Till innehåll på sidan

Behovet av deltidsbrandmän

Interpellationsdebatt 22 juni 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 8 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Alexandra Anstrell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att det finns tillräckligt med brandmän inför sommaren och om det finns planer på att ge MSB i uppdrag att stödja kommunerna i personalrekrytering av deltidsbrandmän. Vidare har hon frågat om jag vidtar några andra åtgärder när det gäller att underlätta för deltidsbrandmän.

Det är av stor betydelse att Sverige har god förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser vid omfattande bränder och andra olyckor. Kommunernas räddningstjänster genomförde tillsammans med andra berörda aktörer goda insatser under krävande förhållanden för att släcka skogsbränderna sommaren 2018. Samtidigt visade hanteringen av bränderna att det finns områden att utveckla för en effektivare räddningstjänstförmåga i framtiden.

Kommunerna har vidtagit flera åtgärder efter skogsbränderna 2018 för att förstärka sin förmåga att effektivt hantera omfattande räddningsinsatser. Exempelvis har många räddningstjänster genom samverkan ökat förmågan att snabbt kraftsamla räddningsresurser vid omfattande bränder och andra olyckor. Samtidigt är det viktigt att det finns räddningsresurser som snabbt kan vara på plats och påbörja en insats. Detta är avgörande för effektiva räddningsinsatser. Det är därför av stor vikt att kommunerna ges goda förutsättningar att personalförsörja sin räddningstjänstverksamhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det har lämnats flera viktiga förslag från 2017 års räddningstjänstutredning och 2018 års skogsbrandsutredning för att kommunernas räddningstjänster i samverkan ska kunna genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser. Ett antal av förslagen berör kommunernas förutsättningar att personalförsörja räddningstjänstverksamheten.

Med förslagen från utredningarna som grund har regeringen i juni i år lagt fram propositionen En effektivare kommunal räddningstjänst för att stärka samhällets samlade förmåga till räddningsinsatser vid bränder och andra olyckor. Bland annat föreslås i propositionen att samtliga kommuner ska ha en ständig funktion för övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, att MSB - i stället för länsstyrelserna - ska utöva tillsyn över kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet samt att MSB i vissa fall ska kunna prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser.

De övriga förslag från utredningarna som inte kräver lagändringar, exempelvis att MSB ska stödja kommunernas försörjning av deltidsbrandmän, bereds för närvarande i Regeringskansliet.

För att vidmakthålla och stärka statens stödjande förmåga vid omfattande räddningsinsatser har MSB tillförts 65 miljoner kronor 2019 och 15 miljoner kronor årligen från 2020. MSB har därför kunnat förbättra sina möjligheter att bistå kommunernas räddningstjänster med förstärkningsresurser när kommunernas egna resurser inte räcker till, till exempel med material för skogsbrandssläckning samt helikoptrar och skopande plan för brandsläckning.

MSB har vidare tillförts 34 miljoner kronor 2018 och ytterligare 36 miljoner kronor 2019 för sin utbildningsverksamhet för att kunna möta räddningstjänstens behov av kompetens. MSB har därigenom ökat antalet utbildningsplatser för deltidsbrandmän från ca 550 platser 2017 till 770 platser under 2019 och 2020. MSB har även tillsammans med SKR förstärkt sitt stöd till kommunerna i deras arbete med att personalförsörja räddningstjänstorganisationen med deltidsbrandmän, bland annat genom nationella rekryteringskampanjer.

Regeringen har således vidtagit en rad åtgärder för att både på kort och på lång sikt förbättra samhällets förmåga att hantera omfattande bränder och andra olyckor. Regeringen kommer även i fortsättningen att noga följa utvecklingen av samhällets samlade räddningstjänstförmåga och kommer vid behov att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är det av stor vikt att kommunerna själva vidtar de åtgärder som kan behövas för att säkerställa en effektiv räddningstjänstverksamhet i hela landet.


Anf. 9 Alexandra Anstrell (M)

Fru talman! Jag tackar minister Damberg för svaret.

På SMHI:s karta för skogsbrandrisk ser det väldigt orangefärgat och rött och väldigt hett ut de kommande dagarna. Det är alltså stor, mycket stor eller extremt stor skogsbrandrisk.

