Arvidsjaur

Interpellationsdebatt 22 december 2006

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 50 Mikael Odenberg (M)

Fru talman! Siv Holma har frågat mig dels om jag avser att fullfölja riksdagsbeslutet om att ett centrum i Arvidsjaur skapas för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö för att säkra en civil utveckling och en militär närvaro i Arvidsjaur, dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att civil och militär testverksamhet ska komma i gång i Arvidsjaur. Riksdagen fattade i december 2004 beslut om den försvarspolitiska inriktningen för 2005-2007 (prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143). Genom ett tillkännagivande beslutade riksdagen om vissa frågor rörande Arvidsjaur. Försvarsutskottet anförde sedan i sitt betänkande (bet. 2004/05:FöU5) att den militära test- och övningsverksamheten ska utvecklas, och utskottet ansåg att en försvarsmaktsgemensam resurs skulle skapas i Arvidsjaur för sådan utbildning och övning som kräver eller gynnas av subarktisk miljö. Jag ska nu redovisa de åtgärder som den förra regeringen vidtagit med anledning av riksdagens beslut. Genom en ändring av regleringsbrevet för Försvarsmakten i februari 2005 uppdrog regeringen åt myndigheten att skapa den försvarsmaktsgemensamma resursen på det sätt riksdagen beslutat. Bland annat skulle delar av Försvarsmaktens vinterenhet bedriva verksamhet i Arvidsjaur. I juni 2005 uppdrog regeringen åt Försvarsmakten och Försvarets materielverk att fortsätta arbetet med att utveckla den internationella militära test-, utbildnings- och övningsverksamheten i Sverige, ITÖ. Utgångspunkterna för detta uppdrag var regeringens överväganden i den försvarspolitiska propositionen (prop. 2004/05:5), riksdagens beslut i december 2004 om försvarspolitisk inriktning 2005-2007 samt Försvarsmaktens redovisning av frågor om internationell utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige i budgetunderlaget för 2006. De två myndigheterna skulle redovisa underlag och förslag om bland annat placering och utformning av en central funktion inom Försvarsmakten för ITÖ, den interna försvarsmaktsstrukturen för hantering av ITÖ med beaktande av regeringens beslut i februari 2005 om verksamhet i Arvidsjaur, bedömd omfattning av utländska försvarsmakters och andra intressenters behov eller intresse av ITÖ och en idéskiss över möjliga kopplingar till civil testverksamhet. Intill dess att uppdragen redovisats och regeringen fattat beslut om ITÖ skulle Försvarsmakten bedriva verksamhet i enlighet med regeringens beslut i februari 2005 om verksamhet i Arvidsjaur. De två myndigheterna skulle också samverka med den utredningsman regeringen tillsatt för att föreslå åtgärder för att utveckla ett centrum för civil test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö. Försvarsmakten och Försvarets materielverk redovisade resultatet av uppdraget i oktober 2005. I regleringsbrevet för Försvarsmakten för 2006 uppdrog regeringen åt myndigheten att bedriva ITÖ i enlighet med den inriktning Försvarsmakten och Försvarets materielverk redovisat. Regeringen beslutade 2005 även om en ändring av förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten. Försvarsmaktens vinterenhet, som ingår i I 19 i Boden, ska härigenom bedriva verksamhet i Arvidsjaur. Jag kan erinra om att regeringen informerade riksdagen om arbetet i budgetpropositionerna för 2006 och 2007 (prop. 2005/06:1 utg.omr. 6 och prop. 2006/07:1 utg.omr. 6). I juni 2005 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredningsman för att med utgångspunkt i riksdagens beslut i december 2004 om försvarspolitisk inriktning 2005-2007 föreslå lämpliga åtgärder för att utveckla ett centrum för den civila test- och övningsverksamheten i subarktisk miljö i Arvidsjaur. I juni 2006 redovisade utredningsmannen betänkandet Testa och öva i norra Sverige (SOU 2006:22). Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu i Näringsdepartementet. Fru talman! Detta var det långa byråkratiska svaret. Jag ska nu försöka att besvara Siv Holmas två frågor också på svenska. Då är svaret att den förra försvarsministern och regeringen har genomfört de beslut som riksdagen har fattat. Det andra är att jag heller inte har någon annan inriktning än att fullfölja det försvarspolitiska beslutet i denna del.

