Sveriges arbete för fred i Jemen

Interpellationsdebatt 15 november 2016

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 1 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på interpellationer

Herr talman! Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige, som enskilt land såväl som medlem i EU och FN, ska verka för ett slut på kriget i Jemen, för att FN ska kunna utreda begångna krigsbrott i Jemen samt för att EU ska införa ett vapenembargo mot Saudiarabien och för att Sverige ska införa ett nationellt vapenembargo mot Saudiarabien.

Jag delar interpellantens djupa oro för det allvarliga läget i Jemen. Den humanitära och ekonomiska situationen i Jemen är katastrofal. Över 80 procent av befolkningen är i behov av humanitär hjälp. Enligt Unicef lider över 1,5 miljoner barn av undernäring.

En av de största utmaningarna är att få tillträde till alla de områden i landet där hjälp behövs. Inte minst säkerhetsläget försvårar möjligheterna att nå ut med det humanitära stödet till de behövande. Det stora antalet civila dödsoffer är oacceptabelt. Dödandet måste omedelbart upphöra.

Sverige uppmanar alla parter i konflikten att respektera och följa den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna.

Sverige är en av de största humanitära givarna till Jemen. Förra året utbetalades 288 miljoner kronor till Jemenkrisen, inklusive Djibouti, Jordanien och Somalia. Sverige har hittills under 2016 genom Sida bidragit med 174 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Jemenkrisen.

Sverige ger därutöver omfattande icke öronmärkt kärnstöd till organisationer som genomför humanitära insatser inom ramen för krisen, bland annat till UNHCR, World Food Programme, ICRC och FN:s katastroffond, Cerf. Jemen inkluderas även i den regionala MENA-strategin med fokus på MR och demokrati.

Utvecklingen i Jemen är emellertid mycket dyster efter de FN-ledda fredsförhandlingarnas sammanbrott i början av augusti. Trots ett flertal initiativ därefter är förtroendet mellan parterna lågt, och en överenskommelse förefaller beklagligt nog alltmer avlägsen.

Det finns ingen militär lösning på konflikten, som vi så ofta måste konstatera. Endast en politisk process kan leda till en långsiktigt hållbar lösning. Sverige stöder aktivt FN-sändebudet Cheikh Ahmeds ansträngningar att nå och befästa en fredsuppgörelse.

Sverige arbetar för en mer inkluderande fredsprocess i Jemen där kvinnor involveras på ett aktivt och meningsfullt sätt i samtalen, vilket var fallet i den nationella dialogkonferensen som avslutades 2014.

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet handlar inte endast om kvinnors mänskliga rättigheter utan också, och av lika stor vikt, om att säkra fred och säkerhet för alla. En hållbar fredsprocess skulle lägga grunden för stabila institutioner som på sikt kan främja ekonomisk, politisk och social utveckling för alla.

Internationella sanktioner såsom vapenembargon är ett värdefullt instrument för internationella ansträngningar att trygga fred och säkerhet samt främja demokrati och mänskliga rättigheter. FN:s säkerhetsråd, EU eller OSSE kan besluta om vapenembargo, men Sverige har inga egna nationellt beslutade sanktioner. Sanktionsinstrumentet är i stället en del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.


Anf. 2 Hans Linde (V)

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret.

I skuggan av krigen i Syrien och Irak är Jemen en av vår tids största humanitära katastrofer. Det inbördeskrig som började 2014 mellan olika grupperingar har snabbt utvecklats till ett regionalt storkrig där flera av Mellanösterns stormakter deltar direkt eller genom ombud i striderna.

På ena sidan står huthirebeller stödda av Iran. På andra sidan får president Hadi aktivt stöd av en Saudiledd koalition som i sin tur stöds av bland andra USA, Frankrike, Storbritannien och Kanada.

