Bostadspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 maj 2007

Interpellation: Bostadspolitik

Interpellation 2006/07:487 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 25 april

Interpellation

2006/07:487 Bostadspolitik

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den svenska bostadsmarknaden präglas av att det inte finns tillräckligt med bostäder i de flesta av landets mer expansiva städer och regioner. Det extrema exemplet är Stockholm och dess omgivningar. Men bostadsproblematiken är också i allra högsta grad påtaglig i till exempel Göteborg, Malmö och Karlstad. De som i huvudsak riskerar att hamna, eller redan har hamnat, utanför bostadsmarknaden är de som har det sämst ekonomiskt ställt. De är i stort behov av bra och billiga hyresrätter.

Före den nuvarande regeringens tillträde byggdes det, och planerades det att byggas, många hyresrätter runt om i landet, inte minst i Karlstad. Det var en utveckling som alla såg som positiv. Många hyresrätter är ett oerhört viktigt inslag på en bostadsmarknad med blandade ägandeformer. Hyresrätter möjliggör för många att bo bra till rimliga priser.

Nu finns det indikationer på att det blir färre hyresrätter i hela landet. I Karlstad blir det till exempel färre hyresrätter än planerat på det nya bostadsområdet i Kanikenäsholmen och inga alls på Zakrisdalsudden.

Enligt en undersökning gjord av Hyresgästföreningen kommer byggandet av omkring 11 000 hyresrätter att ställas in. 6 000 av dessa finns inom de allmännyttiga bostadsbolagen och resterande 5 000 inom de privata bostadsföretagen. Den här utvecklingen kommer inte som någon överraskning.

De stöd som den tidigare regeringen har tillsatt för att uppmuntra byggandet av flera hyresrätter avslutas. Till det kommer att inga nya räntebidrag för ny- eller ombyggnadsprojekt beviljas, och de räntebidrag som redan har beviljats ska fasas ut under en femårsperiod. I praktiken finns det en stor risk att det blir hyresgästerna som kommer att få betala de minskade stöden genom höjda hyror. Den utvecklingen är mycket oroande.

Redan när regeringen presenterade sin bostadspolitik varnade många för att det skulle minska bostadsbyggandet. Nu verkar det som att den farhågan besannas. Många av landets bostadsbolag har minskat eller helt slopat planerade nybyggnationer.

Mycket pekar också på att allmännyttan kommer att säljas ut i en allt högre takt. Resultatet kommer att bli än färre hyresrätter.

Boverket konstaterar också att statens stöd och beskattningen av bostadssektorn har ändrats drastiskt. Enligt verket kommer det att resultera i en åtstramning av bostadsbyggandet. De menar att antalet bostadsrätter kommer att öka, men att det kommer att bli svårt att bygga hyresrätter på många håll. Det kommer också, enligt Boverket, att byggas färre studentbostäder av både efterfråge- och kostnadsskäl.

Statsrådet Mats Odell har till och med själv i en Ekosändning erkänt att hyresboendet missgynnas av de beslut som regeringen har tagit den senaste tiden.

Den tidigare regeringen hade även inkluderat en tydlig satsning på studentbostäder, vilket den nya regeringen helt har avstått från. Studenter är en av de mest utsatta grupperna på dagens bostadsmarknad. Det finns ett tydligt behov av bra studentbostäder; det har varit en problematisk fråga under en längre tid. Regeringens politik på det här området har fått skarp kritik av studentorganisationerna, till exempel Sveriges förenade studentkårer (SFS), för att vara alltför dålig.

Till denna bild bör man också lägga den direkta diskriminering som sker på grundval av etnisk tillhörighet. Hyresgästföreningen avslöjade för en tid sedan en högst påtaglig och frekvent diskriminering av människor med utländskt klingande namn hos de svenska bostadsbolagen. Flera bolag blev anmälda till Diskrimineringsombudsmannen. Undersökningen visade att det handlar om en omfattande diskriminering på bostadsmarknaden.

De problem som Hyresgästföreningen pekar på är inte frikopplade från politiken. En bra bostad är en av de viktigaste förutsättningarna för att människor framgångsrikt ska kunna integreras i det svenska samhället. Precis som med hemlösa riskerar diskriminerade invandrare att hamna utanför samhället om de saknar ett bra boende. Det finns möjlighet att genom politiska beslut motverka den här oroande utvecklingen. Regeringens bostadspolitik lämnar dock mycket att önska på det här området.

Utförsäljningen av allmännyttan riskerar att skapa nya segregerade och socialt utsatta områden i Sverige. Investeringsstöden och räntebidragen som varit viktiga för att få i gång bostadsbyggandet, hålla hyrorna på rimliga nivåer och skapa bostadsmöjligheter för alla människor tas bort av regeringen. Sammantaget riskerar den här politiken att skapa en segregerad bostadsmarknad i Sverige.

År 2005 tillsattes en nationell bostadssamordnare vars uppdrag var att under en treårsperiod ta fram förslag på åtgärder för att göra det lättare för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. I och med regeringens tillträde stoppas detta initiativ.

Regeringen avser att återkomma med tilläggsdirektiv till en utredning (dir. 2006:94) som tillkallats för att se över förutsättningarna för privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden, det vill säga att göra det lättare att hyra ut en del av bostaden eller att hyra ut i andra hand. Exempelvis SFS ställer sig tveksamma till den här lösningen då det redan är lönsamt att hyra ut i andra hand och det sällan finns kontrakt. Det mest konkreta förslaget från regeringen för att lösa den svåra bostadssituationen för dem med sämst ekonomi går ut på att de ska bo inneboende.

Politiken som förs riskerar att göra så att bostadsmarknaden inte längre kan tillgodose allas behov. Det blir inte längre möjligt för alla att få tillgång till en bra bostad till rimliga priser. Politiken riskerar i sin förlängning att leda till en ökad segregation och diskriminering. Många hyresrätter är en nödvändighet om man vill ha ett Sverige där alla ska ha möjlighet att bo bra. Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa följande frågor till statsrådet Mats Odell:

-      Hur ska statsrådet motverka den snedvridning av bostadsmarknaden som regeringens politik uppenbarligen är på väg att skapa?

-      Hur ska statsrådet agera för att motverka segregationen och diskrimineringen på bostadsmarknaden?

-      Hur kommer statsrådet att agera för att flera studentbostäder ska byggas?

-      Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att garantera att flera hyresrätter byggs?

-      Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att hyresboendet inte ska missgynnas av regeringens politik?