Anf. 51 Siv Holma (V)

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag välkomnar det försvarsministern säger i sitt svar att han "inte har någon annan inriktning än att fullfölja det försvarspolitiska beslutet i denna del". Vänsterpartiet känner ett särskilt ansvar för beslutets tillblivelse att det resulterade i att det ska utvecklas ett centrum för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö för att säkra en civil utveckling och en militär närvaro i Arvidsjaur. Jag vill också tacka försvarsministern för redogörelsen för de åtgärder som är vidtagna i ärendet. Jag tolkar det som att försvarsministern har ett seriöst intresse och också en ambition att göra sitt för att förverkliga ett centrum för test- och övningsverksamhet i Arvidsjaur. Jag vill i detta sammanhang poängtera vikten av att Försvarsmakten också får tydliga direktiv att intensifiera arbetet för att förverkliga riksdagens beslut, något som också alliansregeringen ställt sig bakom på denna punkt. Det är angeläget att processen med att förverkliga beslutet inte i onödan försenas utan att den genomförs så snabbt som möjligt. Vi är många i Norrbotten som kommer att följa utvecklingen nogsamt. I beslutet betonades att centret i Arvidsjaur ska bestå av en civil och en militär testverksamhet. Det betyder att det behövs en tydlig koppling mellan dessa verksamheter. Det innebär också att verksamheten spänner över flera departement. Då tänker jag i första hand på Försvars- och Näringsdepartementen. Jag utesluter inte andra departement som det kan finnas skäl att ha med i sammanhanget. Jag vill fråga om försvarsministern delar min uppfattning att en interdepartemental arbetsgrupp borde bereda ärendet inom Regeringskansliet för att genomföra beslutet i sin helhet. Har försvarsministern för avsikt att ta något initiativ för att en sådan beredningsordning kommer till stånd? Fru talman! Jag nämnde i min interpellation att det fanns ett intressant kapitel i betänkande 2006:62, Testa och öva i norra Sverige - Center i Arvidsjaur , om civil utbildning, träning och övningsverksamhet. Det kapitlet, som jag tyckte var intressant, tar upp utbildningar inom områdena sårbarhet, räddning och säkerhet samt risk management . Orsaken till att jag nämner dessa områden är att det finns anledning för kris- och beredskapsmyndigheter, kommuners räddningstjänst, katastrof- och biståndspersonal, polismyndigheter, Kriminalvårdsstyrelsen, räddningstjänst- och brandförsvarsförmågor att bedriva testverksamhet i det framtida centret i Arvidsjaur. På sikt kommer sådan övningsverksamhet hos myndigheter av ekonomiska skäl att ske mer decentraliserat än i dag, vilket stärker ett framtida centrums roll. Om förvarsministern delar min uppfattning, kommer då försvarsministern att ta initiativ för att sådana verksamheter också finns med i beredningen för centret i Arvidsjaur? I konceptet talas det också om internationell test- och övningsverksamhet, ITÖ. Vad har försvarsministern för ambitioner att koppla ihop den verksamheten med den nationella testverksamheten? Avslutningsvis vill jag ställa en fråga som kanske är svår att besvara. Många med mig är otåliga och undrar naturligtvis inom vilken tidsplan det är möjligt att få centret i Arvidsjaur på plats. Handlar det om 2007 eller 2008? Kommer vi att få se resultat i den kommande ekonomiska vårpropositionen?

Anf. 52 Krister Hammarbergh (M)