Befolkningen i Jemen har betalat ett hisnande högt pris för den regionala maktkampen. Utrikesministern nämnde några uppgifter, och enligt FN har omkring 10 000 människor dödats i striderna och 4 miljoner drivits på flykt. Enligt Unicef lider 1,5 miljoner barn av undernäring, och mer än hälften av Jemens 26 miljoner invånare har ont om mat. 80 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

För drygt en månad sedan bombade det saudiska flygvapnet en begravning i huvudstaden Sana. Man dödade 140 personer och skadade 500. Det var tyvärr ingen isolerad händelse. Vi har sett hur de Saudiledda styrkorna har bombat och beskjutit ett dussintal skolor, sjukhus och marknader. För bara ett par dagar sedan nåddes vi av rapporter om hur Saudiarabien hade bombat två fängelser. Fångarna hade självklart ingenstans att fly undan bomberna, och 43 personer dödades.

I sitt svar ger Margot Wallström en god beskrivning av de viktiga insatser som Sverige gör för att bidra humanitärt i denna katastrof. Sveriges trovärdighet som humanitär aktör i Jemen är dock begränsad. Samtidigt som vi i år ger 174 miljoner kronor i humanitär hjälp väljer vi att med andra handen sälja vapen till minst sex av de stater som genomför bombanfall mot civila mål i Jemen.

När det kommer till politiska initiativ för att bidra till en lösning tycker jag att det saknas konkreta förslag i utrikesministerns svar. Jag hade förväntat mig lite mer. Det skarpaste besked vi får från Margot Wallström i dag om regeringens Jemenpolitik är att Sverige, till skillnad från Nederländerna, inte kommer att införa ett nationellt vapenembargo mot Saudiarabien.

Det saknas dock inte konkreta initiativ som Sverige skulle kunna ta, inte minst när Sverige den 1 januari tar plats i säkerhetsrådet. Då skulle vi kunna ta en rad initiativ för att stoppa stridigheterna eller försöka bidra till en fredsprocess i Jemen.

För det första behövs det en ny resolution i säkerhetsrådet som upprättar en tydlig tidsplan för en politisk lösning och som ställer tydliga krav på samtliga parter, både nationella jemenitiska parter och internationella och regionala aktörer.

Därför frågar jag utrikesministern: Kommer Sverige, när vi tar plats i säkerhetsrådet, att aktivt driva på för en ny resolution om kriget i Jemen?

För det andra behöver säkerhetsrådet tillsätta en oberoende undersökningskommission som utreder alla brott mot krigets lagar och de mänskliga rättigheterna, oavsett om de har begåtts av nationella eller av internationella eller regionala aktörer.

Kommer Sverige när vi tar plats i säkerhetsrådet att arbeta för att det tillsätts en oberoende undersökningskommission?

För det tredje måste Saudiarabien häva den blockad man har försökt införa mot Jemen. I dag är sjövägar, landvägar och luftrum i praktiken stängda. Det innebär att flygplatsen i Sana i dagsläget är stängd. Detta försvårar införsel av förnödenheter och humanitär hjälp. Det innebär också att det är mycket svårt att lämna landet för dem som flyr undan stridigheterna.

Kommer Sverige att kräva att Saudiarabien häver sin blockad mot Jemen?


Anf. 3 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Herr talman! Låt oss än en gång betona hur katastrofal den humanitära och ekonomiska situationen i Jemen är. Man räknar med att över 80 procent av befolkningen i Jemen är i behov av humanitär hjälp. En av de allra största utmaningarna är att få tillträde till alla de områden där hjälp behövs.

Vi uppmanar alla parter i konflikten att respektera och följa internationell humanitär rätt. Vi har också backat upp FN:s uppmaning att tillsätta en internationell utredning för att klargöra om krigsförbrytelser har begåtts. Det är självklart en viktig sak.

Vi menar att man måste följa såväl EU- som FN-spåret i första hand för att verkligen få kraft bakom både handlingar och ord. Det är sant att detta inte har legat allra högst upp på EU:s dagordning den senaste tiden, men det kommer förstås att klättra på FN:s dagordning.

Det återstår ännu att se vilka möjligheter det finns att få fram resolutioner. Det hänger mycket på vad som händer i USA och vilka som kommer att utses till viktiga poster om vi ska få ett konstruktivt klimat och en atmosfär i säkerhetsrådet som möjliggör att säkerhetsrådet får en roll. Vi menar att detta självklart hör hemma på FN:s dagordning. När det gäller sanktioner föredrar vi däremot att det sker i EU- och FN-sammanhang, och detta kommer vi att hävda i fortsättningen också.

