Norlén var inne på det här också. Det är som att blanda äpplen och päron. Den kranen för 150 kronor kan du också köpa på Rörshop. Det är bara det att du får aldrig några reservdelar till den. Om du köper en Gustavsberg på Hornbach - om den nu finns där - är det samma pris som på Rörshop. Det är sådana kranar som förhoppningsvis ska sitta i våra lägenheter i framtiden också. Vi ska ha kvalitet på våra lägenheter oavsett om de är bostadsrätter eller hyresrätter. Borgerligheten pratar om konkurrens på bostadsmarknaden eller, som Mats Odell säger, snedvridning på bostadsmarknaden. Hur kommer konkurrens och snedvridning att göra det lättare för ungdomar att få tillgång till ett boende? Man talar om omflyttning. Men om man säljer ut fastigheter med billiga lägenheter från allmännyttan - hur ska man då få en omflyttning i boendet?

Anf. 7 Mats Odell (Kd)

Herr talman! Jag tycker att det här är en intressant och givande diskussion om bostadspolitik. Lars Mejern Larsson, Hillevi Larsson och likaså Claes-Göran Brandin - mina socialdemokratiska vänner - ser stora problem. Jag skulle ändå vilja säga till er, mina kära vänner, att ryktet om hyresrättens död är betydligt överdrivet. Vi har i Sverige ungefär 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus. 71 procent av dem är hyresrätter. Det finns ca 1,7 miljoner hyresrätter i Sverige i dag. Det vi nu talar om är förändringar i byggandet. Hur ska vi få i gång byggandet? Vi har en situation med en stor bostadsbrist i en mycket stor del av våra kommuner. Trots de subventionssystem som den förra regeringen har använt sig av är bostadsköerna exempelvis här i vår huvudstad långa. Ca 190 000 människor står i kö för att få en bostad. Kan mina vänner från den socialdemokratiska sidan tycka att det här är en bra politik som vi ska bygga vidare på? Är det inte så att vi trots allt måste hitta nya och mer långsiktigt inriktade åtgärder för att åstadkomma detta? Byggindustrin välkomnar borttagandet av subventionerna och säger att nu får man spelregler som gör att man vet vad som gäller. De små byggarna är kanske de som tydligast säger att det går minst lika bra att klara detta utan subventioner. Jag lyssnar gärna till Hillevi Larssons kloka råd om att pressa byggkostnader. Det är självfallet bra med industriellt byggande. Vi vill också utveckla hyresrätten tillsammans med hyresgäströrelsen, de allmännyttiga bostadsföretagen och fastighetsägarna. Vi har samtal om detta. Vi planerar att vidta aktiva åtgärder på det området. Det påstås att byggandet är fullständigt på väg ned i källaren. Jag har det senaste numret av Boverkets indikatorrapport här. Där står det att antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökar. Vidare står det att byggföretagen tror på oförändrad aktivitet. Det planeras 39 000 nya bostäder i Sverige under nästa år enligt Boverket. Jag tycker att dessa larmsignaler är väldigt överdrivna. Det är alldeles riktigt att när det kommer nya villkor räknar man kanske om ett projekt, men det är inte säkert att man kastar det i papperskorgen. Man kanske lägger det i skrivbordslådan och tar fram det lite senare när man har anpassat det så att man kan få projektet att gå runt. Det största hindret för närvarande för byggandet är faktiskt bristen på arbetskraft. 70 procent av byggföretagen anmäler att de icke får tag på arbetskraft till de projekt som man skulle vilja arbeta med. Gunnar Andrén var också inne på det här med långsiktigheten. Jag vill gärna säga att dessa trepartssamtal pågår för närvarande. Vi för samtal i en mycket god och konstruktiva anda om att framför allt ta hem den process som i dag ligger hos EU-kommissionen och som, om inget görs, hotar att försätta oss i det läge som Nederländerna hamnat i, nämligen att man tvingas införa så kallad social housing . Jag har mycket goda förhoppningar om vi ska kunna komma till rätta med detta och komma fram till en överenskommelse. Jag blir väldigt glad när Claes-Göran Brandin säger att man i Göteborg har gjort precis det jag tycker att man ska göra, nämligen sälja en del och bygga annat. Det är detta som ska ske. Man säljer till de hyresgäster som vill köpa och använder sedan köpeskillingen för att bygga nytt. Jag håller fullständigt med Claes-Göran Brandin när han säger att kommunen sköter detta och att ingen annan ska lägga sig i det. Det är därför vi har tagit bort stopplagen.

