Till innehåll på sidan

Vissa frågor inom spelområdet m.m.

Debatt om förslag 3 juni 2003

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenJohan Andersson (S)
 2. Hoppa till i videospelarenLena Adelsohn Liljeroth (M)
 3. Hoppa till i videospelarenGunilla Tjernberg (Kd)
 4. Hoppa till i videospelarenGunilla Tjernberg (Kd)
 5. Hoppa till i videospelarenLars-Ivar Ericson (C)
 6. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 7. Hoppa till i videospelarenGunilla Tjernberg (Kd)
 8. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 9. Hoppa till i videospelarenGunilla Tjernberg (Kd)
 10. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 11. Hoppa till i videospelarenLena Adelsohn Liljeroth (M)
 12. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 13. Hoppa till i videospelarenLena Adelsohn Liljeroth (M)
 14. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 15. Hoppa till i videospelarenLars-Ivar Ericson (C)
 16. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 17. Hoppa till i videospelarenLars-Ivar Ericson (C)
 18. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 19. Hoppa till i videospelarenHans Backman (Fp)
 20. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 21. Hoppa till i videospelarenHans Backman (Fp)
 22. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 23. Hoppa till i videospelarenPeter Pedersen (V)
 24. Hoppa till i videospelarenGunilla Tjernberg (Kd)
 25. Hoppa till i videospelarenGunilla Tjernberg (Kd)
 26. Hoppa till i videospelarenPeter Pedersen (V)
 27. Hoppa till i videospelarenCecilia Wikström (Fp)
 28. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 29. Hoppa till i videospelarenCecilia Wikström (Fp)
 30. Hoppa till i videospelarenLars Wegendal (S)
 31. Hoppa till i videospelarenCecilia Wikström (Fp)
 32. Hoppa till i videospelarenPeter Pedersen (V)
 33. Hoppa till i videospelarenCecilia Wikström (Fp)
 34. Hoppa till i videospelarenPeter Pedersen (V)
 35. Hoppa till i videospelarenCecilia Wikström (Fp)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 35

Anf. 100 Johan Andersson (S)

Herr talman! Folkpartiet erkänner både den sam- hällsnytta som spel och lotterier bidrar till och männi- skors frihet att spela för sitt nöjes skull. Dock oroas även vi av att spelverksamhetens baksida är mänsk- ligt lidande och ekonomisk ruin för många som drab- bas av spelberoende. Det finns vissa skiljelinjer mellan oss och den so- cialdemokratiska regeringen både när det gäller en- skilda sakfrågor och när det gäller den övergripande synen på spelfrågor i denna proposition. Folkpartiet välkomnar att regeringen i vårpropo- sitionen ökat anslaget för folkhälsopolitiska åtgärder med 5 miljoner kronor för att motverka negativa sociala och hälsomässiga effekter av spelberoende. Vi efterlyser dock ytterligare åtgärder för att motverka spelberoendet. I en rad frågor avser regeringen att återkomma med förslag vid senare tillfällen. Trots att det utred- ningsuppdrag regeringen gav Statens Folkhälsoinsti- tut år 2001 har redovisats med en rad konkreta förslag till åtgärder går regeringen inte vidare med mer än ett fåtal utan väljer att fortsätta att bereda frågan. Med tanke på det lidande spelmissbruk för med sig för den drabbade och dennes anhöriga är detta inte tillfredsställande. Det krävs naturligtvis förbättrad kunskap och ökad forskning om sambandet mellan ökat spelande och spelberoende. Vi välkomnar att Statens Folkhälsoinstitut ges an- svaret för ett brett forskningsprogram inom området. Det finns enligt vår bedömning fullgoda kunskaper för att motivera ytterligare behandlingsinsatser även i dag. Ökat stöd till självhjälpsgrupper och föreningar för spelberoende är nödvändigt. Vi vill dock fram- hålla att dessa inte kan belastas med ett större be- handlingsansvar utan väsentliga resursförstärkningar och nära samarbete med andra behandlingsmyndig- heter. Åtgärderna för att öka möjligheterna till behand- ling är inte tillräckliga. I stället försöker regeringen vältra över ansvaret på kommunerna genom att fram- hålla att behandlingsinsatser ska bedömas vara en insats under socialtjänstlagen. Folkpartiet menar att det övergripande ansvaret för att behandlingsverk- samheten utökas vilar på riksdag och regering. Vi vill betona att det är viktigt att regeringen tar ett tydligt ansvar och återkommer i budgetpropositionen åter- kommer med ytterligare förstärkta anslag till behand- lingsverksamhet. Vi tycker också att innan fler spelformer introdu- ceras borde staten skaffa sig en genomtänkt spelpoli- tik som sätter solidaritet och socialt ansvar i högsätet och inte kommersiella synpunkter och förhoppningar om ökade statsinkomster. Spelpolitiken bör baseras på en grundlig analys av olika spelformers effekter där inte enbart intäkterna utan också de förväntade samhällskostnaderna och de sociala skadorna av spel får väga tungt. Folkpartiet anser därför att regeringen ska ge ett förslag till spelpolitik grundat på resultatet från en utredning där det socialpolitiska intresset att minska skador är väl företrätt och där svensk och internatio- nell spelforskning beaktas. Med tanke på det ökade spelmissbruket vill jag fråga om Lars Wegendal inte anser att det vore välbehövligt med en reell genom- gripande utredning för att få fram en aktuell analys av olika spelformers effekter bland annat för samhäll- skostnaderna. Folkpartiet ser också med oro på den stora ök- ningen av marknadsföringen för spel och lotterier. Bara i TV har marknadsföring de senaste fem åren ökat drastiskt. Detta kan ha bidragit till det ökade spelberoendet. Därför anser vi att Folkhälsoinstitutets forskningsuppdrag bör utvidgas till att också omfatta analys av om det finns ett samband mellan ökad marknadsföring och ökat spelberoende. Det är av stor vikt att reklamen för spel- och lotte- riverksamhet är anständigt utformad och etiskt god- tagbar. Den får inte riskera att lura människor att överskatta vinstchanserna och underskatta riskerna ekonomiskt såväl som socialt av spelandet. Mark- nadsföringen av spel och lotterier går i dag i betydan- de omfattning ut på att visa vinster. Det samlade intrycket när man ser på TV är att vinstchansen är större än vad den verkligen är. Därför anser vi i Folkpartiet att regeringen bör överväga åtgärder som begränsar reklamens möjlig- heter att framställa spelandet som enbart positivt. Reklamen skulle till exempel kunna kompletteras med obligatorisk upplysning om verklig vinstchans och varningstext om spelberoende. När det gäller placeringen av värdeautomatspel vill vi i Folkpartiet betona vikten av ett restriktivt synsätt särskilt vad gäller placering i miljöer där öl, vin och sprit serveras. Folkhälsoinstitutet har aktuali- serat frågan om att tillstånd ska kunna meddelas med begränsningar av öppethållande under dagtid för att minska riskerna för gruppen problemspelare. Vi för- ordar att denna möjlighet införs. En sådan möjlighet bör också kunna utnyttjas för att meddela begränsade tillstånd även under tid på eftermiddagen då det finns särskild risk att ungdomar som slutat skolan besöker spellokalen. Herr talman! Som regeringen föreslår bör Lotte- riinspektionen i sin prövning av ansökningar om att anordna restaurangkasinospel inhämta synpunkter från berörd kommun. Regeringens bedömning är att yttrande ska kunna inhämtas från berörd polismyn- dighet. Folkpartiet vill förstärka polisens möjlighet att stoppa tveksamma tillståndsärenden. Vi anser därför att berörd polismyndighet ska ges tillfälle att avge yttrande. Skälet för den bedömningen är att polisen kan känna till återkommande problem även i sådana fall som inte faller under kommunal tillsyn och där kommunen därför inte har tillräcklig kunskap. Sedan 1970 har marknadsandelarna för folkrörel- sernas lotterier minskat medan de statliga spelbola- gens andel har ökat. Detta har inneburit att folkrörel- sernas möjlighet att utveckla den egenfinansierade verksamheten har beskurits. Vi anser därför att man måste se över möjligheterna att rejält höja lotteriverk- samhetens ekonomiska bidrag till folkrörelserna. Tillskottet från Svenska Spel till idrottens barn- och ungdomsverksamhet har till exempel inte blivit så omfattande som förväntades från början. Förslaget om vinstdelningssystem förbättrar men löser inte idrottens beroendeställning. Vi anser därför att folk- rörelserna på sikt ska få ansvar för hela lotterimark- naden. Detta skulle ge idrotten och övriga folkrörelser gynnsammare möjligheter att stå fria och självständi- ga. Regeringen föreslår också att vinstandelstaket ska höjas enbart för vissa rikslotterier. Vi delar regering- ens bedömning att en ökning av vinsternas totala andel är en framkomlig väg för att främja attraktions- kraften hos spel och lotterier som bedrivs under soci- alt ansvarsfulla former. Men vi kan dock inte in- stämma i att detta gäller enbart för rikslotterier. Konkurrens från utländska spelanordnare som kan ha en vinstandel på ända upp till 93 % drabbar även mindre lotterier och lokala arrangörer. Den som väljer att satsa pengar på spel har i dag med teknikens hjälp stora möjligheter till ett brett spelutbud oavsett var man bor via Internet och liknande. Det är snarare mer viktigt för ett lokalt lotteri vars totala omsättning är mindre att kunna hävda sig konkurrensmässigt. Där- för anser vi i Folkpartiet att vinstandelstaket bör höjas generellt och inte enbart för rikslotterier. Herr talman! Jag står bakom Folkpartiets samtliga reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till Folkpartiets reservation 2. (forts. 12 §) Ajournering Kammaren beslutade kl. 15.56 på förslag av tal- mannen att ajournera förhandlingarna till kl. 16.00 då votering skulle äga rum. Återupptagna förhandlingar Förhandlingarna återupptogs kl. 16.00.

