Till innehåll på sidan

Väg- och fordonsfrågor

Debatt om förslag 27 mars 2008

Protokoll från debatten

Anföranden: 22

Anf. 151 Nina Larsson (Fp)

Herr talman! Vi påbörjar nu behandlingen av trafikutskottets betänkande nr 6. Min roll är att kort ge en överblick av vad detta betänkande hanterar. Det gäller väg- och fordonsfrågor. Detta motionsbetänkande rör viktiga delar inom trafik- och transportområdet. Det är ett område som verkligen fångar människors intresse. Vart man än kommer i detta avlånga land så har människor sina åsikter om både det ena och det andra gällande detta. Detta betänkande behandlar 31 motioner från den allmänna motionstiden år 2007. Betänkandet handlar om allt från enskilda vägar, vägfärjor, yrkestrafik och olika fordonsfrågor till cyklismens roll för folkhälsan. Betänkandet behandlar även den folkliga frågan om indrivning av parkeringsavgifter och elfordonet Segway. Herr talman! Med denna mycket korta lilla introduktion vill jag lämna över betänkandet till trafikutskottets ledamöter och riksdagen för debatt.

Anf. 152 Hans Stenberg (S)

Herr talman! När man läser betänkandet är det slående hur de borgerliga ledamöterna har bytt uppfattning i ett par riktiga hjärtefrågor. När man ser den undfallenhet mot regeringen som visas upp från den borgerliga sidan måste jag säga att jag blir lite förvånad. Det finns frågor där vi tidigare har varit överens över partigränserna och där vi socialdemokrater inte har varit rädda för att knäppa vår regering på näsan, till exempel taxibranschen och taxifrågorna, släpvagnsvikter och annat. Då var det ett gemensamt tillkännagivande över partigränserna till regeringen under hårt tryck från den borgerliga sidan. Men nu lägger man sig helt platt från er sida. Det tycker jag är märkligt. Det tydligaste exemplet är taxibranschen. Det finns en kriminalitet inom vissa företag i branschen. Vi har gemensamt krävt att det ska införas tömningscentraler för taxametrarna. Vi fick efter tillkännagivanden från riksdagens sida den socialdemokratiska regeringen att tillsätta en utredning i frågan. Nu har man från utredningen lämnat förslag om obligatoriska redovisningscentraler och en lång rad andra förslag som kan hjälpa till att skapa bättre ordning och reda i taxibranschen. Det har hela tiden skett under ivrigt påhejande från den borgerliga sidan. Nu när förslagen ligger på bordet är intresset totalt bortblåst, inte bara från regeringen utan också från mina kolleger på den borgerliga sidan i utskottet. Jag tycker att det är sorgligt. När det gäller taxibranschen är det helt nödvändigt att genomföra kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med det fusk som finns där. Vi behöver regler som förhindrar osund konkurrens och regelverk och funktioner som gör att både företagen i branschen och kunderna kan känna förtroende för att det finns stabila och sjysta spelregler. Därför bör vi så snabbt som möjligt få ett beslut om att tömning av taxametrar ska ske i särskilda redovisningscentraler som tillsynsmyndigheten har fastställt. Polisen bör ges rätt att beslagta slutrapporter från taxametrar. Man måste få möjlighet att återkalla körkort från dem som bedriver olaga yrkesmässig trafik. Det måste bli bättre möjligheter att beslagta fordon. Allt det här är förslag som har drivits hårt från den borgerliga sidan. Vi behöver också ha en gemensam handlingsplan för de berörda myndigheterna i branschen för att komma till rätta med fusket. Det behövs en skärpt tillsyn så att det möjligen kan skapas bättre ordning och reda i branschen. De största vinnarna på det är samhället och de många seriösa taxiföretag som finns och som nu lider svårt av en osund konkurrens från fuskande kolleger. Herr talman! Ett annat område där de borgerliga ledamöterna har bytt åsikt är reglerna för bilar och släpvagnsvikter. Tidigare har vi varit helt överens i utskottet. Jag tror inte att det finns någon fråga som vi har varit så överens om genom åren som denna. Det är viktigt att justera reglerna, och att göra det så snabbt