Den andra kartan, skogsbrandriskkartan HBV, som visar vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse för skogsbrandfaran, påvisar att graden av uttorkning i marken är mycket stor. Det är där man ser vegetationens vattentillgång och vatteninnehåll, och den har alltså stor betydelse för antändningsrisken i skog och mark.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har redan sett ett antal olika bränder - förra helgen i Ockelbo och häromveckan mellan min hemkommun Haninge och grannkommunen Huddinge. Det här med att vi ska ha tillräckligt många människor inom räddningstjänsten känns riktigt angeläget, och det är viktigt just nu. Det brinner liksom i knutarna, om man ska försöka vara skämtsam.

Vi behöver en bra beredskap. Vi såg det under den stora branden i Västmanland 2014, under alla bränder 2018 och i samband med stormen Alfrida 2019. Det är flera kriser som verkligen har visat på vikten av en fungerande beredskap i samhället. Också nu under pågående pandemi, fru talman, kan vi se att beredskap är väldigt viktigt.

Precis som ministern nämnde i sitt svar har det gjorts ett antal välbehövliga förbättringar i kommunerna, och det är ju bra. Jag är ändå orolig, även om många kommunala räddningstjänster har ökat sina samarbeten och trots det regeringen föreslår i den nya proposition som kom den 16 juni. Det börjar ju inte gälla förrän nästa år, och det handlar till slut om människor här och nu.

Det handlar om människor som ska ut och släcka dessa bränder eller rädda dem som håller på att drunkna. Det är de som ska utföra jobbet, och det är de som i många fall riskerar sina egna liv. Det är de som måste finnas tillgängliga, och de måste finnas tillgängliga redan nu - inte efter nästa år. De måste finnas här i sommar och under hösten.

Totalt finns närmare 16 000 brandmän i Sverige, och av dem är nästan 11 000 deltidsbrandmän. Runt om i landet finns det redan stora vakanser.

Nu finns en oro för att deltidsbrandmän som förlorar sitt huvudsakliga jobb ska lämna räddningstjänsten på grund av att reglerna i a-kassan gör att personer som blir arbetslösa kan gå miste om sin ersättning just för att de har detta beredskapsuppdrag. Då kanske de hoppar av sitt uppdrag inom deltidsbrandmannakåren, och så kan vi ju faktiskt inte ha det. Vi behöver dem här och nu.

SKR och facken Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision har lämnat en skrivelse till regeringen och krävt ändrade a-kasseregler för att dessa personer ska undantas så att de ska kunna fortsätta att vara deltidsbrandmän. Är detta någonting som minister Damberg skulle kunna nämna något om? Hur ser hela regeringen på det?

Rent teoretiskt skulle man redan nu kunna komma till beslut för att vara lite proaktiv inför sommaren, som vi redan står i. För att lösa problematiken året ut kunde deltidsbrandmän vara undantagna a-kassereglerna.


Anf. 10 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Tack, Alexandra Anstrell, för en viktig interpellation!

Nu står skogsbrandssäsongen inför oss. Vi har sett väldigt varma dagar, och vi har sett lite för lite nederbörd. Vi ser kraftiga risker för skogsbränder i stora delar av Sverige, så detta är en viktig fråga.

Vi har nämnt att staten kan göra insatser på marginalen för att förstärka detta, som med de minst tio helikoptrar som började att flyga förra året och som hade stor betydelse och snabbt var på plats. De gör att skogsbränderna inte blir så stora. Dessa helikoptrar finns kvar i år. Nu har vi också två skopande plan som MSB kan avropa inom ramen för EU-samarbetet. Vi betalar faktiskt bara 10 procent för att bli en hubb i norra Europa för denna typ av flygresurser för Europa, vilket jag tycker är väldigt klokt och en smart resursanvändning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har också förstärkt med Rakelresurser, för det var problem med kommunikationsutrustningen vid stora bränder. Vi har förstärkt vår ledningsförmåga; många kommuner har gått ihop. Vi har även förstärkt med depåer på fler platser i Sverige, så att det ska finnas slang. Detta har vi gjort för att det ska kunna finnas en överväxel att sätta in när det blir stora bränder.

Men det basala jobbet görs ju av kommunernas räddningstjänster; det är de som gör det stora jobbet vid alla bränder. Vi talar lite för lite om dem, vill jag säga. Det är därför den nya lagstiftning vi har föreslagit tar tag i en del systemfrågor som jag tror att den kommunala räddningstjänsten verkligen har efterfrågat svar på inför framtiden.

Jag vill verkligen understryka det som Anstrell säger, att deltidsbrandmännen är ryggraden i svensk räddningstjänst i stora delar av Sverige. Utanför de större städerna är det ju deltidsbrandmän som bär upp räddningstjänsten runt om i Sverige.

