Till innehåll på sidan

Andelen invandrare bland de som begår våldtäkt

Interpellationsdebatt 26 mars 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 33 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Tobias Andersson har frågat mig varför invandrare är överrepresenterade bland våldtäktsmän och vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska antalet våldtäkter. Vidare har Tobias Andersson frågat om regeringen avser att vidta några åtgärder för att åtgärda brister i informationsunderlaget i syfte att skapa bättre förutsättningar för kartläggning och brottsförebyggande arbete.

Det viktiga för mig är att se till att bekämpa brotten och att ha verkningsfulla straff mot dem som begår dem. Detta gäller oavsett om personen är född i Sverige eller i något annat land. Regeringen har därför reformerat sexualbrottslagstiftningen, och Sverige har nu den strängaste lagstiftningen vi någonsin har haft. Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort en uppföljning som visar att den lagändringen har fått effekt. Antalet fällande domar ökade med 75 procent redan året efter det att lagändringarna trädde i kraft jämfört med året innan.

Men det behövs ytterligare åtgärder för att stärka lagstiftningen när det gäller sexualbrotten. Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat se över straffskalorna för sexualbrotten och lämna förslag på de förändringar som kan behövas för att dessa i tillräcklig mån ska spegla brottens allvar.

När någon som inte är svensk medborgare gör sig skyldig till allvarlig eller upprepad brottslighet i Sverige måste det finnas förutsättningar att besluta om utvisning. En särskild utredare har därför fått i uppdrag att göra en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott. Utredaren ska lämna förslag på hur man kan åstadkomma en skärpt reglering som innebär att det finns förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott och effektivisera verkställigheten av sådana utvisningsbeslut. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Det är viktigt med kunskap, och det finns ett stort behov av kunskap inom hela det kriminalpolitiska området. Regeringen har därför avsatt drygt 120 miljoner kronor under de närmaste fyra åren till ett nytt nationellt forskningsprogram om brottslighet.

Brå är ansvarigt för den officiella kriminalstatistiken och verkar även för att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. Tillgången till offentlig statistik och möjligheten för forskare att använda de uppgifter som ligger till grund för statistiken är god i Sverige. Forskare har möjligheter att samköra uppgifter från olika system och därmed från olika statistikansvariga myndigheter, som man har gjort i den aktuella studien.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Genom Brås trygghetsundersökning och fördjupningsstudier om våldtäkter finns kunskap om vilka som utsätts för brott. Vi vet också, från Brås studier och från andra studier, att personer som befinner sig i socioekonomisk utsatthet löper större risk att begå brott och att utsättas för brottslighet. Faktorer som bristande arbetsmarknadsdeltagande, lägre inkomst, sämre skolresultat och osäkra boendeförhållanden kan påverka individers benägenhet att begå brott. Dessa faktorer bidrar till att utrikes födda personer är överrepresenterade i brott.

Denna skeva fördelning av brottsligheten är inget som regeringen blundar för eller försöker dölja. Tvärtom har regeringen genomfört och fortsätter att genomföra ett stort antal åtgärder både för att minska segregationen och för att bekämpa brottsligheten.

Vi ska fortsätta att bekämpa brotten och dess orsaker, och de som begår brott ska ställas till svars för sina handlingar.


Anf. 34 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! För drygt en månad sedan publicerades en forskningsartikel med namnet Swedish rape offenders - a latent class analysis i Forensic Sciences Research. Artikeln bygger på det arbete som fyra forskare vid Lunds universitet har gjort när de har studerat alla domar rörande våldtäkt och försök till våldtäkt mellan 2000 och 2015 där gärningsmännen var mellan 15 och 65 år gamla. Totalt studerade man över 3 000 domar.

Studiens syfte var att bidra till ett bättre kunskapsläge om våldtäktsmäns bakgrund för att förhoppningsvis kunna underlätta det brottsförebyggande arbetet. En av de saker man kom fram till i studien var att 60 procent av dem som hade dömts var första eller andra generationens invandrare. Notera, fru talman, att denna tydliga överrepresentation återfanns utan att data korrigerades utifrån den berörda gruppens andel av populationen. Det säger sig självt att om man därutöver skulle ta hänsyn till första och andra generationens invandrares andel av den svenska populationen och korrigera siffrorna utefter det skulle överrepresentationen stiga och bli än mer påtaglig.

Ansvarig professor för studien, Kristina Sundquist, beskrev detta för Samnytt som ett bifynd i studien. Hon uttryckte sig så här: "Invandrare var bara en variabel, och det blev ett ganska anmärkningsvärt fynd i och med det var många invandrare och utlandsfödda i den här gruppen."