Vad beträffar vapenexport menar vi att de bestämmelser vi har för denna måste respekteras. Vi har självständiga institutioner, myndigheter och en organisation för att kontrollera detta. Under nästa år kommer även nya bestämmelser där man till exempel ska ta med demokratikriteriet för att bedöma vapenexport. Dessutom driver vi väldigt hårt att det också ska finnas en aspekt av kvinnors deltagande i alla förhandlingar i dessa sammanhang.

Intressant nog har vi bjudit in till en konferens för det nordiska medlingsnätverket. Vi ska ha ett möte i början av december, och då kommer FN-sändebudet för Jemen, Cheikh Ahmed, att medverka. Det blir ett bra tillfälle för oss att tala med honom om situationen i Jemen. Vi backar upp hans arbete fullt ut, och jag menar att det är därifrån som uppmaningarna måste komma om vad nästa steg bör vara. Det blir ett bra tillfälle för oss att höra oss för om läget och om hur vi bäst kan vara till hjälp.


Anf. 4 Hans Linde (V)

Herr talman! Självfallet måste vi följa alla spår och öppningar vi kan hitta för att bidra till fred i Jemen. Det gäller att kunna jobba inom både FN-systemet och EU och eventuellt också andra kanaler. Men nu kommer Sverige att ha en unik roll i säkerhetsrådet under de kommande två åren, och denna fråga kommer att hamna på säkerhetsrådets dagordning.

Det skulle vara intressant att höra lite mer om regeringens tankar och strategier inför de två åren i säkerhetsrådet. Jag misstänker att man har en plan för hur man vill agera och använda de två åren till att bidra till fred i Jemen. Är man till exempel beredd att verka för en ny resolution med en tydlig tidsplan där det också ställs tydliga krav på exempelvis Saudiarabien?

När det gäller frågan om vapenembargo kan man släppa frågan om man ska ha ett nationellt sådant. Det skulle vara långt mycket bättre om vi fick till det på EU-nivå, och detta har bland andra Europaparlamentet krävt. Så sent som i februari fattade man beslut om att man gärna vill se ett vapenembargo på EU-nivå mot Saudiarabien med hänvisning till de krigsförbrytelser som landet begår.

Frågan blir då om regeringen stöder ett sådant embargo. Är regeringen beredd att understödja de krav som har rests av Europaparlamentet på att EU ska införa ett gemensamt vapenembargo mot Saudiarabien?

Detta är inte någon irrelevant fråga. Vi vet att majoriteten av de vapen som Saudiarabien har köpt de senaste åren kommer från EU-länder. Här har vi en enorm möjlighet att utöva påtryckningar på Saudiarabien genom att införa ett nationellt vapenembargo, så som Nederländerna redan har gjort, eller att göra det på EU-nivå. Här skulle jag önska ett tydligare besked från utrikesministern.

Denna interpellation ställdes av en anledning. Det är inte så länge sedan statsministern besökte Saudiarabien. Man valde att skicka en regeringsdelegation ledd av statsministern bara ett par dagar efter det att Saudiarabien hade bombat en begravning i huvudstaden Sana och dödat 140 personer. Detta skapar en rad frågetecken om var Sverige står när det gäller Jemenkonflikten.

Jag konstaterar att regeringen i det pressmeddelande som skickades ut inför statsbesöket talade om samarbete rörande innovation och hållbarhetsfrågor, men man nämnde inte med ett kommatecken den humanitära katastrof som Saudiarabien har varit med och skapat i Jemen.

Regeringen kallade i sitt pressmeddelande Saudiarabien för "en viktig politisk och ekonomisk aktör med en nyckelroll för utvecklingen och säkerheten i regionen". Jag måste säga att det är en mycket diplomatisk omskrivning för en diktatur som vid minst 15 tillfällen använt klustervapen - en av vår tids värsta vapen - i Jemen.

Dessutom tog Stefan Löfven med sig ordföranden för Stockholms Handelskammare och Marcus Wallenberg, styrelseordförande för vapentillverkaren Saab. Men utrikesminister Margot Wallström fick inte följa med delegationen, och några företrädare för det civila samhället eller människorättsorganisationer deltog inte heller.