Anf. 8 Lars Mejern Larsson (S)

Herr talman! Mats Odell säger att vi ser stora problem och nästan överdriver detta, men sanningen är den att jag möter ungdomar i Karlstad och Värmland som är förtvivlade över att de inte får lägenheter. Det finns flera projekt i Värmland som nu har lagts i malpåse, bland annat Zakrisdalsudden och Kanikenäs-holmen. Det är bara några områden där det skulle ha byggts hyresrätter, men det blir inte av nu. Hillevi Larsson var inne på att förklaringen till varför snaran dras åt kanske ligger i det som SVT:s uppskattade program Plus i går tog upp om vad man ska tänka på vid ombildning av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter. Frågan som hyresgästen Sara Gunnerud tog upp i programmet i går och som jag också ställer är: Ska inte informationen om utförsäljningen av allmännyttans bostäder vara opartisk och neutral? Är det verkligen rätt att kommunerna av ideologiska skäl ska driva en aggressiv marknadsföringskampanj där högräntebolag som lånar ut utan säkerhet är med på informationsmöten om ombildningen? En viktig fråga som en hyresgäst omöjligen kan veta svaret på är hur fastighetens kondition är. Boverket beskriver det som underhållsberget, detta gigantiska behov av att renovera elledningar, badrum, avloppsstammar, ventilation, fönster och balkonger. En siffra som har nämnts för att renovera bort underhållsberget är 10 000 miljarder. Jag undrar om det kanske inte bara finns ideologiska bevekelsegrunder bakom bostadsministerns vilja att sälja ut våra gemensamt ägda hyresrätter, utan det är kanske ett billigt sätt att komma från ansvaret för detta underhållsberg. Därmed får hyresgäster i Husby, Tensta och Skärholmen ensamma ta ansvaret i stället för att stat och kommun gör detta. Att köpa sig en lägenhet i exempelvis Stockholms innerstad har varit en mycket god affär för hyresgästen. Men är det verkligen samma goda affärer för boende i bostadsområden som står inför dessa gigantiska investeringar? Kan man verkligen veta att den största affären i livet verkligen blir så bra som den borgerliga ledningen i många kommuner och den borgerliga bostadsministern nu vill påskina? Konsumentverket anser att man ska vara skeptisk, ifrågasätta och kräva bra information. Det finns inget som säger att det blir billigare att bo i bostadsrätt än att bo kvar hyresrätt. Köper man en bostadsrätt i en fastighet som kräver renoveringar får man betala vad det kostar, men om man bor i en hyresrätt skyddas man av bruksvärdesprincipen. Hur vill bostadsminister säkerställa att informationen blir saklig? Då kanske vi slipper sådana rubriker som den som var i Svenska Dagbladet i dag. Det står: "Svenskarna: Du har fel, Odell".

Anf. 9 Andreas Norlén (M)

Herr talman! Jag noterar att jag inte fick något svar från interpellanten på den fråga jag ställde, nämligen varför interpellanten arbetar så hårt för att öka vinsterna i de stora byggföretagen här i riket genom att kräva subventioner som knappast kommer att ha någon annan effekt än att öka företagens vinster med tanke på den bristande konkurrens som råder på marknaden. Detta uteblivna svar är intressant att notera. Sedan har jag en sakupplysning. Det gäller detta med ettgreppsblandare som diskuterades av en annan talare nyss. Jag framhöll att det finns ettgreppsblandare som kostar 150 kronor, och de ledande grossisterna i riket tar 1 500. De allmännyttiga bostadsföretagen har en ekonomisk förening som har till syfte att testa byggmaterial och göra gemensamma upphandlingar för att pressa byggkostnaderna och byggmaterialkostnaderna. Det är den här ekonomiska föreningen som har gjort en undersökning av just ettgreppsblandare där man fann att den blandare, tillverkad i Kina, som man hade köpt på Bauhaus hade precis samma hållbarhet som den man köpte för 1 500 av den ledande svenska grossisten. Det handlar alltså inte om kvalitet, utan det handlar om konkurrens och fri företagsamhet som leder till pressade kostnader till gagn för såväl bostadsföretag som hyresgäster. När det gäller ungas inträde på bostadsmarknaden finns det skäl att påminna om den lagstiftning om kommunala hyresgarantier som regeringen nu har lagt fram. Där får kommunerna möjlighet att ge garantier till unga som har inkomster men som ändå inte får kontrakt på grund av att inkomsterna kanske är oregelbundna. Det kan vara en viktig hjälp för unga att komma in på bostadsmarknaden som också är värd att framhålla. Det handlar långt ifrån om att dra åt snaran om hyresrätten. Statsministern sade redan i regeringsförklaringen att den här regeringen vill utveckla hyresrätten, och det står vi för.

