Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer

Interpellationsdebatt 7 februari 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 8 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jan Ericson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen har vidtagit för att skärpa kontrollen och motarbeta missbruket av samordningsnummer.

Jag välkomnar den debatt som varit om samordningsnummer den senaste tiden och den fråga som Jan Ericson nu har ställt. Det är uppenbart att kunskapen om samordningsnummer är mycket låg i samhället. Det finns därför skäl att klargöra vad ett samordningsnummer är och vad det inte är.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Ett samordningsnummer kan tilldelas efter begäran av en myndighet om den myndigheten i sin verksamhet behöver ett nummer för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller organisationer.

Ett samordningsnummer ger inte några rättigheter eller förmåner i sig. Det är inte samordningsnumret som berättigar till utbetalningar från välfärdssystemet eller ger rätt till hälso- och sjukvård i Sverige. Samordningsnumret är inte heller ett arbetstillstånd och ger inte rätt att resa in i Sverige eller att vistas här. Ett samordningsnummer är dessutom inte tillräckligt för att någon ska kunna öppna ett bankkonto.

Samordningsnummer fyller däremot en viktig funktion genom att bland annat tillgodose myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige men som ändå behöver registreras. Det finns behov även om det råder osäkerhet om personens identitet, exempelvis när en person ska registreras i misstankeregistret eller i beskattningsdatabasen. För cirka hälften av alla samordningsnummer råder osäkerhet om personens identitet, och myndigheternas behov av dessa så kallade ostyrkta samordningsnummer är således inte obetydligt. Det framgår dock tydligt i folkbokföringsregistret vilka nummer som är styrkta och vilka som inte är styrkta.

Men systemet har i dag brister, och det är nödvändigt att strama upp reglerna för att våra register ska innehålla korrekt och aktuell information. Samordningsnummer ska vara korrekt utfärdade, och personer som felaktigt har tilldelats ett nummer ska avregistreras. Finansdepartementet har därför nyligen remitterat en promemoria med förslag som syftar till att skärpa systemet med samordningsnummer. Det handlar bland annat om att personer med samordningsnummer ska kunna avregistreras automatiskt efter fem år om ett fortsatt behov av numret inte har anmälts. En enskild som anmäler ett sådant fortsatt behov ska då behöva inställa sig personligen. Samtliga personer som tilldelats samordningsnummer före 2016 ska enligt förslaget avregistreras vid utgången av 2021, om inte en myndighet eller den enskilde har anmält att det finns ett fortsatt behov av numret. Men avregistrering ska även kunna ske tidigare än så. Skatteverket föreslås kunna besluta om avregistrering om det finns särskilda skäl för det, till exempel om en person har tilldelats ett nummer på felaktiga grunder. Vidare införs krav på att aktuell kontaktadress till den enskilde ska anmälas till Skatteverket. De förslag som nu har remitterats innebär sammantaget en omstart av hela systemet för samordningsnummer. Omstarten görs på ett ordnat sätt, med hänsyn till behovet av att undvika personförväxlingar och att behålla historisk information.

Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen även har tillsatt en utredning som ska se över hela systemet med samordningsnummer. Den utredningen redovisar sitt uppdrag senast den 1 april 2021.


Anf. 9 Jan Ericson (M)

Herr talman! De senaste åren har medierna gjort ett antal avslöjanden om missbruk av samordningsnummer. Det är ett problem som verkar vara mycket värre och mer utbrett än vad någon har kunnat ana. Skatteverket har under flera år larmat om systematiskt missbruk av samordningsnummer, och samma sak har avslöjats i ett flertal reportage, bland annat i Sveriges Television.

Det finns i dagsläget nära 873 000 samordningsnummer i Sverige, och kontrollen av vilka som har sådana nummer och deras identitet verkar ytterst svag. Sverige saknar i dag helt enkelt kontroll över en stor del av dessa samordningsnummer - vilka alla dessa människor är, var de bor och hur många identiteter de har. Vi vet inte heller hur många som vistas illegalt i landet, och samordningsnumret är en del även av detta problem. Hur många individer som har flera olika samordningsnummer samtidigt är som sagt också oklart. Vi har helt enkelt inte någon koll.

I en granskningsrapport från 2017 konstaterade Riksrevisionen att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen inte bedrivs på ett effektivt sätt. Därmed ökar bland annat risken för olika typer av välfärdsbrott. Samordningsnumren har en tydlig koppling till problemen med oklara adresser och personer med flera olika adresser.

