Till innehåll på sidan

Anslagen till RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer

Interpellationsdebatt 29 januari 2009
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 1 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Marianne Berg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska få en långsiktig finansiering, vilka åtgärder jag avser att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel även för sitt arbete med män som utsatts för samkönat partnervåld samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel för sitt arbete med personer som utsatts för hatbrott. Regeringen har i handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer särskilt pekat på problematiken kring samkönat partnervåld. Handlingsplanen lämnades till riksdagen i november 2007, och där pekade vi bland annat på att det finns stora behov av kunskaps- och verksamhetsutveckling inom detta område. Genom insatserna i handlingsplanen vill regeringen skapa förutsättningar för en långsiktig ambitionshöjning inom området och möta behoven av skydd och stöd för personer som utsätts för våld i samkönade relationer. Regeringen har bland annat ökat stödet till ideella organisationer som bedriver kvinno- och brottsofferjourer. För 2009 har 10 miljoner tillförts. Vi satsar också resurser på informations- och kunskapsspridning om frågor som rör våld i samkönade relationer. RFSL har under de senaste åren fått öronmärkta statsbidrag i syfte att förstärka och utveckla förbundets brottsofferverksamhet med jour för homosexuella, bisexuella och transpersoner. I 2009 års budget har regeringen avsatt 2,5 miljoner kronor i syfte att förstärka och utveckla brottsofferverksamhet för homo- och bisexuella samt transpersoner som utsatts för våld i nära relationer. Dessa riktade medel ingår i en flerårig satsning. Skillnaden från tidigare år kan alltså sägas bestå i att regeringen i stället för att öronmärka medel till just RFSL har avsatt medel för ett visst ändamål utan att peka ut en särskild aktör. Eftersom vår ambition är att möta behoven av en större beredskap och kompetensutveckling inom detta område är det naturligt för regeringen att inte stänga ute andra aktörer som också arbetar med detta. När det gäller frågan om medel i syfte att stödja HBT-personer som utsatts för hatbrott har jag redan i ett tidigare frågesvar hänvisat till en kommande översyn av statsbidraget till organisationer på det sociala området. Denna översyn aviserades av regeringen i propositionen En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110). Regeringen avser att fatta beslut om att Statskontoret får i uppdrag att genomföra översynen. Och jag kan meddela att regeringen i dag på sammanträdet har fattat detta beslut. Statskontoret ska bland annat beakta och lämna förslag på hur behovet av statsbidrag till verksamhet inom det sociala området som i dag regleras i annan förordning eller inte omfattas av befintlig reglering kan tillgodoses. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti i år. En annan möjlighet för RFSL:s brottsofferjour och andra brottsofferstödjande organisationer är att söka projektmedel från Brottsofferfonden som administreras av Brottsoffermyndigheten. Medel från Brottsofferfonden kan erhållas i första hand för forskning, utbildnings-, informations- och utvecklingsprojekt, men även för verksamhetsstöd i vissa fall.

Anf. 2 Marianne Berg (V)

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Men på de frågeställningar som jag har i interpellationen har jag som vanligt inte fått några direkta konkreta svar, för i svaret upprepar statsrådet ungefär hälften av det faktaunderlag som jag har i min interpellation. Finansieringen har varit en ständigt återkommande fråga för RFSL:s brottsofferjour. Men de senaste åren har finansieringen faktiskt varit löst genom att regeringen i sitt regleringsbrev till Socialstyrelsen avsatte särskilda pengar till denna typ av jourverksamhet. Men i årets regleringsbrev finns inte längre några öronmärkta pengar med som ska gå till just brottsofferjouren för HBT-personer. Det är helt galet att först få pengar och kunna bedriva en sådan viktig verksamhet i lugn och ro och i nästa sekund inte kunna veta om verksamheten ska kunna fortsätta eller inte. Detta är klart och tydligt, enligt mig, ett rent politiskt spel. Och statsrådets eget parti kd får jag väl säga inte är känt för att vara det mest HBT-vänliga partiet, kanske snarare tvärtom. Min fråga är vad syftet är med att inte längre öronmärka pengar till RFSL:s brottsofferjour. RFSL:s brottsofferjour gör ett mycket bra arbete. Personerna som arbetar där har en otroligt stor erfarenhet inom området. Ska denna verksamhet fortsättningsvis leva under ett ständigt hot om att inte kunna finnas eller få finansiering? Åter till mina frågor: Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att RFSL:s brottsofferjour ska få en långsiktig finansiering? Vad tänker statsrådet vidta för åtgärder för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel också för sitt arbete med män som utsatts för samkönat partnervåld? Det är ett enormt problem att RFSL inte kan söka pengar ur statsbidraget som riktar sig till organisationer som jobbar med våld mot män. Så, statsrådet, vad händer med de män som blir utsatta för våld i samkönade relationer? Statsrådet tog upp bland annat att man kan söka pengar från Brottsoffermyndigheten. Men jag tycker att det är en lite knepig lösning på problemet, för precis som statsrådet skriver i sitt svar delas det många gånger ut pengar till kortsiktiga projekt. Här är det inte så stora summor det gäller.

