Beskattning av pensioner i Sverige och Finland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 september 2022

Interpellation: Beskattning av pensioner i Sverige och Finland

Interpellation 2005/06:452 av Hammarbergh, Krister (m)

den 22 maj

Interpellation 2005/06:452 av Krister Hammarbergh (m) till finansminister Pär Nuder (s)

Beskattning av pensioner i Sverige och Finland

Av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet följer att pensioner beskattas enbart i det land där utbetalning sker. Om exempelvis pensionen i ett visst fall är intjänad i Sverige (utbetalarlandet) och personen i fråga är bosatt i Finland, beskattas pensionen enbart i Sverige. I många fall är det emellertid så att det finns annan form av inkomst som den aktuella personen enligt avtalet ska beskattas för i Finland. I en sådan situation utgör avtalet inget hinder mot att Finland tar med pensionen i det underlag som ligger till grund för beräkning av progressionen @ Finland har alltså full frihet att reglera denna del i sin nationella lagstiftning; så har också skett. Detta medför visserligen å ena sidan att pensionen inte beskattas, men å andra sidan att en högre skattesats bestäms för den inkomst som blir föremål för beskattning. Förfaringssättet leder till att den skattskyldige får betala ett större skattebelopp än som annars skulle ha varit fallet.

Det nuvarande systemet utgör ett gränshinder, då det i praktiken förhindrar den fria rörligheten över gränsen mellan Finland och Sverige för de berörda.

Det kan tilläggas att förhållandet har uppmärksammats i en rapport till Nordiska ministerrådet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att få en harmonisering till stånd mellan Sverige och Finland när det gäller tillämpningen av beskattning av pensioner?