Anf. 101 Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att äg- na mig åt att kommentera några av Kristdemokrater- nas reservationer i betänkandet. Under första halvåret 2000 avslutades två statliga utredningar på spelområdet, Från tombola till Inter- net - översyn av lotterilagstiftningen samt Före- ningslivet på spel och lotterimarknaden. Sedan dess har regeringen vid ett flertal tillfällen aviserat en större proposition med ett helhetsgrepp på området. Regeringen har i stället för denna aviserade proposi- tion lagt fram några mindre propositioner till riksda- gen där enstaka frågor på området har behandlats. Genom att lappa och laga i lagstiftningen har Social- demokraterna försökt att lösa de mest akuta proble- men. Efter tre år kommer nu den föreliggande proposi- tionen och som måhända ska ses som ett försök att ta detta helhetsgrepp. Regeringen och utskottsmajorite- ten behandlar de flesta viktiga frågorna men har sam- tidigt ytterst få konkreta förslag. Man uttrycker sig positivt över en mängd åtgärder, men man tar inte ställning fullt ut. Lotteriinspektionen har så sent som för bara ett par månader sedan getts i uppdrag att genomföra ett antal översyner. Varför har detta inte gjorts långt tidigare? Regeringen har haft tre år på sig. Den här senfärdigheten från regeringens sida har inneburit att värdefull tid har förlorats i arbetet med att skapa en väl fungerande sund spelmarknad där insatser mot spelmissbruk ska stå i fokus. Samtidigt är vi kristdemokrater för att det ska vara möjligt att spela på spel och lotterier. Herr talman! Sedan en lång tid tillbaka har vi en starkt kontrollerad spelmarknad i Sverige. Inkomster- na från spel och lotterier ska vara förbehållna det allmänna eller allmännyttiga ändamål, och det är bra. Under lång tid har Svenska Spel och ATG blivit allt- mer dominerande aktörer på den svenska spelmark- naden. Det här har fått till följd att föreningslivets andel av marknaden har minskats. Det här oroar oss kristdemokrater. Mot denna bakgrund är det synnerligen angeläget att riksdagens tillkännagivande om att ett så kallat vinstdelningssystem verkställs som innebär att en viss del av vinsten från Svenska Spels verksamhet över- förs till föreningslivet. Att detta ännu inte är verkställt - riksdagsbeslutet togs 1996 - är snudd på oaccepta- belt. Men nu finns det ett löfte om att det ska komma nästa år. Vi kristdemokrater vill se en utveckling där folkrörelsernas egna spel har ett större utrymme på spelmarknaden, så att resurserna går direkt till folkrö- relserna och inte via staten eller Svenska Spel. Vi anser att staten måste pröva olika åtgärder för att förstärka föreningslivets andel av spelmarknaden. Herr talman! Spelberoende drabbar tyvärr alltfler, och liksom vid alla former av missbruk drabbas såväl den enskilde som dennes familj och vänner. Vi måste ta dessa problem på allvar och satsa på ett effektivt arbete för att förebygga spelberoende. Svenska Spel bidrog förra året med 3,8 miljarder kronor till stats- kassan. Samtidigt satsade regeringen via Folkhälsoin- stitutet endast 4 miljoner kronor på åtgärder för att minska spelberoendet. Nu utlovas ytterligare 5 miljo- ner kronor i vårbudgeten, och det är bra. Folkhälsoinstitutet har utarbetat ett handlingspro- gram mot spelberoende där det finns ett antal väl genomarbetade förslag som vi kristdemokrater menar ska verkställas, så nu handlar det om att motverka spelberoendet och om att ta hand om dem som redan drabbats. Det handlar då om kunskapsuppbyggnad och om att det finns möjligheter till plats på behandlingshem där så krävs. För att göra detta arbete möjligt föreslår vi kristdemokrater att en fast andel av vinsten från Svenska Spel varje år ska tillfalla arbetet mot spelbe- roende. Ett par av Svenska Spels mest omdebatterade spel är värdeautomatspelen Jack och Miss Vegas. Spelen lanserades år 1996 och har under tiden sedan dess ökat sin omsättning explosionsartat. Omsättningen ökade med över 50 % år 2001, och spelen är i dag Svenska Spels i särklass populäraste med en omsätt- ning på 4 miljarder kronor. Det är snabba spel där tiden mellan insats och eventuell vinst är mycket kort. Automaterna lockar dessutom till sig unga spelare, bland annat på grund av den låga insatsen. Visserli- gen har vi en åldersgräns på 18 år men alltför många rapporter tyder på att reglerna inte efterföljs. Vi kristdemokrater anser att automaterna omedel- bart ska dras in hos den restaurangägare som inte följer lagen om värdeautomatspel. I dag finns ca 6 000 automater utplacerade. Vi vill se en utvärdering av detta och att det görs omedelbart, precis som be- slutades när värdeautomatspelen infördes. Dessutom anser vi i likhet med Folkhälsoinstitutet att spelen redan nu bör begränsas, till exempel genom att vara tillgängliga enbart kvällstid och under helger eftersom spelandet på dagtid domineras av de spelare som är spelberoende eller som har problem med sitt spelande. Herr talman! Jag ska också säga några ord om Lotteriinspektionen och om marknadsföringen. Lotteriinspektionen, som är den statliga myndig- het som ansvarar för tillståndsgivning beträffande spel och lotterier, har även det övergripande ansvaret för tillsynen av spelandet ute i landet. Lotteriinspek- tionen är dock inte ensam om det här ansvaret. Svenska Spel och ATG har flera tusen ombud i hela landet som förmedlar deras spel och lotterier. Spel- bolagen har ett stort ansvar när det gäller att se till att ombuden följer de lagar och regler som finns. Jag tror att vi är många som reagerade när vi i ett inslag i Sveriges Television för ett par månader sedan fick se exempel på när tillsynen inte fungerar och ansvaret inte tas på allvar. Tillsynen måste både stärkas och förbättras. Majoritetstexten i utskottsbetänkandet visar att vissa åtgärder har vidtagits, såvitt jag förstår, efter det datumet. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga några ord om marknadsföringen. All vinst från spel ska gå till allmännyttiga ända- mål. Trots det går varje år flera hundra miljoner kro- nor av spelbolagets vinster till marknadsföring av spel - en summa som ökat kraftigt under senare år. År 1998 investerade Svenska Spel och lotteri- marknaden 370 miljoner kronor i marknadsföringsåt- gärder, och år 2002 hade den summan ökat till 600 miljoner kronor. Spelbolagen bedriver en alltmer aggressiv marknadsföring, även om de själva hävdar att den är mer informativ än av säljande karaktär. Vi kristdemokrater anser inte att den nivå på marknadsföringen av spel och lotterier som vi ser i dag är rimlig. Spelbolagen har nu på eget initiativ beslutat att tillsammans genom självsanering begrän- sa marknadsföringen. Detta är positivt. Men vi vill se att Lotteriinspektionen får i uppdrag att följa detta arbete för att tillse att en begränsning verkligen kommer till stånd. Herr talman! Det här är några av de reservationer som vi har i betänkandet och som jag valt att kom- mentera. Självfallet står jag bakom Kristdemokrater- nas alla reservationer eller andra reservationer där vi finns med. Men för tids vinnande här i kammaren yrkar jag bifall endast till reservation 12 under punkt 23.

Anf. 103 Gunilla Tjernberg (Kd)

Herr talman! Bara först en kort kommentar: jag tycker att det är lite olyckligt att debatten har avbru- tits två gånger. Det är svårt att hålla uppe en vettig diskussion, men så blir det kanske ibland. Vi socialdemokrater tillsammans med våra sam- arbetspartier slår i detta betänkande fast att målen för den svenska spelpolitiken även fortsättningsvis ska vara en sund och säker spelmarknad där de sociala skyddshänsynen och konsumenternas efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Vi vill att överskottet från spelmarknaden ska värnas och vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål såsom föreningslivet, hästsporten och staten. Att spela är för de allra flesta ett stort nöje. Tyvärr fokuseras för lite uppmärksamhet på just denna del. Vad innebär det för samhället att man på arbetsplat- serna samlas kring veckans V 65-system? Eller vad innebär det i dag när familjerna splittras upp och bosätter sig på skilda ställen i landet att man upprätt- håller kontakten genom att varje vecka eller månad köpa en penninglott eller satsa på ett litet stryktips- system? Eller vad innebär på ålderdomshemmet en lördagskväll när ett gäng pigga vårdtagare drömmer om en vinst på sin Bingolottbricka? Jag tror att denna del av spelandet har en stor be- tydelse, inte bara för de som har lyckan med sig att vinna, utan minst lika mycket för att hålla ihop fa- miljer och arbetslag och att hålla drömmarna om en liten extra krydda i tillvaron vid liv. Självklart kan man göra allt detta även utan en Bingolottbricka och på helt andra sätt, men jag tror inte att vi ska under- skatta de positiva delarna av spelandet och vad det betyder för de många människorna. Herr talman! Utöver att slå fast den svenska spel- modellen i detta betänkande behandlar vi även ett antal förslag från regeringen för att stärka de svenska spelanordnarnas konkurrenskraft på en alltmer hård- nande internationell marknad. De förslag som rege- ringen har lagt fram och som utskottet tillstyrker handlar om att de begränsningar som i dag gäller för vinster som utgörs av pengar eller värdepapper tas bort. Det kan tyckas vara ett marginellt förslag, men jag tror att detta tillsammans med andra tidigare ge- nomförda förändringar kan innebära en ökad attrak- tionskraft hos de folkrörelseägda lotterierna. Ett annat förslag som regeringen aviserar är att vinsttaket för vissa rikslotterier bör höjas från den 1 januari 2004 - detta för att stärka den folkrörelsedriv- na delen av lotterimarknaden i den internationella konkurrens som nu finns. Utskottet lägger också fram ett förslag om att be- myndiga regeringen att fatta beslut om att medge undantag från förbudet att främja deltagande i utländ- ska lotterier. I klartext handlar förslaget om att medge att ATG får en sedan flera år önskad möjlighet att anordna poolspel i samarbete med sina systerorgani- sationer i omvärlden. Förslaget får vissa skattemässi- ga konsekvenser som utskottet också ställer sig posi- tivt till. Herr talman! En stor del av regeringens proposi- tion upptas av en genomgång av de negativa konsek- venserna av spel. Jag vill se det som ett resultat av alla de diskussioner som vi i kulturutskottet och vi i denna kammare har haft genom åren om just denna fråga. Det är en oerhört viktig fråga av många olika skäl. Först och viktigast är att det är en fråga om socialt ansvarstagande. De människor som på olika sätt drabbas av ett spelberoende måste naturligtvis på alla tänkbara sätt få hjälp, främst för att ett beroende innebär ett stort mänskligt lidande, men också för att ett spelberoende drar med sig så mycket annat i den drabbades omgivning. Här har vi ett ansvar, och det gläder mig att regeringen nu verkar ta frågan på all- var. Man har låtit Folkhälsoinstitutet genomföra en ut- redning. När nu rapporten är framlagd - inom paren- tes vill jag gärna ha sagt att det var en riktigt bra rapport med väl avvägda förslag till både åtgärder och finansiering - har regeringen redan i tilläggsbudgeten för i år anslagit ytterligare 5 miljoner kronor utöver de 4 miljoner som Folkhälsoinstitutet redan har fått. Men självklart räcker inte detta. I propositionen aviserar regeringen ett antal insat- ser: kunskapscentrum kopplade till beroendeforsk- ning i våra tre största kommuner, ökade medel till föreningslivet för informationsinsatser, utbildning av nyckelpersoner, en studie av spel över Internet, ett långsiktigt och brett upplagt forskningsprogram. Som resultat av ett tillkännagivande från oss här i riksda- gen ska det dessutom genomföras en samhällsekono- misk konsekvensanalys av spel och spelberoende i Sverige. Detta var några av de förslag som regeringen har lagt fram i propositionen. Men det finns naturligtvis fler åtgärder som både spelanordnarna och regeringen har vidtagit. Här redovisas både spelanordnarnas eget initiativ till etiska riktlinjer för marknadsföringen och regeringens vilja till fördjupad studie av hur mark- nadsföringen påverkar problemspelarna. I betänkan- det redovisas även Svenska spels spelansvarsprogram i tio punkter för spel på värdeautomater och regering- ens uppdrag till Lotteriinspektionen att kartlägga den svenska marknaden för automatspel som anordnas utan erforderligt tillstånd. Detta vara några av de åtgärder som aviseras. Men det finns fler. Den som jag kanske ser som viktigast är den kartläggning som Lotteriinspektionen har fått till uppgift att ta fram om automatspelen. Som alla minns beslutade riksdagen för något år sedan att olagliggöra de så kallade lyckohjulen. Även om alla partier inte orkade stå upp för detta blev det ändå riksdagens beslut. I kölvattnet har en mängd om- byggda automatspel som är olagliga dykt upp. Det är en tråkig utveckling, men den går inte att blunda för. Jag är övertygad om att en stor del av spelberoendet har sin förklaring här. Och jag har också förståelse för att regeringen i dagsläget bedömer att det inte är önskvärt med flera spelautomater på marknaden. Regeringen aviserar två saker: dels att den utvär- dering av den statliga kasinoverksamheten som vi tidigare diskuterade i samband med att vi beslutade om ett etablerande nu kommer att genomföras - rege- ringen aviserar att utvärderingen ska göras under våren 2005 när alla fyra kasinon har varit i drift sam- tidigt under en tvåårsperiod - dels att det efterlängta- de vinstdelningssystemet kommer att införas från den 1 januari 2004. Herr talman! Avslutningsvis vill jag göra några kommentarer till några av de motioner som dels här- rör från allmänna motionstiden, dels inkom under propositionens motionstid. Generellt kan man säga att väldigt många motio- ner handlar om ett ökat ansvarstagande inom ramen för den statliga spelpolitiken, och det känns bra att vi här har en stark samsyn. Sedan kan det skilja lite i takten, åtgärderna och finansieringssättet, men det ser jag inte som svåra hinder att överbrygga. De enda som skiljer ut sig lite i motionsfloran är naturligtvis Moderaterna. Som vanligt fanns det en moderat motion om att avskaffa det svenska spelmonopolet. Samtidigt kan jag konstatera att den moderata kommittémotionen inte tar upp detta krav. I den moderata motionen kan man läsa att det finns starka skäl för ett statligt mono- pol, att staten är en garant för de sociala skyddshän- synen och att man inte har tagit ställning till om det statliga monopolet ska ersättas eller ej. Att man sedan kommer fram till att man vill ha en utredning för att studera för- och nackdelar med ett monopol ser jag ändå som ett halvt erkännande av att den spelpolitik som vi för i landet är riktig. Herr talman! Bifall till utskottets förslag i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Anf. 103 Gunilla Tjernberg (Kd)