Samordningsnumren kan samtidigt användas för missbruk av bidragssystem och välfärdstjänster, inte minst om en person har flera olika nummer. Jag har uppgifter direkt från personal på Arbetsförmedlingen som berättar att personer med samordningsnummer felaktigt får rätt till arbetsmarknadsåtgärder, och personal inom socialtjänsten har bekräftat att personer med samordningsnummer felaktigt kan få utbetalt ekonomiskt bistånd. Det sker ofta genom förbiseende eller okunskap hos handläggare.

Om en person har flera olika samordningsnummer är det såklart inte heller omöjligt att kunna få ut ersättningar i flera olika kommuner. Utbetalningarna till personer med samordningsnummer är inte så omfattande i dag. Men enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst som jag beställt är det ändå ganska många miljoner som betalas ut till personer med samordningsnummer. Risken för ökat missbruk är uppenbar om utvecklingen med allt fler oklara identiteter fortsätter.

Samordningsnummer används även bevisligen i ren kriminalitet, vilket ett flertal avslöjanden i medierna har visat. Även överutnyttjande av sociala trygghetssystem är för övrigt i dag en del av den organiserade brottsligheten.

Moderaterna har upprepade gånger efterfrågat kraftfulla åtgärder, bättre kontroll och tydligare samarbete mellan myndigheterna.

Jag får tacka finansministern för svaret. Med lite god vilja kan man möjligen utläsa att regeringen tar problemet på allvar, även om förslaget till åtgärder har brister. Det är också beklagligt att regeringen inte agerat tidigare trots att frågan har funnits högt upp på dagordningen i flera år.

Finansministerns svar väcker samtidigt frågor. Bland annat nämner hon att samordningsnumren behövs för att undvika personförväxling. Hon säger även att det för cirka hälften av alla samordningsnummer råder osäkerhet om personens identitet. Om man är osäker på personers identitet, kan finansministern förklara hur man då kan använda samordningsnumren för att undvika personförväxling?

Jag saknar också svar på frågan i min interpellation. Jag skrev den för att jag tog del av direktiven för den tillsatta utredningen om samordningsnummer som finansministern nämner i sitt svar. Av dessa direktiv framgår att utredningens syfte snarare verkar vara att göra det ännu lättare att få ett samordningsnummer. Exempelvis nämns att fler aktörer bör få behörighet att begära samordningsnummer och att fler asylsökande ska tilldelas samordningsnummer.

Man skulle ju kunna tänka sig att regeringen i stället skulle lägga fullt fokus på att försöka åtgärda detta samhällsproblem och skärpa kontrollen eller i vart fall göra hanteringen av samordningsnummer mer restriktiv. Borde inte utredningens tydliga mål snarare vara att minska antalet samordningsnummer?

Det är lite märkligt att just frågan i min interpellation om utredningens syfte inte ens nämns i svaret.


Anf. 10 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Regeringen har under ett flertal år på olika sätt arbetat med frågan om samordningsnummer. Bland annat har vi i dialog med Skatteverket fått information om att det har funnits problem med detta. Vi har också fått information om att det i vissa myndigheter har brustit i handläggningen vad gäller samordningsnummer.

Därför har Skatteverket bland annat genomfört utbildningar med andra myndigheter för att de på ett bättre sätt ska kunna säkerställa identiteten på de personer som de begär ut samordningsnummer för. Därutöver har det gjort en ny applikation i sitt datasystem för att säkerställa att samma id-handlingar inte ska kunna användas för att få ut fler samordningsnummer. Det är viktiga åtgärder.

Regeringen har därutöver tillsatt en utredning. Den handlar om att skärpa systemet med samordningsnummer. Men vi får också kritik från EU om att personer som skulle behöva ett samordningsnummer för att på olika sätt vistas i Sverige eller att ha kontakter med Sverige har svårigheter att få det på egen begäran. Det kan till exempel handla om personer från andra EU-länder som äger ett sommarhus i Sverige.

Vad är det då regeringen gör? Vi har tillsatt en utredning som ska titta över hela systemet med samordningsnummer. Det är en utredning som kommer att vara klar om ett år. Därutöver har vi jobbat med ett snabbspår. Det snabbspåret har i huvudsak två delar.

