Biblioteksersättningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 mars 2013

Interpellation: Biblioteksersättningen

Interpellation 2012/13:301 av Ehn, Tina (MP)

den 27 februari

Interpellation

2012/13:301 Biblioteksersättningen

av Tina Ehn (MP)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Regeringen har genom kulturministern tidigare uttryckt vikten av att upphovsmän till litterära verk får ersättning då deras verk lånas ut på biblioteken. Modellen med biblioteksersättning tillkom 1955 och har sedan dess varit väl förankrad. Sedan 1985 har nivån på ersättningen fastställts genom förhandlingar enligt ett avtal mellan regeringen och upphovsmännens organisationer. I direktiven till utredningen Läsandets kultur (SOU 2012:65) skriver regeringen att utredaren ska ”överväga om den förhandlingsordning mellan staten och upphovsmännen som tillämpas för biblioteksersättningen fortfarande är tidsenlig eller om den kan ersättas med ett annat förfarande som ger de berörda grupperna insyn i för dem viktiga processer”.

Denna skrivning antyder att regeringen vill beröva rättighetshavarna sina förhandlingsrättigheter, en farhåga som också bekräftades när regeringen inte behandlade rättighetshavarna som jämbördig förhandlingspart, utan dikterade villkoren för biblioteksersättningen ensidigt. Rättighetshavarna har inte heller på ett tillräckligt sätt varit företrädda i regeringens utredning.

I litteraturutredningens slutbetänkande saknas konstruktiva förslag till hur upphovsmännens möjligheter till försörjning kan stärkas. I stället föreslås att förhandlingsöverenskommelsen ska skrivas om så att överläggningar om en klumpsumma ska ersätta modellen med ersättning kopplad till antal utlån.

Vi står inför risken att ett välfungerande system monteras ned, vilket de berörda rättighetshavarna känner en berättigad oro för.

Detta föranleder tre frågor till kulturministern:

1. På vilka grunder har kulturministern givit litteraturutredningen i uppdrag att ompröva formerna för hur systemet med biblioteksersättningen fungerar?

2. Delar kulturministern litteraturutredningens slutsats att rättighetshavarna inte bör få ersättning utifrån antal bibliotekslån?

3. Vilka åtgärder avser kulturministern vidta för att säkerställa att kulturskapare även fortsättningsvis har goda möjligheter till försörjning?