som möjligt. Vi drev till och med på och gjorde ett gemensamt tillkännagivande om att utredningen om det här måste gå snabbt. Men nu lägger man sig platt för regeringen. Problemet kvarstår. Många nya bilar har i dag en totalvikt på runt två och ett halvt ton. Dagens husvagnar väger oftast över ett ton. Man får inte köra ett sådant ekipage med B-körkort. Däremot gör lagstiftningen det tillåtet att ha en lättare dragbil och dra husvagnen trots att alla som kan någonting om branschen vet att en lättare bil utgör ett betydligt mer trafikfarligt ekipage. Nu har vi fått det tredje körkortsdirektivet med ändrade viktgränser. Det direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast i januari 2013. Direktivet trädde i kraft redan 2007. Jag vill nog påstå att det är ytterst osannolikt att EU skulle straffa Sverige för att vi skulle vara för snabba med att införa ett direktiv. Motsatsen har hänt vid ett och annat tillfälle. Men att vi skulle få några större problem för att vi skyndar på den här hanteringen tror jag helt enkelt inte på. Det är angeläget att vi får regler som motsvarar dagens och framtidens fordonspark. Vi behöver regler som är moderna. Därför bör direktivet genomföras i svensk lagstiftning så fort som möjligt. Dessutom tycker jag att det är viktigt att vi från riksdagens sida markerar att det inte ska vara onödigt kostsamt och krångligt att genomföra direktivet. Man ska göra det så smidigt och enkelt som direktivet tillåter. I direktivet finns två olika sätt att erhålla behörighet. Man kan få det antingen genom att genomgå en utbildning på en viss tid eller genom att avlägga prov. Det ska alltså inte vara regler som förutsätter både utbildning och prov. Jag vet att ganska starka krafter i samhället arbetar för det. Men om vi får ett sådant regelverk är ingenting vunnet med direktivet. Då är det lika enkelt att ta en extra behörighet på körkortet. Herr talman! Jag ska snabbt beröra ett par andra frågor också. Det gäller delvis överlasterna. Jag vet att Peter Pedersen kommer att beröra detta mer, så jag ska bara ta det väldigt kort. De mätningar som Vägverket gör visar att vi har oacceptabelt mycket överlast. Det ger oss ett oacceptabelt slitage och en oacceptabel nedbrytning av våra vägar. Det innebär kraftigt ökade underhållskostnader och dessutom en ökad trafikfara. Det görs mycket på området både från industrin, åkerinäringen och transportfacken. Men det räcker inte, även om de fortsätter med det. Det är också nödvändigt att höja överlastavgifterna så att det blir kännbart för dem som kör med överlaster. I dag kan man faktiskt räkna hem att det bär sig att åka dit för fusk en och annan gång. Man tjänar ändå på det som åkare. En annan fråga är vinterdäck på tunga fordon. Vi har i dag regler som kräver vinterdäck vid vinterväglag, som det heter i lagstiftningen, mellan den 1 december och den 31 mars. Det finns inga sådana regler för tunga fordon. Vi vet att vi varje år får stora bekymmer framför allt med utländska fordon som kommer hit utan utrustning. Vi behöver regler som gör att alla tunga fordon som kör på svenska vägar har utrustning som passar sig för vinterväglag. Det finns motsvarande lagstiftning i våra grannländer, och det borde inte vara svårt att införa det här också. Jag tror också att man behöver se över tidsgränsen. Det kan faktiskt komma snö i oktober och november också. Det är nog ett lite förlegat synsätt att hålla fast vid den 1 december. Herr talman! Jag ska nöja mig med detta. Jag vill bara återvända till det jag inledde med. Jag är faktiskt lite beklämd över att våra borgerliga kolleger i utskottet inte törs stå upp mot regeringen. Självfallet ska man som regeringsparti driva igenom regeringens propositioner. Men när man inte ens i ett utskottsbetänkande vågar stå för sina gamla åsikter känns det som om man degraderar riksdagens roll. Det gör mig lite beklämd. Herr talman! Vi socialdemokrater står självfallet bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 2 och 3.

Anf. 153 Peter Pedersen (V)