Anf. 10 Hillevi Larsson (S)

Herr talman! Visst finns det många hyresrätter i Sverige. Problemet är bara att det behövs fler, speciellt på de orter där trycket är väldigt starkt. Det gäller inte minst i storstadsområdena men även i mindre städer i landet, men det är klart att trycket är allra störst i storstäderna. Då hjälper det inte att det finns många hyresrätter, utan de måste bli fler, inte färre. Tyvärr kan jag, i de olika förslag som har lagts fram och som drabbar hyresrätterna, se att vi riskerar att antalet hyresrätter krymper i stället för att öka. Jag tror att det kommer att behövas en kraftig ökning. Då räcker det inte att man går på byggkostnaderna, utan man måste faktiskt se över alla delar som berör byggandet, inte minst stödet till byggandet. Det är klart att det är mer lönsamt att bygga för höginkomsttagare än för låginkomsttagare. Det är en anledning till att det har byggts så mycket för höginkomsttagare. Det är därför man behöver ett stöd för att bygga även för låginkomsttagare. Vi har haft en uppvaktning från Uppsala i mitt utskott här i riksdagen. Vi har hand om bostadsfrågor. De har en moderat som kommunstyrelseordförande, och han var själv väldigt bekymrad över att de hade planerat en massa studentbostäder och hyresrätter för sin befolkning som nu inte blir av. Jag tror alltså inte att det bara är vi som känner denna oro, utan det finns faktiskt en oro ute i kommunerna - även från borgerligt håll. Jag är rädd att segregationen ökar när man säljer ut allmännyttan. I dag har medel- och låginkomsttagare faktiskt möjlighet att bo till exempel i en del lägenheter i allmännyttan i centrala Stockholm. Har man väl ombildat kommer vi att få en ökad segregation när vi i stället behöver en minskad sådan.

Anf. 11 Gunnar Andrén (Fp)

Herr talman! Det är alltid lite förvirrande att diskutera två olika saker samtidigt. Vi diskuterar dels nyproduktionen av bostäder, dels hur vi ska utveckla hyresrätten i det befintliga bostadsbeståndet. Det är två olika saker. Jag menar att det är väldigt viktigt att se till att man får nya möjligheter att sätta friare hyror i nybyggnationer enligt det trepartsavtal som finns och att det inte ska påverka bruksvärdesprincipen alltför mycket. Det tror jag är själva nyckelfrågan. Även jag har naturligtvis bott i hyreslägenhet. Det var på 26:e våningen i Kronprinsen i Malmö en gång i tiden. Numera bor jag i villa. Det är klart att det ter sig väldigt olika hur man bor, men det finns fördelar med de olika sätten. Låt mig gå till frågan om nybyggnationen i Storstockholmsområdet, eftersom den också var uppe här. Jag tror att en nyckelfråga i det sammanhanget, herr statsråd, är att det utredningsuppdrag som Mats Hellström fick av den förra regeringen, nämligen att se till att det finns kommunikationer till nya bostadsområden, också genomförs. Vem vill bosätta sig i områden i Stockholms närhet där man har svårt att ta sig till den centrala delen av Stockholm? Därför måste man satsa på bussar, tunnelbana och kanske också en del vägar - men framför allt på de kollektiva kommunikationerna. Då kommer man också i de områdena att få tillgång till mark som det numera inte finns så mycket av i många stora städer. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag råkar bo i en kommun som ofta utpekas som väldigt rik - och det är väldigt trevligt - nämligen Danderyd. Där har vi numera två stora fastighetsägare. Den ena är AP Fastigheter som äger väldigt många fastigheter. Den andra - och det gläder mig särskilt - är Göteborgsföretaget Stena Fastigheter AB som är den verkligt stora fastighetsägaren i Danderyds kommun. De har köpt hela vårt gamla kommunala bolag, och de säljer inte ut det. Vi är glada att de värnar hyresrätter i min hemkommun, för de behövs där också, det ska jag gärna medge.