Herr talman! Bara först en kort kommentar: jag tycker att det är lite olyckligt att debatten har avbru- tits två gånger. Det är svårt att hålla uppe en vettig diskussion, men så blir det kanske ibland. Vi socialdemokrater tillsammans med våra sam- arbetspartier slår i detta betänkande fast att målen för den svenska spelpolitiken även fortsättningsvis ska vara en sund och säker spelmarknad där de sociala skyddshänsynen och konsumenternas efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Vi vill att överskottet från spelmarknaden ska värnas och vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål såsom föreningslivet, hästsporten och staten. Att spela är för de allra flesta ett stort nöje. Tyvärr fokuseras för lite uppmärksamhet på just denna del. Vad innebär det för samhället att man på arbetsplat- serna samlas kring veckans V 65-system? Eller vad innebär det i dag när familjerna splittras upp och bosätter sig på skilda ställen i landet att man upprätt- håller kontakten genom att varje vecka eller månad köpa en penninglott eller satsa på ett litet stryktips- system? Eller vad innebär på ålderdomshemmet en lördagskväll när ett gäng pigga vårdtagare drömmer om en vinst på sin Bingolottbricka? Jag tror att denna del av spelandet har en stor be- tydelse, inte bara för de som har lyckan med sig att vinna, utan minst lika mycket för att hålla ihop fa- miljer och arbetslag och att hålla drömmarna om en liten extra krydda i tillvaron vid liv. Självklart kan man göra allt detta även utan en Bingolottbricka och på helt andra sätt, men jag tror inte att vi ska under- skatta de positiva delarna av spelandet och vad det betyder för de många människorna. Herr talman! Utöver att slå fast den svenska spel- modellen i detta betänkande behandlar vi även ett antal förslag från regeringen för att stärka de svenska spelanordnarnas konkurrenskraft på en alltmer hård- nande internationell marknad. De förslag som rege- ringen har lagt fram och som utskottet tillstyrker handlar om att de begränsningar som i dag gäller för vinster som utgörs av pengar eller värdepapper tas bort. Det kan tyckas vara ett marginellt förslag, men jag tror att detta tillsammans med andra tidigare ge- nomförda förändringar kan innebära en ökad attrak- tionskraft hos de folkrörelseägda lotterierna. Ett annat förslag som regeringen aviserar är att vinsttaket för vissa rikslotterier bör höjas från den 1 januari 2004 - detta för att stärka den folkrörelsedriv- na delen av lotterimarknaden i den internationella konkurrens som nu finns. Utskottet lägger också fram ett förslag om att be- myndiga regeringen att fatta beslut om att medge undantag från förbudet att främja deltagande i utländ- ska lotterier. I klartext handlar förslaget om att medge att ATG får en sedan flera år önskad möjlighet att anordna poolspel i samarbete med sina systerorgani- sationer i omvärlden. Förslaget får vissa skattemässi- ga konsekvenser som utskottet också ställer sig posi- tivt till. Herr talman! En stor del av regeringens proposi- tion upptas av en genomgång av de negativa konsek- venserna av spel. Jag vill se det som ett resultat av alla de diskussioner som vi i kulturutskottet och vi i denna kammare har haft genom åren om just denna fråga. Det är en oerhört viktig fråga av många olika skäl. Först och viktigast är att det är en fråga om socialt ansvarstagande. De människor som på olika sätt drabbas av ett spelberoende måste naturligtvis på alla tänkbara sätt få hjälp, främst för att ett beroende innebär ett stort mänskligt lidande, men också för att ett spelberoende drar med sig så mycket annat i den drabbades omgivning. Här har vi ett ansvar, och det gläder mig att regeringen nu verkar ta frågan på all- var. Man har låtit Folkhälsoinstitutet genomföra en ut- redning. När nu rapporten är framlagd - inom paren- tes vill jag gärna ha sagt att det var en riktigt bra rapport med väl avvägda förslag till både åtgärder och finansiering - har regeringen redan i tilläggsbudgeten för i år anslagit ytterligare 5 miljoner kronor utöver de 4 miljoner som Folkhälsoinstitutet redan har fått. Men självklart räcker inte detta. I propositionen aviserar regeringen ett antal insat- ser: kunskapscentrum kopplade till beroendeforsk- ning i våra tre största kommuner, ökade medel till föreningslivet för informationsinsatser, utbildning av nyckelpersoner, en studie av spel över Internet, ett långsiktigt och brett upplagt forskningsprogram. Som resultat av ett tillkännagivande från oss här i riksda- gen ska det dessutom genomföras en samhällsekono- misk konsekvensanalys av spel och spelberoende i Sverige. Detta var några av de förslag som regeringen har lagt fram i propositionen. Men det finns naturligtvis fler åtgärder som både spelanordnarna och regeringen har vidtagit. Här redovisas både spelanordnarnas eget initiativ till etiska riktlinjer för marknadsföringen och regeringens vilja till fördjupad studie av hur mark- nadsföringen påverkar problemspelarna. I betänkan- det redovisas även Svenska spels spelansvarsprogram i tio punkter för spel på värdeautomater och regering- ens uppdrag till Lotteriinspektionen att kartlägga den svenska marknaden för automatspel som anordnas utan erforderligt tillstånd. Detta vara några av de åtgärder som aviseras. Men det finns fler. Den som jag kanske ser som viktigast är den kartläggning som Lotteriinspektionen har fått till uppgift att ta fram om automatspelen. Som alla minns beslutade riksdagen för något år sedan att olagliggöra de så kallade lyckohjulen. Även om alla partier inte orkade stå upp för detta blev det ändå riksdagens beslut. I kölvattnet har en mängd om- byggda automatspel som är olagliga dykt upp. Det är en tråkig utveckling, men den går inte att blunda för. Jag är övertygad om att en stor del av spelberoendet har sin förklaring här. Och jag har också förståelse för att regeringen i dagsläget bedömer att det inte är önskvärt med flera spelautomater på marknaden. Regeringen aviserar två saker: dels att den utvär- dering av den statliga kasinoverksamheten som vi tidigare diskuterade i samband med att vi beslutade om ett etablerande nu kommer att genomföras - rege- ringen aviserar att utvärderingen ska göras under våren 2005 när alla fyra kasinon har varit i drift sam- tidigt under en tvåårsperiod - dels att det efterlängta- de vinstdelningssystemet kommer att införas från den 1 januari 2004. Herr talman! Avslutningsvis vill jag göra några kommentarer till några av de motioner som dels här- rör från allmänna motionstiden, dels inkom under propositionens motionstid. Generellt kan man säga att väldigt många motio- ner handlar om ett ökat ansvarstagande inom ramen för den statliga spelpolitiken, och det känns bra att vi här har en stark samsyn. Sedan kan det skilja lite i takten, åtgärderna och finansieringssättet, men det ser jag inte som svåra hinder att överbrygga. De enda som skiljer ut sig lite i motionsfloran är naturligtvis Moderaterna. Som vanligt fanns det en moderat motion om att avskaffa det svenska spelmonopolet. Samtidigt kan jag konstatera att den moderata kommittémotionen inte tar upp detta krav. I den moderata motionen kan man läsa att det finns starka skäl för ett statligt mono- pol, att staten är en garant för de sociala skyddshän- synen och att man inte har tagit ställning till om det statliga monopolet ska ersättas eller ej. Att man sedan kommer fram till att man vill ha en utredning för att studera för- och nackdelar med ett monopol ser jag ändå som ett halvt erkännande av att den spelpolitik som vi för i landet är riktig. Herr talman! Bifall till utskottets förslag i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Anf. 104 Lars-Ivar Ericson (C)

Herr talman! Jag tänkte ta tillfället i akt och be Lars Wegendal något utveckla sina och Socialdemo- kraternas tankar kring varför Kristdemokraternas begäran om en utvärdering av värdeautomatspelen inte får gehör hos Socialdemokraterna. Jag har tagit del av betänkandetexten. Vi har också diskuterat i utskottet. När det gäller den delen tycker jag mig inte finna något resonemang i texten kring varför begäran avslås. Om jag har förstått det rätt stöder man sin argu- mentation på ett antal mycket lovvärda förslag om insatser som ska göras. Lotteriinspektionen får i upp- drag att öka kontrollen. Man ska också kunna begrän- sa antalet värdeautomatspel. Man ska se över hur de står, var de finns i rummen och så vidare. Utbildning ska ske. Det tycker jag är bra. Men det är ansatser för det kommande. År 1996, när värdeautomatspelen infördes, be- stämde riksdagen att det skulle göras en utvärdering när ett visst antal värdeautomatspel fanns på markna- den. I dag har vi 6 000. Vad är skälet till att Lars Wegendal och Socialdemokraterna inte anser det angeläget att vi får en utvärdering? Det finns många bitar där jag tror att vi är överens om att det inte är bra som det ser ut i dag.

