Arbetsmiljöarbetet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 december 2009

Interpellation: Arbetsmiljöarbetet

Interpellation 2009/10:108 av Lindgren, Sylvia (s)

den 12 november

Interpellation

2009/10:108 Arbetsmiljöarbetet

av Sylvia Lindgren (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den 22 oktober offentliggjorde EU-kommissionen ett handlingsprogram som syftar till att minska företagens administrativa bördor. Programmet är en del av EU:s kampanj Bättre lagstiftning som omfattar 13 olika områden – av vilka ett är arbetsmiljön. Förslagen har utarbetats av en arbetsgrupp – den så kallade Stoibergruppen – som tillsattes av EU:s generaldirektorat Näringsliv i slutet av 2007.

Inom arbetsmiljöområdet är det av största vikt att intensifiera arbetsmiljöarbetet såväl nationellt som internationellt. Vid den senaste Arbetsmiljöriksdagen den 23 oktober 2009 framfördes bland annat att ”två av tre små företag inom bygg behöver förbättra sina riskbedömningar”. Riskbedömning och dokumentation är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Dessa områden borde snarare stärkas än försvagas.

Det borde vara en självklarhet att allt arbete ska ske under säkra förhållanden, med rätt utrustning och utan risk för såväl arbetstagare som omgivning. Det ska givetvis inte vara så att vissa företag – exempelvis små företag – undantas från reglerna kring förebyggande arbetsmiljöarbete. Det är förmodligen små företag som behöver riskbedömningen mest eftersom de sällan är vana vid ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en förebyggande syn på risker på arbetsplatsen.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är med anledning av ovanstående:

Vilken ståndpunkt avser ministern att driva i dessa frågor?

Är ministern beredd att verka för att samma krav ska ställas på samtliga företag när det gäller dokumentation och riskbedömningar av arbetsmiljön?