Arbetsgivares skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:117 Arbetsgivares skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan

av Solveig Zander (C)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sedan den 1 juli 2018 är arbetsgivare skyldiga att upprätta en rehabiliteringsplan för medarbetare som varit sjukskrivna i 30 dagar om det inte kan antas att vederbörande återgår i arbete inom 60 dagar efter insjuknandet.

För varje arbetsgivare innebär det en kostnad när en medarbetare blir sjuk, i termer av produktionsbortfall, ökad arbetsbelastning på övriga medarbetare etcetera. För mindre företag är dessa kostnader givetvis extra kännbara. Det torde således ligga i varje arbetsgivares intresse att så snabbt som möjligt få tillbaka medarbetare från sjukskrivning.

Särskilt bland småföretag upplevs kravet att upprätta en rehabiliteringsplan som en betydande pålaga med tveksam nytta. I en undersökning genomförd av Företagarna 2018 svarar nästan 80 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att man saknar tillräcklig kunskap för att upprätta en rehabiliteringsplan för en sjuk medarbetare. Färre än var tionde arbetsgivare tror att kravet kommer att hjälpa till att korta sjukskrivningarna.

Till detta ska läggas det faktum att nästan tre av fyra företag är enmansföretag, utan anställda. I denna grupp upplever alltför många att man inte får det stöd från Försäkringskassan man behöver. Man är då utlämnad till att upprätta en rehabiliteringsplan för sig själv.

Samtidigt larmar många företagare om svårigheter att få kontakt med såväl Försäkringskassan som sjukskrivande läkare för att få hjälp att bedöma huruvida det är troligt att medarbetaren kommer att kunna komma tillbaka innan det har gått 60 dagar. En redan pressad situation riskerar därmed att förvärras av att företagare tvingas välja mellan att chansa på att medarbetaren hinner bli frisk eller att lägga tid och resurser på att upprätta en rehabiliteringsplan som i bästa fall aldrig behöver genomföras.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska företagens administrativa börda i samband med sjukskrivningar?