Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna

Interpellation 2010/11:127 av Ernkrans, Matilda (S)

den 17 december

Interpellation

2010/11:127 Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna

av Matilda Ernkrans (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Sverige minskar sina utsläpp i god takt. Genom de klimatåtgärder som initierades av tidigare socialdemokratiska regeringar och som därefter har genomförts och fortfarande pågår har utsläppen av växthusgaser minskat med 17 procent mellan 1990 och 2009. De senaste årens minskningar kan tyvärr förklaras av en djup lågkonjunktur, men bidrar ändock till att Sverige klarar sina åtaganden enligt Kyotoprotokoll och EU:s bördefördelning med bred marginal.

Detta innebär att Sverige har samlat på sig ett överskott av utsläppsrätter som enligt Kyotoprotokollet kan annulleras, säljas eller sparas. Hur regeringen hanterar överskottet är avgörande för om Sverige kan uppfylla det mer ambitiösa nationella delmålet som antagits till och med 2012. Om delmålet ska nås måste utsläppsrätter motsvarande skillnaden mellan plus fyra (Kyotoåtagandet) och minst minus fyra (det nationella delmålet) annulleras. Annulleras utsläppsrätterna är de borta; de utnyttjas inte i Sverige och ingen annan kan använda dem.

Om regeringen väljer att sälja eller spara överskottet nås inte det nationella delmålet till 2012. Regeringen prioriterar i så fall en förstärkning av statens budget. En beräknad intäkt på ca 8 miljarder kronor används till andra åtaganden.

I våras beslutade riksdagen, efter uppmaning från Riksrevisionens styrelse, att regeringen öppet ska redovisa sina planer för hur överskottet ska hanteras. Riksrevisionen kritiserade samtidigt regeringen och inblandade myndigheter för att de inte har informerat i frågan, vare sig till riksdagen eller till allmänheten.

Från socialdemokratisk sida motsätter vi oss en försäljning av överskottet för att finansiera de åtaganden som regeringen finner mer angelägna. Vi anser att överskottet av utsläppsrätter ska annulleras. Det enorma klimatarbete som svenska medborgare och myndigheter har lagt ned under 20 års tid vore annars förgäves. Utsläppsminskningar gjorda i Sverige skulle i stället tas ut som utsläppsökningar i något annat, mindre klimatmedvetet land. Klimatet skulle bli den stora förloraren.

Finansdepartementet ser nu över möjligheterna att använda det svenska överskottet i förhandlingarna om EU:s utsläppsminskningar. Finansministern har inte ställt sig negativ till en försäljning.

Min fråga till miljöministern blir därför:

På vilket sätt avser miljöministern att agera för att förhindra försäljningen av de svenska utsläppsrätterna och därmed också förhindra att det svenska folkets långsiktiga ansträngningar för miljön har varit förgäves?