Fru talman! Det är inte ofta jag och Siv Holma har liknande uppfattningar, men i det här fallet vill jag tacka för interpellationen. Jag vill också tacka för försvarsministerns svar, som jag tycker är mycket lovande. Det känns mycket glädjande att tillsammans med Siv Holma få tala om försvarets betydelse för Norrbotten. Det är inte alltid vi har gjort det. Här finns ett stort behov. Det har den så kallade marknaden insett. Den civila delen vad gäller testverksamheten i Arvidsjaur, Arjeplog och omgivande kommuner växer så det knakar. Man ryms inte. Det finns inte plats, och det är stora investeringar. Man har insett detta. För ett par år sedan kom den utredning som Siv Holma talade om - Snö, mörker och kyla - som visade på stora möjligheter just när det gäller den internationella test- och övningsverksamheten. Det finns stora behov. Ute i Europa åker man många gånger över Atlanten för att kunna få tillgodose sitt övningsbehov och sitt träningsbehov. Men det finns möjlighet att göra det i norra Sverige. Det bedrivs i dag den typen av verksamhet, men den bedrivs i mindre skala. Vad som kom upp i utredningen och vad som är viktigt att fullfölja är just möjligheten att göra det i större skala. Kompetensen finns onekligen, jägarkompetens, artilleri, infanteri med flera. Möjligheterna att flygöva är fullständigt unika. Det handlar inte bara om snö och kyla - det är bristvaror just nu, i dessa månader - utan det handlar också om tillgången och tillgängligheten till mörker. Det är viktigt för flygstridskrafters möjligheter att träna och öva. De möjligheterna finns ju inte i andra delar av Europa. Man måste göra det på andra platser i världen. Det pågår också annan spännande utvecklingsverksamhet som gärna kan hitta en anknytning till det här. Det är verksamheten kring Esrange och robotbasen kring Vidsel. Det har bildats ett bolag som har med rymdverksamhet att göra. Det är en civil del som är spännande och som förmodligen kommer att innebära att vi river en hel del legala hinder. Det är verksamheten med rymdturism som det amerikanska företaget Virgin driver. Man har i dag bildat ett bolag tillsammans med Ice Hotel. Detta visar att det finns stora möjligheter att utveckla verksamheten i Norrbotten. Herr försvarsminister! Den ryckighet som har funnits i försvarsbesluten med regementsnedläggningar har skapat en ganska tilltufsad organisation runtom i hela landet. Jag tänker bland annat på Boden där man lade ned A 8 för att flytta verksamheten till Kristinehamn för att vid nästa försvarsbeslut flytta verksamheten tillbaka till Boden men då under namnet A 9. Det innebär också, ganska naturligt, att de människor som finns i den här organisationen många gånger också är måna om en eventuell ny verksamhet som kan komma. Det är viktigt att de planer på etableringar och mer storskalighet som finns också genomförs på det sätt som är tänkt. Jag vet att vår försvarsminister är ambitiös, precis som Siv Holma sade. Han är målinriktad och har möjlighet att få besluten på plats. Jag tror att det är ytterligt viktigt att vi skyndar på utvecklingen. Det här är Försvarsmaktens stora möjlighet att driva jobbpolitiken framåt och skapa ny sysselsättning. Behovet finns. Annars sker verksamheten någon annanstans.

Anf. 53 Mikael Odenberg (M)

Fru talman! Låt mig först säga att det är en ganska omfattande försvarsmaktsverksamhet som redan i dag pågår i Arvidsjaur. Vi har I 19:s jägarbataljon som utbildar 250 värnpliktiga per år. Vi har ett internationellt jägarförband med 60 värnpliktiga. Vi har vinterutbildning för andra försvarsmaktsförband. Vi har utländska elever på plats. Jag har tagit flera beslut under hösten till regeringen som har handlat om att släppa in förband från andra länder att öva i Vidsel. Det här är en verksamhet stadd i utveckling. Politiskt sett är den militära delen av övnings- och testverksamheten färdigbehandlad. Det som återstår är den civila del som nu bereds inom Näringsdepartementet. När det gäller den militära delen finns det en projektgrupp sammansatt av företrädare för Försvarsmakten och FMV som har regeringens uppdrag att i projektform utveckla verksamheten. Uppdraget är givet mot bakgrund av att regeringen delar interpellanternas uppfattning att det här är en viktig verksamhet i Norrland. Projektet är tänkt att vara klart 2008. Jag skulle inte våga lova Siv Holma några klargörande besked i vårpropositionen 2007. När projektet enligt tidsplanen är klart till sommaren 2008 får ställning tas till hur den internationella test- och övningsverksamheten ska permanentas. Jag har inte haft anledning så här långt att fundera på några interdepartementala arbetsgrupper, men det är klart att vi ska se till att hålla kontakt mellan Försvarsdepartementet och Näringsdepartementet när Näringsdepartementet nu bereder frågorna vidare. Det är också uppenbart att det finns en koppling mellan den civila och den militära delen. Det gäller att få de här två delarna att gå i takt med varandra. Det är ingen hemlighet att Försvarsmakten har haft en del remissynpunkter på betänkandet om den civila verksamheten eftersom det var utformat på ett sådant sätt att det i realiteten skulle bli ett civilt statligt vinstdrivande bolag som styrde och ställde med militär övningsverksamhet. Det var man inte så pigg på från Försvarsmaktens sida. Jag lägger mig inte i dessa myndighetssynpunkter utan jag bara konstaterar att det fanns sådana invändningar. Alla sådana här oklarheter behöver förstås klaras ut, och då finns det också ett behov av samråd mellan Försvars- och Näringsdepartementen. Men detta ligger i den beredningsprocess som Näringsdepartementet har ansvaret för.