Anf. 12 Claes-Göran Brandin (S)

Herr talman! Hyresrätten är död - det är en överdrift, och det håller jag med dig om, Mats Odell! Den är inte död, och jag hoppas att den aldrig kommer att dö. Hyresrätten finns på den svenska bostadsmarknaden för att finnas där. Hyresrätten är en boendeform som för många är en viktig inkörsport till bostadsmarknaden. Jag vill bara rätta till om det blev en missuppfattning när det gäller hur man har gjort i Göteborgs kommun när man har sålt lägenheter. Man har sålt lägenheter i paket i något hus i ett attraktivt område, men också ett par hus i ytterområdena. Man har sålt till fastighetsbolag och inte till de boende för att få en annan ägandeform i områdena. Det tycker jag är viktigt, och jag tror att det är jättebra att man kommer in och ser med nya ögon på dessa områden. Det är inte alltid som allmännyttan ensam är det bästa i ett ytterområde där vi har problem med en massa saker, till exempel ungdomar som inte har jobb. Det kan vara jättebra att vi får in en annan syn på det, men man säljer alltså inte till de boende, utan lägenheterna är fortfarande hyresrätter. Stena Fastigheter är med också när det gäller de bitarna. Jag är också stolt över att vi har Stena Fastigheter som har gett sig in på bostadsmarknaden för att ha ett långsiktigt ägande av sina bostäder. När det gäller detta med ettgreppsblandaren tycker jag att vi ska hålla oss till verkligheten. Jag har ett förflutet i byggbranschen, och jag kan säga att det inte finns några möjligheter i världen att man kan köpa en kran för 150 kronor som är tillverkad i Kina och som kostar 1 200 kronor. Vi måste försöka att hålla oss till sanningen i debatterna! Jag ska inte göra reklam för en blandare som är svensk, men den ettgreppsblandaren får du inte ge 1 200 kronor för. Som jag sade tidigare ska vi ha kvalitet i vårt boende. Faktum kvarstår: Det är 1 200-1 300 kronor dyrare att bygga en normaltrea i dag än under den tidigare regeringen.

Anf. 13 Mats Odell (Kd)

