Rätten att studera för personer med funktionsvariationer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:296 Rätten att studera för personer med funktionsvariationer

av Ilona Szatmari Waldau (V)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Ett jämlikt samhälle ger människor möjligheter och kan lösa samhällsutmaningar som exempelvis barnfattigdom, kriminalitet eller brister i sjukvården. Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett gott liv åt alla som lever här. Den samlade rikedomen är större än någonsin. Sysselsättningen är hög och klimatet för företag är gott. Trots detta är det många i Sverige som inte får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Det syns tydligt i våra städer och förorter och på landsbygden. Faktum är att Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet.

En del i ökad jämlikhet är att bryta snedrekryteringen till högre utbildning. Etnisk bakgrund, ekonomiska faktorer, klass, kön och inte minst funktionsnedsättningar påverkar huruvida en söker till högre utbildning eller inte. Det påverkar också vilka möjligheter en har inom akademin, till exempel vilka utbildningar en söker, om en söker till forskarutbildning och vilka möjligheter en har att verka inom akademin.

En glädjande utveckling är att fler med konstaterat funktionshinder studerar inom högskolan, bland annat för att hjälpmedel utvecklats, lokaler anpassats och det finns ekonomiska stöd för lärosätena att söka, till exempel för mentorsstöd, anteckningsstöd och stöd vid förflyttning. Tyvärr räcker inte de resurser som Specialpedagogiska skolmyndigheten har till sitt förfogande. Myndigheten har därför tvingats sätta ett tak per timme, som kanske inte täcker kostnaden, och kan inte bevilja alla ansökningar. Detta, tillsammans med brister i lärosätenas egna ansvar för tillgänglighet och hjälpmedel, gör det svårare för personer med funktionsnedsättning att studera på högskola och universitet. Specialpedagogiska skolmyndigheten har flaggat för att den behöver utökade resurser för att kunna stödja lärosätena.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att studenter med funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att kunna studera på högskola och universitet?