Herr talman! Vänsterpartiet står bakom samtliga reservationer som vi finns med på, men för att vinna tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 3 som handlar om åtgärder mot överlast. Det är också det som jag i allt väsentligt kommer att ägna mig åt. Även här finns det en viss förvirring i den borgerliga sidans argumentation. S, v och mp hävdar att om man, utan att vidta nödvändiga åtgärder, accepterar verksamhet som konsekvent bryter mot lagen, det vill säga att man utnyttjar detta med överlaster i alltför hög utsträckning oavsett hur man räknar överlast, innebär det en osund konkurrens mellan dem som sköter sig och dem som inte gör det. Man sliter ned den offentligt finansierade vägen som måste underhållas och byggas om. Det kostar massor med pengar. Dessutom är det en trafikfara att det åker omkring ett stort antal fordon på våra vägar som är för tungt lastade. Då krävs det åtgärder. Man håller med om detta i utskottstexten och skriver: Problem med överlaster gäller både bruttovikt och axellaster. Det är enligt utskottets mening positivt att andelen överlastade tunga fordon minskar, men minskningen går alltför långsamt i förhållande till bland annat kostnader för vägslitage och trafiksäkerhetsrisker som överlastade fordon föranleder. Men man vidtar inga som helst åtgärder. Man utgår bara ifrån att en ansvarsfull bransch ska spela en viktig roll för att komma till rätta med de här missförhållandena och kunna bidra till en sund och framtidsinriktad näring. Problemet är bara att det finns ett antal inom den branschen som inte är tillräckligt seriösa och som konsekvent lastar för tungt och kör med överlast. Det är precis det vi försöker komma åt. Då får vi kritiken att man inte tror att det är den enda vägen att komma till rätta med problemet att ha en högre överlastningsavgift. Det säger inte vi heller. I vår reservation skriver vi så här: Samtidigt vill vi understryka det faktum att sanktioner är ett viktigt verktyg vid brott mot trafikbestämmelserna. Överlastningsavgiften bör därför höjas. Det är vidare angeläget att även andra medel övervägs som kan leda till att problemet med överlaster kan motverkas effektivt. Det är alltså ett märkligt svar på vår synpunkt. Ni säger att ni inte tror att det är den enda vägen. Nej, den enda vägens politik finns aldrig, inte i den här frågan heller. Men detta kan vara ett verktyg för att komma till rätta med problemet. Varför då avvisa det förslaget? Det skulle jag vilja ha ett svar på eftersom vi inte får svar på det i det här betänkandet. I övrigt delar jag den kritik som Hans Stenberg framför mot den borgerliga alliansen vad gäller att det drar ut på tiden i en rad frågor, till exempel detta med åtgärder för att komma till rätta med olika missförhållanden inom taxibranschen. Sedan skulle jag också vilja lyfta upp det särskilda yttrande som vi har tillsammans och som gäller övergivna fordon. Det är också en långbänkare i trafikutskottet. Det är väldigt svårt att förklara för människor varför det går att åtgärda en massa saker väldigt snabbt samtidigt som det verkar vara världens mest komplicerade process att få bort övergivna fordon. För att man ska få bort dessa måste någon betala, och då har Vägverket kommit med ett förslag som går ut på att man belastar trafikförsäkringen på fordonet om man inte kan ta ut det av fordonets ägare. Problemet är att många av de här bilarna som står övergivna efter vägen inte har någon försäkring. Vi misstänker att det kommer att drabba dem som följer regelsystemet och betalar sina trafikförsäkringar. Vi anser alltså att det är mycket mer rimligt att det här ska betalas över anslag. Det är alltså ett gemensamt ansvar. Det är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att de här bilarna kommer bort från vägarna och inte står där dag ut och dag in, vecka efter vecka och månad efter månad ibland utan att man vidtar några åtgärder. Men det är inte rimligt att belasta de andra trafikanterna för att vissa inte sköter sig. Däremot kan vi ta ett gemensamt ansvar och finansiera detta via anslag. Jag skulle vilja att någon från den borgerliga sidan motiverar att man ställer sig positiv till det här inslaget. När det gäller krav på vinterdäck för tung trafik har Vänstern valt att avvakta det pågående arbetet. Vi gjorde ett studiebesök på VTI i Linköping, och jag uppfattade då att det fanns olika meningar. Forskarna var inte helt överens om vad som var rätt och fel här. Vi avvaktar den beredning som ni hänvisar till, men vi utgår ifrån att det kommer kraftfulla åtgärder så fort man har mer kött på benen i den frågan. Det är en viktig fråga. Vi kan inte ha en ordning som gör att vi riskerar människoliv vintertid när tunga fordon som inte har rätt utrustning åker omkring. Men vi måste komma fram till vad som är rätt åtgärd, så att vi inte beslutar om saker som sedan visar sig vara kontraproduktiva. Vi avvaktar i den frågan.

Anf. 154 Karin Svensson Smith (Mp)