Om jag ska försöka vara lika diplomatisk som regeringen har varit i sina uttalanden om Saudiarabien får man inte direkt intrycket att det var frågor om fred, regional säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter som stod i fokus under regeringens resa till Saudiarabien.

Jag vill därför fråga utrikesministern: Vad diskuterade man under besöket i Riyadh när det gäller Jemen? Vad lyfte Stefan Löfven egentligen upp i sina samtal med företrädare för den saudiska diktaturen? Lyfte man under besöket upp Riyadhs direkta ansvar för kriget och den humanitära katastrofen i Jemen? Exakt vilka krav ställde Sveriges statsminister på Saudiarabien under besöket? Krävde man till exempel ett stopp för bombningar av civila mål och en hävning av Saudiarabiens blockad mot Jemen?


Anf. 5 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Herr talman! Vår viktigaste utrikespolitiska plattform är EU-samarbetet. Det är mycket viktigt att se till att frågan om Jemen blir kvar på dagordningen för till exempel utrikesministrarnas möten framöver och att det finns ett engagemang för Jemenfrågan i EU-sammanhang. Därutöver är det i FN som vi kan lyfta upp frågor rörande en undersökningskommission och eventuellt en ny resolution.

Man måste alltid arbeta på det sättet att man lyssnar på alla inblandade parter för att se vad som är vägen framåt och vilka möjligheter man har. Det är inte en aktivistplattform, utan det är faktiskt en förhandlingsorganisation. Det är så vi måste arbeta också med denna fråga. Vi menar att det endast är en politisk process som kan leda till fred och hållbar utveckling i Jemen.

Vi stöder framför allt FN-sändebudets ansträngningar att nå och befästa en fredsuppgörelse. Det är dessa plattformar som vi kommer att använda.

I säkerhetsrådet kommer vi förstås att göra vårt yttersta för att motverka att det blir en mer polariserad hantering av konflikten. Jag tror att vi har goda chanser att få till stånd vettiga samtal och förhoppningsvis också en väg framåt, inte minst med tanke på vårt humanitära stöd och det sätt på vilket vi har engagerat oss i Jemen.

Jag skulle gärna se att det blev en lösning där vi kan få en resolution, men då måste vi också ha länderna med oss. Därför går det inte att säga på förhand exakt hur man ska agera och vad innehållet ska vara, utan vi måste tala med säkerhetsrådets medlemmar för att se hur långt vi kan ta denna fråga. Det blir som sagt ett bra tillfälle i början av december att diskutera med Cheikh Ahmed.


Anf. 6 Hans Linde (V)

Herr talman! Jag välkomnar beskedet när det gäller Sveriges engagemang i säkerhetsrådet, men jag noterar att utrikesministern väljer att ducka för frågan om vapenexporten till Saudiarabien. Det är inte så förvånande. Det är stora belopp och affärer som står på spel. Så sent som i somras beslutade ISP att man skulle godkänna en ny affär med Förenade Arabemiraten - ett av de länder som just nu bombar Jemen - för 10,5 miljarder kronor.

Jag har varit en av dem som många gånger här i kammaren haft anledning att välkomna den feministiska utrikespolitiken. Jag har välkomnat de initiativ som Margot Wallström har tagit när det gäller att lyfta fram och stärka kvinnors och flickors rättigheter runt om i världen. Men jag måste också säga att jag, när jag följer regeringens politik när det gäller Saudiarabien och kriget i Jemen, har väldigt svårt att se några spår av feminism. Då är det snarare Carl Bildts gamla cynism som verkar vara vägledande.

Här har regeringen ett tydligt utrikespolitiskt vägval. Det handlar om regeringens trovärdighet när det gäller den feministiska utrikespolitiken. Det är svårt att med trovärdighet hävda att man är en feministisk röst i världen samtidigt som man väljer att exportera vapen till länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Det går inte att hävda att man är en humanitär stormakt samtidigt som man beväpnar samma regimer, samma stater och samma diktaturer som skapar de humanitära katastroferna. Och den här regeringens exportoffensiv i Riyadh står i mycket tydlig konflikt med de vackra ord som vi har hört många gånger i denna kammare när det gäller kvinnors rättigheter, demokrati, fred och frihet.