Anf. 54 Siv Holma (V)

Fru talman! Jag tackar för de svar som försvarsministern har lämnat. Som ni säkert förstår hade jag önskat få tydligare besked, men jag ser interpellationen som ett tillfälle att även bevaka att ärendet inte får onödigt lång tid på sig. Försvarsministern sade att det ska komma ett beslut 2008. Som amatör tycker jag att det tar lite väl lång tid. Jag skulle vilja vädja till försvarsministern att göra det som går att göra för att skynda på processen, så att vi får testverksamheten på plats. Jag tycker att det är bra att det finns ett brett stöd för verksamheten från vänster till höger. Jag hoppas att Näringsdepartementet också är involverat. Man kan tycka att jag från min sida borde ha ställt interpellationen till näringsministern. Men jag valde att ställa den till försvarsministern, därför att det i grund och botten handlar om ett försvarsbeslut. Jag tror att försvaret i sammanhanget har en nyckelroll för att detta ska kunna förverkligas på ett bra sätt. Det finns en del andra frågeställningar, men jag bestämmer mig för att avvakta utvecklingen. Jag vet att det förutom jag finns flera som kommer att bevaka utvecklingen. Vi får återkomma.

Anf. 55 Krister Hammarbergh (M)

Fru talman! Även jag vill tacka för svaret. Det är inte minst viktigt att ta fasta på det som försvarsministern säger om det ständigt ökande sug som finns för att bedriva verksamhet. Det visar också att det kommer att vara möjligt att genomföra i mycket större skala. Det är heller återigen inte tu tal om att det knappast finns någon annan plats i landet som har så stora ytor, så väl utbyggd infrastruktur och så stora möjligheter till militär övnings- och testverksamhet i större skala. Det gäller samtliga försvarsgrenar. Det är viktigt. Jag tackar återigen för svaret. Det är viktigt att vi följer projektgruppens arbete. Det kommer vi att göra från riksdagens sida. Jag har fullt förtroende för att försvarsministern ser till att genomföra det här så snabbt det över huvud taget är möjligt. Jag får göra som alla andra har gjort tidigare: Jag önskar försvarsministern en riktigt god jul.

Anf. 56 Mikael Odenberg (M)

Fru talman! Låt mig börja med att önska interpellanterna en god jul och ett gott nytt år. Det är ingen tvekan om att det finns ett stort utländskt intresse för att komma till Sverige och öva under de speciella förhållanden som vi kan erbjuda i de nordligaste delarna av vårt land. Det är en svensk konkurrensfördel, som det vore väldigt oklokt av oss att inte försöka utnyttja. Det här ger dessutom möjlighet till samövning mellan Försvarsmakten och utländska förband, något som Vänsterpartiet kanske i andra sammanhang inte brukar stå främst på barrikaderna för att välkomna. Men det är bra om Siv Holma nu gör det. På det sättet kan vi utveckla vår förmåga till internationell krishantering och fredsfrämjande insatser. Det är inte så att den omständighet att projektet löper till 2008 innebär att ingenting händer förrän sommaren 2008. Som jag indikerade tidigare pågår det ändå en hyggligt omfattande verksamhet. Projektgruppen som har formats med representanter för Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut är på hög nivå - överdirektörsnivå - i de här myndigheterna. Arbetsgruppen leds av generallöjtnant Mats Nilsson, Försvarsmaktens produktionschef. Gruppens arbete handlar om att försöka klara ut de långsiktiga förutsättningarna för verksamheten. Det behövs några förändringar i lagar och andra författningar. Man skulle behöva utarbeta en produktkatalog över vad det är vi har att erbjuda dem som vill komma till Sverige. Man har också tankar på att genomföra några pilotfall. Det finns en viktig aspekt här som inte bör glömmas bort, och det är att den här verksamheten ska vara självfinansierad. Försvarsmakten kommer inte att kunna subventionera en internationell övnings- och testverksamhet i Norrbotten. Den måste kunna stå på egna ben. Det motiverar att det är viktigt att jobba igenom de här frågorna. Jag är alldeles övertygad om att de högt värderade ledamöterna från Norrbottens valkrets kommer att fortsätta att följa den här frågan nära. Den omständigheten att Siv Holma i dag har interpellerat försvarsministern kommer säkert inte att hindra henne från att också interpellera näringsministern i samma fråga. God jul!

