Till innehåll på sidan

Barebacking och smittorisker

Interpellationsdebatt 5 juni 2007
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 10 Maria Larsson (Kd)

Herr talman! Elina Linna har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att öka kondomanvändningen bland män som har sex med män samt vilka åtgärder som jag avser att vidta för att öka kondomanvändningen bland alla unga. I Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, vilken antogs av riksdagen i december 2005, fastslås att det förebyggande arbetet utgör grunden för vårt gemensamma arbete mot hiv/aids. Socialstyrelsen har, i linje med sitt ansvar för det totala smittskyddsarbetet, ansvar för att genomföra den nationella strategin mot hiv/aids. Socialstyrelsen har påbörjat sitt arbete, och bland deras prioriterade områden är en handlingsplan mot klamydia vilken inkluderar insatser för att öka kondomanvändning och motverka det ökade sexuella riskbeteendet bland unga vuxna. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete mot hiv/aids är att det hivförebyggande arbetet på ett bättre sätt integreras i de lokala huvudmännens ordinarie arbete i enlighet med det landstingskommunala åtagandet. Ett sätt att stimulera till intensifierat arbete mot hiv/aids på lokal nivå är de medel som regeringen avsätter för att fördelas i enlighet med en årlig överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. För år 2007 omfattar överenskommelsen 95 miljoner kronor. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har i årets överenskommelse bland annat fokuserat på insatser för att minska förekomsten av oskyddat sex, för att förebygga förekomsten av klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar samt oönskade graviditeter. Vid Socialstyrelsen finns även Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids, och ordförande för rådet är Ewa Björling. I rådet sitter representanter för Sveriges Kommuner och Landsting, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsen samt för frivilligorganisationerna Somaliska hälsoteamet och Hiv-Sverige. Dessutom deltar frivilligorganisationerna Riksförbundet för sexuell upplysning, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande och Noaks Ark-Röda Korset som adjungerade. Rådet kommer att kunna utgöra ett viktigt forum för dialog mellan nyckelaktörer inom både den statliga sektorn och det civila samhället. Genom närheten till sina medlemmar har de ideella organisationerna unika möjligheter att nå ut med ett förebyggande budskap till människor med gemensamma intressen och livsvillkor. Genom denna roll har de även en viktig uppgift att fylla för att öka kondomanvändningen samt påverka attityderna till sexuellt riskbeteende. Sammantaget pågår alltså en mängd insatser för att öka kondomanvändning och minska sexuellt riskbeteende.

Anf. 11 Elina Linna (V)

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Statsrådet avslutar sitt svar med konstaterandet att det pågår en mängd insatser för att öka kondomanvändning och minska sexuellt riskbeteende. Det vet jag. En del av insatserna beskrivs också i svaret. Mina frågor var direkt riktade till statsrådet. Jag menar självklart inte att Maria Larsson ska i väg till ungdomsmottagningar eller Venhälsan för att informera om kondomanvändning. Men jag menar att Maria Larsson som ansvarig minister borde lyfta upp frågan på den politiska agendan. Det finns anledning till oro. Socialstyrelsen rapporterar om liten kondomanvändning hos ungdomar. Venhälsan i Stockholm märker en kraftig ökning av syfilis, gonorré och klamydia. Också antalet insjuknade i hepatit C ökar, och mer än dubbelt så många nya hivpositiva har påträffats i år jämfört med förra året. Jag tycker att det finns all anledning för oss politiker att fundera över vad detta kan bero på och vad som kan göras för att påverka attityderna så att användandet av kondomer ökar. Jag är ingen expert på barebacking men har lärt mig en del av att studera synpunkter som delas ut på nätet. Staffan Hallin, utredare på Socialstyrelsen, uttrycker sig så här på en sida: "Denna form av barbackaridande i bland annat amerikanska storstadsgaymiljöer, där betydande andelar av homo- och bisexuella män har hivbehandling, riskerar att sprida resistenta hivstammar inte bara till tidigare osmittade personer utan också till män som har framgångsrik behandling. Begreppet superinfektion med resistenta hivstammar är bevisligen något som har verklighetsgrund. Om barebacking skulle ha eller få den spridning som man kan befara av gaypressens skriverier om företeelsen finns det risk att vi som hitintills endast ser någon enstaka patient då och då som blivit superinfekterad med multiresistenta hivstammar . utan att hela situationen för hivbehandling till en del kan åttiotaliseras i den meningen att behandlingsalternativen blir färre i stället för fler. Det skulle i så fall innebära många steg bakåt." Så säger Staffan Hallin. Folkhälsoarbetet handlar också om påverkan av attityder, eller hur, Maria Larsson? Min fråga i interpellationen är fortfarande obesvarad: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka kondomanvändning bland män som har sex med män och bland unga?