Den ena innebär en omstart av hela systemet där alla gamla samordningsnummer kommer att automatiskt avregistreras inom fem år om det inte är så att man uttryckligen behöver dem. Det innebär enligt vår bedömning att ungefär 90 procent av alla samordningsnummer kommer att avregistreras.

Därutöver gör vi den förändringen att om en person som till exempel äger en sommarstuga i Sverige vill ha ett samordningsnummer och behöver ett samordningsnummer är det krav på personlig inställelse för att man ska kunna få det och att man ska ha en fullt styrkt identitet.

Samtidigt finns det, som jag har påpekat, ett behov av samordningsnummer för personer som inte har en styrkt identitet. Det är framför allt polisen som behöver det för misstankeregister eller för personer som sitter häktade eller till och med fängslade i Sverige. Där behöver polisen ett samordningsnummer. Men det framgår väldigt tydligt i databasen att det är ett ostyrkt samordningsnummer. Polisen menar själv att det är nummer som de behöver.

Det är viktigt att vi har ordning och reda i samordningsnumren. Samtidigt ger samordningsnummer inte rätt till något bidragssystem i sig. De flesta bidragssystem vi har är bosättningsbaserade. Då behöver man vara folkbokförd. Är man folkbokförd har man inte ett samordningsnummer utan ett personnummer.

Sedan är det naturligtvis olyckligt om kommuner gör fel i sin handläggning när det gäller försörjningsstöd. Om det är så behöver kommunerna naturligtvis skärpa sin handläggning. Uppenbart finns det kommuner som behöver göra det. Inte minst finns det också myndigheter som uppenbart behöver skärpa sin handläggning när det gäller samordningsnummer.


Anf. 11 Jan Ericson (M)

Herr talman! Jag kan bara konstatera att den RUT-rapport jag har fått tydligt visar att man gör utbetalningar till personer med samordningsnummer från våra sociala försäkringssystem. Detta pågår alltså i dag.

Finansministern säger att 90 procent av numren beräknas bli avregistrerade när man har gjort om systemet. Det visar bara hur oerhört illa det är i dag.

På en fråga fick jag inget svar från finansministern. Hon säger i interpellationssvaret att man behöver samordningsnumren för att undvika personförväxling och konstaterar samtidigt att det för cirka hälften av alla samordningsnummer råder osäkerhet om personens identitet. Hur ska man kunna undvika personförväxling om man inte ens vet vad det är för människor som har de här numren? Det är för mig en total gåta.

Herr talman! Moderaterna presenterade före jul ett komplett förslag om åtgärder för att komma till rätta med samordningsnumren.

Vi kräver att det ska krävas personlig inställelse hos Skatteverket eller annan lämplig myndighet för att få ett samordningsnummer. Detta gäller redan för personnummer, och det behövs uppenbarligen även för samordningsnummer.

Vi säger att alla som innehar samordningsnummer genom personlig inställelse hos Skatteverket eller annan lämplig myndighet ska bekräfta sin identitet. De samordningsnummer som inte bekräftas inom en ettårsperiod avslutas, om inte särskilda skäl föreligger.

Vi säger också att biometriska data måste användas för att göra identifieringen av handlingens innehavare tydligare. Liknande krav som när det gäller pass bör alltså även användas för samordningsnummer. Detta minskar avsevärt risken att personer skaffar sig mer än ett samordningsnummer.

Slutligen kräver Moderaterna att denna reform ska vara på plats och lagändringarna träda i kraft senast den 1 december 2020.

Det stora problemet med regeringens förslag är att det tar alldeles för lång tid. Man tänker sig att gallra ut de första samordningsnumren först vid utgången av 2021, och sedan ska det alltså ta fem år innan alla felaktiga nummer har rensats ut. Med Moderaternas förslag skulle alla felaktiga samordningsnummer vara bortrensade redan i slutet av nästa år.

I sitt svar säger visserligen finansministern att det i vissa fall ska kunna gå snabbare än fem år. Skatteverket ska nämligen kunna besluta om avregistrering om det finns särskilda skäl för det, till exempel om en person har tilldelats ett nummer på felaktiga grunder. Men hur ska Skatteverket upptäcka detta utan att först utreda personens identitet? Och hur upptäcker man om individer har flera samordningsnummer om man inte använder biometri? Det går ju inte att kontrollera identiteten annars, och regeringen har inget sådant förslag. Det är helt obegripligt hur man ska kunna lösa detta och hur Skatteverket ska kunna göra denna gallring i förtid.

