Till innehåll på sidan

Barns försäkringsskydd

Interpellationsdebatt 29 september 2011
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 1

Anf. 1 Justitieminister Beatrice Ask (M)

Herr talman! Veronica Palm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att alla barn ska ha möjlighet att få en försäkring med goda villkor. Försäkringsavtalslagen trädde i kraft den 1 januari 2006. Som Veronica Palm påpekar konstaterades det vid utarbetandet av lagen att en utgångspunkt måste vara att alla ska ha möjlighet att få ett försäkringsskydd på goda villkor. Inte minst för barn som har ett handikapp kan detta vara särskilt tydligt. Ett försäkringsbolag får därför inte vägra någon att teckna en personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller om det inte finns särskilda skäl för vägran. Så sent som den 1 juli i år trädde det i kraft nya regler som handlar om vilka möjligheter försäkringsbolag har att ta del av sjukvårdsjournaler. De nya reglerna var en följd av regeringens proposition Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang (prop. 2009/10:241). Reglerna innebär att ett försäkringsbolag får begära samtycke till att inhämta hälsouppgifter endast om det är nödvändigt för att pröva försäkringsansökan. Det stod i samband med lagstiftningsarbetet klart att det hos många finns en oro för att försäkringsbolag övertolkar eller misstolkar information i journaler. Detta kan leda till att försäkringstagare obefogat får sämre villkor eller helt nekas försäkring. De nya reglerna minskar risken för att försäkringsbolag felaktigt nekar någon en försäkring. Det finns naturligtvis fortfarande behov av att granska hur försäkringsbolagen använder hälsouppgifter i sina riskbedömningar. Regeringen lyfte i propositionen särskilt fram behovet av att uppmärksamma de förhållanden som råder för barnförsäkringar i en kommande uppföljning av försäkringsbolagens skyldighet att meddela försäkringar. Det kan diskuteras när det är mest lämpligt att påbörja en sådan uppföljning. En utgångspunkt måste rimligen vara att tillämpningen av lagstiftningen har hunnit sätta sig och att det finns ett underlag att granska. Man måste även överväga om inte de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli i år bör ges en viss tid att få genomslag innan en uppföljning påbörjas. Jag anser att frågan om barns försäkringsskydd är mycket viktig. Jag avser därför att ta initiativ till en uppföljning av försäkringsbolagens skyldighet att meddela försäkringar under mandatperioden. Då Veronica Palm, som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade andre vice talmannen överläggningen avslutad.

den 16 september

Interpellation

2011/12:7 Barns försäkringsskydd

av Veronica Palm (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Allt fler ärenden uppdagas om barn som inte platsar i barnförsäkringen eller får betala en avsevärt högre premie. Motiven är allt från lättare handikapp till ett BMI som försäkringsbolagen tycker är för högt. Detta skapar otrygghet för många familjer och kan få stora konsekvenser för barnet i framtiden.

När försäkringsavtalslagen togs fram 2006 var det tydligt att utgångspunkten måste vara att alla ska ha möjlighet till en försäkring med goda villkor. Samtidigt tydliggjordes att det är viktigt att lagstiftningen följs upp.

Mer än fem år har nu gått sedan lagen trädde i kraft och allt fler barn och familjer råkar illa ut. Därför förutsätter jag att regeringen avser att följa upp lagen.

Med anledning av ovanstående undrar jag vad justitieministern avser att vidta för åtgärder för att alla barn ska ha möjlighet att få en försäkring med goda villkor.