Anf. 12 Maria Larsson (Kd)

Herr talman! Ja, Elina Linna, regeringen arbetar väldigt mycket via sina myndigheter. Det kan inte ha undgått Elina Linna trots allt. Här har jag i svaret redogjort för en mängd uppdrag som vi har lagt på våra myndigheter. Det är vad statsråd vanligtvis brukar göra. Vi har myndigheter som står till förfogande för att genomföra uppdrag. Det är självklart att vi använder myndigheterna för den här typen av uppdrag. När det gäller attityder kan jag bara hålla med om att ökad kondomanvändning är en viktig faktor för att också minska klamydiasmittan och för att minska risken för att hiv sprids via det ökade antal personer som är smittade med klamydia som vi ser i dag. Däremot kan jag vara lite förvånad över att Elina Linna just pekar ut homosexuella män som de största smittspridarna - det ligger som en undertext. Så är faktiskt inte fallet när det gäller hivsmitta. Jag pekade på Socialstyrelsens arbete med en handlingsplan mot klamydia, och jag tror att det är en väldigt viktig faktor för att öka kondomanvändningen. Det ligger också i deras uppdrag. Jag pekade på uppgörelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, som är det nya sättet för regeringen att arbeta med de medel som vi har till förfogande, vilket är ganska stora medel, för hiv/aids-bekämpning och preventivt arbete. Det som görs på lokal och regional nivå är det som blir verksamt och som får genomslag hos de många människorna. Därför är det av stor vikt att vi har kunnat arbeta på ett nytt sätt, att vi träffar årliga uppgörelser med Sveriges Kommuner och Landsting. Det är något som vi avser att fortsätta med. För det nya rådet som vi har inrättat, som består av många olika parter, flera olika myndigheter, är samverkan en nyckelfaktor för ett framgångsrikt arbete men också samverkan med det civila samhället. Det är precis på det här sättet som det är möjligt för ett statsråd att arbeta. Utöver detta deltar jag naturligtvis i nationella och internationella sammanhang. Senast i dag på morgonen talade jag på en konferens om samarbetet mellan asiatiska och europeiska länder kring hiv/aids-förebyggande arbete. Det är en stor konferens som äger rum i Stockholm just nu med många gäster från asiatiska länder som har varit ute på studiebesök i våra verksamheter i går, och gör det också i dag, för att just utbyta erfarenheter och goda exempel på ett preventivt aktivt förebyggande arbete. Också inom WHO:s ram förekommer mycket. Det är naturligtvis så att jag delger svenska erfarenheter, vårt sätt att arbeta på, för att det ska kunna användas också på andra håll. Vi har också stor anledning att lyssna in andra länders sätt att arbeta och andra länders erfarenheter för att hämta positiva och goda exempel, så att vårt preventiva arbete kan vara så omfattande och så framgångsrikt som möjligt.

Anf. 13 Elina Linna (V)