Anf. 3 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Jag tycker att det verkar som att Marianne Berg verkligen vill misstolka regeringens ambitioner i de här frågorna. Det är ju väldigt tydligt att regeringen dels har ökat stödet totalt sett, dels att vi är angelägna om just denna verksamhet som riktar sig till de här målgrupperna genom att vi avsätter särskilda medel för denna verksamhet. Det är ett förhållningssätt som vi tillämpar också på andra områden, att egentligen inte skriva om en aktör utan skriva vilken verksamhet vi vill ha. Det är anledningen till den här förändringen. Det är precis samma förhållningssätt som vi har när det gäller exempelvis kvinnojourer. Vi skriver inte om organisationerna i sig, utan vi skriver att den här verksamheten är viktig, att den måste finnas och att den måste kunna få utvecklas. Då öronmärker vi pengar till verksamheten. Vi välkomnar de verksameter som finns. På detta område finns det inte många aktörer i dag som har en fungerande verksamhet. RFSL:s jour är en i ett litet fåtal och vad jag vet den enda i Stockholm. Utöver det finns det en HBT-jour för lesbiska och bisexuella kvinnor i Norrköping. Vad jag känner till är det de enda två jourer som finns i dag. Konkurrensen är alltså inte stor och medel finns avsatta. Marianne Berg målar upp en orosbild som det inte riktigt finns legitima skäl för.

Anf. 4 Marianne Berg (V)

Fru talman! Jag målar inte upp en orosbild utan tvärtom en verklighetsbild. Jag har tidigare haft interpellationsdebatter med statsrådet gällande kvinnojourernas verksamhet. Där har man inte heller någon långsiktig finansiering. RFSL:s brottsofferjour har en verksamhet som har fungerat i många år. Man har en kompetens som heter duga. Varför kan regeringen då inte fortsätta ge denna organisation öronmärkta pengar? Det står inte i motsats till något annat. Ministern säger att jag misstolkar, men jag beskriver tvärtom verkligheten. Jag ställde en tredje fråga i min interpellation till ministern: Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel för sitt arbete med personer utsatta för hatbrott? Är jag på rätt väg när jag tolkar statsrådets svar som att RFSL inte kommer att få några pengar innan översynen av statsbidraget till organisationer på det sociala området är klar? Vad jag förstod sade statsrådet att det var en regeringsöverläggning i dag och att det var klart. Jag undrar hur svaret blev i så fall. Om så inte är fallet, vad händer då med RFSL:s verksamhet för homofobiska hatbrott? Ska denna verksamhet försvinna? RFSL har en ovärderlig kompetens när det gäller att bemöta personer som utsatts för brott, oavsett om det handlar om partnervåld eller hatbrott. Hatbrott är inte bara hugg och slag, statsrådet. I vardagen drabbas vi HBT-personer ofta av trakasserier, hot och diskriminering. Det är allt från att vara utsatt på arbetsplatsen till regelrätt mord. Andra hatbrott som HBT-personer utsätts för kan vara mordbrand, våldtäkt och kränkningar i olika sammanhang. Det är många HBT-personers vardag. De homofobiska våldsbrotten ökade under 2007. Enligt Brås statistik var de 723 stycken. Det är inte så få. Det var en ökning från 2006 med ca 6 procent. Vad kommer att ske framöver, ministern? Jag har fått vissa svar, men det är tydligt att jag inte är nöjd med dem. Statsrådet måste kunna agera för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna få en långsiktig finansiering, kunna söka medel till sitt arbete med män som har utsatts för våld i samkönade relationer - det kan de inte i dag; den gruppen ingår inte - och kunna söka medel för sitt arbete med dem som blivit utsatta för hatbrott. Det är ett enormt viktigt arbete man utför. Därför ska man också ha en trygg finansiering.