Anf. 105 Lars Wegendal (S)

Herr talman! I grunden kan jag hålla med Gunilla Tjernberg om att det är viktigt att kontinuerligt följa upp den här typen av spel. Vi vet att det är ett spel som är snabbt. Vi vet också att det finns en risk för ett ökat spelberoende med den typen av spel. Skälet till att vi i dagsläget inte tycker att det finns någon anled- ning att göra en utvärdering är att en utvärdering är gjord 2000 av Lotteriinspektionen. Jag har ett ex- emplar som Gunilla Tjernberg gärna kan få av mig för att se vad man då kom fram till. Dessutom är det alldeles nyligen som det maximala antalet automater har kommit ut på marknaden. Det är rimligt att låta automaterna stå ute under något eller några år innan man gör en sådan utvärdering. Lotteriinspektionen har ett uppdrag att se över automatspelsmarknaden främst riktat mot de olagliga automaterna. Där kommer naturligtvis även den här typen av automater att komma med i diskussionen. Det är ett lovvärt initiativ som Svenska Spel har tagit med det utökade spelansvarsprogrammet. Jag tror att de diskussioner som har förts både i medierna och här i kammaren har fått Svenska Spel att förstå att man måste ta det här på allvar och ha en rejäl egenkontroll av den verksamhet som man bedriver.

Anf. 106 Gunilla Tjernberg (Kd)

Herr talman! Jag får tacka Lars Wegendal för det svaret. Vi kan utveckla frågan lite. Det finns ytterliga- re ett område där jag tror att jag och Lars Wegendal är överens. Vi vet att det i dag finns en brist när det gäller uppföljning av att man lever upp till de ålders- gränser som ändå är satta för värdeautomatspel, 18 år. Kristdemokraterna och jag kan tycka att det finns en brist i att det saknas konsekvens när man inte lever upp till lagregleringen. Den konsekvensen uteblir eftersom det i dag går att fortsätta ha spel till exempel på en restaurang fast man har missbrukat det. Jag kan se ett stort värde i att även den delen skulle lyftas in i en uppföljning eller utvärdering. Man kunde också få förslag om vad konsekvensen ska bli när till exempel restaurangägare inte lever upp till den 18-årsgräns som är satt. Folkhälsoinstitutet har själv tillstyrkt eller bidragit i argumentationen genom att tillstå att det i dag inte finns den möjlighet man skulle önska, uppfattar jag, att se till att det resulterar i att till exempel restau- rangen helt enkelt blir av med sitt tillstånd. Lotterila- gen skulle behöva kompletteras med en sådan skärp- ning. Det är det vi kristdemokrater vill i en reserva- tion. Vi kan se ett värde i att man gör det samtidigt med utvärderingen. Det är nästan oacceptabelt att vi tillåter att en lag inte åtföljs med direkt konsekvens. Jag tror inte att vi gör det i något annat sammanhang i samhället. Men här har vi sett mellan fingrarna, och det tycker jag är oacceptabelt.

Anf. 107 Lars Wegendal (S)

Herr talman! Som jag sade inledningsvis delar jag Gunilla Tjernbergs uppfattning att det är oacceptabelt att de som har fått den här typen av automater utställ- da, till största delen restauranger men även vissa hotell, inte sköter det. Efter den diskussion som har varit och de kontakter jag har haft med Svenska Spel är jag övertygad om att man har tagit det på allvar och nu försöker göra en rejäl insats för att ombuden verkligen sköter det som de har att leva upp till. Lotteriinspektionen har ett kontrollansvar för att de här frågorna sköts ute på de olika restaurangerna. Där handlar det mycket om resurser till Lotteriin- spektionen. Nu pågår ett arbete där man ska se om man kan få till stånd en situation där all inspektion från Lotteriinspektionen blir avgiftsbelagd så att de verkligen får resurser att göra den här typen av kon- troller. Det tror jag också är viktigt. Efter de kontak- ter jag har haft känner jag att Lotteriinspektionen har en hög status och ett stort kunnande i de här frågorna. Rent generellt när det gäller kontroll av spelom- bud och spelställen kan man säga Sverige ligger långt framme vid en internationell överblick. Jag hörde det senast från en konferens i Toronto i förra veckan. Det är positivt.

Anf. 108 Gunilla Tjernberg (Kd)

Herr talman! Jag ska först yrka bifall till vår re- servation 1 och inte någonting annat. Som ny kan jag inte annat än tycka att det är en märklig situation att vi står här och diskuterar de här frågorna, när alla papper är tryckta och klara. Det har jag också sagt till Lars Wegendal. I stället kunde vi ha tagit diskussio- nen i utskottet. Då hade man kanske också kunnat lyssna på varandra och påverka varandra. Jag tror inte heller att vi ska underskatta de positi- va delarna av spelandet. Jag är glad att Lars Wegen- dal tog upp det. Det är lätt att det bara blir problem och bekymmer. Det finns naturligtvis positiva delar. Det är åtminstone 98 % av de som spelar som tycker att det faktiskt är väldigt roligt och har glädje av det, precis som man kan ha glädje av att dricka ett glas gott vin. Jag undrar varför Lars Wegendal och Socialde- mokraterna inte kan gå med på vårt förslag om en förutsättningslös utredning. Förr eller senare kommer frågan om hur det ska se ut att bli än mer aktuell än den är i dag. Det handlar inte bara om hur det ska se ut här, utan också om hur det ska se ut i övriga Europa. Det förekommer ju att man diskuterar det här också inom den europeiska gemenskapen, och i hela världen. Politiken kommer sällan före tekniken, och här går tekniken fort. Ibland är det bra, som när det handlar om de sändningar som Radio Free Europe hade mot Östeuropa, som faktiskt till slut fick till följd att muren föll. Att regeringen tar frågan på allvar, som Lars We- gendal också sade, tycker jag är bra. Jag undrar: Var- för har man inte fler konkreta förslag än att bara åter- komma och återkomma och bereda och bereda, när det handlar om problem kring spelandet? Om vi skulle satsa lika mycket per capita i Sveri- ge som man gör exempelvis i Australien skulle det handla om 84 miljoner. Nu är det 4, även om man har aviserat en ökning med det dubbla. När Lars Wegendal också säger att Moderaterna skiljer ut sig som vanligt får jag ta det som en komp- limang, även om jag inte håller med om den motion som Lars Wegendal åsyftade. Vi har högt i tak, och det är det som för debatten framåt.

Anf. 109 Lars Wegendal (S)

Herr talman! Jag kan börja med ökningen av de medel som Folkhälsoinstitutet får. Det får man i tilläggsbudgeten, så det är för innevarande år som man får det. Det är den första delen för att nå upp till den ambition som Folkhälsoinstitutet har i sin rap- port. Det är bland annat för att kunna göra en inle- dande studie för att få i gång forskningen redan från den 1 januari 2004. Jag tycker att det är positivt med de 5 miljonerna. Men pengarna räcker naturligtvis inte, som jag sade i mitt anförande. Jag hoppas och tror mig veta att det i regeringens tankar finns att gå vidare i enlighet med de förslag som Folkhälsoinstitutet har lagt. Det är i storleksord- ningen 40-50 miljoner. De pengarna faller inte ut omedelbart den 1 januari 2004, utan de kommer suc- cessivt. Men riktningen är väldigt viktig. Det som bekymrar mig med Moderaterna och det som jag tog upp i mitt anförande är att man här säger att man gärna vill ha en utredning och inte har be- stämt sig när det gäller det statliga monopolet. Men samtidigt skriver man en reservation som handlar om att släppa in de utländska aktörerna. Det går inte ihop. Grunden för den svenska lotterilagstiftningen är att det är en förbudslagstiftning; alla spel är förbjudna förutom de som vi tillåter. Då går det inte att släppa in andra. Tvärtemot vad Lena säger önskar jag att vi på alla sätt ska försöka hindra de spel som kommer via In- ternet och snart via de här hemska mobiltelefonerna.

Anf. 110 Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Herr talman! Det är möjligt att det finns många önskemål om att förbjuda och hindra dessa spel. Vi kommer inte att kunna göra det - de är redan här. Såväl ATG som Svenska Spel uppskattade spelandet på Internet, på de bolag som inte är tillåtna, till upp- emot 2 miljarder bara i fjol. Det här ökar och ökar. Som jag sade tidigare har Moderaterna inte tagit ställning till om man ska släppa det här fritt eller inte - det kommer vi att kunna återkomma till kanske redan i höst. Men det här måste ses över. Vi måste veta vad konsekvenserna blir, om inte annat för att kunna agera. Därför hade jag kanske hoppats på en större för- ståelse för förslaget att tillsätta en sådan här utred- ning. Då vet man åtminstone vad man säger ja till och vad man säger nej till.

