Arbetsskadeförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 25 juli 2022

Interpellation: Arbetsskadeförsäkringen

Interpellation 2011/12:220 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 3 februari

Interpellation

2011/12:220 Arbetsskadeförsäkringen

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Målet med arbetsskadeförsäkringen är att ge ett ekonomisk skydd till den som skadas i sitt arbete. Många upplever dock att försäkringen inte är rättssäker. Dessutom har den upplevts som ojämställd, de skador kvinnor oftare råkar ut för är svårare att få ersättning för än de skador som män traditionellt sett drabbas av. År 2002 förändrades lagen i syfte att få en mer jämställd försäkring som inte missgynnar kvinnor. Dess värre har lagstiftningen inte fått den effekt som den dåvarande regeringen och riksdagen avsåg.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har i sin rapport 2011:15 granskat beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv och konstaterade att det fortfarande är svårare för kvinnor än för män att få sina arbetsskador godkända. Vidare konstateras att beslutet om livränta är oförutsägbart och rättsosäkert för den försäkrade.

Socialdemokraterna föreslog hösten 2011 att det skulle göras en översyn av arbetsskadeförsäkringen i syfte att komma till rätta med brister i försäkringen.

I programmet Dokument inifrån den 2 februari redovisas att det för anställda inom vården nästan blivit omöjligt att få en arbetsskada godkänd. En majoritet av de anställda i vården är kvinnor. Att en stor yrkesgrupp därmed hanteras som de vore oförsäkrade kan inte vara rimligt.

Mina frågor till statsrådet Ulf Kristersson är följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen är rättssäker och jämställd?

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att anmälan av arbetsskada ska prövas av Försäkringskassan även om det inte föreligger begäran om ersättning?