Anhöriginvandring för redan boende i Sverige

Interpellationsdebatt 25 januari 2007
  • Bädda in video

den 25 januari

Interpellation

2006/07:260 Anhöriginvandring för redan boende i Sverige

av Bodil Ceballos (mp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

I Sverige lever i dag flyktingar och papperslösa som under åren här hittat en partner med svenskt medborgarskap eller med permanent uppehållstillstånd som de gifter sig med. En del av dem har fått stanna med hjälp av den tillfälliga lagen då de haft minderåriga barn. Andra, med större barn, har däremot trots partner eller giftermål fått avslag på sina ansökningar. De hänvisas att resa tillbaka till hemlandet för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning som anhörig. Därefter beviljas de detta om inte myndigheterna misstänker att det handlar om skenäktenskap. Ett alternativ jag hört talas om är att de ibland uppmanas att resa till exempelvis Norge för att söka uppehållstillståndet utanför Sveriges gränser.

Migrationsverkets presumtion tycks i dessa fall vara att det rör sig om skenäktenskap. Det säger sig dock självt att en person som föredrar att leva gömd i Sverige på grund av rädslan för repressalier vid hemkomsten inte kan använda sig av denna möjlighet. Det innebär i förlängningen att en person med rätt att få uppehållstillstånd inte kan söka det och därför blir tvungen att fortsätta att leva gömd i Sverige. Det innebär också att en hel familj tvingas in i det utanförskap det innebär att leva i total ovisshet om framtiden. Att hänvisa till Norge torde vara vanskligt eftersom återvändandet till Sverige är beroende av uppehållstillståndet.

Det vi i dag ser är en mycket strikt tillämpning av undantagen i utlänningslagen 5 kap. 18 § punkt 5 från huvudregeln där det framgår att utlänningar inte behöver beviljas uppehållstillstånd före inresa till Sverige i de fall utlänningen har en stark anknytning till en person som är bosatt i landet och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där.

Bland annat har en kvinna från Azerbajdzjan som befunnit sig i Sverige sedan i augusti 2003 nekats inhibition av tidigare avvisningsbeslut under tiden hennes ansökan om uppehållstillstånd som anhörig prövas. Detta trots att hon utöver tidigare åberopade skäl för asyl även åberopat avsaknaden av svensk utlandsrepresentation i landet samt en oskäligt stor kostnad för att göra resan, vilket alla är grunder för att uppfylla undantagen till huvudregeln enligt förarbetena till utlänningslagen 5 kap. 18 § punkt 5.

Familjen är långt ifrån ensam om sin situation. Det är inte ovanligt att människor finner sin livspartner under flera års vistelse här i landet. Bevisbördan för om relationen är äkta eller ej åvilar i dagsläget den sökande, men även om relationens äkthet är uppenbar tvingar Migrationsverket människor att resa hem och söka uppehållstillståndet hemifrån. Det leder i vissa fall till helt orimliga konsekvenser för den enskilda individen och familjen.

Jag vill därför fråga ansvarigt statsråd, migrationsminister Tobias Billström:

Avser statsrådet att ta initiativ till att förändra regelverket i syfte att efterleva förarbetena som påkallar att anhöriga ska få söka uppehållstillstånd i Sverige i stället för att tvingas tillbaka till hemlandet?

Avser statsrådet att ta initiativ till att förändra regelverket i syfte att klargöra att bevisbördan att det föreligger skenäktenskap ska åligga Migrationsverket?