Herr talman! Jag finner ingen anledning till den anklagelse som Maria Larsson kommer med om att jag skulle peka ut homosexuella män som största smittspridare. Tvärtom är de homosexuella männen den grupp i Sverige som sedan hiv blev känt och sedan de första insjuknade i Sverige verkligen har tagit sitt ansvar för att se till att den gruppen har använt sig av säkert sex, som det kallas för, och använt kondom. Det som jag tar upp i interpellationen handlar om en företeelse som kallas för barebacking . Det är en större företeelse i USA - det är sant - men det finns också signaler om att det förekommer i Sverige. Och för den delen finns det undersökningar som visar att kondomanvändandet i Sverige minskar och speciellt bland ungdomar. Jag sökte inför den här debatten kunskaper om och synpunkter på barebacking på nätet, för jag är inte heller expert i frågan, utan jag har fått lära mig mycket utifrån synpunkter som läggs ut på Internet. Och det finns synpunkter där som oroar mig. Men en sak är jag säker på, och det är att vi inte ska generalisera och att det finns otroligt många förklaringar till att användandet av kondom minskar. Det finns till exempel en kille på nätet som har haft hiv i fem år och som mest har sex med andra hivpositiva killar. Han beskriver på det här sättet hur han ser på den här företeelsen: Jag tror att det är lite av en myt att man kan smittas av andra virusstammar. Jag har frågat en del läkare, och de säger att det är extremt ovanligt. En annan kille säger: Det kanske låter konstigt, men får man hiv så är det ju inte mycket man kan göra. Då gäller det bara att se till att inte smitta någon annan. Jag känner ingen som har hiv eller som har gått bort i sviterna av hiv. Dessa åsikter stämmer väl överens med mångas åsikter i dag. Om man får hiv gäller det att se till att inte smitta andra, men man kanske inte tänker på att skydda sig själv alla gånger. Vi har gjort otroligt stora framsteg när det gäller behandlingen av hivpositiva. På 80-talet var hiv dödsdomen. Det är det inte i dag, i alla fall inte hos oss i Sverige där vi har tillgång till effektiv behandling. Hotet att bli smittad är inte längre så skrämmande. Personer som arbetar med hivprevention märker själva att folk har tröttnat på viruset och att man tycker att det i och med kombinationsbehandlingarna inte är så farligt. Vad kan då vi politiker göra när vi märker att användandet av kondom, som är det bästa skyddet, minskar? Som alltid när det gäller att påverka attityder gäller det att ha kunskaper. Här handlar det om kunskaper om alla könssjukdomar. Det råder alldeles för stor okunskap om syfilis, gonorré, klamydia och också om hiv.

Anf. 14 Maria Larsson (Kd)

Herr talman! Man kan naturligtvis som underlag för sina interpellationer söka enstaka synpunkter på nätet. Men jag tror att det är viktigt att vi i interpellationsdebatter använder oss av så faktabaserade underlag som möjligt. Sedan kan man alltid exemplifiera med enstaka synpunkter. Men det som vi använder oss av i den nationella hivpreventiva politiken är naturligtvis kunskapen om de riskgrupper som är tydligt identifierade. Där ingår ungdomar, unga vuxna, män som har sex med män, gravida kvinnor och personer som är prostituerade, personer med injektionsmissbruk, personer med utländsk bakgrund och utlandsresenärer. Det är alla dessa grupper som är föremål för riktade insatser. Det handlar väldigt mycket om - det vill jag hålla med om - ett attitydskapande arbete. Vi ser en förändring mot en minskad kondomanvändning. Den ligger väldigt lågt i vårt land vid en internationell jämförelse. Därför är det oerhört centralt att arbeta på ett attitydskapande sätt. Att använda kondom är att ta ansvar både för sig själv och för sin partner, och det är en grundförutsättning för en positiv sexualitet. Att arbeta för att ändra attityder är därför väldigt centralt, och det görs i allra högsta grad inom ramen för det hivpreventiva arbete som regeringen står bakom och driver. Jag vänder mig emot att Elina Linna pekar ut bara en grupp, för om man tittar på hur hivinfektionen i dag sprids ser man att den vanligaste smittan faktiskt är heterosexuell smitta. Av fallen föregående år, 2006, hade 198 blivit smittade vid heterosexuellt sex, 93 fall vid sex mellan män och 35 fall vid intravenöst missbruk. Det var de tre stora smittgrupperna. Hivspridningen i Sverige ligger på en internationellt sett låg nivå, även om jag kan se oroväckande tendenser i statistiken för det första kvartalet innevarande år. Invandring av heterosexuellt smittade personer från högendemiska områden står fortfarande, trots en viss minskning, för en betydande del av de rapporterade fallen. Även av dem som är bosatta i Sverige är ungefär en tredjedel smittade utomlands. Detta är viktig kunskap att ha med oss i bagaget när vi diskuterar och debatterar denna svåra fråga, som ytterst handlar om väldigt mycket attitydskapande åsikter. Där är vi fullständigt överens. Men jag tror som sagt var att det är viktigt att ha ett underlag för hur situationen ser ut som helhet och att man använder sig av det för sina bedömningar i både frågor och svar.