Herr talman! Vi i Miljöpartiet yrkar bifall till reservation nr 1 och reservation nr 7, men vi står givetvis bakom de reservationer som vi tidigare har ställt oss bakom även om vi inte tänker ta upp tid med att votera om dem i kammaren. Jag vill fortsätta med det som Hans Stenberg pratade om. Han uttryckte sig väldigt nyanserat. Jag skulle faktiskt vilja skärpa tonläget lite grann när det gäller hur trafikutskottet har förändrats sedan valet. Jag har flera gånger varit med om seriösa diskussioner i trafikutskottet där vi har haft integritet, vågat stå upp för olika saker och kritiserat regeringen även om det har inneburit att Socialdemokraterna har fått vända sig mot sina egna. Sakfrågan har varit dominerande. Jag blir rätt förbluffad när jag ser att det inte tycks finnas så mycket civilkurage i majoriteten på den här sidan. Jag skulle vilja fråga om det är meningen att riksdagen ska vara något slags transportkompani i förhållande till regeringen. Ska vi inte självständigt kunna ta in kunskaper och yttra vår mening även om det kanske innebär att man riktar en viss kritik mot regeringen? Jag förstår att ni inte vill missbruka det, men kan man inte tänka sig det någon gång? Det förvånar mig. Jag ska inte tillägga så mycket i de två frågor som har belysts här. Jag tycker att såväl Hans resonemang om taxi som Peters om överlaster stämmer väldigt bra överens med vad vi i Miljöpartiet tycker. Jag skulle vilja lägga till en sak när det gäller taxi. Den här regeringen berömmer sig av att stödja företag och sätta företagsamheten i centrum. Då undrar jag om det inte är ett väldigt bra sätt att stödja företag genom att snabbt ta itu med fusket. Det ska väl löna sig att vara hederlig. Jag åker rätt mycket taxi i Malmö i och med att jag själv inte har körkort. Jag träffar väldigt ofta på taxichaufförer som kommer från andra länder. Det finns mycket ryktesspridning och många fördomar. Det finns också tendenser som Sverigedemokraterna utnyttjar. Jag tycker att det är väldigt angeläget att vi ser de branscher där invandrare är mer företrädda än andra som branscher där vi måste se till att det går hederligt och rätt till. De problem som finns i dag drabbar hela invandrargrupper. Det handlar inte bara om att man undanhåller skatt - det handlar om flera miljarder - utan det handlar också om att arbetsförhållandena och villkoren för de anställda blir mer gungiga. Vi som resenärer kan bli ganska godtyckligt behandlade. Då är det en poäng att man stramar upp så att det lönar sig för dem som är hederliga. De ska kunna konkurrera på marknaden, och det blir väldigt besvärligt om det finns vissa som struntar i reglerna. Peter pratade om överlaster. Jag skrev med särskilt nöje för några år sedan en riksdagsmotion som jag gav rubriken Långsiktigt hållbara vägar. Vad hör folk av sig till oss i trafikutskottet om? Vad är det folk vill när det gäller vägar? Det kan handla om vanligt folk, olika byalag och så vidare. Ja, man vill att de vägar som finns nu ska vara i gott skick. Det är den absolut övervägande frågan som jag kan erinra mig i min verksamhet i trafikutskottet sedan 1998. Då är överlasten ett problem. Enligt Vägverkets mätning är var fjärde lastbil för tung. Om man vill värna vägarna ska det inte löna sig att förstöra dem, och det gör det när man har så väldigt låga överlastavgifter som i dag. Jag tänker också säga något om de två reservationer jag har yrkat bifall till. Den ena handlar om Öresundsbron. Det finns motioner som går ut på att man kraftigt ska sänka avgiften eller till och med ha nolltaxa på Öresundsbron. Den som bor nära Öresundsbron inser lätt att det vore en katastrof. Det väller in framför allt lastbilar men också personbilar som gör att alla de miljömål vi har satt upp i Skåne ser ut att ryka därför att vägtrafiken ökar så mycket. På E 6:an går ett pärlband av lastbilar, så om man ser lite dåligt skulle man kunna tro att det var ett godståg med vagnar - så tätt är det med lastbilar på E 6:an norrut. Att i det läget ytterligare sänka taxorna, som Ulf Nilsson och ytterligare en folkpartist föreslår, tyder på att man har noll kunskap om klimat, miljö och för den delen också trafiksäkerhet. Dessutom är det ett väldigt bra drag i Skåne, tycker jag, att man vill försöka hitta en mer regional jämvikt i länet. Det är så att det i den sydvästra delen är en väldig överkantring. Det är väldigt många som flyttar dit och det sker mycket ny företagsetablering medan det inte är riktigt samma tryck i resten av Skåne. Att ytterligare sänka taxorna skulle spä på den effekten. Vi föreslår i stället från Miljöpartiets sida att man höjer biltaxorna på bron för person- och lastbilar för att klara klimat- och miljömålen. Sedan tänkte jag ta upp en annan regional fråga för Skåne. Jag har inte yttrat mig om det tidigare, men det finns ju en centermotion som handlar om färjan till Ven. Jag vill bara trycka på det vi har sagt här i utskottet: Det vore en poäng om det fanns någon sorts logik i vilka färjor staten tar ansvar för och vilka trafikanterna själva ska betala för. Det är inte meningen att vi ska stå här och besluta om detta styckevis i riksdagen, men det vore en poäng om regeringen kunde samla sig till någon sorts logik när det gäller varför vissa färjor ska skötas gratis av Vägverket och vissa ska betalas av dem som åker med dem. Det skulle förmodligen leda till att Venfärjan inte skulle kosta något. Slutligen tänkte jag ta upp cykling. Trafikutskottet säger att det här är ett viktigt transportslag, men där går faktiskt trafikarbetet ned. Trafikarbetet med cykel har minskat från 12 till 9 procent, och det trots att det säljs fler cyklar. Uppenbarligen används de inte lika flitigt som andra transportslag. Cykeln är helt oöverträffad när det gäller luftföroreningar, klimat, yta och risken att vålla skada för andra. Det här borde verkligen befrämjas. Sverige ter sig, jämfört med Danmark och Holland, lite grann av ett u-land i det avseendet när man ser på det ansvar, eller den brist på ansvar, som Vägverket har jämfört med de andra länderna. Det borde finnas ett utpekat mål. Det borde finnas en rapporteringsskyldighet och en strategi från Vägverket att se till att understödja kommunerna med bidrag och se till att man har trafikregler som gör det säkrare att cykla, så att det verkligen ökar. De av oss som har vågat ge oss ut i Stockholmstrafiken har verkligen kunnat se det som Sika har konstaterat i sin rapport: Cyklingen är inte en integrerad del av stadsplaneringen. När man är ute och cyklar på vissa cykelvägar här i centrala Stockholm tar de plötsligt bara slut. Det kan vara en parkering mitt i cykelvägen, eller så slutar cykelvägen 20 meter före en korsning. Vart ska man ta vägen då? Ska man hoppa av cykeln och leda den på trottoaren, eller ska man ge sig ut i filerna mellan bilarna? Det är ovisst för alla. Jag vill påstå att jag är en ganska van cyklist, men jag känner mig osäker i många situationer i centrala Stockholm. Det är inte meningen att staten ska styra detta - det borde Stockholms stad rensa upp i - men Vägverket som fackmyndighet borde hjälpa kommunerna med att understödja det mest miljövänliga transportslaget av alla, det vill säga cykling.