Vi har frågat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hur beredskapen ser ut när det gäller personalförsörjning inför sommaren. Deras bedömning just nu är att personalförsörjningen är god. Det är klart att vi skulle kunna få en situation där vi på grund av pandemin får kraftigt ökade sjukskrivningar som skulle kunna vara ansträngande. Men kommunerna anger att de har planer och processer för att hantera detta, så det besked vi just nu får från MSB är att det ändå finns en beredskap inför sommaren.

Det vi gör från statens sida är, som det står i svaret, att vi bereder om vi ska ändra instruktionen till MSB. Det är mer för att göra det som MSB gör i dag mer långsiktigt. I dag gör man informationskampanjer ihop med kommunerna för att rekrytera till deltidsbrandkåren, och vi har ökat antalet utbildningsplatser för deltidsbrandmän. Det kanske fortfarande inte riktigt når upp till de nivåer som är optimala, vill jag säga. Men vi har förstärkt rekryteringen och gör det på fler platser runt om i Sverige för att vi ska kunna försörja deltidsbrandkårerna i Sverige.

En sak som inte är en politisk fråga är det nya kollektivavtal som har beslutats av SKR ihop med parterna. Där hanteras just en del av deltidsbrandmännens utmaningar, som när man har en arbetsgivare och ändå ska ha rätt att gå ifrån och hur det här ska fungera runt om i Sverige. Vi har ju sett en samhällsutveckling med färre stora industrier, som tidigare var den stora basen för att försörja deltidsbrandmännen.

Nu ska jag inte gå in i detalj i det nya kollektivavtalet, men tanken med det var att både ha en krisberedskap och att också öppna upp för att kommunal verksamhet i större utsträckning ska gå att kombinera med uppgiften som deltidsbrandman. Jag tror att det är en väldigt klok väg att gå för att långsiktigt förstärka räddningstjänsten i Sverige med deltidsbrandmän att människor kan kombinera en anställning i kommunal verksamhet med verksamhet som deltidsbrandmän.

Detta är någonting av det vi har gjort. Men det här är en fråga som vi följer väldigt noga, för det finns också risker med den pandemi som pågår. Det får jag återkomma till i nästa inlägg.


Anf. 11 Alexandra Anstrell (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Tack, minister Damberg, för svaret!

Ja, svensk räddningstjänst är ju i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer och speciellt i glesbygden, precis som ministern var inne på. Vi verkar vara överens om att det är en väldigt viktig funktion i samhället, och det tror jag att alla är överens om. Sedan är problemet hur vi ska lösa behovet av flera deltidsbrandmän. Ministern sa att personalförsörjningen är god, men jag upplever ändå att det är väldigt många som har stora vakanser.

I höstas sa Brandmännens Riksförbund att det saknades personal på över 70 procent av landets brandstationer, vilket är en ganska hög siffra, och jag får fortfarande rapporter om att det är stora vakanser.

Uppdraget för dessa människor som faktiskt är ute alla dagar, kvällar och nätter är ju att släcka bränder, men det kan också vara insatser vid trafikolyckor - första hjälpen-insatser. Och i sommar, när väldigt många svenskar är hemma, tror jag dessvärre att vi kanske kommer att behöva deltidsbrandmännen ännu mer också till sådana saker.

SKR rapporterar att de ser exempel på räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av sin personalstyrka och att bemanningsläget riskerar att bli akut redan i sommar och även under hösten. Jag tycker att det är skrämmande. Vi vet hur stora skador en stor brand kan orsaka, och vi vet också hur viktigt det är att tidigt kunna vara på plats vid en del olyckor. Jag säger bara drunkning eller hjärtstopp - det handlar om minuter.

Fru talman! Det är redan i dag svårt att rekrytera brandmän. Minister Damberg hänvisar till en nationell rekryteringskampanj vid MSB, och den var jättebra. Men jag tror faktiskt inte att det räcker. När det redan är svårt att rekrytera i dag måste man verkligen undvika att bli av med dem som man redan har. Det får liksom inte läcka som ett såll.

Sedan behövs det fler insatser för att det ska bli enklare att rekrytera. Det finns en massa olika saker att titta på, som organisationskulturer inom de olika räddningstjänsterna och jämställdheten, som vi redan vet är dålig. Men vad gör kommunerna åt detta, och hur säkerställer regeringen att det verkligen går åt rätt håll? De små insatser som är gjorda har dessvärre inte gett så stort utslag.

