Till innehåll på sidan

Åtgärder för att stoppa sexualbrott mot barn

Interpellationsdebatt 29 juni 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 27 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Marléne Lund Kopparklint har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta generellt för att stoppa den negativa utvecklingen när det gäller barn som blir utsatta för sexualbrott. Hon har också frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att ändra i lagen så att det vidtas åtgärder för att ta fast potentiella sexualförbrytare som har för avsikt att utsätta barn för brott.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Att bekämpa sexuella övergrepp mot barn är en angelägen och högt prioriterad fråga för regeringen. Det har vidtagits flera åtgärder för att förbättra möjligheterna att bekämpa den här typen av brott, och nya initiativ tas fortlöpande.

En viktig del av regeringens politik är att förstärka den brottsbekämpande kapaciteten. Utbyggnaden av Polismyndigheten har inneburit att myndigheten har kunnat förstärka den resurs som arbetar med bland annat sexualbrott mot barn. Även Åklagarmyndigheten har fått ökade resurser för att kunna utveckla sin verksamhet och öka antalet åklagare.

För att förebygga och bekämpa sexualbrott på ett effektivt sätt krävs vidare ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd. Regeringen bedriver därför ett mycket aktivt arbete på det straffrättsliga området.

På regeringens initiativ har bland annat straffskalorna skärpts för en rad sexualbrott, det straffrättsliga skyddet förstärkts vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder och preskription för bland annat våldtäktsbrott som begåtts mot barn avskaffats.

Marléne Lund Kopparklint frågar om åtgärder för att ta fast potentiella sexualförbrytare som har för avsikt att utsätta barn för brott. På regeringens initiativ har straffansvaret skärpts för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, så kallad gromning. Bestämmelsen har ändrats så att straffansvar inträder redan när en vuxen föreslår för ett barn under 15 år att de ska träffas, eller när de kommer överens om att träffas, om syftet är att begå vissa sexualbrott mot barnet. Det krävs alltså inte längre någon ytterligare åtgärd som är ägnad att främja att en sådan träff kommer till stånd.

En rad åtgärder har alltså vidtagits, och det har i närtid skett omfattande förändringar av sexualbrottslagstiftningen. Men arbetet med fler åtgärder fortsätter.

I april i år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen i vilken vi föreslår att straffskalorna för ett flertal sexualbrott ska skärpas. Vi föreslår också bland annat att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas så att de träffar fler brott som begås på distans, till exempel över internet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti.

I februari i år beslutade regeringen vidare att en särskild utredare ska överväga ytterligare åtgärder för att stärka lagstiftningen. Utredaren ska bland annat se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldern 15-17 år, särskilt i förhållande till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Att barn tvingas växa upp med våld och övergrepp är oacceptabelt. Det behövs ett sammanhållet, långsiktigt och strategiskt arbete som syftar till att säkerställa barnets rättigheter och att åtgärda det som inte fungerar i praktiken. Förra våren fick därför en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en sammanhållen inriktning för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag i december.


Anf. 28 Marléne Lund Kopparklint (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Tack, ministern, för svaret!

Minister Johansson utstrålar i sitt svar att det är en mycket angelägen fråga att bekämpa sexualbrott mot barn och att man har vidtagit flera åtgärder för att förbättra möjligheterna att bekämpa den typen av brott och att man tar nya initiativ fortlöpande. Jag skulle vilja se fler åtgärder, för de åtgärder som regeringen har vidtagit är inte tillräckliga.

År 2014 räknade Allmänna Barnhuset med att 20 procent av alla barn blir utsatta för sexuella övergrepp, och nu 2021 är denna siffra uppe på 25 procent. Vi pratar om ett av fyra barn som blir utsatt för sexuella övergrepp, ungefär åtta barn i en skolklass som fru talmannen eller ministern kanske känner till. Man skulle kunna ta en skolkatalog och titta på vilka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp, för att förstå vidden av detta folhälsohot.

Under coronapandemin fick vi ett elakt virus som spred sig bland vår befolkning och smittade den, och vi vidtog globala insatser för att lindra, stoppa och förebygga det. Vi har också sett gängkriminaliteten breda ut sig som ett elakt virus som skapar rädsla, död och hopplöshet, och man har pumpat in ofantliga resurser för att bekämpa detta.

Sexualbrott mot barn har funnits under många år, och det har eskalerat snabbt. Detta är livsfarligt. Det både förstör och skördar liv, framför allt barns liv. Här ser vi inga globala insatser och ej heller förstärkta arbetssätt för att stoppa utvecklingen tillräckligt snabbt och effektivt. Pedofiler får näst intill härja fritt runt våra barn och nästlar sig in på de plattformar där barn befinner sig. De är ständigt på jakt, och de lurar till sig barnens uppmärksamhet, stämmer möte med dem, hotar att döda deras familj om de berättar och utför de värsta dåd man kan tänka sig mot dem.