Anf. 5 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Jag instämmer i att det är viktigt att den kompetens som har byggts upp tas till vara. Det är precis därför vi har medel avsatta. Jag får ännu en gång upprepa att vi ser att denna verksamhet är viktig och måste finnas. Därför avsätter vi öronmärkta medel. Vi avsätter det till verksamhetsområdet, precis som vi gör på alla andra områden. Med den kompetens som RFSL:s jour har kan man nog vara ganska trygg i att få de medel man ansöker om. Den kompetensen värnar vi; den behövs. Låt mig säga något om hatbrott. Jag ser också med oro på den ökning som vi kan identifiera, även om jag tycker att kunskapen ännu är alltför bristfällig. Ökningen är dock tydlig. Jag känner mig djupt oroad över det. Vi ska göra allt för att bekämpa hatbrott. Här handlar det också om polisens resurser, förhållningssätt och möjlighet att kunna prioritera denna typ av brott. Hatbrott är inte acceptabelt. De måste ha hög prioritet och ska bekämpas med alla medel. Ett sätt att öka vår kunskap är att hitta en bra metodutveckling för verktyg som kan användas av jourer. Kunskapsnivån för att bemöta detta är naturligtvis olika på olika brottsofferjourer. Ett led i detta är att brottsofferjourerna nu börjar föra statistik specifikt över denna typ av brott, vilket är mycket bra. Då kan vi säkra upp det och följa utvecklingen över tid via brottsofferjourerna. Att frågan ställs och att problemet uppmärksammas har ett värde i sig. Det är icke acceptabelt med hatbrott riktat mot någon grupp i samhället. Uppdraget till Statskontoret handlar om att vi har bett om att få ett förslag på hur likvärdiga villkor för att erhålla statsbidrag kan upprättas för organisationer som verkar inom det sociala området. Man ska titta på hur vi kan skapa ett system där det finns samma förutsättningar och villkor oavsett om en organisation har en specifik smal uppgift eller ett tvärsektoriellt förhållnings- eller arbetssätt. Det är en av de frågeställningar som är viktiga och som har bäring på denna diskussion.

Anf. 6 Marianne Berg (V)

Fru talman! Jag har inte sagt något annat än att de åtgärder som regeringen har tagit fram för olika typer av verksamheter är lovvärda. Här fallerar det dock. Man kan inte från ett år till ett annat ta bort de öronmärkta pengar som har gått direkt till RFSL:s brottsofferjour. När vi ser hur samhället har utvecklats vad gäller våld och hatbrott förstår jag inte varför det ska vara så osäkert för RFSL att få arbeta vidare i lugn och ro med sitt enormt viktiga arbete. Man har klart och tydligt den största kompetensen i landet vad gäller dessa brott. Man har ett utmärkt samarbete med både polis och socialtjänst. Därför anser jag att man bör öronmärka pengar så att denna verksamhet kan fortsätta utvecklas, vara ett föredöme för andra och också vara en läroplats för många andra verksamheter som vill starta. Återigen, varför rycka undan öronmärkta pengar? Varför försvåra för HBT-personer som blir utsatta? Regeringen visar med sitt handlande att denna grupp inte är viktig. Det ger signaler att så är fallet. Det är en svår utpekning att regeringen går i bräschen genom att inte fortsatt öronmärka pengar och klart och tydligt visa att denna grupp är prioriterad. Det är den inte nu när man ska söka pengar i konkurrens med alla andra. Det är en farlig signal som regeringen sänder ut i vårt samhälle. Som jag tidigare sagt är den vändning i förhållandet till RFSL som har skett under denna regering kanske inte så konstig med tanke på att Kristdemokraternas inställning till HBT-frågor och HBT-personer vid flera tillfällen visat sig vara tveksam.