Detta bifynd är kanske ingen överraskning för oss som har vågat påtala hur samhällsutvecklingen faktiskt ser ut trots att det funnits politiskt korrekta ambitioner att lägga locket på och dölja verkligheten. Exempelvis har det som bekant inte genomförts några relevanta offentliga studier på temat på länge. Den senaste rapporten från Brottsförebyggande rådet på området kom 2005, men redan då såg man att överrisken för utrikes födda att misstänkas för våldtäkt var fem gånger högre än för infödda svenskar.

Samtidigt som ytterligare rapporter från Brå har lyst med sin frånvaro har andra försökt bidra till kunskapsläget. Expressen publicerade 2018 en granskning av alla som dömts för att ha deltagit i gruppvåldtäkter 2016 och 2017. Av de 43 män som hade dömts var det endast en som var född i Sverige med båda föräldrarna också födda här. De övriga 42 var första eller andra generationens invandrare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Även Uppdrag granskning gjorde 2018 en kartläggning av våldtäktsdomar och utgick då från samtliga domar de senaste fem åren. I den kartläggningen framgick att 58 procent av dem som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt var födda utomlands. När det kom till överfallsvåldtäkter ökade utlänningars överrepresentation, och då var hela 80 procent födda i ett annat land.

Fru talman! Det går inte att förneka eller förringa detta, och hittills har Morgan Johansson misslyckats med att förklara det.

Varför tror Morgan Johansson att invandrare är kraftigt överrepresenterade bland våldtäktsmän?


Anf. 35 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! När det gäller det faktum att Tobias Andersson försöker få det till att det här är någonting okänt, någonting som det inte forskas på och någonting som man inte har brytt sig om påstår jag motsatsen. Det här är något av det mest beforskade i kriminologin. Det finns mängder av underlag från hela världen, vill jag påstå, om just frågor som etnisk bakgrund, invandring och brott.

Ja, invandrare är överrepresenterade i statistiken. Frågan man ska ställa sig är vad det säger om invandrare som grupp, det vill säga vilka slutsatser man ska dra om gruppen som sådan.

Kan man utifrån brottsstatistiken dra slutsatser om hela invandrargruppen, vilket Tobias Andersson far efter? Nej, det kan man inte göra, påstår jag. Det förstår man om man vet hur liten den grupp är som begår dessa brott. Hur många av de utlandsfödda männen i Sverige döms för våldtäkt? I just den studien landar det på någon enstaka promille av den totala gruppen. Det är orimligt att den enstaka promillen ska få representera hela invandrargruppen. Det förstår nog de allra flesta, om de tänker efter.

Men det är precis det som Tobias Andersson och andra främlingsfientliga politiker är ute efter. Det är precis så han vill att vi ska tänka; invandrare är kriminella, och de är farliga. Vi ska helst inte släppa in dem, och de som är här ska helst kastas ut. Det gäller inte bara männen. Också kvinnorna och barnen vill Sverigedemokraterna kasta ut. Ni har precis lanserat er idé om massdeportering av människor som kanske har varit här i många år.

Ni vill dra slutsatsen, utifrån att det gäller för någon enstaka promille av de utlandsfödda männen, att hela invandrargruppen är kriminell och farlig. Den slutsatsen kan man inte dra. Det är inte rimligt. Det förstår man också om man tar steget vidare. Vi får se om Tobias Andersson kan följa med i resonemanget nu. Det är nämligen inte den enda statistiken där invandrare sticker ut. Det finns också annan statistik där invandrare sticker ut.

Invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken, ja. Men de är också kraftigt överrepresenterade i gruppen vårdpersonal. Till exempel är 34 procent av alla läkare födda i ett annat land, 30 procent av alla undersköterskor är födda i ett annat land och 39 procent av alla vårdbiträden är födda i ett annat land. Också där finns en kraftig överrepresentation. Det kan jämföras med andelen utlandsfödda generellt sett i Sverige, som ligger på ungefär 20 procent. Det handlar alltså om 34 procent av alla läkare, 30 procent av alla undersköterskor och 39 procent av alla vårdbiträden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill nu prova Tobias Anderssons argumentation. När det gäller att dra slutsatser om invandrare är han väldigt snabb att baserat på någon promille av männen dra slutsatsen att de är särskilt brottsbenägna eller särskilt farliga. Men vilka slutsatser drar han då av det faktum att invandrare också är kraftigt överrepresenterade i till exempel vården? Är invandrare generellt sett särskilt omhändertagande? Är de särskilt omvårdande? Är de särskilt empatiska? Drar han de slutsatserna? Det ska bli intressant att höra vad han har att säga.