Herr talman! Lars Mejern Larsson var inne på detta med att det nu skulle pågå aggressiva, ideologiska marknadsföringskampanjer från de kommunala bostadsbolagens sida när de ska sälja sina fastigheter till de boende. Jag tror också att underhållsfrågan naturligtvis är en viktig sak om man ska köpa en fastighet. Det gäller om man ska köpa en villa, en bostadsrättslägenhet eller en fastighet. Självklart är det så! Men jag har faktiskt väldigt stor tilltro till det kommunala självstyret. Det är det det handlar om! Stopplagen har, precis som Claes-Göran Brandin var inne på, haft effekten att den gjort det omöjligt att göra detta för de kommuner som har velat det. Nu har vi fört ned beslutsmakten dit där människor bor, och de folkvalda som de har runt omkring sig och som de har valt ska avgöra om ett bostadsområde ska få mer inslag av till exempel bostadsrätter. Sedan håller jag verkligen med Claes-Göran Brandin om mycket i denna debatt, även det han var inne på om att de kommuner som har en mycket stor dominans av allmännytta borde se till att de får in en större mångfald. Alltså borde de inte bara sälja till de boende, utan faktiskt också sälja till privata, långsiktiga, seriösa fastighetsägare som vill vara med och utveckla hyresrätten och se till att det också långsiktigt finns hyresrätter kvar. Det tycker jag är en väldigt viktig poäng. Jag besökte Malmö i går. Jag var ute i Rosengård, och jag var tillsammans med MKB under dagen. Jag studerade också den så kallade Malmömodellen som har varit mycket framgångsrik. Allmännyttan i Malmö har bara 30 procent av hyresbeståndet, medan allmännyttan i en kommun som Örebro har 75 procent av hyresbeståndet och i Kristianstad är siffran 80 procent. Där tror jag på det som man har gjort i Göteborg, nämligen att skapa en större mångfald. Varför har man då varit så framgångsrik i Malmö? Jo, man har inte gjort som statsmakterna har försökt diktera. Man har inte byggt efter subventionsreglerna utan efter vad marknaden har efterfrågat. Man har också separerat - man har alltså höjt hyrorna i centrala delar och hållit kvar låga hyror exempelvis ute i Rosengård. Detta har gjort att man har fyllt upp lägenheterna i Rosengård, och man har fått ekonomi att också rusta upp och föra bostadsområdena som har haft och som har problem framåt. Man har inte följt subventionsmodellens strikta principer utan fått i gång ett byggande som har inneburit flyttkedjor. Mindre, billiga lägenheter har blivit lediga och ungdomar och andra har kunnat flytta in. De som har bättre ekonomi har flyttat till nybyggda, större lägenheter. Detta har varit väldigt bra. Jag skulle vilja säga att rikets tredje stad har en mycket bättre fungerande bostadsmarknad än vad rikets första stad har. Jag känner inte till läget i rikets andra stad, Göteborg, men så mycket kan jag konstatera att det i dag går att hitta en hyresrätt i Malmö. Även om den kan ha ett ganska högt prisläge går det att hitta den, och i det sammanhanget frigörs då ofta en mindre lägenhet. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att jag hoppas att vi framöver ska få se nya upplåtelseformer - jag tänker på ägarlägenheter - till viss del i nyproduktion, men framför allt i befintlig produktion. Att minska segregationen genom att de som har fått fast mark under fötterna kan få köpa sin lägenhet och finnas kvar i ett kommunalt bostadsbolag och i den trygghet som det innebär att ha en större och starkare ägare än vad en svag bostadsrättsförening skulle innebära om man ombildade hela fastigheten till bostadsrätt.

Anf. 14 Lars Mejern Larsson (S)

Herr talman! Jag ska försöka tolka dagens debatt här. Som bostadslös student och med Mats Odell som bostadsminister får man förlita sig på att en nybyggnation som inte existerar ska skapa flyttkedjor som frigör äldre, billiga bostadsbestånd samt att den borgerliga regeringen gör det billigare för personer som bor i stora villor att ha inneboende. Ett sätt att minska bostadskön är att ha väl fungerande så kallade flyttkedjor. Dessa viktiga kedjereaktioner uppstår exempelvis när ett äldre par säljer sin villa för att flytta till ett seniorboende. De säljer den till en barnfamilj som i sin tur väljer att lämna sin hyresrätt till ett par som precis har flyttat ihop. I stället för att smörja dessa flyttkedjor så att de fungerar väl har den borgerliga regeringen hällt sand i maskineriet, som jag tolkar det, i form av en 50-procentig höjning av reavinstskatten. Denna kraftiga höjning av beskattningen är ännu ett exempel på hur en borgerlig politik skapar längre bostadsköer. Man tror ändå att det ska byggas hyresrätter. Mats Odell tror att det på sikt ska byggas hyresbostäder och studentbostäder. Tro och hopp tillhör ju sannolikt Kristdemokraternas vardag, men de finns inte hos en ungdom som vill få en hyresrätt till ett rimligt pris.

Anf. 15 Eva-Lena Jansson (S)

Herr talman! Jag tänker bara hålla ett anförande med anledning av Mats Odells inflikande om Örebro. Eftersom jag kommer från Örebro känner jag mycket väl till att Öbo, det kommunala helägda bolaget, har haft 70 procent av hyresrätterna. Detta bolag är välskött och satsar på att utveckla och förnya hyresrätten. Man kan konstatera att den starkaste kritiken mot Öbos stora ägande av hyresrätter i huvudsak kommer från borgerliga politiker och privata fastighetsägare som menar att Öbos dominans när det gäller hyresrätterna påverkar hyressättningen på ett sådant sätt att det medverkar till bättre hyror för konsumenterna och att de privata fastighetsägarna inte kan höja hyrorna. Detta är ett rent konstaterande av att det är bra med kommunala bolag som äger hyresrätter.