Därför skulle jag vilja be Margot Wallström om ett förtydligande. Är denna regering beredd att verka för ett vapenembargo mot Saudiarabien, med hänvisning till deras grova och omfattande brott mot mänskliga rättigheter och krigets lagar i Jemen?


Anf. 7 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Herr talman! Regeringen har sedan länge gjort klart att den avser att återkomma till riksdagen med ett förslag om en skärpt exportkontroll gentemot icke-demokratiska länder. En proposition förbereds för att kunna överlämnas till riksdagen under våren nästa år. Intill dess att vi har ett nytt regelverk är det självklart så att Inspektionen för strategiska produkter ska pröva ansökningar enligt den lag och det regelverk som gäller i dag.

Regeringen har sagt upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Vi arbetar aktivt med en feministisk utrikespolitik med en rad förslag och frågor på flera områden. Det finns ingenting att skämmas för där, utan vi är mycket aktiva. Och det är väl helt klart vad vi tycker i denna fråga när det gäller länder som Saudiarabien.

I övrigt har vi inte några nationellt beslutade sanktioner. Vi avser att gå via EU och FN om sanktioner anses och bedöms vara den bästa vägen framåt. Vi är helt öppna för det. Jag menar att det inte finns någonting som vi ska utesluta i fråga om åtgärder om det hjälper till att lösa situationen i Jemen, utan det får vi diskutera.

Självklart stöder vi idén om en oberoende undersökningskommission, och vi kommer förmodligen att se frågan på säkerhetsrådets dagordning. Då kommer vi att agera enligt principen att vi ska tala inte bara om länder utan med länder, och vi ska försöka få en väg framåt. Vi kommer att basera det på råd och bedömningar som FN:s sändebud förhoppningsvis kommer att ge oss inom kort.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2016/17:79 Sveriges arbete för fred i Jemen

av Hans Linde (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Jemen är ett av världens fattigaste länder, det fattigaste landet på den arabiska halvön. Under de folkliga resningarna i Mellanöstern 2011 ledde protesterna mot regimen till att president Ali Abdullah Saleh avgick. Sedan dess har landet plågats av instabilitet och lokala revolter.

År 2014 tog houthirebellerna från norra Jemen kontroll över huvudstaden Sanaa och drev bort president Abd Rabbu Mansur Hadi med hjälp av den avsatte presidenten Saleh. Houthirebellerna anklagar regeringen för att vilja dela landet i rika och fattiga regioner.

Saudiarabien stöder president Abd Rabbu Mansur Hadi och leder en militärallians som den 26 mars 2015 inledde flyganfall mot rebellerna, som i sin tur får stöd från ärkefienden Iran. Sedan dess har omkring 10 000 människor dödats och omkring 4 miljoner drivits på flykt, enligt FN. Runt 1,5 miljoner barn lider av undernäring enligt Unicef. Dussintals skolor, sjukhus och marknader har attackerats. Mer än hälften av Jemens 26 miljoner invånare har ont om mat, 80 % lever under fattigdomsgränsen.

Bara under de tio första dagarna i oktober 2016 dödades 369 civila i Jemen, enligt FN som kräver en utredning om krigsbrott i landet. Lördagen den 8 oktober bombades en begravning i Sanaa, 140 dödade och 500 skadade. Stridsflygplan från den Saudiledda alliansen pekas ut som ansvariga för attacken. Efter att USA hotat med att omvärdera sitt stöd till alliansen har alliansen gått med på att samarbeta med en utredning av attacken.

Tidigare fredssamtal mellan de stridande parterna i Jemen har misslyckats. Samtidigt uppmanade Saleh nyligen Ryssland att gå in i konflikten på houthirebellernas sida. Efter att ett amerikanskt stridsskepp nyligen attackerats av houthirebellerna utanför Jemens kust svarade USA med att beskjuta tre houthikontrollerade radaranläggningar. Det är första gången USA deltar i kriget med egna styrkor. Risken för upptrappning är uppenbar.

I en rapport som Human Rights Watch publicerade våren 2016 klassas 37 av luftangreppen från den Saudiledda alliansen som brott mot internationella konventioner och två av dem som krigsbrott. Därutöver har minst 15 attacker genomförts med klustervapen, varav fyra med USA-tillverkade klusterbomber. Enligt rapporter från tidigare konflikter har omkring 98 % av offren för klusterbomber varit civila.