Anf. 111 Lars Wegendal (S)

Herr talman! Det pågår ett antal utredningar. Det ligger ute ett antal uppdrag. Sammantaget tror jag säkerligen att de motsvarar minst det som Lena Adel- sohn Liljeroth eftersträvar. Jag är fortfarande bekymrad över den moderata inställningen. Å ena sidan säger man att man inte har bestämt sig, och å andra sidan släpper man igenom en reservation och yrkar bifall till motioner som innebär att det svenska monopolet bryts upp. Jag förstår inte riktigt varför man gör detta. Är det i någon sorts all- män yra som man vill privatisera allting, eller handlar det om oförståelse? I grunden har de flesta länder, med några få un- dantag, ett nationellt monopol på det här området. Och man värnar monopolen. Det finns länder, bland annat vissa delstater i USA, som med ganska hygglig framgång har lyckats hindra Internetspelandet. Jag tror inte att Internetspelandet är det stora ho- tet, om jag ska vara riktigt ärlig, utan jag tror att spel- et via mobiltelefonerna kommer att bli ännu större. Där vet jag att många bolag ligger i startgroparna och kommer att försöka komma in på den marknaden i stället. Det har gjorts vissa försök att förhindra detta, så att man får det nationellt genom GPS-system och liknande. Det skulle möjligtvis kunna vara ett sätt att hindra de här operatörerna. Jag tror alltså att det är ett större hot än Internetspelet. Jag hoppas att man kan gå fram genom att förhindra banktransaktionerna på Internetsajterna.

Anf. 112 Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Herr talman! Ja, det är precis som Lars Wegendal säger, att spelandet har ett nöjesvärde. Jag kan själv vittna om detta. I lördags satsade jag 50 kr på Harry Boy och lyckades vinna 25 kr. Jag bjuder på 25 för spänningens skull. Skämt åsido - allvaret finns ju i en sådan här ru- brik: 25 000 spelberoende i akut behov av vård. Nu måste staten satsa en del av sina spelinkomster för vård av de drabbade, anser Folkhälsoinstitutet. Denna vård beräknas kosta 40-50 miljoner kronor om året. Om jag hörde rätt var det inte de siffrorna du nämnde. Min fråga är: Hur ska vi göra med de 25 000 spel- beroende, av vilka endast ett fåtal kan få adekvat vård?

Anf. 113 Lars Wegendal (S)

Herr talman! I det program som läggs fram i den- na proposition, som naturligtvis har sitt ursprung i Folkhälsoinstitutets rapport, finns en konsekvent linje. Kunskapen är för dålig på det här området, och därför kommer det att satsas pengar på kunskapscent- rum i de tre största kommunerna i landet. Men det behövs också när det gäller kamratföreningar och liknande, och det kommer också stöd till dem. Jag vågar inte lova, för jag sitter inte med i bud- getförhandlingarna i Finansdepartementet, men min förhoppning är att den nivå som Folkhälsoinstitutet har angett i sin rapport också blir den nivå som det kommer att handla om att staten ska satsa. Det finns också mycket annat som kan göras. Jag nämnde i ett replikskifte någonting om spelanordnar- nas eget ansvar. Jag tycker att det är viktigt att de tar sitt ansvar. De har nu lagt fram ett program för auto- matspelen, men det är också viktigt att de har etiska regler för marknadsföringen. Marknadsföringen är ju ett problem i sig. Kunskapen i dag säger att man inte kan se något direkt samband mellan marknadsföring- en och ökat spelberoende. Men där vill regeringen gå vidare, för man misstänker ändå att det finns ett sam- band och vill ha en fördjupad studie av detta. Den vill jag också gärna se.

Anf. 114 Lars-Ivar Ericson (C)

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det låter bra att man nu äntligen tar tag i de här problemen. Jag har också en siffra: Marknadsföringen av spel kostar spelbolagen närmare 1 miljard om året. I det pers- pektivet är insatserna för att hjälpa drabbade mycket rimliga. Det är inte bara de spelberoende som finns, utan runt de spelberoende finns en familj, make, maka och barn. Det är naturligtvis viktigt att man också tänker på dem när man nu tar itu med de här åtgärderna. Jag kan tänka mig att dessa behandlingshem i förläng- ningen också måste kunna ta hand om de drabbades närstående. Jag tror att Sverige har mycket att lära av andra länder när det gäller att vårda spelmissbrukare och att dämpa skadeverkningarna av spel. Vi kan också hämta mycket från den forskning som man har kom- mit längre med i de andra länderna. Jag hoppas att man ska ta vara på de åsikterna.

Anf. 115 Lars Wegendal (S)

Herr talman! Det är oerhört viktigt att vi har en generös politik när det gäller att ta hand om de män- niskor som drabbas av spelberoende, precis som vi har en väl fungerande politik när det gäller andra typer av beroenden, alkoholberoende och annat. Någon - nu kommer jag inte ihåg vem det var - nämnde att man skulle ta en procentsats av överskot- tet. Jag tror också att det finns någon centermotion som handlar om detta. Jag ser det som lite problema- tiskt. Det är normalt sett inte så vi hanterar budget- processen. Vi anslår inte en procentsats av överskottet från Systembolaget för att vårda alkoholberoende. Jag tror att det är bättre att man går via statskassan och ger ut medel därifrån. Det blir också lite tydligare, tycker jag. Man kan titta på det här med behandling. Det finns några behandlingskliniker. Jag tror bara att det finns en i Sverige där man enbart behandlar spelbero- ende, och det är för lite. Man har för få vårdplatser. Sedan finns det några andra institutioner där man vårdar olika missbrukare. Där finns alkoholberoende, spelberoende, köpberoende och allt vad det nu kan vara. Och den senaste forskningen på detta område, det som jag har läst i varje fall, visar att det inte är bra att blanda ihop de här typerna av missbruk, utan man ska renodla. Det har man gjort i Danmark bland an- nat. Där har man ett särskilt center för spelberoende. Där kan man då vårda dem, och där bygger man ock- så upp en stark kompetens kring själva problemet. Det tror jag är väldigt positivt.

Anf. 116 Lars-Ivar Ericson (C)

Herr talman! Jag har några frågor till Lars We- gendal angående spelområdet. En fundering som jag har gäller det som jag pra- tade om i mitt anförande, nämligen marknadsföringen av spel och lotterier. Det finns inte bevisat att denna marknadsföring genererar spelmissbruk, men man kan ändå tänka sig att sådant samband finns. Då har vi föreslagit att man ska företa åtgärder när det gäller reklam, exempelvis att man skulle kunna komplettera reklamen med obligatorisk upplysning om verklig vinstchans och varningstext om spelberoende. Jag skulle vilja höra vad Lars Wegendal säger om de förslagen. Sedan har jag en fråga som rör vinstandelstaket. Nu föreslår regeringen att vinstandelstaket ska höjas enbart för vissa rikslotterier. Vi i Folkpartiet anser att även lotterier av mer lokal art ska få höja sitt vinstan- delstak. Vi tycker att det kan vara viktigt att höja taket för de lokala lotterianordnarna med tanke på att de också utsätts för konkurrens från Internetspel och annat. Det är en fråga som jag har. Slutligen har jag en fråga angående de statliga ka- sinona. Om den statliga utredningen nu visar att det illegala spelandet inte har minskat i och med införan- det av de statliga kasinona, är det då rimligt att staten fortsätter att bedriva statliga kasinon? Ett av syftena med de statliga kasinona var att minska det illegala spelandet. Är det, som sagt, rim- ligt att staten bedriver sådan verksamhet om man inte har lyckats med detta?

Anf. 117 Lars Wegendal (S)

Herr talman! Jag börjar med marknadsföringen. I propositionen står det beskrivet lite grann vad Folk- hälsoinstitutet har kommit fram till. Man har i den, kanske lite ytliga, utredning som man har gjort kom- mit fram till att det är svårt att påvisa ett samband mellan ökad marknadsföring och ett ökat spelberoen- de. Vi kan tycka - det gör jag också - att det borde finnas ett samband däremellan när man gör hur mycket marknadsföring som helst. Men om inte de som är experter på detta kan påvisa det tycker jag inte att vi i riksdagen kan säga att man ändå ska fatta beslut om det här och införa det i lagtexter och lik- nande. Nu har regeringen ändå sagt att det här är värt att titta djupare på, och det uppdraget kommer också att ges. Då får vi se vem som har rätt och vem som har fel. Sedan gäller det de statliga kasinona. Ja, självklart kommer det då att uppstå en diskussion. Det fanns ju olika motiv till att vi införde de statliga kasinona. Självklart kommer det då att uppstå en diskussion kring frågan: Nådde vi inte de mål som vi satte upp med att anordna de statliga kasinona? Jag vill inte på något sätt förekomma en sådan här analys av resulta- tet av de statliga kasinona. Jag tror rent generellt att det är väldigt svårt att ta bort dem när man väl har etablerat dem, men den diskussionen får vi kanske ta då. Sedan gäller det vinstandelstaket. Skälet till att man bara tar rikslotterierna är att det är de som i första hand är utsatta för den internationella konkur- rensen. Den slår inte alls så hårt mot de mindre folk- rörelseägda lotterierna.

Anf. 118 Hans Backman (Fp)

Herr talman! Det är glädjande att du ser att det kan vara ett samband mellan marknadsföring och spelmissbruk. Man satsar enormt stora summor på marknadsföringen - det var någon här som nämnde 1 miljard. Då tycker jag att det är rimligt att man kan ålägga dessa spelföretag att även visa rimliga vinstchanser och sådant. Man kan exempelvis koppla detta till cigarettpaketen och varningstexten på dem. Jag tycker att man kan jämställa det lite med det här med spel. Det är en annan form av beroende. Man får väl säga att det kan vara minst lika allvarligt i många fall, så jag tycker nog att vi ska titta på det framöver. Sedan var det de statliga kasinona. Jag måste säga att jag inte kan se någon rimlig anledning alls att driva statliga kasinon om man inte kan minska det illegala spelandet. Om det illegala spelandet inte har minskat tycker jag att det är mycket olyckligt att staten ägnar sig åt sådan verksamhet. Då har man ju faktiskt lyckats öka spelandet totalt i samhället, och det vore en mycket olycklig utveckling. Sedan ser jag inte riktigt kopplingen när det gäller att bara de stora rikslotterierna skulle förlora på kon- kurrensen. Faktum är väl att även de lokala anordnar- na kan råka väldigt illa ut. De har mindre pengar att omsätta, så de kan nästan få lägga ned sin verksam- het. Det vore olyckligt. Jag kan tänka mig att det till exempel är många lokala idrottsföreningar som kän- ner sig drabbade i så fall. Det kan vara en aspekt att lägga in i det hela. Det kan också vara en fråga till Lars Wegendal, hur han ser på de lokala idrottsföre- ningarnas beroende av sina lotterier.