Anf. 16 Mats Odell (Kd)

Herr talman! Det har sagts många intressanta saker i den här debatten. Jag kan instämma med Eva-Lena Jansson. Jag har ingenting emot det utmärkta Örebroföretaget Öbo. Jag säger bara att det finns kommuner som har en betydligt mindre andel. Det kan finnas sådana sammanhang där ett ökat utbud av olika idéer om hur man ska kunna bryta segregation och så kan vara till gagn. Låt mig bara avslutningsvis få säga att vi i dag ser hur priserna på bostäder går upp. Det finns många orsaker till detta. En orsak är ökade disponibla inkomster hos medborgarna, andra är glädjande nog en ökande sysselsättning, ett minskande utanförskap och fler som efterfrågar bostäder. Allt detta tillsammans med en allmänt god konjunktur är kanske den allra viktigaste grunden till att vara optimistisk inför möjligheten att kunna öka bostadsbyggandet i Sverige. Det som är ett bekymmer är trots allt bristen på arbetskraft på detta område. Här behövs det olika åtgärder. Det ligger inte på mitt bord att komma med förslag där, men där är den stora utmaningen att vi ska kunna möta den efterfrågan som också kommer nu när nya kullar av ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden och att vi ska kunna tillgodose deras berättigade behov av att faktiskt få en bostad när de behöver den. Men jag är inte säker, herr talman, på att dessa ungdomar ska hamna i nyproducerade lägenheter. Jag tror att målsättningen måste vara att vi bygger lägenheter som gör att vi får flyttkedjor så att ungdomar kan efterfråga bostäder till rimliga kostnader. Det är lika osannolikt att en ung människas första bil är en nyproducerad bil. Jag tror att man ofta försöker hitta en begagnad. Jag tycker att den här debatten har varit väldigt kreativ och dynamisk, och jag hoppas att vi tillsammans ska kunna utveckla möjligheterna för vårt fina land att också bygga fler bostäder.

den 25 april

Interpellation

2006/07:487 Bostadspolitik

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den svenska bostadsmarknaden präglas av att det inte finns tillräckligt med bostäder i de flesta av landets mer expansiva städer och regioner. Det extrema exemplet är Stockholm och dess omgivningar. Men bostadsproblematiken är också i allra högsta grad påtaglig i till exempel Göteborg, Malmö och Karlstad. De som i huvudsak riskerar att hamna, eller redan har hamnat, utanför bostadsmarknaden är de som har det sämst ekonomiskt ställt. De är i stort behov av bra och billiga hyresrätter.

Före den nuvarande regeringens tillträde byggdes det, och planerades det att byggas, många hyresrätter runt om i landet, inte minst i Karlstad. Det var en utveckling som alla såg som positiv. Många hyresrätter är ett oerhört viktigt inslag på en bostadsmarknad med blandade ägandeformer. Hyresrätter möjliggör för många att bo bra till rimliga priser.

Nu finns det indikationer på att det blir färre hyresrätter i hela landet. I Karlstad blir det till exempel färre hyresrätter än planerat på det nya bostadsområdet i Kanikenäsholmen och inga alls på Zakrisdalsudden.

Enligt en undersökning gjord av Hyresgästföreningen kommer byggandet av omkring 11 000 hyresrätter att ställas in. 6 000 av dessa finns inom de allmännyttiga bostadsbolagen och resterande 5 000 inom de privata bostadsföretagen. Den här utvecklingen kommer inte som någon överraskning.

De stöd som den tidigare regeringen har tillsatt för att uppmuntra byggandet av flera hyresrätter avslutas. Till det kommer att inga nya räntebidrag för ny- eller ombyggnadsprojekt beviljas, och de räntebidrag som redan har beviljats ska fasas ut under en femårsperiod. I praktiken finns det en stor risk att det blir hyresgästerna som kommer att få betala de minskade stöden genom höjda hyror. Den utvecklingen är mycket oroande.

Redan när regeringen presenterade sin bostadspolitik varnade många för att det skulle minska bostadsbyggandet. Nu verkar det som att den farhågan besannas. Många av landets bostadsbolag har minskat eller helt slopat planerade nybyggnationer.