Jag kan bara konstatera att Moderaternas förslag går mycket längre än regeringens. Vi vill se snabbare åtgärder, vi vill se personlig inställelse för att verifiera befintliga nummer och vi vill använda biometri på samma sätt som för pass. Vi vill också göra detta snabbt, så att alla ogiltiga samordningsnummer är borta redan i slutet av nästa år. Med regeringens förslag kommer det att ta minst fem år, kanske ännu längre tid, innan man har åtgärdat det här problemet.


Anf. 12 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Problemet med Moderaternas förslag är att det skulle skapa kaos på våra myndigheter och troligen försvåra polisens arbete med att bekämpa brottsligheten.

Ett samordningsnummer är inte nödvändigtvis någonting som en individ vill ha. Det kan vara så, men anledningen till att vi har samordningsnummer är att myndigheterna behöver det för sitt arbete. Det finns personer som har samordningsnummer som inte vill ha ett samordningsnummer. De skulle mycket hellre vilja vara oregistrerade i Sverige. Om vi skulle kräva personlig inställelse för alla samordningsnummer, hur skulle då de myndigheter som behöver samordningsnummer till sina databaser kunna registrera personer som inte vill inställa sig? Då skulle vi riskera att det blev som tidigare, när myndigheter gjorde sina egna system för identitetsbeteckningar på personer. Det skulle med största sannolikhet bli betydligt krångligare för myndigheterna. De skulle inte heller kunna utbyta information med varandra, vilket skulle riskera att försvåra det brottsbekämpande arbetet.

Hur undviker man personförväxling med de icke identifierade personerna? Jag antar att man undviker personförväxling framför allt med dem som är identifierade. Hur polisen sedan undviker personförväxling med dem som ligger i misstankeregistret och inte har en klarlagd identitet tror jag att polisen bäst kan svara på själv.

Vad gäller utbetalning från sociala försäkringssystem har en statlig utredning tittat på om samordningsnummer används i stor utsträckning för sådana utbetalningar, och dess bedömning är att det inte handlar om stora belopp. Dock är ju varje litet belopp ett stort problem från min utgångspunkt. De flesta statliga stöd vi har är bosättningsbaserade. Dem får man med automatik inte om man har ett samordningsnummer, eftersom det kräver folkbokföring och personnummer.

När det gäller hur enskilda socialtjänster gör ute i kommunerna är det naturligtvis ett problem för kommunerna om de betalar ut felaktigt försörjningsstöd till personer som inte ska ha försörjningsstöd. Samtidigt vet vi att en del kommuner väljer att betala ut försörjningsstöd till personer som inte har rätt att vistas i landet. Det har kommuner rätt att besluta, och de får naturligtvis stå till svars inför sina invånare för varför de fattar sådana beslut.


Anf. 13 Jan Ericson (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Om man ska tro finansministern har vi alltså 870 000 brottsmisstänkta i Sverige. Jag tror inte på det. Hon säger dessutom själv att 90 procent av dessa nummer beräknas bli bortgallrade även med regeringens förslag. Och hur det skulle kunna skapa kaos att på ett års tid kräva att de personer som verkligen vill ha ett samordningsnummer inställer sig och styrker sin identitet kan i alla fall inte jag förstå.

Sedan undrar jag hur man ska kunna utbyta information om en person om man inte vet vem det är och inte heller vet hur många olika samordningsnummer personen har. Det måste vara oerhört svårt för myndigheter att utbyta information om dessa personer.

Jag upprepar Moderaternas förslag till lösning: Det ska krävas personlig inställelse hos Skatteverket eller annan lämplig myndighet för att få ett samordningsnummer. Alla som har ett samordningsnummer ska inställa sig hos Skatteverket inom ett år och styrka sin identitet; i annat fall blir numret bortgallrat. Biometriska data ska användas för att säkerställa identifieringen av numrets innehavare. Detta ska göras så att vi har alla bitar på plats redan den 1 december 2020.

Det hjälper inte vad finansministern säger. Regeringens förslag tar alldeles för lång tid. Man tänker sig att gallra ut de första samordningsnumren först vid utgången av 2021, och sedan ska det ta fem år innan man har fått bort alla de 90 procent av numren som finansministern säger är felaktiga och som i dag missbrukas och används för kriminalitet och missbruk av välfärdssystemen.