Anf. 7 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Marianne Berg insinuerar saker som hon inte borde göra på ett sätt som inte borde ske. Kristdemokraterna och regeringen står upp för alla människovärdesfrågor. Det är anledningen till att vi totalt sett har ökat stödet till de verksamheter som motverkar kränkt människovärde. Det handlar om det ökade stödet som finns i handlingsplanen och det ökade stödet till kvinnojourer och brottsofferjourer. Det handlar också om att vi ger ett riktat stöd till verksamheter som vänder sig till HBT-personer. Men vi måste ha samma förhållningssätt till all bidragsgivning vi gör. Vi talar om vilken verksamhet vi vill ha för pengarna, inte vilken organisation vi vill ska utföra den. Jag tror inte alls att man behöver vara orolig på RFSL. Konkurrensen är inte stor på detta område, vilket jag redan har påpekat. Låt mig återigen nämna den satsning som vi har gjort, och som Marianne Berg också säger är lovvärd. Vi har satt mer pengar på det här området totalt än vad den tidigare regeringen som Marianne Berg supportade gjorde. Jag tycker att vi har all anledning att uttrycka det i debatten och klart och tydligt se att det inte handlar om några indragningar. Det handlar inte om det som Marianne Berg har uttryckt, att vi skulle ha gjort något som har förminskat. Vi har tvärtom gjort tydligt att detta är ett viktigt verksamhetsområde. Här finns pengar att söka. RFSL är fortsatt självklart välkomna med sin ansökan.

den 19 januari

Interpellation

2008/09:257 Anslagen till RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer

av Marianne Berg (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet angående finansieringen av RFSL:s brottsofferjour (fr. 2008/09:175) på grund av att regeringen i sin budget för 2009 inte avsatt riktade pengar till jouren. Jouren blir därmed tvungen att söka medel i konkurrens med en rad andra organisationer. Vidare fanns det stora oklarheter beträffande vilka anslag jouren faktiskt kunde söka medel ur. Statsrådet hänvisade i sitt svar till att särskilda medel ska avsättas till brottsofferjourer och kvinnojourer som arbetar mot våld i samkönade relationer 2009–2010 och att Socialstyrelsen under 2008 fördelat pengar till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet för HBT-personer. Vidare hänvisade statsrådet till ett nytt bidragssystem för organisationer som arbetar med att stärka ställningen för HBT-personer i samhället och att Ungdomsstyrelsen under 2008 fördelat pengar till RFSL enligt detta system.

Av regleringsbrevet för 2009 framgår att Socialstyrelsen ska fördela 2 500 000 kronor till organisationer som främjar brottsofferverksamhet för HBT-personer som utsatts för våld i nära relationer i likhet med vad som framgår i regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/2008:39). Vidare ska Socialstyrelsen fördela medel till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor varpå statsbidraget till de organisationer som avses i förordningen (1998:1814) stärks med 10 000 000 kronor 2009 och 2010 under förutsättning att riksdagen beslutar detta.

Regeringens insatser är givetvis lovvärda. Dock kvarstår problemet med att RFSL:s brottsofferjour måste söka medel för sin fortsatta verksamhet i konkurrens med ett antal andra organisationer. Vidare kan jouren inte ansöka om pengar för sitt arbete med män som blivit misshandlade av sina partner eller pojkvänner ur det statsbidrag som riktas till organisationer som arbetar mot våld mot kvinnor enligt ovan.

LiseLotte Olsson har tidigare ställt en fråga till statsrådet om arbetsuppdraget för RFSL:s brottsofferjour (fr. 2008/09:174) med anledning av att det är vanligt att personer som vänder sig till jouren även har blivit utsatta för hatbrott. Forskning visar att hatbrott och våld i samkönade relationer ofta hänger ihop. RFSL har en ovärderlig kompetens när det gäller att bemöta HBT-personer som utsatts för brott, oavsett om det handlar om partnervåld eller hatbrott. Därför är det mycket olyckligt att det i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2009 inte framgår att jouren kan ansöka om medel även för denna del av sin verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska få en långsiktig finansiering?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel även för sitt arbete med män som utsatts för samkönat partnervåld?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel för sitt arbete med personer som utsatts för hatbrott?