Anf. 119 Lars Wegendal (S)

Herr talman! Jag utgår från att Hans Backman har läst propositionen. Där står det angivet att regeringen kommer att ta upp en diskussion med de olika spe- lanordnarna just om att lägga in varningstexter när det gäller egentligen alla spelformer. Det handlar alltså om allt från Trisslotterna till automatspelen och lik- nande. Det är något sådant som man kan ta upp i samband med tillståndsgivningarna till de stora aktö- rerna på marknaden. Det som jag tror är viktigt är den utredning, eller analys, som jag nämnde om de illegala automaterna, för det här exploderar. Jag inbillar mig att det är ett större hot för den vanliga människan än att vi har ett kasino någonstans under väldigt kontrollerade former - det är egentligen kontroll på allting. När det sedan gäller det som Hans Backman tar upp om att göra sig av med kasinon undrar jag, även om Hans Backman nu inte kan svara, om han där pratar för Folkpartiet eller om detta är egna funde- ringar han har. Folkpartiet var ju ändå ganska positivt när vi införde de statliga kasinona, och jag uppfattade inte att det enbart var av skälet att vi skulle få bort de illegala spelklubbarna. En annan ska som jag tror att Hans Backman skulle må bra av att fundera lite grann kring är det som man tar upp i någon reservation om att låta folk- rörelserna ta över alla lotterier. Detta var en stånd- punkt som folkrörelsernas organisation FSL hade tidigare, men den har man frångått. Nu tycker man att den modell vi i dag har är den riktiga, och den föror- dar man.

Anf. 120 Hans Backman (Fp)

Herr talman! Jag är glad att Lars Wegendal från Socialdemokraterna påminde oss om att vi faktiskt har en förbudslagstiftning vad gäller spel, som man alltså kan frångå med tillståndsgivning. Detta undan- tag är ganska stort; det handlar om 30-35 miljarder som vi får spela för enligt denna tillståndsgivning. Frågan är hur mycket förbud vi egentligen har. Herr talman! Vi vänsterpartister vet förstås att många människor spelar för nöjes skull och för att få en lagom dos spänning. Detta pratas det om i alla andra sammanhang. Jag tycker dock att det är viktigt att vi här i riksdagen tar upp de negativa sidorna av spel, att det finns människor som fastnar i ett spelbe- roende. Vi får inte glömma att andelen problemspela- re med all sannolikhet ökar om vi får fler spelformer med fler spel som ger snabba vinster, eller för den delen snabba förluster som man försöker ta igen, med aggressiv marknadsföring, med införandet av inter- nationella kasinon och ökad omsättning i olika spel- bolag. Vänsterpartiet motsatte sig därför införandet av värdeautomatspel som till exempel Jack Vegas. Vi var också motståndare till att inrätta internationella kasinon i Sverige. Nu sitter dock vi vänsterpartister här liksom alla andra här i riksdagen och har svårt att ersätta alla de hundratals miljoner från olika spel som går in till statskassan och ut till andra samhällsnyttiga verksam- heter. Vi har svårt att hitta en annan finansiering för att kunna få fram motsvarande pengar. Ändå tycker vi att det är på sin plats att höja en varningsflagg för en utveckling som bygger på att alltmer av våra viktiga verksamheter ska finansieras via spelintäkter. Vi från kulturutskottet som var i Australien kan påminna oss att där var det ännu värre. Där var det ännu fler verksamheter som helt var bero- ende av människors spelande. Detta ledde också till mycket allvarliga konsekvenser, och olika myndig- heter varnade oss faktiskt för att vi skulle få en likar- tad utveckling. Vi vill ha en rimlig balans mellan spelintäkter, of- fentliga medel och annan självfinansiering ute i folk- rörelserna. Spelandet ger ökade inkomster till stat och före- ningsliv men också missbruk och familjetragedier. Därför måste vi på olika sätt sätta in åtgärder för att försöka begränsa spelandets negativa sidor och ska- deverkningar. Det får enligt oss aldrig vara statens ambition att spelandet i samhället ska öka då det kommer att leda till fler spelmissbrukare. Faktiskt kan man säga att även staten gör sig beroende av spel för att kunna ge olika anslag och bidrag till viktiga verk- samheter. Vi bör inte heller glömma att spelets inneboende logik alltid gynnar spelbolagen medan spelarna som grupp förlorar. Det finns inget spelbolag som lovar att ge ut 102 % av omsättningen, utan spelbolagen vin- ner alltid. Sedan finns det några lyckliga själar som vinner väldigt mycket eller ibland, som någon här, 25 kr på en insatt femtiolapp, vilket inte är så lysande. Vi ska inte se ned på att det kan vara kul att spela på lagom nivå, men vårt ansvar här är ändå att ta upp de negativa effekterna med tanke på att vi har en förbudslagstiftning. Trots denna ganska negativa inledning vill jag, så att jag inte glömmer det, för Vänsterpartiets räkning yrka bifall till utskottets förslag i betänkande KrU8 och avslag på samtliga reservationer. Vi menar som alla andra att det är viktigt att det överskott som skapas i spel återgår till det offentliga, till föreningslivet och till hästsporten, såsom det är för tillfället. I betänkandet framgår också tydligt att det redan finns två tillkännagivanden från riksdagen från några år tillbaka där spelandets negativa sidor tas upp liksom att man ska göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av spel och dess negativa konsek- venser i Sverige. Socialutskottet konstaterar också i sitt yttrande till betänkandet att det pågår ett arbete, vilket också Lars Wegendal från Socialdemokraterna har redovisat. Orsaken till att vi vänsterpartister ändå står bakom detta betänkande och den samarbetsproposition som ledde fram till betänkandet är att vi tycker oss kunna förmärka en klart ökad medvetenhet och en vilja att sätta in insatser för att motverka de negativa sociala konsekvenserna av spel. Det tycker vi är en klar framgång som vi sedan kan arbeta vidare med. I betänkandet kan vi till exempel läsa följande mening, som återkommer nästan likalydande på ett antal ställen: "Det är därför naturligt att ytterligare åtgärder vidtas för att minimera spelandets negativa sidor. Utskottet förutsätter att regeringen i arbetet med finansieringen av dessa i budgetpropositionen även överväger på vilka sätt dessa åtgärder kan finan- sieras." Här vill vi från Vänsterns sida lyfta fram vårt för- slag om att inrätta en spelfond eller liknande där man helt enkelt bestämmer att en fastställd årlig procent- sats av de totala spelintäkterna går in i denna fond eller liknande. Sedan är det mycket möjligt att detta går in direkt på ett konto hos finansen. Vitsen med ett sådant system är dock att ju fler människor som spe- lar, desto fler människor tror vi riskerar att hamna i spelberoende och desto mer pengar krävs det för att sätta in åtgärder för att motverka de negativa sidorna. På det sättet bidrar faktiskt spelbolagen själva med sin omsättning till att finansiera även de negativa sidorna. Det kan handla om forskning rörande spelbe- roende, det kan handla om utbildningsfrågor, det kan handla om behandling och så vidare. Vi kommer, törs jag lova, att återkomma om detta i budgetarbetet i höst. Herr talman! Det är också glädjande att vi nu kan se ett slut på den märkliga kopplingen mellan över- skott från värdeautomatspel, den kanske mest aggres- siva spelform vi har för tillfället, och bidrag till barn- och ungdomsverksamhet. Vi har vid två tillfällen motionerat om att vi inte vill se en sådan tydlig kopp- ling mellan en aggressiv spelform och barn- och ung- domsverksamhet. Nu anser regeringen att ett vinstdelningssystem ska införas från den 1 januari 2004. Man kan påminna sig att det precis som Gunilla Tjernberg sade togs ett beslut om detta i riksdagen redan 1996. Jag vill i sammanhanget härma en viss person som brukar utropa detta i samband med utdelningen av Nobelpri- set i litteratur: äntligen! Nu får vi bort denna kopp- ling, som faktiskt inte ens Svenska Spel gillar. Om man får en viss procentandel av överskottet är det också en mycket säkrare bas för idrottsrörelsen och andra folkrörelser än att ha ett stort beroende av en enda spelform. Då inträffar det märkliga, herr talman, att trots att vår motion, och egentligen även Kristdemokraternas motion, anses tillgodosedd avslås den med motive- ringen att yrkandet väcktes innan propositionen lades fram. Se där, herr talman! Där har vi kanske en viktig förklaring till att så få motioner blir bifallna här i kammaren. Nu får man dock inte vara långsint. Det viktiga är att någonting sker i verkligheten. Nu ser vi fram emot den 1 januari 2004 och hoppas att det då ska hända någonting på det här området som tar bort den här kopplingen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta upp dis- kussionen om att folkrörelsernas andel av spelmark- naden ska öka eller, som en del säger, inte minska ytterligare. Detta verkar alla partier stå för. Vi tycker dock att det är viktigt att analysera vad vi egentligen menar och vad detta står för. Jag tycker att man kan förmärka en viss förändring i attityd även hos folkrö- relserna och deras folkspel, vilket även Lars Wegen- dal var inne på. Det viktiga är ju, som vi ser det, att folkrörelserna tillsammans med det offentliga får sin beskärda del av överskottet. Den attityden framgår också av det så kallade 121-punktsprogram som finns mellan s, v och mp där det sägs att en större del av Svenska Spels överskott ska komma i det här fallet idrottsrörelsen till godo. Det handlar om 1 miljard under mandatperioden. Då ska idrottsrörelsen ta på sig att öppna dörrarna för fler och hålla tillbaka av- gifterna. Jag vill då påminna om att man i alla andra sam- manhang brukar säga att man ska koncentrera sig på kärnverksamheten. För mig är det självklart att i en idrottsförening måste rimligen den idrottsliga aktivi- teten komma i centrum, i en teaterförening teater- verksamheten och i en musikförening musiken - inte att barn, eller rättare sagt deras föräldrar och mor- och farföräldrar, ska ägna sig åt att kränga diverse lotter, julkalendrar och annat för att finansiera verksamhe- ten. Vi ser en fara i att barn kan stängas ute om inte de eller deras föräldrar, syskon eller släktingar förmår sälja ett visst antal lotter eller något liknande varje vecka. Så fungerar det mycket i dag. Man ska sälja minst två lotter per barn. Annars får man inte vara med eller så får man avsätta den del som skulle gå till föreningen från Bingolotter. Man får inte ens lotten, men det blir något billigare än att köpa Bingolotter varje vecka. Vi tycker att det är absurt. Det hjälper inte att hålla nere medlemsavgifterna om man tvångsmässigt kräver att små barn ska tvingas köpa eller sälja lotter. Så långt får det inte gå att lotteriförsäljning blir en spärr som håller barn som vill idrotta från till exem- pel en idrottsförening. Det tycker jag inte har kommit fram hittills. Folkrörelserna kanske inser: Det är bra att vi får pengar från spelverksamheten. Men är det verkligen vår kärnuppgift, vår huvudsakliga uppgift, att bedriva spel? Eller finns det andra aktörer som är med lämpa- de för det och tar huvudparten av uppgiften? Så får vi pengar av den verksamheten, och så bedriver vi vår teater-, musik- och idrottsverksamhet. Det tror vi skulle vara en mycket bättre utveck- ling.