Anf. 57 Siv Holma (V)

Fru talman! Jag har väl sagt det mesta i den här frågan. Jag får återkomma. Jag vill bara säga att det är klart att Vänsterpartiet har uppfattningar vad gäller utländsk militär närvaro i vårt vackra, fina land. Vi har som principiell utgångspunkt att det ska vara verksamheter som har en nära koppling till FN. Jag tror att det finns all anledning för försvarsministern att också bevaka detta. Jag delar försvarsministerns uppfattning att detta inte får bli någon form av vinstdrivande affärsverksamhet. Det är viktigt att man behåller tanken vad gäller kärnverksamheten i de här frågorna. Jag vill också bredda den här testverksamheten så att det inte bara blir militär testverksamhet utan att det även finns civil sådan, till exempel testverksamhet när de gäller krishantering. Jag nämnde också detta med räddningsverksamhet, och det finns andra civila ändamål som också ska finnas med i det här sammanhanget. Med detta vill jag önska fru talman, försvarsministern och alla andra som är i kammaren en god jul och ett gott nytt år.

den 4 december

Interpellation

2006/07:124 Arvidsjaur

av Siv Holma (v)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

I riksdagens beslut med anledning av proposition 2004/05:30, om Försvarsmaktens framtida grundorganisation sägs att det ska utvecklas ett center för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö för att säkra en civil utveckling och en militär närvaro i Arvidsjaur. Centret ska bestå av en civil och en militär del. Näringsdepartementet tillsatte Björn Mårtensson att utreda hur ett civilt övningscenter skulle utformas. Mårtensson gör en tydlig koppling mellan civil och militär testverksamhet för att få i gång verksamheten i Arvidsjaur.

I betänkandet 2006:62 Testa och öva i norra Sverige @ Center i Arvidsjaur finns ett intressant kapitel om civil utbildning, träning och övningsverksamhet. I det kapitlet beskrivs det stora utbudet av utbildningar och utbildningsarrangörer inom områdena sårbarhet, räddning och säkerhet samt risk management. Därtill kommer yrkesutbildningar för räddningspersonal, poliser, vårdpersonal med flera. Just nu pågår ett remissförfarande på detta betänkande.

Motsvarande utredning avseende den militära delen har inte genomförts. Det närmaste man kan komma i underlag i dessa frågor är Leiflands utredning SOU 2004:7, Snö, mörker och kyla. Dessa frågor har hanterats internt inom Försvarsmakten.

I regleringsbrevet för budgetåret 2005 framgår att Försvarsmakten ska, med anledning av nämnda riksdagsbeslut om den framtida verksamheten i Arvidsjaur, skapa en försvarsmaktsgemensam resurs för sådan utbildning och övning som kräver eller gynnas av subarktisk miljö. Försvarsmakten ska genomföra bland annat följande verksamhet i Arvidsjaur:

Ledning, administration, samordning och utbildningskompetens @ inklusive den del av den så kallade Utvecklingsenhet Vinter vid I 19 i Boden som behövs för verksamheten @ för internationella och nationella militära enheters utbildnings- och övningsverksamhet i det subarktiska området samt enligt Försvarsmaktens bedömning andra delar ur Försvarsmakten liksom vinterutbildning av andra förband.

Mina frågor till försvarsministern är:

1.   Avser försvarsministern att fullfölja riksdagsbeslutet om att ett center i Arvidsjaur skapas för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö för att säkra en civil utveckling och en militär närvaro i Arvidsjaur?

2.   Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att civil och militär testverksamhet ska komma i gång i Arvidsjaur?