Detta är vår tids största folkhälsohot, enligt mig, då vi vet att det ökar risken för suicid med tolv gånger om man har blivit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen.

Fru talman! I början när jag kom in i riksdagen och hade skrivit mitt första anförande i detta ämne fick jag höra att innehållet och språket var för grovt. Jag tänkte direkt att om riksdagen inte är mogen för detta, vad känner då de barn som blir utsatta? Hur ska vi föra fram det som de blir utsatta för? För detta behöver upprepas. Man behöver höra en beskrivning av det för att veta att vi måste jobba emot det. Även om det är lite obehagligt och hemskt att höra om måste vi börja tala om det. Vi måste höra de jobbiga orden och meningarna, fru talman, för att förstå hur utbrett och viktigt detta är, för det här förstör barns liv.

Dessa hemska förövare måste jagas av polis tills det får ett stopp.


Anf. 29 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Jag delar sannerligen den ambitionen. Jag har i alla år sagt att mäns våld mot kvinnor och barn är ett stort samhällsproblem, och sexualbrott mot barn är en del av detta. Det är precis därför vi har arbetat aktivt under de senaste åren för att åstadkomma ett antal reformer som jag menar har varit ett genombrott just när det gäller att motverka sexualbrott mot barn.

Vi har höjt straffen för grov våldtäkt mot barn. Det gjorde vi 2018, då vi höjde minimistraffet. Nu 2022 höjde vi också straffet för våldtäkt mot barn. Denna lagstiftning har precis gått igenom. Vi tog bort preskriptionstiden för allvarliga sexuella övergrepp mot barn. Det innebär att oavsett hur lång tid som har förflutit efter det att övergreppet skedde ska gärningsmannen alltid veta att samhället kan komma åt honom. Det var en viktig reform som vi genomförde 2020.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har rekryterat 350 särskilda utredare till polisen med särskilt fokus på utsatta brottsoffer, där denna typ av sexualbrott är en del. De särskilda avsatta resurserna 2020 var en följd av de stora satsningar som vi gjort på polisen på senare år. Vi har fler poliser nu än någonsin tidigare, och vi kommer att se till att polisen fortsätter att byggas ut. Vi kommer också att se till att polisen fortsatt får i uppdrag att prioritera dessa brott.

Vi utvidgade kriminaliseringen av gromning redan 2018, så nu har vi i praktiken en kriminalisering redan på försöksstadiet. Det är för tidigt att dra några slutsatser av detta. Jag kan bara konstatera att på senare år har antalet lagföringar när det gäller gromning ökat rejält. Om det beror på detta är kanske för tidigt att säga, men de har ökat. Det är alltså fler som söker kontakt med barn på detta sätt som ställs svars jämfört med tidigare.

Alldeles nyss utvidgade vi också kriminaliseringen av övergrepp på distans, till exempel där en gärningsman beställer övergrepp som han ska titta på via nätet. Denna utvidgning gjorde vi nu 2022.

Allt detta är förstås bra, med det räcker naturligtvis inte. Vi kommer att fortsätta. Nästa steg, som jag sa i mitt svar, är att vi också ser över frågan om sexköp av barn i åldrarna 15-17 år. Vi skärpte straffen för sexköp generellt sett, och vi tog bort böter i straffskalan. Men det är fortfarande så att sexköp av en 15-åring i lagstiftarens ögon är detsamma som sexköp av en 20-åring eller en 25-åring. Jag tycker att det är stötande. Här måste vi se till att skärpa synen när det gäller köp av sexuella tjänster av barn i åldrarna 15-17 år. Det är bland annat det som vi nu ser över. Det är riksåklagaren Petra Lundh som har ansvar för denna översyn.

I korta drag: vi har gjort väldigt mycket under dessa år - mer, skulle jag vilja påstå, än någon annan regering har gjort före oss - men vi kommer med kraft att fortsätta att driva dessa frågor framåt.


Anf. 30 Marléne Lund Kopparklint (M)

Fru talman! Statistiken pekar ändå åt helt fel håll. Detta ökar. Att statistiken visar att detta ökar handlar nog inte om att man lyfter på fler stenar, utan detta är ett vidrigt fenomen som har ökat i samhället genom att det finns fler kanaler och genom att det finns fler människor som ser på barnpornografi och går igång på det av någon sjuk anledning och försöker hitta barn som de kan utsätta för sexuella övergrepp.

Riksrevisionen kom med en rapport för något år sedan där man framförde kritik mot hur detta hemska fenomen angrips. Där får regeringen kritik för att insatserna inte är tillräckliga när det gäller att bekämpa sexualbrott mot barn. Det är jättebra med straffskärpningar, och jag ser absolut fram emot utredarens svar i december. Men vi vet också att det är långt kvar tills något konkret implementeras. På vägen dit skördas ännu fler offer, och ännu fler barn blir utsatta. Man kan bara ställa frågan och få en klump i magen: Vems barn kommer att bli utsatt nästa gång?

Fru talman! Hur ställer sig ministern till att man genomför en radikal förändring som troligtvis skulle minska benägenheten för potentiella gärningsmän att ta steget att begå brott mot barn? Vad sägs om att överväga att införa brottsprovokation, vilket skulle vara effektivt framför allt på sociala medier? De allra flesta brottslingar gör någon form av hot- och riskbedömning innan de begår ett brott. Om de skulle veta att den som de tror är ett barn som de kommunicerar med kanske är en polis tror i alla fall jag att brottsbenägenheten skulle sjunka ganska drastiskt. Många av dessa gärningsmän är socialt etablerade i samhället och har mycket att förlora.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I dag när allmänheten lämnar över bevismaterial till polis eller åklagare, där de själva chattat med en pedofil som trott att allmänheten varit ett barn, finns det inget bevisvärde i detta eftersom det inte varit ett riktigt barn som man har chattat med och att det inte har varit ett barn som har kunnat komma till skada. Det är något allvarligt fel i detta, då man egentligen borde bedöma händelsen utifrån gärningspersonens intentioner i stället. Här skulle man kunna agera. Man ska inte behöva luta sig mot att allmänheten utför sådana åtgärder för att rädda barn i samhället från att bli utsatta för sexuella övergrepp som utförs av pedofiler.

Vi måste också jobba med förändringar i lagen, så att utrymmet minskar för att kunna utsätta ett barn för sexuella övergrepp och komma lindrigt undan.

Enligt Brå är det cirka 0,4 procent av sexualbrotten mot barn som leder till åtal och straffpåföljd. Av 1 000 sexualbrott är det alltså 4 som leder till ett straff och till en markering i brottsregistret. Det är inte rimligt, fru talman, att pedofiler som har utsatt barn för sexualbrott kan gå fritt ute i samhället utan ett slags varningsflagg om de skulle få för sig att söka jobb på en förskola eller söka sig till en idrottsklubb för att träna barn. Om jag fick bestämma skulle brottsmarkeringar för dessa människor aldrig gallras bort från belastningsregistret. I dag sker det efter bara några få år då straffvärdet i fråga om sexualbrott mot barn inte är så högt. Men för barnet är det ett livslångt lidande.


Anf. 31 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Jag har redogjort för allt det som vi har gjort - straffskärpningar och borttagna preskriptionstider för dessa allvarliga sexuella övergrepp, rekrytering av ett stort antal nya utredare för detta till följd av de satsningar som vi har kunnat göra på polisen, utvidgning av kriminalisering av gromning.

Om vi går tillbaka några år till då vi tillträdde handlade det om en handfull fall per år av gromning - 3 till 4 fall - som man lyckades lagföra. Det senaste året var det 15 fall som man lyckades lagföra. Jag ser framför mig att med den utvidgning som vi nu har gjort kommer vi att kunna öka denna siffra ytterligare. Då ökar också upptäcktsrisken. Och som en effekt av det kommer med all sannolikhet en del av dessa gärningsmän att dra sig för att bete sig på detta sätt eftersom de vet att de riskerar upptäckt.

Sedan ska vi inte lämna över brottsutredningar till medborgargarden. Det har Moderaterna inte varit för tidigare, och jag utgår från att Moderaterna inte är för det nu heller. Vi måste nog ändå se till att det är polisen som utför dessa utredningar inom de ramar som en rättsstat sätter upp.

Jag är naturligtvis beredd att fortsätta att ta fram nya åtgärder och förslag. Vi har översynen när det gäller sexköp av 15-17-åringar. Vi har också ett stort antal åtgärder inom ramen för 40-punktsprogrammet mot mäns våld mot kvinnor som vi kommer att fortsätta arbeta med under kommande mandatperiod.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag är ganska stolt över det som vi hittills har gjort, men vi kommer som sagt att med kraft fortsätta att driva detta arbete framåt.


Anf. 32 Marléne Lund Kopparklint (M)

Fru talman! De insatser som regeringen har gjort är inte tillräckliga; det kan man inte tycka. Gängkriminella skjuter och misshandlar varandra på öppen gata och hotar vårt samhälle. De brott som vi pratar om här sker bakom stängda dörrar.

En utsatt flicka sa: Det är i alla fall bra att han drar för gardinerna när han ska göra något, för då riskerar ingen annan att se det hemska som pågår.

Det är precis detta som vi pratar om. Detta är många gånger osynliga brottsoffer, och dödsfallen sker många år senare för att de inte orkar mer. De står inte ut med det som de bär på. Förövarna tar död på sina offer sakta men säkert. Vi vet nämligen vad riskerna är för dem som blir utsatta i barndomen. Vi vet att dessa skador kostar samhället enormt mycket.

Regeringen med statsrådet i spetsen borde ha tillfört öronmärkta pengar för att lyfta fram sexualbrott mot barn som en särskilt viktig fråga. Men framför allt måste vi jobba med förändringar i lagen, som jag har nämnt tidigare. Utrymmet för att kunna utsätta ett barn för sexuella övergrepp och komma lindrigt undan måste elimineras.

Om statsrådet hade förstått allvaret på riktigt i dessa brott och konsekvenserna av dem i samhället hade statsrådet pekat med hela handen mot rättsväsendet och sagt: Gör allt ni kan för att få stopp på detta! Med andra handen hade han tillfört öronmärkta pengar.

Vi måste tillåta brottsprovokation för att dra fram denna brottslighet i ljuset. Vi måste också se över markeringen i brottsregistret, så att den på riktigt fungerar som en varningsflagg när en pedofil söker sig till verksamheter där barn finns.

Är statsrådet villig att ta initiativ till detta?


Anf. 33 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Marléne Lund Kopparklint talar om att peka med hela handen. Detta uppdrag till polis och åklagare att prioritera dessa frågor har faktiskt legat fast i åratal. Det har regeringen alltså gjort. Vi har också sett till att tillföra de resurser som polis och åklagare behöver ha för att kunna utreda bland annat dessa brott mer effektivt. De har nu mer resurser än någonsin tidigare. Om man tittar bara på polisen ökar deras anslag 2014-2024 från drygt 20 miljarder kronor till nästan 40 miljarder kronor. Det finns nog ingen myndighet som har förstärkts lika mycket så snabbt som polisen. En del av dessa pengar har använts just för att utreda dessa brott. Jag sa att man redan 2020 rekryterade 350 speciellt avsatta utredare för bland annat dessa brott.

Vi kommer naturligtvis att fortsätta driva detta framåt, men jag måste säga att jag inte tänker ta till mig av kritiken att den här regeringen inte har gjort någonting. Det är snarare precis tvärtom: så gott som allting som har hänt på det här området, i alla fall de stora sakerna, har drivits fram av socialdemokratiska regeringar. När Moderaterna har suttit i regering har nästan ingenting hänt. Moderaterna hade regeringsmakten i åtta år, och jag kan inte komma på en enda stor reform gällande vare sig sexualbrott eller våld mot barn som den regeringen drev fram - inte en enda, och jag är ändå rätt intresserad av politik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det stora som har hänt har alltså hänt under den här mandatperioden: höjda straff för våldtäkt mot barn, borttagen preskriptionstid för de allvarligaste sexualövergreppen mot barn, utvidgad kriminalisering av gromning, utvidgad kriminalisering av övergrepp på distans och mycket annat. Vi kommer som sagt att fortsätta på den vägen, fru talman, och vi kommer att fortsätta driva dessa frågor med kraft.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2021/22:496 Åtgärder för att stoppa sexualbrott mot barn

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt Stiftelsen Allmänna Barnhusets senaste rapport blir 25 procent av alla barn utsatta för någon form av sexuellt övergrepp.

För att stoppa sexualbrott mot barn och den negativa utveckling som vi sett de senaste åren krävs krafttag. Här verkar Kanada ha kommit längre i sitt arbete med att få fatt på potentiella sexualförbrytare som fiskar efter barn som de kan utsätta för brott. Regeringens åtgärder inom detta område har hjälpt föga med tanke på hur utvecklingen ser ut. Det borde stå högt upp på regeringens agenda att rädda barn från dessa vidriga brott genom kraftfulla åtgärder.

Med hänvisning till ovanstående vill jag härmed ställa följande frågor till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder ämnar ministern vidta generellt för att stoppa den negativa utvecklingen när det gäller barn som blir utsatta för sexualbrott?
  2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att ändra i lagen så att det vidtas åtgärder för att ta fast potentiella sexualförbrytare som har för avsikt att utsätta barn för brott?