Mycket pekar också på att allmännyttan kommer att säljas ut i en allt högre takt. Resultatet kommer att bli än färre hyresrätter.

Boverket konstaterar också att statens stöd och beskattningen av bostadssektorn har ändrats drastiskt. Enligt verket kommer det att resultera i en åtstramning av bostadsbyggandet. De menar att antalet bostadsrätter kommer att öka, men att det kommer att bli svårt att bygga hyresrätter på många håll. Det kommer också, enligt Boverket, att byggas färre studentbostäder av både efterfråge- och kostnadsskäl.

Statsrådet Mats Odell har till och med själv i en Ekosändning erkänt att hyresboendet missgynnas av de beslut som regeringen har tagit den senaste tiden.

Den tidigare regeringen hade även inkluderat en tydlig satsning på studentbostäder, vilket den nya regeringen helt har avstått från. Studenter är en av de mest utsatta grupperna på dagens bostadsmarknad. Det finns ett tydligt behov av bra studentbostäder; det har varit en problematisk fråga under en längre tid. Regeringens politik på det här området har fått skarp kritik av studentorganisationerna, till exempel Sveriges förenade studentkårer (SFS), för att vara alltför dålig.

Till denna bild bör man också lägga den direkta diskriminering som sker på grundval av etnisk tillhörighet. Hyresgästföreningen avslöjade för en tid sedan en högst påtaglig och frekvent diskriminering av människor med utländskt klingande namn hos de svenska bostadsbolagen. Flera bolag blev anmälda till Diskrimineringsombudsmannen. Undersökningen visade att det handlar om en omfattande diskriminering på bostadsmarknaden.

De problem som Hyresgästföreningen pekar på är inte frikopplade från politiken. En bra bostad är en av de viktigaste förutsättningarna för att människor framgångsrikt ska kunna integreras i det svenska samhället. Precis som med hemlösa riskerar diskriminerade invandrare att hamna utanför samhället om de saknar ett bra boende. Det finns möjlighet att genom politiska beslut motverka den här oroande utvecklingen. Regeringens bostadspolitik lämnar dock mycket att önska på det här området.

Utförsäljningen av allmännyttan riskerar att skapa nya segregerade och socialt utsatta områden i Sverige. Investeringsstöden och räntebidragen som varit viktiga för att få i gång bostadsbyggandet, hålla hyrorna på rimliga nivåer och skapa bostadsmöjligheter för alla människor tas bort av regeringen. Sammantaget riskerar den här politiken att skapa en segregerad bostadsmarknad i Sverige.

År 2005 tillsattes en nationell bostadssamordnare vars uppdrag var att under en treårsperiod ta fram förslag på åtgärder för att göra det lättare för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. I och med regeringens tillträde stoppas detta initiativ.

Regeringen avser att återkomma med tilläggsdirektiv till en utredning (dir. 2006:94) som tillkallats för att se över förutsättningarna för privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden, det vill säga att göra det lättare att hyra ut en del av bostaden eller att hyra ut i andra hand. Exempelvis SFS ställer sig tveksamma till den här lösningen då det redan är lönsamt att hyra ut i andra hand och det sällan finns kontrakt. Det mest konkreta förslaget från regeringen för att lösa den svåra bostadssituationen för dem med sämst ekonomi går ut på att de ska bo inneboende.

Politiken som förs riskerar att göra så att bostadsmarknaden inte längre kan tillgodose allas behov. Det blir inte längre möjligt för alla att få tillgång till en bra bostad till rimliga priser. Politiken riskerar i sin förlängning att leda till en ökad segregation och diskriminering. Många hyresrätter är en nödvändighet om man vill ha ett Sverige där alla ska ha möjlighet att bo bra. Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa följande frågor till statsrådet Mats Odell:

-      Hur ska statsrådet motverka den snedvridning av bostadsmarknaden som regeringens politik uppenbarligen är på väg att skapa?

-      Hur ska statsrådet agera för att motverka segregationen och diskrimineringen på bostadsmarknaden?

-      Hur kommer statsrådet att agera för att flera studentbostäder ska byggas?

-      Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att garantera att flera hyresrätter byggs?

-      Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att hyresboendet inte ska missgynnas av regeringens politik?