Den svenska regeringen och EU har varit ovanligt tysta angående kriget i Jemen. Få uttalanden har gjorts, och dessa har genomgående varit försiktiga. Få åtgärder har vidtagits för att förmå parterna och deras utländska allierade att komma till förhandlingsbordet. Stödet till civilbefolkningen har varit begränsat trots en allvarlig humanitär katastrof i landet.

Den 22 och 23 oktober besökte Stefan Löfven Saudiarabien. Med på resan fanns även Marcus Wallenberg, som bland annat är ordförande för Saab. Ingenstans i Regeringskansliets kommunikation inför resan har de aviserat att de tänkte ta upp Saudiarabiens krigföring i Jemen.

Majoriteten av Saudiarabiens vapen kommer från EU:s medlemsländer. Mellan 2009 och 2014 kom 59 % av de vapen Saudiarabien importerade från just EU, enligt fredsforskningsinstitutet Sipri. Under perioden 2009–2013 utfärdade EU-länderna licenser för krigsmateriel till ett värde av 19 miljarder euro till landet. Sverige är inget undantag, under en rad år var Saudiarabien en av de främsta köparna av svenska vapen. Mellan 2004 och 2014 köpte Saudiarabien krigsmateriel från Sverige för över 5,2 miljarder kronor. Vapenexporten fortsätter än i dag.

Den 25 februari 2016 antog EU-parlamentet en resolution med krav på ett vapenembargo mot Saudiarabien, med explicit hänvisning till landets krigföring i Jemen. EU-parlamentet menar att exporten av vapen till Saudiarabien strider mot EU:s egna regler. Parlamentets beslut innebär att EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor, Frederica Mogherini, fick i uppdrag att ta fram ett förslag på vapenembargo mot Saudiarabien. Beslutet är också en tydlig signal till medlemsstaterna att sluta exportera vapen till Saudiarabien. Vänsterpartiet delar kravet i resolutionen och menar att regeringen bör stötta Frederica Mogherini att agera i enlighet med EU-parlamentets rekommendation.

Som en konsekvens av beslutet i EU-parlamentet beslutade Nederländerna i mars att införa ett nationellt vapenembargo mot Saudiarabien med hänvisning till både Saudiarabiens massiva bombningar av Jemen och massavrättningar. Vänsterpartiet anser att Sverige precis som Nederländerna bör införa ett nationellt vapenembargo mot Saudiarabien.

Alliansen som strider mot houthirebellerna i Jemen består förutom av Saudiarabien även av Bahrain, Kuwait, Qatar, Förenade Arabemiraten, Egypten, Jordanien, Marocko och Sudan. Alliansen får också stöd av USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Turkiet, bland andra. Även houthirebellerna anklagas för attacker som har resulterat i civila dödsoffer. Sverige exporterar vapen till sex av staterna som deltar i alliansen. Samtliga är att betrakta som auktoritära stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna, och de deltar uppenbarligen i en väpnad konflikt. De uppfyller alltså samtliga kriterier för att inte bevilja svensk vapenexport.

Det mest uppenbara exemplet, utöver Saudiarabien, är Förenade Arabemiraten. Söndagen den 16 oktober avslöjade SvD att Saab har fått klartecken från ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) att skriva kontrakt med Förenade Arabemiraten angående försäljning av luftradarsystemet Global Eye. Utöver medverkan i kriget i Jemen är Förenade Arabemiraten en diktatur. Enligt Amnesty förekommer grova kränkningar av mänskliga rättigheter i landet, bland annat finns rapporter om tortyr i form av elchocker.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta för att Sverige som enskilt land såväl som medlem i EU och FN ska verka för ett slut på kriget i Jemen?

Vilka initiativ avser ministern att ta för att FN ska kunna utreda begångna krigsbrott i Jemen?

Vilka initiativ avser ministern att ta för att EU ska införa ett vapenembargo mot Saudiarabien?

Vilka initiativ avser ministern att ta för att Sverige ska införa ett nationellt vapenembargo mot Saudiarabien?