En annan viktig fråga är om det finns sjyst material till alla, även de som arbetar deltid, och hur man säkerställer att de har rätt material.

Sedan tänker jag på det här med krav för anställning. Det verkar ju finnas nästan lika många olika krav vid nyanställning som antalet räddningstjänster. Även om det finns en nationell utbildning via MSB betyder det inte att kraven för samma uppdrag är lika runt om i landet. Det innebär att det blir en enormt trögrörlig arbetsmarknad för brandmän.

Är detta någonting som man skulle kunna titta på nationellt, till exempel, för att underlätta för landets 290 kommuner tillsammans med SKR? C-körkort specifikt för räddningstjänst kanske också skulle kunna vara något. Jag undrar om ministern skulle kunna säga lite mer om konkreta förslag på hur man skulle kunna underlätta för Sveriges kommuner att rekrytera fler deltidsbrandmän.


Anf. 12 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Jag tror att det är otroligt viktigt att vi fortsätter att jobba nära kommunerna, för det är ju kommunerna som är ansvariga för den här verksamheten och som vet vilka utmaningar som finns lokalt. Det kan vara olika utmaningar i olika delar av landet, till exempel hur arbetsvillkoren fungerar ihop med den industri man har i kommunen, hur man lägger scheman och hur man lägger upp arbetet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Med propositionen tar vi från statens sida ett nationellt mer samlat grepp om den här verksamheten. Vi flyttar också, enligt vårt förslag, tillsynen till MSB. Även om länsstyrelserna är behjälpliga i det arbetet med sina kunskaper om lokala och regionala förhållanden tror jag att det är bra att det finns en ökad likvärdighet i tillsynen, så att det blir någon form av gemensam lägstanivå för räddningstjänsten. Det finns ju en oro för att vi med de samarbetsstrukturer som växer fram ska få kommuner som kanske inte gör de basala investeringar som krävs i räddningstjänsten för att den ska hålla måttet.

När det gäller sommaren är det klart att det är en ansträngd bemanningssituation redan från början i delar av räddningstjänsten i Sverige, så det är inte frid och fröjd med bemanningen överallt i Sverige.

Det vi kan se är att covid-19 och pandemin i alla fall inte påtagligt har försämrat räddningstjänstens förmåga att ingripa och agera. Kommunerna rapporterar också till MSB att de har planer för ett sämre läge, så de kommer lätt att ställa om, göra prioriteringar och göra extrainsatser, vilket kan vara viktigt att göra om det blir en riktigt jobbig sommar.

Vi har från Regeringskansliets sida haft ett möte och kommer att ha fler möten med SKR med flera kopplat till arbetslöshetsfrågan. Det är egentligen inte en ny fråga; den har funnits under en längre tid. De olika a-kassorna tillämpar reglerna lite olika. Det är inte samma problem överallt just nu, men det finns grupper som riskerar att komma lite i kläm med de här reglerna.

För bara någon vecka sedan fick vi den stora utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring, som ska grundas på inkomsten, och hur den ska utformas. Sedan har vi fått hemställan om ett undantag för just deltidsbrandmännen.

Vi för fortsatt diskussioner med SKR om vad de gör nu inför sommaren, för det är ledtider i det här så jag tror att kommunerna själva måste agera proaktivt nu under sommaren. Framför allt måste vi hitta en långsiktig lösning för deltidsbrandmännen som blir bra, så att det finns ett system som fungerar över tid.

Vi tittar också på om vi kan ge MSB ett ytterligare förtydligat uppdrag att vara mer långsiktig i sina insatser för att stödja kommunernas arbete med bland annat rekrytering och med jämställdhet, som togs upp av interpellanten. Ibland blir det märkligt när vi pratar om problemet att rekrytera till räddningstjänsten i Sverige när vi ser hur könsfördelningen ser ut. Då förstår vi att vi har en ganska stor rekryteringspotential inom svensk räddningstjänst med fler kvinnor som borde komma in i verksamheten. Det är viktigt att ha det långsiktiga tänket med oss när vi jobbar med de här frågorna, för annars kommer vi bara att lappa och laga här och nu. Vi måste skapa strukturer som är hållbara över tid, och då måste rekryteringen breddas till räddningstjänsterna runt om i Sverige.

Jag kan lova interpellanten att det här är en fråga som jag följer. Vi genomför en stor upprustning av svensk beredskap just nu. Vi påbörjade den redan förra året och fullföljer den i år, och vi kommer nu att fortsätta med lagstiftning där vi skärper kraven på räddningstjänsterna i landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det här är en fråga som jag kommer att följa med stort intresse framöver, och om det behöver vidtas ytterligare åtgärder är vi beredda att göra det.