För egen del spekulerar jag inte i vare sig det ena eller det andra. Jag har hand om brottsbekämpningsfrågorna. Min uppgift är att se till att den som begår brott ska lagföras för de brotten och att den som utsätts för brott ska få upprättelse. Det är precis därför vi har drivit fram de här stora straffrättsliga reformerna. Men för mig spelar det ingen roll om du är svart eller vit. Rättvisan ska gälla för alla.


Anf. 36 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Jag har på intet sätt i mitt tidigare inlägg gjort anspråk på att skuldbelägga hela gruppen invandrare. Jag tycker att det är problematiskt att det ofta slutar med att vi pratar om invandrare som ett stort kollektiv.

Jag tror att Morgan Johansson är medveten om att Sverigedemokraterna står bakom en behovsanpassad arbetskraftsinvandring till Sverige. Men det blir märkligt när Morgan Johansson i en debatt som rör hans sakfrågor väljer att flytta över diskussionen till att handla om etniciteten på dem som jobbar inom vården. Det är inte det som vi är här för att diskutera i dag. Vi är här för att diskutera hur vi kan säkerställa ett bättre brottsförebyggande arbete när det kommer till vålds- och sexualbrott.

Fru talman! Morgan Johansson faller ofta tillbaka på att det viktiga för honom inte är vem som begår brotten. Han anklagar också ofta mig och mina partikollegor för att bara bry oss om brott som invandrare begår. Förutom att han då sänker debatten till dagisnivå förringar han även problemet.

Jag bryr mig egentligen inte heller om vem som begår brott. Hela min ingång i kriminalpolitiken är att stå på offrens sida, stå upp för dem, straffa förövarna och agera för att förhindra att brott begås i framtiden. Men för att förhindra att brott begås i framtiden krävs det att vi har kännedom om vilka som begår brott i dag. Därför är jag glad över forskningsartikeln från forskarna i Lund som jag berörde i mitt förra inlägg. Ardavan Khoshnood, docent i akutsjukvård och artikelns huvudförfattare, sa i en intervju med respektabla Riks att forskningsgruppen avser att fortsätta med studier på området. Han menar att denna rapport ökar kunskapsläget om vilka våldtäktsmännen är men att vidare studier behövs.

Fru talman! Vi måste ta våldtäktspandemin på allvar. I dag återfinns Sverige på plats sex i World Population Reviews data över länder med flest våldtäkter. De enda länderna i vilka det sker fler våldtäkter än i Sverige är enligt den statistiken u-länder som jag knappt kan uttala namnen på, likt Swaziland, Lesotho och Botswana. Det är inget trevligt sällskap. Därför blir jag frustrerad när Morgan Johansson förringar det underlag som jag nu har presenterat och i vilket det tydligt framgår att första och andra generationens invandrare är kraftigt överrepresenterade bland våldtäktsmän.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Trots att det är tydligt klarlagt vägrar Morgan Johansson att konstatera att invandringen har utgjort en kulturell belastning på Sverige. I stället kommer han med förklaringar om invandrares bristande arbetsmarknadsdeltagande, lägre inkomst, dåliga betyg och osäkra boendeförhållanden.

Tror Morgan Johansson på fullaste allvar att en i övrigt laglydig individ med sunda värderingar väljer att begå en våldtäkt för att lönen inte är tillfredsställande, för att man nyss har blivit varslad eller för att man är missnöjd med sin hyresrätt? Om den tesen vore sann, varför är då inte fattiga svenska pensionärer överrepresenterade bland våldtäktsmännen? Varför deltar då inte fler trångbodda svenskar i gruppvåldtäkterna?

Fru talman! Jag utesluter inte socioekonomiska faktorers påverkan, men Morgan Johansson måste komma upp med huvudet ur sanden, acceptera verkligheten och inse att det också finns en kulturell förklaring till delar av invandrares överrepresentation i våldtäktsstatistiken.


Anf. 37 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Tydligare kan det väl inte bli? Tobias Andersson börjar med att säga att han inte vill skuldbelägga hela gruppen. I nästa andetag säger han att invandrare utgör en kulturell belastning på Sverige. Vad är det om inte att skuldbelägga hela gruppen? Det är precis det han ägnar sig åt. Det är därför han för debatten på ett sådant sätt.