Anf. 155 Ulla Löfgren (M)

Fru talman! Vi debatterar nu som sagt väg- och fordonsfrågor. Det är Sven Bergström från Centerpartiet och jag som ska företräda alliansen i den här debatten, och vi har delat upp betänkandet mellan oss på det viset att Sven Bergström tar väg- och cykelfrågorna och jag tar övriga fordonsfrågor. Fru talman! Det är ett så kallat motionsbetänkande som vi behandlar, och det mest anmärkningsvärda man kan säga om det är att det verkligen avslöjar den handlingsförlamning som den förra regeringen led av. På punkt efter punkt har oppositionen i dag reserverat sig mot sådant som vi drev och reserverade oss emot i opposition. Ombytta roller, kan man tänka. Då sa ni för det mesta nej, och nu säger ni ja. Det är bara det att det jaet är ett slag i luften, för nu genomför vi det mesta av det ni uppenbarligen ville men inte förmådde under alla de år ni hade majoriteten. Varför tog ni exempelvis inte de krafttag mot missförhållandena inom taxinäringen som ni nu kräver? Den utredning ni hänvisar till kom ju med sitt betänkande redan 2004. Nu ska sägas till ert försvar att frågan inte är så enkel att komma till rätta med som det kan verka. Regeringen och taxibranschen har emellertid en dialog. Det pågår ett beredningsarbete, och regeringen kommer med en del förslag från den här utredningen så småningom. Oppositionen kräver också högre sanktionsavgifter vid överlaster. Vi håller med om att överlaster är ett stort problem som måste åtgärdas men är inte övertygade om att höjda sanktionsavgifter är lösningen, åtminstone inte omedelbart. Det tyckte uppenbarligen inte heller den förra regeringen, för problemet har ju varit känt länge. Vi är ju faktiskt överens med branschen om att problemen måste åtgärdas, och då förefaller det bättre med en bred strategi för att minska problemen som ett första steg. Den arbetsgrupp som Sveriges Åkeriföretag har inrättat har identifierat 16 åtgärder som skulle kunna hjälpa upp situationen. Låt oss titta på detta tillsammans innan vi gör något förhastat, som kanske inte ens löser problemen. Men vi ska inte utesluta högre sanktionsavgifter heller. Fru talman! S och mp kräver vinterdäck för tung trafik. Även här kan man ställa sig frågan varför inte den förra regeringen gjorde något. Vintrarna har ju inte uppstått i och med att vi fått en borgerlig regering. Nu tycks det emellertid bråttom att göra något. Det finns inte ens tid att invänta Vägverkets förslag till nya regler, som förväntas kunna träda i kraft den 1 december 2008. Det tycker emellertid vi. Har vi nu väntat så länge så kan vi leva utan vinterdäck över sommaren också. Beträffande fordonsvikter för släpvagnskombinationer är vi i majoriteten lika otåliga som s och v. Vi är så otroligt överens i sakfrågan, men vi har accepterat att riksdagen inte kan sätta sig över EU när det gäller ikraftträdandet av det nya direktivet. Jag erkänner dock att vi är ledsna över att behöva vänta i alldeles för många år på denna nödvändiga ändring. Fru talman! Oppositionens krav på att regeringen ska se över hur man kan driva in p-böter från utlandsregistrerade fordon är ytterligare en fråga som man själv borde ha kunnat lösa för länge sedan. Av oppositionens motioner och reservationer skulle man kunna få uppfattningen att ni aldrig har haft majoritet i Sveriges riksdag. Nu finns det ju redan i dag möjligheter att driva in böter, men regeringen kommer också att komma med förslag om att underlätta detta, vilket givetvis även vi i majoriteten ser fram emot. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Anf. 156 Hans Stenberg (S)

