Anskaffning av lätt torped

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Anskaffning av lätt torped

Interpellation 2010/11:298 av Sörenson, Anna-Lena (S)

den 31 mars

Interpellation

2010/11:298 Anskaffning av lätt torped

av Anna-Lena Sörenson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Riksdagen beslutade i december 2010 om att godkänna anskaffning av en ny lätt torped. Torpeden som ska ersätta den äldre modellen 45 är en viktig förutsättning för att förmågan till ubåtsjakt ska upprätthållas. Den utgör en väsentlig del av flera marina försvarssystem och har därmed en stor betydelse för att försvarsmaktens mål för Insatsorganisation 2014 ska kunna uppnås.

Riksdagen har tidigare tagit ställning till en ny matrielförsörjningsstrategi som bland annat förordar konkurrensupphandling på en öppen marknad. Svensk försvarsindustri, i det här fallet Saab Underwater System, kan säkert hävda sig väl i internationell konkurrens. Det är dessutom mycket tveksamt om det över huvud taget finns en torped som passar för svenska geografiska förhållanden eller för svenska marina försvarssystem utanför Sveriges gränser.

Problemet är att upphandling av den här typen tar mycket lång tid, så lång tid att Försvarsmaktens mål om full operativ förmåga inte kan nås och därmed äventyras vår förmåga att upprätthålla säkra gränser i Östersjön. Långa upphandlingstider leder dessutom för försvarsindustrins del till att kompetens försvinner och förmågan att underhålla, vidmakthålla och utveckla de torpedsystem som nu finns i marinen kan inte upprätthållas på sikt.

I slutänden kan alltså ett beslut om konkurrensutsättning av den lätta torpeden innebära hot mot vår förmåga att upprätthålla våra gränser och det kan också innebära kraftigt ökade kostnader för Försvarsmakten och därmed för de svenska skattebetalarna.

Vid en frågestund i kammaren i november 2010 uttalade försvarsministern som sin mening att alla nödvändiga beslut i frågan var fattade. Uppenbarligen har inte FMV uppfattat detsamma eftersom FMV tidigare har lämnat en hemställan till regeringen om att få direktupphandla torped 45 D. Då svar uteblivit från regeringen har, i februari i år, ytterligare en hemställan gjorts.

Med tanke på förmågan att upprätthålla undervattensförsvar i Östersjön och för industrin att bibehålla nödvändig kompetens – gör försvarsministern bedömningen att ärendet inte brådskar eftersom försvarsministern och regeringen dröjer med att agera?