För egen del ger jag mig inte in i den typen av spekulationer. Jag föredrar att hålla mig till det som egentligen var Martin Luther Kings princip: Människor ska bedömas not by the colour of their skin but by the content of their character. Individer ska alltså inte bedömas utifrån sin hudfärg utan utifrån den karaktär som varje individ har.

Tobias Andersson driver dessa spekulationer av ett enda skäl; det är att peka ut enskilda grupper och hetsa grupper mot varandra. Det är ett klassiskt sverigedemokratiskt sätt att argumentera på. Jag har aldrig sett någon SD:are reagera särskilt starkt på något brott som har begåtts av någon som inte är invandrare, utan SD:are reagerar på brott som invandrare begår men försöker skyla över brott som svenskar begår. Det är en del i deras retorik.

Min ingång i detta är som sagt: Begår du brott ska du lagföras för det. Utsätts du för brott ska du få upprättelse för det. Det är därför som jag som justitieminister har drivit fram reformer på just det här området, som sagt inte minst på sexualbrottslagstiftningens område, som är mer genomgripande än någonsin. Vi har sedan 2018 en samtyckeslag på plats. Vi har sedan 2018 oaktsamhetsbrott på plats. Vi har skärpt straffen för grov våldtäkt. Vi har bättre stöd för brottsoffren. Polisen har 380 nya utredare som är speciellt inriktade på just brott med särskilt utsatta brottsoffer. Där ingår bland annat mäns våld mot kvinnor.

Vi kommer under kommande år att fortsätta prioritera mäns våld mot kvinnor och sexualbrott. Men jag kommer aldrig att låta de här frågorna bli något slags tummelplats för giftig främlingsfientlighet och hets mot invandrare. Det är alldeles för viktiga frågor för det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Men Tobias Andersson har en annan ingång. Han vill använda den här statistiken för att försöka komma åt invandrare som grupp. Man kan man använda statistik på olika sätt. Ja, det stämmer att invandrare är överrepresenterade när det gäller brott. Det är Sverigedemokraterna också, inte minst i den här kammaren. Det finns ingen riksdagsgrupp som har så många dömda ledamöter som Sverigedemokraterna har.

År 2018 gick Svenska Dagbladet igenom alla era kandidater i lokala och regionala val. Det visade sig att 7 procent av alla era kandidater hade åtalats för brott, vilket var skyhögt över alla andra partier. Likaväl som Sverigedemokraterna kan peka ut invandrare som en särskilt kriminell grupp kan jag fråga hur det kommer sig att också Sverigedemokraternas politiska kandidater är överrepresenterade i fråga om brott.

Då är det kanske inte så roligt längre. Det är kanske lite kul att använda statistiken för att hetsa mot invandrare när man är sverigedemokrat, men när statistiken används mot en själv är det kanske inte så roligt längre.

Jag har ingen anledning att spekulera i vare sig orsaker eller verkan. För mig är det viktigaste att se till att fortsätta att bygga ut rättsväsendets möjligheter att komma åt dem som begår brotten, förstärka de straffrättsliga möjligheterna för detta och se till att de som ska lagföras också lagförs.


Anf. 38 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Om det var så att det viktigaste för Morgan Johansson var att lagföra dem som begår brott och förhindra att fler begår brott i framtiden kan vi konstatera efter Morgan Johanssons tid vid den ministerpost han innehar att han har misslyckats kapitalt. Vi ser, som jag tidigare har redogjort för, att Sverige återfinns på plats sex i statistiken bland de länder som har flest antal våldtäkter. Det är ett kapitalt misslyckande. Jag har full förståelse för att Morgan Johansson inte vill stå här i riksdagen och ta ansvar för sin regerings och den förra regeringens bristande kriminalpolitik och de katastrofala effekter den har fått för det svenska samhället, inte minst för svenska flickor och kvinnor.

Om man tvingas ta ansvar, om man granskar den politiken, blir det alldeles uppenbart att på alla mätbara parametrar har det mer eller mindre gått åt fel håll. Vad gäller ungdomsrån, våldtäkter, gängkriminalitet och så vidare har man överlag misslyckats. Då förstår jag att Morgan Johansson vill flytta fokus med hjälp av retoriska frågor till mig. Men vi har samlats här för att debattera våldtäkter i Sverige och hur vi kan vidta åtgärder för att begränsa desamma. Där har Morgan Johansson hitintills fortsatt att lysa med sin frånvaro i svaren.