Fru talman! Ulla Löfgren frågar varför vi inte har gjort något tidigare och varför vi inte har genomfört alla de här förslagen förut. Det som jag tog upp i mitt anförande var de områden där vi har varit överens och där vi har ställt krav på den tidigare regeringen. Allra tydligast var det i taxifrågan, där vi gemensamt krävde av regeringen att man skulle ta fram en lagrådsremiss till sommaren inför valet. Kraven var stenhårda, inte minst från Moderata samlingspartiet och de övriga borgerliga partierna. Så kom lagrådsremissen, förslagen låg på bordet, man hade hela tiden krävt detta från oppositionens sida och attackerat regeringen för att den har varit för långsam, och vi hade instämt i den kritiken. Vi kritiserade vår regering för att den var för långsam. Varför, när förslagen nu ligger på bordet, säger ni då nej, att det är inte aktuellt, att om det inte skett tidigare ska det inte ske nu heller? Det är ett mycket märkligt sätt att resonera när det gäller synen på regeringsmakten och vad den ska användas till. Ni måste kliva ur oppositionsrollen. Det är ni som sitter på regeringsmakten i fyra år. Då måste ni också regera och inte nöja er med att klaga på den tidigare regeringen. När det gäller överlasterna och att det inte införts skärpta sanktioner tidigare tycker jag att det är en rimlig ordning att man först försöker med frivilliga åtgärder, försöker få parterna - åkerinäringen, industrin, facken i branschen - att vidta frivilliga åtgärder. Nu har vi försökt med det i flera år och ser att det inte räcker, och därför tror vi att vi även måste lägga till höjda sanktionsavgifter.

Anf. 157 Ulla Löfgren (M)

Fru talman! Låt mig börja med det sista som sades. Jag är helt enig med Hans Stenberg om att vi först måste pröva den frivilliga vägen. Nu har man börjat titta på vad överlasterna innebär och fått fram nya fakta. Det kanske inte är så lätt att komma till rätta med problemet genom att höja sanktionsavgifterna. Man kanske måste införa andra förändringar som gör att exempelvis de som kör styckegods inte råkar ut för höjda axellaster, vilket faktiskt är farligare, genom det sätt man lastar om och så vidare. Om man genom att vifta med höjda sanktionsavgifter, om ingenting sker, kommer till rätta med problemet har man kanske kommit ytterligare en bit på väg; jag antar att det är därför Sveriges Åkeriföretag nu har en mängd förslag. Vi utesluter inte höjda sanktionsavgifter men tycker att det är för tidigt att besluta om det. Då det gäller taxi planerar regeringen att genomföra många av de åtgärder som föreslogs i utredningen. Beträffande tömningsstationer finns det dock problem. Datainspektionen slog ned på det eftersom det enligt Datainspektionen strider mot artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Det verkar väldigt drastiskt att vi ska införa något som strider mot en sådan konvention.