Anf. 13 Alexandra Anstrell (M)

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Tack också för den nya propositionen! Det blir verkligen sommarens lektyr på stranden.

Det är jättebra med en massa förslag framöver, men vi står ju med en hel del problem redan nu och stod med dem redan förra sommaren och 2018 och så vidare.

Kan ministern nämna något om de förslag som mer konkret skulle kunna vara till hjälp för att stödja kommunernas försörjning av deltidsbrandmän, de förslag som ministern initialt berättade för närvarande bereds i Regeringskansliet? När tror ministern att vi får möjlighet att ta del av dessa förslag?

Det är bra med fortsatta diskussioner med SKR. Men det brinner i knutarna; det är problem här och nu. Denna vecka ser väldigt röd ut på SMHI:s karta.

Kommer vi att få se någon förändring i a-kassereglerna redan nu? Ministern var inne på en långsiktig gemensam lägstanivå. Det låter bra och intressant, och jag uppskattar regeringens arbete så att vi har något mer att ta ställning till. Att vi ska vara en hubb i norra Europa låter också jättebra.

Men det är som sagt mycket kvar, och som jag var inne på tidigare är det den enskilda människan som är där ute och ska göra detta. Kan vi se till den människan får bättre hjälp redan i sommar?


Anf. 14 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Jag är lite formalistisk i den meningen att eftersom det är kommunerna som har ansvaret för räddningstjänsten måste de också ta ansvar för personalförsörjningen. Staten kan inte bortse från det och ta över detta ansvar, för det kommer aldrig att gå. Däremot kan staten bidra, och jag är helt säker på att intresset för räddningstjänsten ökar när staten tillför helikopterresurser, skopande flygplan och fler depåer med material runt om i Sverige. Dessutom jobbar vi med ledningsstöd för komplicerade händelser och att införa Rakelsystem i större utsträckning så att misstagen 2018 inte upprepas.

Förra året och året dessförinnan jobbade vi mycket med att få upp nivån på utbildningen av deltidsbrandmän, som långsiktigt förser systemet med deltidsbrandmän. Det är en viktig fråga som har haft betydelse inför i år.

Jag vill inte överdriva uppdraget till MSB. Alla uppdrag till myndigheten är viktiga. Det handlar snarare om att institutionalisera uppdraget och göra det mer långsiktigt. Redan i dag jobbar man med utbildning och rådgivning och är inblandad i de nationella rekryteringskampanjerna. Man har också hjälpt SKR att ta fram hemsidan blideltidsbrandman.nu, som SKR förvaltar. Det handlar alltså om att se till att detta arbete blir långsiktigt och strukturerat.

Men här och nu är det huvudmannen kommunerna som måste göra insatser, för när staten förstärker sina förmågor måste också kommunerna jacka upp. Vi är dock beredda att titta på insatser som kan göras på kort sikt, och här fortsätter dialogen med SKR.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2019/20:417 Behovet av deltidsbrandmän

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Deltidsbrandman är en speciell anställning som bedrivs som extra arbete med beredskap vid sidan av en ordinarie anställning. Personalförsörjningen av deltidsbrandmän har under de senaste decennierna utvecklats till ett av svensk räddningstjänsts största problem. Corona har dessutom skapat en ytterligare utmaning i detta. A-kassereglerna kan just nu leda till större brist på brandmän.

När många deltidsbrandmän som i vanliga fall har en heltidsanställning under de senaste månadernas coronakris har varslats om uppsägning från sin huvudarbetsgivare har inkomsten från uppdraget som deltidsbrandman lett till att de får reducerad a-kassa. Då har många deltidsbrandmän sagt upp sig från sin deltidsbrandmanstjänst för att inte gå miste om a-kassa.

Nu står vi inför en sommar som spås bli varm och torr, och redan nu har det varit några bränder, exempelvis den vid Paradiset på gränsen mellan Haninge och Huddinge. Det brinner alltså i knutarna på riktigt, vilket gör att frågan verkligen är angelägen just nu. 

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Mikael Damberg följande:

 

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att det finns tillräckligt med brandmän inför sommaren?

2. Finns det planer på att ge MSB i uppdrag att stödja kommunerna i personalrekrytering av deltidsbrandmän?

3. Vidtar statsrådet några andra åtgärder när det gäller att underlätta för deltidsbrandmän?