Anf. 121 Lars Wegendal (S)

Herr talman! Jag ska ta tillfället i akt och fråga Peter Pedersen hur han och Vänsterpartiet ser på Kristdemokraternas reservation och begäran om en utvärdering av värdeautomatspel. Jag återkommer till den frågan. Lars Wegendal har gett sin syn på varför han och Socialdemokraterna tyckte att det inte behövdes. Jag uppfattade att en del i hans svar handlade om att det var under senare tid som vi fått den explosionsartade ökningen och att det behövde gå lite tid. Detta är en fråga som inte handlar om pengar. Jag har stor respekt för det demokratiska arbetet i riksda- gen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö- partiet har i dag kommit överens om ett antal frågor, och det också i den här propositionen. Det handlar inte om pengar. Visst kostar en utvär- dering pengar. Men det är i första hand en viktig signal. Vi måste ta fasta på de varningssignaler som kommer med anledning av värdeautomatspelen. Det handlar om efterlevande av åldersgränser, placeringar av värdeautomatspelen, vilka tider de är öppna, och så vidare, och tillgängligheten. Det är en rad problemområden i samband med värdeauto- matspel som vi måste ta fasta på. Det finns ansatser i propositionen tillsammans med Vänsterpartiet. Men det handlar om vad man ska göra nu och framåt. Jag vill att vi också ska ta reda på hur det har sett ut och utvecklingen.

Anf. 122 Peter Pedersen (V)

Herr talman! Jag tycker ändå att det finns klara skrivningar i både proposition och betänkande som visar på att även majoriteten är medveten om att det finns problem med värdeautomaterna. Det finns bris- ter vad gäller upprätthållandet av åldersgränser, pla- cering, antalet värdeautomater, och så vidare. Det är ett givande och tagande. Jag utgår från att ett seriöst arbete är gjort på den fronten. Det är inte bara kristdemokrater som är oroliga för att det kan missbrukas. Det är ingen hemlighet att om Vänster- partiet fick bestämma självt skulle vi över huvud inte ha något värdeautomatspel. Då skulle vi inte behöva utvärdera det heller. Nu har det funnits en tydlig majoritet i riksdagen för att vi ska ha det. Jag tror att det kommer att visa sig att de risker som finns kommer att tvinga fram en utredning på längre sikt. Det är en allmänt känd san- ning att just Jack Vegas-spelet leder till att många utvecklar spelberoende. Man måste förstås sätta in åtgärder för att motverka det. En utvärdering bakåt kan då vara viktig. Ska man titta framåt vad man ska göra måste man självfallet titta bakåt. Annars har man ingen referens- ram för vilka åtgärder som ska vidtas. Jag utgår från att det kommer att ingå i det arbete som vi ändå öpp- nar för i betänkandetexten.

Anf. 122 Gunilla Tjernberg (Kd)

Herr talman! Jag tycker ändå att det finns klara skrivningar i både proposition och betänkande som visar på att även majoriteten är medveten om att det finns problem med värdeautomaterna. Det finns bris- ter vad gäller upprätthållandet av åldersgränser, pla- cering, antalet värdeautomater, och så vidare. Det är ett givande och tagande. Jag utgår från att ett seriöst arbete är gjort på den fronten. Det är inte bara kristdemokrater som är oroliga för att det kan missbrukas. Det är ingen hemlighet att om Vänster- partiet fick bestämma självt skulle vi över huvud inte ha något värdeautomatspel. Då skulle vi inte behöva utvärdera det heller. Nu har det funnits en tydlig majoritet i riksdagen för att vi ska ha det. Jag tror att det kommer att visa sig att de risker som finns kommer att tvinga fram en utredning på längre sikt. Det är en allmänt känd san- ning att just Jack Vegas-spelet leder till att många utvecklar spelberoende. Man måste förstås sätta in åtgärder för att motverka det. En utvärdering bakåt kan då vara viktig. Ska man titta framåt vad man ska göra måste man självfallet titta bakåt. Annars har man ingen referens- ram för vilka åtgärder som ska vidtas. Jag utgår från att det kommer att ingå i det arbete som vi ändå öpp- nar för i betänkandetexten.

Anf. 124 Gunilla Tjernberg (Kd)

Herr talman! Jag har egentligen inga ytterligare kommentarer. Om man ska uttrycka sig försiktigt kan man säga att det inte är de partier som från början var kritiska, skeptiska eller direkt negativa till värdeau- tomatspel och internationella kasinon som har det största ansvaret. Det har kanske de partier som rösta- de för införandet av de olika spelautomaterna som ska följa det mycket noga. Omvändelsen, eller en ökad kritik, tycker jag mig förmärka även bland de partier som från början var ganska positiva och hade ganska lite kritik mot den typen av spelformer. Nu märker man att det uppstår problem. Jag vet att alla partier i riksdagen består av seriösa politiker. Jag tror inte att något parti låter det bara rulla på om det märker att det bara skapar en massa problem, utan då kommer man att sätta in olika åtgärder. Sedan kan man ha olika uppfattningar om vilka åtgärder vi ska sätta in. Åtgärder kommer att krävas om alltfler människor blir spelberoende. Det utgår jag att vi kan hitta en stor majoritet för här i Sveriges riksdag.

Anf. 125 Peter Pedersen (V)

Herr talman! Svenska Spel är ett helägt statliga bolag som gör enorma monopolvinster varje år. Bola- get sorterar under Finansdepartementet, som bekant, vilket bör glädja Bosse Ringholm. Trots att han haft ett antal timmar på sig kan vi konstatera att han inte dykt upp när hans debatteras här i kammaren. Jag noterar det med ett visst mått av förvåning. Jag noterar också att sagde Bosse Ringholm kan glädja sig storligen, herr talman, när den ekonomiska snålblåsten viner kring knutarna. Finansministern kan verkligen vara nöjd med det helägda bolagets resultat. Svenska Spel bidrar till statskassan med stora sum- mor pengar. Man skulle kunna säga att bolaget är statens kassako nr 1. Övriga statliga bolag går dåligt, men miljarderna tickar in. Förra året var det 5 miljarder. Nästa år är det förmodligen mer, eftersom man satsar på en så ag- gressiv och offensiv marknadsföring som riktar sig mot ungdomar. Jag tycker att man måste säga att regeringen saknar trovärdighet när den i dag lägger fram propositionen till kammaren. Det handlar om spel och dobbel, men det handlar väldigt lite om konkreta insatser för att stävja spelbe- roendet. Regeringen hänvisar till att man återkommer så småningom. Det tycker jag måste karakteriseras som ett bristande intresse. Det är en slapphet. Skulle jag var riktigt elak, vilket jag inte är, skulle jag säga att det är en gräslig cynsism gentemot de människor som i dag är drabbade av spelberoende. Deras liv kännetecknas av brustna och trasiga relatio- ner, utblottad ekonomi och tillintetgjord självkänsla. Herr talman! Jag vet vad jag talar om i den här frågan. Jag här mött många människor vars liv har slagits sönder på grund av speldjävulen. Nu låter det som ett ålderdomligt och kyrkligt ord, men jag säger det en gång till. Det är speldjävulen det handlar om. Den människa som jag har mött är en vanmäktig kvinna, en mamma. Hon har blivit uppringd av dok- torn på akuten som säger: Din son är här. Han är illa åtgången. Hon kommer dit, och hon möter sonen som är 17 år, fullständigt sönderslagen, misshandlad av indrivare av spelskulder. Man finner en härva som nystas upp, en härva av beroenden, skuldförbindelser och begynnande krimi- nalitet. Förtvivlad berättar pojken till slut att mammas smycken dagen innan lämnats till pantbanken. Han berättar också hur han spelat under en följd av år. Han har spelat upp alla pengar som han har tjänat, spelat upp sina fickpengar, spelat upp sådant som han har stulit under lång tid. Han har spelat på Jack Ve- gas-automater långt - flera år - innan han har uppnått lagstadgad ålder. Spelberoende vittnar samfällt om att automatspelen har varit en inkörsport till ett fortsatt spelande med ödesdigra konsekvenser. Jag har mött de här personerna. Jag har mött dem som studentpräst i Uppsala, som studenter, som lärare vid universitetet, som föräldrar till små barn. Jag har också mött dem som häktespräst när de har varit frihetsberövade. De vittnar samfällt om samma sak. Man måste fråga sig, vilket jag gör: Är det med- veten socialdemokratisk politik och ideologi att spel- frågorna sorterar under Finansdepartementet? Borde det inte vara så att Socialdepartementet hade ansvaret för spelfrågorna? Jag vill i sammanhanget erinra om att under en borgerlig regering för numera ganska länge sedan övertog Socialdepartementet Systembo- laget från Finansdepartementet just för att man helt enkelt insåg att det var där frågorna hörde hemma. Så borde fallet vara också när det gäller spel. Nu är det hög tid att se till att vi får en medveten spelpolitik. Idrottsstjärnor som flyttat utomlands och som inte betalar en enda krona i skatt deltar i Svenska Spels offensiva marknadsföring som förleder svenska folket, och inte sällan ungdomar, att tro att man kan uppnå lycka om man stoppar in sina beskattade slan- tar i Svenska Spels stora svarta hål. Varför kan ingen människa i detta land bli rik, el- ler åtminstone någorlunda välsituerad, genom hårt arbete eller genom studier, genom att man förkovrar sig? I stället förleds unga människor att tro att förmö- genhet väntar i en automat eller på ett kasino. Jag tycker att det är patetiskt. Herr talman! Jag sammanfattar, för att göra soci- aldemokratins spelpolitik tydlig i all sin bristfällighet: Först förstör man genom en fullständigt absurd be- skattning människors lust att studera, att förkovra sig, att utöva entreprenörskap. Sedan monopoliserar man spelmarknaden och gör vinsten skattefri i princip. Man startar kasinon och tillåter det helägda statliga bolaget Svenska Spel att aggressivt och massivt marknadsföra sig gentemot utsatta människor i sam- hället, till exempel ungdomar. Jag tycker att det är ett ovärdigt och orättfärdigt spel som regeringen bedri- ver. Herr talman! Med detta något uppbragta konstate- rande vill jag yrka bifall till den reservation som i betänkandet har nr 2.