Anf. 158 Hans Stenberg (S)

Fru talman! När det gäller överlaster behövs det självklart, Ulla Löfgren, även många andra insatser. Men varför utesluta sanktionsavgifterna? I dag har vi ett system som innebär att det lönar sig att någon enstaka gång, när man har oturen att åka fast, ta böterna. På så sätt kan man sätta i system att köra med överlaster. De största bekymren gäller dels vägarna och den allmänna laglydigheten, trafiksäkerheten, dels att det drabbar de seriösa åkeriföretagen. Hur ska de kunna konkurrera med dem som hela tiden fuskar? Det är en hopplös situation. Beträffande taxi vill jag säga att om man inte vill göra någonting griper man efter halmstrån. Nu har man hittat ett yttrande från Datainspektionen. Det går säkert att utforma redovisningscentralerna så att de fungerar utan att bryta mot några internationella konventioner. Det är åtminstone utredarens bedömning. Det som väger tungt är att hela den seriösa taxibranschen samfällt kräver redovisningscentraler så att de får ordning och reda i branschen. Nu har vi en situation där seriösa taxiföretagare slås ut av oseriösa taxiföretagare, av sådana som inte sköter sig. Med tanke på allt tal om lag och ordning från den borgerliga sidan vill jag påpeka att här finns ett färdigt utredningsförslag, något som ni själva krävt i många herrans år. Genomför nu detta! Det kräver både anständigheten och hela den samlade taxibranschen.

Anf. 159 Ulla Löfgren (M)

Fru talman! Vi träffade taxibranschen i går. Det går alltid att kringgå saker och ting om man vill vara olaglig. Man kan till exempel låta bli att slå på taxametern, och då har man absolut ingen glädje av tömningsstationer. Att göra detta till enbart en fråga om tömningsstationer är att lite grann förenkla problemet. Det gäller även från taxibranschens sida. Jag förstår givetvis deras önskan om att få en hederlig bransch, och regeringen är öppen för att tillsammans med taxibranschen hitta bra lösningar. När det gäller överlasterna är också det ett problem för hela branschen, precis som Hans Stenberg säger. Den seriösa branschen är väldigt angelägen om att komma till rätta med problemet. Även där försöker regeringen att tillsammans med branschen hitta bra lösningar.

Anf. 160 Karin Svensson Smith (Mp)

Fru talman! Låt mig börja med frågan om taxi. Det hänvisas till en utredning i vårt betänkande, men den utredningen föregicks av flera andra. Jag lyssnade en gång på Ulf Adelsohn som pratade om avregleringar och effekten av dessa. Han erkände att det var något han ångrade, att man hade öppnat för kriminalitet. Det var hans recension av effekterna av avregleringen av taxi. Om det är något det parti är känt för som Ulla Löfgren representerar så är det lag och ordning och poliser och sådant. Den imagen delar inte vi från Miljöpartiet precis, men här tycker vi att det vore rimligt att ha någon sorts regelverk och se till att det också efterlevdes. Många blir erbjudna resor utan taxameter. I vår reservation tar vi inte bara upp tömningscentralerna, utan vi vill att polisen också ska få möjlighet att ta till krafttag rent allmänt. Det finns många bra saker i lagrådsremissen, och Ulla Löfgren säger att de arbetar med den. Varför då inte avisera något i propositionsförteckningen? Där finns inget aviserat om hederlighet inom taxibranschen. Så till frågan om överlaster. Ni vill vänta, men tycker ni att det är acceptabelt att 25 procent har överlast? Är det en lagom gräns för kriminalitet också för andra fordon? Okej, tre fjärdedelar följer reglerna. Då ska vi vara nöjda. Gäller det andra brott också? Jag tycker att det är allvarligt. Det som skiljer Sveriges vägnät från andra länders är att det är skörare. Särskilt från den valkrets som Ulla Löfgren representerar har vi i trafikutskottet haft många uppvaktningar där glesbygdsbor klagat över att vägarna inte är farbara. Då borde man vara rädd om vägarna, och överlastavgifter är ett sätt att se till att vägarna inte förstörs när man har problem i samband med att tjälen går ur marken.

Anf. 161 Ulla Löfgren (M)

Fru talman! I en reservation som gäller taxi sägs att det inte finns några krav på att informationen förs vidare till förarens arbetsgivare eller till beställningscentralen om länsstyrelsen gör en indragning av förarlegitimationen. Det är en av de frågor som regeringen nu ser över. Man tittar över lagen om trafikregistret för att kunna få denna information tillgänglig för alla. Vägverket har fått i uppdrag att se över gällande bestämmelser om återkallelse av taxiförarlegitimation. Det uppdraget ska redovisas senast den 2 maj. Detta sagt upplysningsvis. Regeringen arbetar alltså med taxifrågan. Då det gäller överlasterna är vi inte nöjda med att det finns överlaster på 25 procent, och det är inte heller de seriösa åkeriägarna. Vi får försöka att tillsammans komma fram till ett bättre resultat än det som är i dag; helst ska det givetvis vara noll. Vi tror dock inte att enbart en höjning av sanktionsavgifterna löser problemet. Det behövs många andra saker också. Vi jobbar med frågan, och jag tror inte att vi ska utesluta höjda sanktionsavgifter.