Det är uppenbart så att man kan säga att invandringen till Sverige, inte all invandring, men delar av massinvandringen till Sverige, har utgjort en kulturell belastning. Hur kan man annars förklara att 80 procent av överfallsvåldtäkterna under fem års tid har genomförts av personer som inte är födda i vårt land? Hur kan man annars konstatera att 42 av 43 granskade gruppvåldtäktsmän från 2016 och 2017 var första eller andra generationens invandrare? Det är en kulturell belastning. Våga erkänna det!


Anf. 39 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Tobias Andersson gräver för varje inlägg ned sig ännu längre ned i sin retorik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Hur många av de utlandsfödda männen har dömts för dessa brott? Vi talar alltså om enstaka promille. Baserat på detta stämplar Tobias Andersson alla invandrare som en kulturell belastning. Det är totalt orimligt. Det spelar ingen roll hur länge du står och virrar med huvudet, men det är exakt vad Tobias Andersson har sagt i debatten. Han har stämplat dem som en kulturell belastning.

Är det en kulturell belastning att 34 procent av alla våra läkare är födda utomlands, eller att över 30 procent av våra undersköterskor och vårdbiträden har utländsk bakgrund? Är de också en kulturell belastning? Det är ett orimligt sätt att föra diskussionen på.

Tobias Andersson återkommer till sin hemmasnickrade våldtäktsstatistik där han jämför olika länder. Den statistiken har man gått igenom på längden och på tvären i många avseenden. Då framgår det att vid dessa jämförelser med olika länder tas inte hänsyn till att de har olika lagstiftningar. Det finns ett stort antal länder där våldtäkt inom äktenskapet inte är kriminaliserat. Det gjorde vi i Sverige 1965. Det finns ett ännu större antal länder som inte har den lagstiftning vi har nu i form av en samtyckeslagstiftning och oaktsamhetsbrott. Sverige har alltså en mycket bredare våldtäktslagstiftning än vad de allra flesta länder har. Det innebär att fler handlingar kommer att komma in i statistiken som våldtäkt. Det tycker jag är bra eftersom jag är för den typen av bred definition av dessa sexuella övergrepp.

Jag har varit med om att driva fram lagen. Sedan påstår Tobias Andersson att den inte har fått någon effekt. Men sedan vi fick samtyckeslagstiftningen på plats har antalet fällande domar i våldtäktsmål ökat med 75 procent och antalet åtal har ökat med 80 procent. Det är faktiskt ett resultat som till och med överträffar vad jag trodde att det skulle bli.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2020/21:517 Andelen invandrare bland de som begår våldtäkt

av Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen publicerades artikeln Swedish rape offenders – a latent class analysis i Forensic Sciences Research, vilket Samnytt var först med att skriva om i Sverige. Fyra forskare vid Lunds universitet har studerat alla domar rörande våldtäkt och försök till våldtäkt mellan 2000 och 2015 där gärningsmännen var mellan 15 och 65 år – totalt över 3 000 domar.

Studiens syfte var att bidra till ett bättre kunskapsläge om våldtäktsmäns bakgrund för att förhoppningsvis kunna underlätta det brottsförebyggande arbetet på området. En av de saker man kom fram till i studien var att 60 procent av de våldtäkter som ledde till fällande dom mellan 2000 och 2015 begicks av första och andra generationens invandrare.

Ansvarig professor för studien, Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin och klinisk epidemiologi, beskriver detta för Samnytt som ett ”bifynd” i studien.  ”Invandrare var bara en variabel, och det blev ett ganska anmärkningsvärt fynd i och med det var många invandrare och utlandsfödda i den här gruppen.”

Det återstår att se vilket genomslag artikeln får för det brottsförebyggande arbetet. Ardavan Khoshnood, docent i akutsjukvård och artikelns huvudförfattare, sa i en intervju med Riks att forskningsgruppen avser att fortsätta med sina studier på området. Han menade att denna rapport ökar kunskapsläget om vilka våldtäktsmännen är men att vidare studier behövs för att tydliggöra varför gärningsmännen begår våldtäkterna.

Ett problem som forskningsgruppen stött på är dock det bristande informationsunderlaget och de data som återfinns, vilket försvårar kartläggningar och i förlängningen det brottsförebyggande arbetet. I de databaser som forskningsgruppen har haft tillgång till finns det till exempel ingen information om vilka offren är.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Varför är invandrare överrepresenterade bland våldtäktsmän, och vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att minska antalet våldtäkter?
  2. Avser regeringen att vidta några åtgärder för att åtgärda brister i informationsunderlaget i syfte att skapa bättre förutsättningar för kartläggning och brottsförebyggande arbete?