Avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 januari 2008

Interpellation: Avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen

Interpellation 2007/08:238 av Larsson, Kalle (v)

den 27 november

Interpellation

2007/08:238 Avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

TV 4-nyheterna har i en rad reportage avslöjat att Sverige avvisar ett stort antal asylsökande till Grekland, trots att de här riskerar att utsättas för misshandel och omänskliga förhållanden och att de dessutom sänds tillbaka med risk för tortyr och dödsstraff i hemländerna.

De avvisningar som gjorts från Sverige har beslutats med hänvisning till Dublinbestämmelserna inom EU.

I februari 2003 antogs den förordning som ersätter Dublinkonventionen. Den innebär att alla grundprinciper i Dublinkonventionen med dess stötande och inhumana konsekvenser blir kvar. Detta är bärande del av Fästning Europa – alltså EU-ländernas gemensamma strävan att hålla människor borta och att stänga gränserna för asylsökande. Principen är att det EU-land som den asylsökande först rest in i blir ansvarigt för asylprövningen och mottagandet. Detta leder till att de asylsökande koncentreras till de länder som gränsar mot områden varifrån många flyktingar kommer. Som en konsekvens av detta försöker länderna göra sina gränser så ogenomträngliga som möjligt.

Det är länderna i norra delen av EU som påtvingat EU:s medlemmar vid Medelhavet principen för att uppnå en koncentration av flyktingarna i dessa länder och i görligaste mån motverka etnisk mångfald i Nordeuropa. Förordningen motverkar alltså en någorlunda jämn fördelning av flyktingar i olika EU-länder och koncentrerar dem till frontstaterna.

Mottagningsvillkoren i flera länder kring Medelhavet, däribland Grekland, har mycket allvarliga brister. Människor tvingas leva under fängelseliknande och inhumana förhållanden utan tillräckliga medel för att klara sin försörjning. Flera länder återsänder också personer som, om de hade haft tillgång till en rättssäker prövning i Sverige, skulle ha haft goda möjligheter att få asylansökan beviljad.

Enligt min och Vänsterpartiets mening medverkar Sverige genom Dublinförordningen till att ännu en byggsten i Fästning Europa kommit på plats och till att asylsökande utsätts för omänsklig behandling.

Den enda rimliga principen för att avgöra vilket land som ska handlägga en asylansökan är att låta den asylsökande själv fatta beslutet – alltså själv välja asylland. Även FN:s flyktingkommissariat har i sitt yttrande över EU-kommissionens grönbok om ett gemensamt asylsystem gett uttryck för att man skulle föredra att Dublinförordningens principer ersätts med att den asylsökandes eget val av asylland ska vara avgörande.

Mot bakgrund av de avslöjanden som gjorts beträffande förhållandena för återsända till Grekland är det enligt vår mening nödvändigt att skyndsamt avbryta avvisningar dit.

Jag vill mot bakgrund av det som anförts ställa följande frågor till statsrådet Tobias Billström:

1. Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att Sverige ska frånträda Dublinförordningen och låta asylsökande själva fatta beslut om vilket land som ska handlägga asylansökan?

2. Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att skyndsamt stoppa avvisningar till Grekland med hänvisning till Dublinbestämmelserna och att prövningen av dessa ärenden i stället ska genomföras i Sverige?