Anf. 15 Elina Linna (V)

Herr talman! Därför vill jag påminna Maria Larsson om att mina frågor handlade om kondomanvändning hos män som har sex med andra män och hos unga. Där finns det undersökningar som visar att kondomanvändningen har minskat. I min interpellation tar jag inte upp heterosexuella relationer eftersom jag där inte vet om kondomanvändningen minskar eller ökar. När det gäller ungdomar måste kunskapen om smitta öka. Det handlar om attityder, och kunskap är viktig när man påverkar attityder. Svenska ungdomars kondomanvändning är liten jämfört med ungdomar i andra länder. Det kom nyligen en undersökning som visar att endast 65 procent av de svenska ungdomarna i 15-årsåldern använde kondom vid det senaste samlaget. Motsvarande siffra bland spanska ungdomar i samma ålder var 90 procent. Det är alltså mycket stor skillnad. Svenska och finska ungdomar var de som använde kondom minst. Herr talman! Som jag skriver i interpellationen är sexualiteten en viktig drivkraft för både människor och samhällsutveckling. Sexualiteten ska vara en källa till livsglädje, gemenskap och lust. Det är synd om sexualiteten överskuggas av rädsla för att bli smittad av sjukdomar. Jag har ställt interpellationen eftersom jag är orolig över trenden att kondomanvändningen minskar.

Anf. 16 Maria Larsson (Kd)

Herr talman! Också jag är orolig över den ökade smittspridningen av flera sexuellt överförbara sjukdomar. Också jag är orolig över att kondomanvändningen har minskat. Sverige ligger dåligt till i europeiska jämförelser. I en WHO-studie som gjordes i december rörande tonårsgraviditeter, inklusive aborter, ligger Sverige i mitten. Samma studie visar att kondomanvändningen var minst i Sverige. Detta är allvarligt och oroande, och det är en fråga som vi behöver arbeta mer aktivt med. Socialstyrelsens handlingsplan mot klamydia har en mycket tydlig inriktning på att stimulera ökad kondomanvändning. Den ska vara klar i slutet av året. Den emotser jag med stort intresse, och jag ska naturligtvis ta väl vara på den. Det här är ett område som behöver ökade insatser. Inte minst att se till att graviditeter är önskade är en angelägen fråga. Vi får säkert skäl att återkomma till detta ämne i en eller annan form. Därmed vill jag tacka Elina Linna för debatten.

den 11 maj

Interpellation

2006/07:523 Barebacking och smittorisker

av Elina Linna (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Sexualiteten är en viktig drivkraft både för människor och för samhällsutvecklingen. Vänsterpartiet vill ha ett rättvist och jämlikt samhälle för alla – flator, bögar, bisexuella, heterosexuella, transsexuella, transvestiter, transgenderister med flera. Sexualitet ska vara en källa till livsglädje, gemenskap och lust för alla.

Bland män som har sex med män är ofta synen på sex betydligt mindre moraliserande än i samhället i övrigt. Tillfälliga kontakter som endast syftar till sex är vardag för en del. Det finns ingen anledning att förfasa sig över detta, eller att moralisera över att analsex är ett vanligt inslag i dessa kontakter. Snarare står detta för en positiv syn på sex och sexualitet som det kan finnas anledning att bejaka.

Ur smittskyddshänseende kan det dock finnas problem med detta om man inte praktiserar säkert sex. Så kallad barebacking innebär att man träffas och har oskyddat sex (ofta analsex) med okända människor utan något som helst ansvar. Detta innebär naturligtvis en risk för spridning av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Organisationer som RFSL gör ett viktigt preventivt arbete för att minska smittspridningen i dessa grupper och det ska inte underskattas. Samtidigt finns det fog för en viss oro ur smittskyddshänseende när en friare inställning till sexuella kontakter sprider sig samtidigt som bland annat Socialstyrelsen rapporterar om en oroande låg kondomanvändning bland unga.

Mot den bakgrunden vill jag fråga Maria Larsson:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka kondomanvändningen bland män som har sex med män?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka kondomanvändningen bland alla unga?