Anf. 126 Cecilia Wikström (Fp)

Herr talman! Cecilia Wikström har, inte bara i detta sammanhang utan också i många tidigare inlägg i andra debatter, visat en förmåga att vara riktigt elak i sina uttryck. Och hon kör med lögner, skulle jag vilja påstå. Hon hävdar inför kammaren att Svenska Spel marknadsför automatspelen. Det gör de inte! Det finns inte en enda reklamskylt som du kan se på au- tomatspelen i dag. Jag vill gärna ha detta sagt. Det är lätt att klanka ned på regeringens politik, men jag har inte sett några alternativa förslag från Folkpartiet. Jag har inte sett att ni vill förbjuda auto- matspelen. Tvärtom har ni varit med om att införa automatspelen. Det förvånar mig att Cecilia Wik- ström är så aggressiv i sin framtoning här. Cecilia Wikström frågar: Varför ligger inte de här frågorna på Socialdepartementet? De frågor som ska ligga Socialdepartementet ligger också där. Spelbero- endefrågorna ligger där. De har inte Finansdeparte- mentet något att göra med. Däremot ligger själva spelfrågan på Finansdepartementet, för det är en eko- nomisk verksamhet. Det tycker jag är en riktig för- delning. Å andra sidan har vi i riksdagen egentligen inget skäl att ha synpunkter på hur regeringen förde- lar mellan de olika departementen. Det är regeringens sak att avgöra detta. Det där med att Bosse Ringholm inte är närvaran- de tar jag som ett slag i maggropen på mig. Jag tycker att jag är en minst lika god representant för Social- demokraterna när det gäller spelfrågorna.

Anf. 127 Lars Wegendal (S)

Herr talman! Oavsett om Svenska Spel gör reklam för automater eller inte har ju fakta tidigare framlagts om vilken offensiv marknadsföring man har och om vilka enorma summor pengar man lägger ned i mark- nadsföring. Det är en summa som tilltar år efter år. Jag vill påminna om att 1979 togs de enarmade banditerna bort. Det var på initiativ av Folkpartiet, som då var med och utgjorde regering. Jag kan inte förstå vad det är för skillnad mellan de digitala ban- diterna och den enarmade banditerna. Men det kanske Lars Wegendal kan redogöra för.

Anf. 128 Cecilia Wikström (Fp)

Herr talman! Naturligtvis skulle jag gärna vilja göra det, men jag skulle råda Cecilia Wikström att åka ut till Svenska Spel. De har en hel hall där man kan se precis de här skillnaderna. I det sammanhanget tror jag också att det är oerhört viktigt att Cecilia Wikström förstår att har vi inte den här typen av au- tomatspel växer naturligtvis den illegala marknaden upp. De här spelentreprenörerna finns här. De finns i landet. Och de vill sätta upp sina automater precis var som helst. Det är inte ett kontrollerat spel. Där finns det hur höga vinster som helst, hur höga insatser som helst. Det är inte de rimliga summorna, för jag tycker ändå att det är rimliga summor på den här typen av automater. Jag kan hålla med om att Svenska Spel har ett an- svar, som jag tycker att de tar i dag, för att de ombud som finns måste vara tydligare med åldersgränser och se till att det här spelet sköts på ett bra sätt. Vi kom- mer inte ifrån att snabba spel naturligtvis är beroende- framkallande. Det vet vi alla.

Anf. 129 Lars Wegendal (S)

Herr talman! Jag menade inte att se skillnaden bokstavligt, Lars Wegendal, om det var en apparat man drog i eller en knapp man tryckte på. Den skill- naden har jag också fattat. Men farligheten lär vara precis likadan enligt de spelberoendes föreningar och andra som talar om att de här automaterna faktiskt kan vara inkörsporten till ett tungt spelmissbruk. Vi är också överens om att lagar och bestämmel- ser måste efterlevas. Det råder ingen tvekan om det. Det är där man måste ta ett större ansvar. Där åvilar det ju faktiskt alla berörda, och speciellt de som sitter i regeringsställning, att se till att är man ett statligt helägt bolag ska man ta sitt ansvar också för dem som fastnar i ett beroende av de här apparaterna.

Anf. 130 Cecilia Wikström (Fp)

Herr talman! Jag kan inte undgå att fråga en sak. Om jag inte har räknat fel har samtliga andra partier en representant som diskuterar det här medan Folk- partiet har två. Då är min fråga: Ska det tolkas som att Folkpartiet har svår att bestämma sig i den här frågan, att ni har flera olika linjer? Jag tycker att Hans Back- man har en lite kritisk tolkning, och så kommer Ceci- lia Wikström in och är oerhört kritisk, som jag upp- fattar det. Dessutom är hon kritisk mot sådana beslut som Folkpartiet inte bara suttit still och väntat in så att säga, att vi ska införa värdeautomatspel och inter- nationella kasinon, utan faktiskt varit pådrivande. Vore det inte väldigt bra att driva dessa frågor och vara väldigt upprörd på Folkpartiets partikongresser eller vad de kallas så att ni kommer fram till en ge- mensam linje? Vi kan ju inte ha en ordning där sam- ma parti företräds av olika personer som intar helt olika ståndpunkter men ändå ger sken av att de före- träder partiet. Man måste åtminstone veta vad Folk- partiet står för. Om jag ska vara lite elak med en skämtsam ton kan jag säga till Cecilia: Sent ska syndaren vakna.

Anf. 131 Peter Pedersen (V)

Herr talman! Den tyckte jag var väldigt bra, Peter. Vi företräder inte olika ståndpunkter, utan de syn- punkter som vi har framfört här i kammaren komp- letterar varandra. I andra ärendedebatter har det kommit människor från andra utskott och gjort inlägg i debatterna. Jag har förstått att det är helt tillåtet eftersom vi alla har var sitt mandat. Både Hans Backman och jag företrä- der Folkpartiets politik i dessa frågor, och vi kommer säkert samfällt att vara med och påverka hur Folkpar- tiets spelpolitik i framtiden kommer att se ut. Vi är båda nya ledamöter i och med detta riksmöte som snart är till ända, och vi kan inte ställas till svars för vad människor från vårt parti har gjort tidigare. Men vi kommer att med kraft vara med och bidra till en genomtänkt och trovärdig spelpolitik, det kan jag lova dig, Peter.

Anf. 132 Cecilia Wikström (Fp)

Herr talman! Jag tycker att det var underbart att man inte ska ta ansvar för det som partiet har gjort tidigare. Det känns speciellt tryggt för mig som vänsterpartist att jag inte behöver göra det. Men i övrigt är det inget hinder att släppa fram flera människor från samma utskott för att delta i debatten. Det tycker jag är jättebra. Det kanske fler partier skulle göra. Men det som jag säger är att det vore önskvärt om man kunde se en tydlig linje från Folkpartiet i dessa frågor, så att det inte blir tripp, trapp, trull. Nu är tyvärr inte Lennart Kollmats med i debatten, men han sitter därborta och lyssnar. Men jag är övertygad om att vi skulle få en tredje dimension om han hade del- tagit i debatten. Det tyder väl på att det pågår ett visst arbete med dessa frågor, att ni så att säga sliter med frågan, och det tycker jag känns bra. Som ett plus ska jag säga att jag tycker att det har skett en förskjutning i rätt riktning. När jag läser Folkpartiets reservationer kan jag märka en tveksam- het och en reflexion över detta med spel som inte fanns tidigare, och det tycker jag är bra.

Anf. 133 Peter Pedersen (V)

Herr talman! Då kan jag bara kontra med att av de inlägg som har gjorts i den här debatten känns det väldigt trevligt med det inlägg som Peter har gjort i det här ärendet. Jag tycker att det är de mest sympa- tiska inläggen som någon vänsterpartist har gjort i den här kammaren när jag har varit närvarande. Vi kan faktiskt ta varandra i hand i fråga om väldigt många områden, och spelpolitik är ett sådant område. Alla partier sliter med denna fråga. Spänningar har visat sig inom flera partier i fråga om motioner och anföranden. Det visar väl med önskvärd tydlighet att det här är ett viktigt politikområde. Och vi kan än en gång konstatera att den proposition som föreligger inte uppvisar en genomtänkt och heltäckande spelpo- litik, vilket vi hade sett som något mycket positivt. Vi återkommer.

Anf. 134 Cecilia Wikström (Fp)

Herr talman! Ett konkurrenskraftigt forsk- ningsklimat är en förutsättning för framgång i det globala kunskapssamhället. Satsningar på god grundutbildning, vidareutbild- ning och forskning är kloka investeringar för tillväxt och ökad levnadsstandard. Sverige har goda traditioner vad avser medicinsk forskning. Och vi har ett öppet forskningsklimat som vi måste värna och utveckla. Det är viktigt att denna nya lag om etikprövning som vi nu diskuterar inte blir ett hinder för de all- männa principer som finns om fri forskning utan tvärtom bidrar till att öka forskningens legitimitet i hela samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 1. Jag tycker att detta är ett ganska bra lagförslag. Det finns dock några invändningar. Och de övriga reservationerna är snarare att ses som goda råd i fram- för allt genomförandeprocessen. Vid en sammanvägning av argumenten för och emot införandet av en begränsad och reglerad etik- prövning av forskningen finner vi moderater att skä- len nu överväger för en rättslig reglering. En del av vår huvudkritik har dock varit att det hade varit bättre om man hade kunna samlat alla de frågeställningar som nu finns under området och behandlat dem i ett sammanhang och gett dem en gemensam rättslig reglering. Det finns risk att möjligheter till insyn och känsla av rättssäkerhet förminskas på grund av att det upp- står ett lapptäcke av små och medelstora regleringar som rör ett och samma område fast på olika sätt. En annan kritik som vi har, vilket är en borgerlig kritik, är väl känd. Det är hur man politiskt tillsätter styrelser och nämnder, den så kallade utnämningspo- litiken. Vi moderater tycker att regeringen varken ska utse de vetenskapliga företrädarna eller ledamöterna som företräder allmänintressen. De vetenskapliga företrädarna bör utses av universitet och högskolor, och allmänföreträdarna bör utses av de politiska par- tierna, analogt med hur nämndemän tillsätts. Vår tredje invändning handlar om en brist på möjligheter att överklaga. Det är nämligen så att om en regional etisk nämnd lämnar ifrån sig ett ärende utan ett eget ställningstagande, vilket är möjligt enligt

Beslut

Föreningars ställning på lotterimarknaden stärks (KrU8)

Lotterilagen ändras för att stärka föreningslivets ställning på lotterimarknaden. Ideella föreningar får därmed rätt att fritt fördela vinsterna mellan pengar och andra sorters vinster. I dag finns det regler om hur stor andel av vinsten i ideella föreningars lotterier som får bestå av pengar eller värdepapper. Det är en nackdel för de ideella föreningarna i konkurrensen med andra spelanordnare. Regeringen får också möjlighet att tillåta undantag från förbudet att främja deltagande i utländskt lotteri. Syftet är att underlätta internationellt samarbete på lotteriområdet. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2003.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag