Till innehåll på sidan

Återinrättande av landsbygdsminister

Interpellationsdebatt 29 oktober 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 48 Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Fru talman! Edward Riedl har frågat statsministern om det finns en plan på att återinföra en landsbygdsminister i regeringen. Interpellationen har överlämnats till mig. Sedan den 30 juni 2021 ansvarar jag för de frågor som landsbygdsministern tidigare ansvarade för.

I Sverige ska alla, oavsett var man bor, kunna leva, utvecklas och förverkliga sina drömmar. Insatser inom många olika politikområden bidrar till detta. I regeringens budgetproposition för 2022 (prop. 2021/22:1) föreslås reformer på sammanlagt 74 miljarder kronor för att klimatomställningen ska kunna gå snabbare, för att fler ska komma i arbete, för att välfärden ska stärkas och för att Sverige ska vara ett tryggt land för alla.

I samma budgetproposition presenteras också flera stora satsningar för att Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder och ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. Bland annat föreslås en satsning om 28,5 miljarder kronor - 5,7 miljarder kronor per år - för åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare och nationella åtgärder under programperioden 2023-2027. Det är en ökning med cirka en halv miljard kronor årligen jämfört med vad som budgeterades för landsbygdsprogrammets övergångsår 2021 och 2022 i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1).

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vidare föreslår regeringen att medel fördelas till både drivmedelsstationer och dagligvarubutiker för att bidra till en god tillgång till kommersiell service i hela landet. Det anslås 75 miljoner kronor för 2022 och samma belopp för 2023 till drivmedelsstationer i områden med gles service, som är i behov av stöd för att få hjälp att genomföra investeringar som behövs för hantering av brandfarliga vätskor. Det särskilda driftsstödet till dagligvarubutiker i sårbara områden tillförs 35 miljoner kronor permanent årligen från och med 2023. Detta tillskott innebär att stödnivån permanentas till 70 miljoner kronor årligen.

Fru talman! I budgetpropositionen för 2022 stärker regeringen också utbildningen av veterinärer och djurskötare vid SLU, tar ytterligare steg för att hantera den växande vildsvinspopulationen, fortsätter att tillföra pengar för att bekämpa skogsskador och tillför medel för att utveckla såväl besöksnäringen som företagsklimatet i gles- och landsbygd.

Fru talman! Regeringen föreslår även stora satsningar på infrastruktur med fokus på bland annat det finmaskiga vägnätet på landsbygden. På bredbandsutbyggnaden i hela landet satsas ytterligare en halv miljard kronor år 2022. Utöver detta förstärker regeringen under 2022 regionerna med 500 miljoner kronor för att stödja små och medelstora företag i behov av en återstart efter pandemin. Dessutom föreslås ett särskilt stöd för att stödja kommuner med särskilda utmaningar.

Detta är exempel på några av regeringens satsningar som bidrar till möjligheten att bo, verka och leva i hela landet.

Gällande om det finns en plan på att återinföra en landsbygdsminister har statsministern meddelat att han kommer att lämna uppdraget som partiordförande för Socialdemokraterna vid partiets kongress i november och därefter begära sitt entledigande som statsminister. Hur arbetet i regeringen ska läggas upp blir då en fråga för den nya statsministern.


Anf. 49 Edward Riedl (M)

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret.

Den här regeringen har tagit bort både landsbygdsministern och Landsbygdsdepartementet. Detta kan säkert ses på olika sätt - en regering kan såklart organisera sig på väldigt många olika sätt. Men det sänder ändå en signal om man driver en politik som är ganska hårt riktad mot landsbygden, mot Norrland och mot avstånd och samtidigt avskaffar de funktioner i regeringen som skulle kunna säkerställa att man har mer fokus på detta.

Näringsministern pratade väldigt mycket om Socialdemokraternas partiprogram - eller, egentligen mer korrekt, om Socialdemokraternas budget. Mycket av svaret handlade om detta och inte om den fråga som jag ställde. För den som lyssnar kan det vara väl värt att några av dessa delar besvaras.

Sju år med en socialdemokratisk regering har inneburit att vi har gått från att vara ett av Europas bästa länder till att vara ett av Europas sämsta länder när det gäller att bekämpa exempelvis arbetslöshet. Vi är faktiskt så dåliga att den här regeringen själv tog bort det enda mål man ville bli utvärderad på, nämligen det arbetslöshetsmått som man gick till val på 2014. Då sa man att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Enligt det sätt att mäta arbetslöshet som regeringen själv ställde upp har Sverige gått från att vara ett av de bästa länderna i Europa till att vara ett av de sämsta länderna i Europa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Inget land har faktiskt haft en så dålig utveckling som just Sverige har haft. Den relativa barnfattigdomen har nästan fördubblats under sju år med en socialdemokratisk regering. Den relativa barnfattigdom på 13 procent som rådde under alliansregeringen var oanständig, enligt den här regeringen, men efter sju år har antalet barn i relativ barnfattigdom fördubblats. Detta kan vara bra att komma ihåg.

I går skrev den största tidningen i Europa att Sverige nu har blivit farligast i Europa. Det är ett fullständigt misslyckande när det gäller att erbjuda medborgarna trygghet och så vidare.

Vi har elbrist, energikris och cementkris. En del av dessa områden, fru talman, ligger på näringsministerns bord. Ett fungerande industrialiserat land har blivit ett land med sådana brister i energisystemet att företagsetableringar inte blir av. Det län som både jag och näringsministern kommer från fick nyligen tacka nej till 2 000 jobb i en liten kommun på grund av effektbrist.

Jag fortsätter gärna den här typen av debatt om regeringens misslyckande på område efter område, fru talman, men jag skulle gärna ägna de kommande replikerna åt att faktiskt prata om det som jag ställde frågan om.

Det jag frågade statsministern, som näringsministern nu är här och svarar på, var om det finns en plan på att återinföra en landsbygdsminister i denna regering. Näringsministern svarade att en ny statsminister får ge besked om det. Ministern kanske inte kan svara mer än så här, men det är tråkigt. Jag skulle önska att det blev mer fokus på den här typen av frågor, fru talman, som handlar om landsbygdspolitiken. Vi har en hel del saker som behöver lösas där.

Vi har en koncentration av makt vad gäller såväl politik som myndigheter och medier. Vi behöver balansera upp den, och det här är några funktioner som skulle kunna göra det.

Jag har väl inte så mycket mer att tillföra i debatten, för jag får inget svar på grundfrågan. Men jag debatterar givetvis också allt annat.


Anf. 51 Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Fru talman! Jag var precis på väg att säga att det var det mest förvirrade i form av interpellationsinlägg som jag har hört, för svaret på frågan är precis det som Edward Riedl själv läste upp. Om några veckor kommer vi att ha en ny statsminister. Och denna statsminister, vem det än månde vara - jag tror att det är Magdalena Andersson om hon blir vald på den socialdemokratiska partikongressen - kommer precis som alla andra statsministrar att förfoga över regeringsbildningen.

Hur man organiserar regeringsbildningen brukar vara lite olika mellan olika statsministrar. Just portföljen landsbygdsminister fanns tidigare, precis som Edward Riedl säger, på Näringsdepartementet. Vid den regeringskris som var i somras övergick den till mig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag tror att vi alla måste vara överens om att det är den politik som förs som är det viktiga. Jag redogjorde inte för den socialdemokratiska politiken. Jag redogjorde för den budgetproposition som ligger på riksdagens bord och som ska behandlas. Där gör vi de största satsningar som har gjorts på lands- och glesbygd. Och varför gör vi det? Inte bara för att det är en rättvisefråga, utan vi tror dessutom att det är ett väldigt steg för att utveckla vårt land.

Förutom att det var bland de mer förvirrande inläggen var det också lite grälsjukt. Även om vi naturligtvis kan ha olika uppfattningar om vad som är problem eller ej tror jag att varken Edward Riedl, jag eller någon annan som har bott i Norrbotten eller Västerbotten har sett en så positiv utveckling i de två länen på årtionden. Där har vi också den lägsta arbetslösheten i landet. Så har det inte varit - tvärtom. På 70-, 80-, 90- och 00-talen, också när vi hade moderata statsministrar, var ju det stora problemet avfolkningen och det minskade antalet arbetstillfällen. I dag är det precis tvärtom, och det måste väl till och med en moderat riksdagsledamot från Västerbotten kunna glädjas över, Edward Riedl.

Sedan försöker Edward Riedl sig på lite statistik, fru talman, för att beskriva hur nattsvart landet är. Och det är klart att man alltid kan använda statistik som man vill. Det är dock att komma ihåg att inte bara hela Sverige utan hela Europa och hela världen fortfarande är i greppet av en pandemi som har drabbat både sysselsättning och företagande på ett sätt som vi inte sett i fredstid tidigare. Likväl när det gäller sysselsättningsgraden, som Edward Riedl tar upp, har Sverige bland de högsta sysselsättningsgraderna. Svenska folket är ett flitigt folk som jobbar och vill jobba. Till och med under denna pandemi kan vi konstatera att vi trots denna mycket djupa kris har högre sysselsättningsgrad än vad vi hade 2014, när denna regering tog över.


Anf. 52 Edward Riedl (M)

Fru talman! Ministern pratade i både sitt första och sitt andra inlägg om nästan allting förutom det som jag frågade om. Jag tycker att han faktiskt ska besvara mina frågor, annars blir det märkligt för tittarna.

Jag använde den statistik som regeringen själv hänvisade till och som man ville bli mätt i vad gäller arbetslösheten. Att vi har gått från ett av Europas bästa till ett av Europas sämsta länder visar den statistik som regeringen själv sa att vi skulle använda för att mäta arbetslösheten, barnfattigdomen likaså.

Den positiva utvecklingen i Norrbotten och Västerbotten tror jag gläder mig och näringsministern, fru talman, precis lika mycket. Men det är ju inte tack vare regeringens politik, utan det är faktiskt trots regeringens politik som allt detta fantastiska sker i vår del av landet. Den positiva utvecklingen tror jag att vi är precis lika glada över.

Sedan ska man komma ihåg, fru talman, att några av de saker som gör att vi nu får stora etableringar i Norrland är sådant som den här regeringen försöker bekämpa. Till exempel är energipriset en av de viktigaste förklaringarna till att så många vill etablera sig i just Norrland.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Senast jag hörde energiministern tänkte han göra Sverige till ett energiområde. Det skulle innebära kraftigt höjda energipriser i Norrland för privatpersoner, villaägare och andra, men också för industrin som har etablerat sig i Norrland just på grund av låga energipriser, tack vare vattenkraft och mycket annat. Detta är någonting som regeringen tänker bekämpa och inte understödja, så det är inte något som den här regeringen kan ta åt sig äran av.

När det gäller skatter läser ministern upp från budgetpropositionen rätt små satsningar på de flesta områden som givetvis även kommer landsbygden till del. Men det har gjorts stora skattehöjningar under de sju år som den här regeringen har suttit vid regeringsmakten: höjd bensinskatt, höjd dieselskatt, höjd fordonskatt och flygskatt. Det är sådant som drabbar dem som har sämst tillgång till kollektivtrafik allra mest. Det vill säga att det slår hårdare mot landsbygden, det slår hårdare mot Norrland. Det gör att det blir dyrare med produktion i de delar av landet som har större avstånd. Allt detta är ett ansvar för den här regeringen.

Vi har blivit ett extremt land. Vi har näst dyrast diesel i hela världen. Efter årsskiftet kommer dieseln i det här landet att vara dyrast i hela världen. Det är sådant som försvårar möjligheterna i Norrland. Det försvårar möjligheterna ute på landsbygden.

Hade vi haft en landsbygdsminister och ett landsbygdsdepartement hade det kanske funnits fler i regeringen som hade sagt: Vänta, stopp och belägg! Den här politiken kommer att skapa en klyfta mellan stad och land. Men det har man inte gjort.

Det är därför som jag ställer frågan, fru talman, varför regeringen under sju års tid med stor effektivitet har lagt en enorm skattebörda på dem som bor utanför städerna. Bara de höjda dieselpriserna i år har inneburit att en femtedel av det svenska jordbrukets vinst har försvunnit.

Den regering som näringsministern representerar har med stor effektivitet riktat skattehöjningar på avstånd, på landsbygd, på Norrland. Det hade varit bra med någon i regeringen som kunde slå vakt om dessa frågor, men så är det ju inte. Det är därför jag ställer frågan, och svaret är givetvis det enda som näringsministern kan ge, att det får nästa statsminister ta tag i. Jag hoppas att den statsministern kommer att ha en moderat färg, så kanske det kan bli ett landsbygdsdepartement och fokus på den typen av frågeställningar igen.


Anf. 53 Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Fru talman! Samarbetet med Sverigedemokraterna har uppenbarligen också påverkat den moderata retoriken, inte minst Edward Riedls retorik. Jag har sällan hört en sådan svartmålning av ett land som den vi nu hörde.

Sverige har otvetydigt utmaningar. En del av dem delar vi med många andra delar av världen, till exempel den energikris som just nu pågår i hela Europa. Det är helt uppenbart, fru talman, att det enligt Edward Riedls förklaringsmodell beror på att vi efter regeringskrisen i somras, för några månader sedan, inte tillsatte en särskild landsbygdsminister utan att frågorna överfördes till mig. Det är en mycket märklig retorik.

Fru talman! Om jag var Edward Riedl skulle jag nog ha en skammens rodnad när vi pratar om landsbygdssatsningar och satsningar till fromma för hela landet. Edward Riedl brukar ju låta så här. Men varje gång som vi har haft en moderatledd regering har det dragits ett streck över landsbygdssatsningar. Han kallar de satsningar som jag precis redogjorde för i budgetpropositionen för småpengar. Vi avsätter 28,5 miljarder till jordbruks- och landsbygdspolitiken till 2027. Det är en ökning med en halv miljard per år. Utöver denna satsning avsätts bredbandspengar, pengar till omställning av mackarna, så att de både kan vara kvar och vara säkrare, permanent stöd till dagligvarubutiker, stora satsningar på utbildning och stora satsningar på energisektorn, Edward Riedl.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Nu ska jag vara lite generös, även om man kanske inte brukar vara det här. Väldigt mycket av den energipolitik som gäller i dag har vi röstat fram tillsammans. Under förra mandatperioden jobbade vi fram varenda proposition tillsammans och satt i denna kammare - inte jag men du - och röstade för det. Vad har det inneburit? Jo, att vi nästan varenda dag har stora överskott av el i detta land, inte minst i den del av landet som såväl jag som Edward Riedl representerar.

Edward Riedl säger att det är mycket dyrare nu. Ja, men det är det i hela Europa. Sverige har likväl bland de lägsta elpriserna i Europa, och norra Sverige har bland de lägsta i Sverige.

Det är inte så konstigt, för den energiöverenskommelse som vi gjorde tillsammans och jobbade med under nästan fyra och ett halvt år hade som mål att Sverige skulle ha ett strukturellt överskott. Det har tillkommit enormt mycket investeringar i just vår lands- och glesbygd, inte minst i norra Sverige. Uppemot 100 miljarder i investeringar har gjorts, och det är därför vi har så stora överskott.

Dessförinnan kunde vi gå från överskott till underskott år efter år. Så sent som 2012/13 var Sverige importberoende, men det är vi inte längre.

Här finns så stora möjligheter, inte minst när det gäller industrietableringar, att vi bör fortsätta jobba för att ha strukturella överskott och konkurrenskraftiga priser.

Det kan låta konstigt för någon som är så hård i retoriken, men jag vill ändå säga att det vore väldigt bra för vårt land om man i stället för att använda sådan här retorik kunde sätta sig runt bordet igen och fortsätta jobba för en gemensam energipolitik. Det skulle gagna Sverige mycket mer än den SD-liknande retorik som Edward Riedl numera rör sig med.


Anf. 54 Edward Riedl (M)

Fru talman! Låt mig först säga att ingenting skulle glädja mig mer än om vi kunde sätta oss ned och lösa dessa frågor. Problemet är att Socialdemokraterna har satt sig i regering med Miljöpartiet, vilket omöjliggör en fungerande energipolitik, en fungerande politik för fler jobb och företag och en lösning på de problem som finns med brottslighet och mycket annat.

Det är viktigt att komma ihåg att den svartmålning näringsministern kallar SD-retorik - jag vet inte exakt vad det är som skulle vara det - står inte jag för. Det är verkligheten som knackar på dörren. Det är omvärlden som beskriver Sverige som Europas farligaste land. Det är den största tidningen i Europa som skriver så om resultatet av regeringens politik. Det är inte jag som sätter sådana etiketter på Sverige. Såväl internationell press som väljare känner - med rätta - att utvecklingen går åt fel håll, och regeringen bär ansvaret för det.

När socialdemokratiska regeringar inte satsar så mycket pengar berättar de ofta hur mycket det blir när man lägger ihop många år. Faktum är att bara bensinskattehöjningar, dieselskattehöjningar och fordonsskattehöjningar tar mer pengar från landsbygden än vad regeringen tillför. Det är värt att påminna dem som lyssnar på denna debatt om.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag tror att när människor sätter sig runt köksbordet och tittar på sin privatekonomi och plussar ihop allt märker de att de är förlorare när denna regering styr.


Anf. 55 Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Fru talman! Det var en ny variant på varför man lämnade ett samarbete som har gynnat hela landet, inte minst de norra delarna av landet, alltså den glesbygd och landsbygd vi pratar om, och som har medfört stora etableringar just för att det finns tillgång till grön, ren och billig el. Det är ingen slump att Hybrit med koldioxidfritt stål eller Northvolt med batterier, båda energiintensiva verksamheter, har etablerat sig här. Det har ju funnits stora överskott av vattenkraft och växande vindkraft tack vare vårt gemensamma arbete.

Edward Riedl säger att Socialdemokraterna går an men inte Miljöpartiet. Jag hade inte behövt upplysa Edward Riedl om detta om han själv hade läst på, men det var de fem partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern som jobbade tillsammans. De propositioner vi kom överens om kom sedan till kammaren, och vi röstade igenom dem tillsammans. Hela uppgörelsen hölls till punkt och pricka.

Anledningen till att Moderaterna lämnade överenskommelsen var pressen från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i kärnkraftsfrågan; så var det. Jag tycker att det var synd.

När det gäller utvecklingen av hela vårt land finns det såklart problem men också stora möjligheter. En av de största möjligheterna är den nödvändiga klimatomställningen, för den har hittills visat sig vara enormt positiv för de län vi talar om, Norrbotten och inte minst vårt gamla hemlän Västerbotten.

Fru talman! Den halvt populistiska och ganska hårda retoriken kommer säkert att prägla mycket av det kommande valåret. Men vi borde ändå kunna sätta oss ned och jobba med vissa frågor, och det vore väldigt bra för Sverige om Moderaterna kunde återvända till energifrågan.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2021/22:56 Återinrättande av landsbygdsminister

av Edward Riedl (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Regeringen valde sommaren 2021 att ta bort landsbygdsministern och lägga arbetsuppgifterna på en annan minister. Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att regeringen prioriterat ned detta viktiga politikområde. Det behövs mer fokus på landsbygdsfrågorna och inte mindre. Det handlar om att ta till vara utvecklingsmöjligheter på landsbygden såväl som i städerna. Kunskapen om hur beslut slår olika behöver öka snarare än minska.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Har statsministern en plan på att återinföra en landsbygdsminister i sin regering?