Arlandas expansion och klimatet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 maj 2022

Interpellation: Arlandas expansion och klimatet

Interpellation 2018/19:173 av Jens Holm (V)

Interpellation 2018/19:173 Arlandas expansion och klimatet

av Jens Holm (V)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen antog 2017 en flygstrategi. I strategin slås det bland annat fast att Arlandas kapacitet måste byggas ut. Hur många fler flygningar som Arlanda i framtiden kommer att ta emot är ännu oklart, men i flygstrategin refererar regeringen till prognoser som talar om ett fördubblat flygande till och från Arlanda 2045. Hur denna expansion ska möjliggöras har regeringen uppdragit åt det så kallade Arlandarådet att precisera i en färdplan som väntas läggas fram inom kort.

Att överhuvudtaget tala om ett ökat flygande år 2019, då alla sektorer måste minska sina utsläpp, framstår som verklighetsfrånvänt och helt i strid med Sveriges klimatambitioner. Sedan början av 1990-talet har de svenska utrikesflygresorna ökat med 130 procent, och utsläppen har ökat med 61 procent. Fortsätter flygandet att öka i samma takt kommer utsläppen enbart från flygsektorn att vara större än Sveriges övriga utsläpp 2040.

Därför är det glädjande att miljö- och klimatministern till Dagens Nyheter den 26 mars klargjorde följande: ”För MP är det otänkbart att vi ska bidra till en utökad kapacitet utav flygtrafiken i Sverige.” Men det går inte att komma ifrån att flygstrategin talar om ett ökat flygande, och de enda åtgärder regeringen hittills vidtagit för att minska flygets utsläpp är flygskatten och utredningen om biobränsle för flyget.

Skulle Arlanda tillåtas att expandera kommer det att äventyra våra åtaganden på miljö- och klimatområdet. Dessutom skulle en utbyggnad kosta miljardtals med kronor, pengar som borde läggas på hållbara transporter.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Anser ministern att ett ökat flygande är förenligt med de svenska klimatmålen och om så inte är fallet, hur avser ministern att agera?