Regeringen följer tyvärr en utstakad linje. Man gömmer alla viktiga samhällsproblem i långa utredningar eller utlovar åtgärder långt fram i tiden. Man saknar handlingskraft. När Moderaterna presenterade en extra ändringsbudget kom regeringen några dagar senare med ett eget förslag. När vi lade fram förslag om skärpta regler för arbetskraftsinvandring kom regeringen två dygn senare med ett eget förslag om en utredning.

Det är samma sak i den här frågan. Vi presenterar nu ett skarpt förslag som kan träda i kraft snabbt, och regeringens förslag är att göra en lång utredning som tar massor av tid.


Anf. 14 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Det är tur att det inte finns en riksdagsmajoritet för Moderaternas förslag i den här frågan. Det skulle nämligen skapa kaos på våra myndigheter. Personlig inställelse utgår från att personer som har ett samordningsnummer vill ha ett samordningsnummer. Det finns många personer som har ett samordningsnummer som inte vill ha ett samordningsnummer eller kanske inte ens vet om att de har ett samordningsnummer. Anledningen till att de har det är att våra myndigheter behöver samordningsnummer.

Jan Ericson slänger här lite slarvigt fram, som man kan göra i opposition, ett förslag utan att över huvud taget tänka på konsekvenserna för våra myndigheter. Det fanns en tid innan vi hade samordningsnummer. Anledningen till att vi införde samordningsnummer var att det inte fungerade bra. Dessutom var det många som då i stället fick liknande personnummer, så att det blev otydligt vilka som verkligen hade ett personnummer och vilka som inte hade det.

Jan Ericson har fel när han säger att vi gör en första gallring 2021. Skatteverket kommer att kunna börja gallra ut felaktiga samordningsnummer långt innan dess. Jan Ericson har också fel när han säger att 90 procent kommer att gallras ut så småningom. Bedömningen är att 90 procent kommer att försvinna redan i slutet av 2021. Anledningen till det är inte att det är så många som är felaktiga utan att man med den lagstiftning som infördes gjorde samordningsnumren eviga. Det är därför det ligger väldigt många oanvända samordningsnummer kvar i registren.

Vad gäller senfärdighet rörande välfärdspengar från Moderaternas sida kan man inte låta bli att dra på smilbanden. Moderaterna ledde regeringen under åtta år och sänkte skatten med 140 miljarder och tillförde kommuner och regioner, välfärden, 20 miljarder. Det var alltså sju gånger mer i skattesänkningar än vad man tillförde välfärden. När man sedan drev igenom ytterligare en budget i riksdagen var det 20 miljarder i skattesänkningar som var det viktigaste igen. Det är en stor skillnad mot regeringen som har tillfört så mycket pengar till den här sektorn att det är 100 000 fler som jobbar där jämfört med då Moderaterna styrde landet. Och det är bara början, för det kommer mer så länge vi socialdemokrater sitter i regeringen.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2019/20:216 Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De senaste åren har medierna gjort ett antal avslöjanden om missbruk av samordningsnummer. Det är ett problem som verkar vara mycket värre och mer utbrett än vad någon kunnat ana.

Det finns i dagsläget nära 873 000 samordningsnummer i Sverige, och kontrollen av vilka som har sådana nummer och deras identitet verkar ytterst svag.

Samordningsnumren kan användas för missbruk av bidragssystem och välfärdstjänster, men också för ren kriminalitet. Flera partier, bland annat Moderaterna, har upprepade gånger efterfrågat kraftfulla åtgärder, bättre kontroll och tydligare samarbete mellan myndigheterna.

Man skulle ju kunna tänka sig att regeringen skulle lägga fullt fokus på att försöka åtgärda detta samhällsproblem och skärpa kontrollen eller i vart fall göra hanteringen av samordningsnummer mer restriktiv. Men i stället uppmärksammas nu att den utredning som regeringen tillsatt syftar till att det ska bli lättare att få ett samordningsnummer. Fler aktörer ska få behörighet att begära samordningsnummer, och fler asylsökande ska tilldelas samordningsnummer.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka konkreta åtgärder har ministern och regeringen vidtagit för att skärpa kontrollen och motarbeta missbruket av samordningsnummer?

Besvarades tillsammans med