Anf. 162 Karin Svensson Smith (Mp)

Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att Ulla Löfgren är seriös i sin avsikt, att man jobbar med frågan. Men frågan är: Kan man vara nöjd med arbetstakten? Om det är en återrapportering i maj undrar jag: Varför kan man inte avisera en proposition till hösten? Vi ska så småningom ta ställning till - det hoppas vi åtminstone - en infrastrukturproposition. Vi vet att det är jättedyrt att såväl bygga som underhålla vägar. Det som borde vara klokast av allt är att se till att det vägnät man har är i så gott skick som möjligt, att man inte förstör det. Det som händer när en överlastad timmerbil kommer och vägen är skör innebär ju inte bara att det krävs ny beläggning, utan det krävs också en ny vägkropp. Det må vara en sak. Lastbilarna kanske kan ta andra vägar. Men för de människor som bor här och är beroende av vägen för sin framfart är det väldigt allvarligt att vi har så generösa regler att det lönar sig att bryta mot reglerna. Ni är för lag och ordning och straff i många andra avseenden. Jag tycker att det borde gälla trafiken också. Det borde inte vara någon frizon. Precis som Hans Stenberg sade tidigare kan oseriösa åkerier tyvärr kalkylera med att köra med överlast. Risken att de blir upptäckta är liten, och det de drabbas av om de blir upptäckta är alldeles för milda straff för att det ska ha en tillräckligt motverkande effekt.

Anf. 163 Ulla Löfgren (M)

Fru talman! Jag kan glädja Karin Svensson Smith med att det när det gäller timmerbilarna faktiskt har blivit en skärpning. Det beror mycket på att de seriösa åkarna har tagit tag i det här själva. Man kör med andra däck. Man vidtar åtgärder för att man inte ska förstöra vägarna. Jag tror att det var i Norrbotten som man hade tittat på överlasterna. Det var bara en väldigt liten del som gällde överlaster på timmerbilar. Det var mer styckegodsbilar som hade överlast, och då var det axellasterna som var besvärliga.

Anf. 164 Sven Bergström (C)

Fru talman! Först har jag några reflexioner över den fantastiska indignation som nu mobiliseras på vänstersidan över att allianspartierna inte är tuffare och medverkar till att slå regeringen på fingrarna med några tillkännagivanden. Detta sägs av företrädare för partier som i alla fall under den tioårsperiod som jag kan överblicka i trafikutskottet möjligen medverkade till en handfull tillkännagivanden gentemot den tidigare regeringen, trots den regeringens tillkortakommanden på en rad olika områden. Nu begär man att vi ska vara tuffare mot den här regeringen, som har suttit i ett och ett halvt år och redan åstadkommit en hel del just inom det här området och som nu förbereder en infrastrukturproposition som kommer att överträffa det som presterades under den tidigare regeringen med hästlängder. Fru talman! Ett väl fungerande vägnät och ett väl fungerande transportsystem är en avgörande förutsättning för arbete, boende och utveckling i hela Sverige. Den insikten finns hos allianspartierna, och det var glädjande att vi i budgetpropositionen i höstas kunde anvisa en ökad satsning på vägar och järnvägar med 1,2 miljarder kronor. Vi börjar beta av det underhållsberg på 20 miljarder som vi fick ärva av den tidigare regeringen. I budgeten är det en tydlig prioritering, inte minst av bättre drift och underhåll, och en mycket stark uppräkning av anslaget till det omfattande enskilda vägnätet. I det här betänkandet berörs främst de enskilda vägarna - jag noterade att Hasse Stenberg, som annars är så angelägen om att tala om dessa, inte berörde dem med ett ord den här gången. Men betänkandet handlar också om vägvisning, färjeförbindelser och avgifterna på Öresundsbron med mera. Enskilda vägar är ett återkommande och kärt ämne i våra trafikdebatter här i riksdagen. Och det är verkligen angeläget att uppmärksamma detta mycket omfattande finmaskiga vägsystem på 28 000 mil som är så viktigt för att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas. Till sin omfattning är det enskilda vägnätet tre gånger så stort som det statliga vägnätet. Det är särskilt betydelsefullt för landets viktigaste näringsgren, skogsbruket och skogsindustrin. Det enskilda vägnätet är en avgörande förutsättning för en levande landsbygd, och det ger alla medborgare i hela landet tillgång till naturen, till bär, svamp, fiske och jaktmarker. Man kan, fru talman, jämföra landets vägnät med människans blodomlopp. Visst är pulsådrorna viktiga, men utan god funktion också på kapillärerna funkar varken hjärnan eller övriga kroppen fullt ut. På det här området finns det tre socialdemokratiska motioner som förefaller ha sin udd riktad mot den tidigare regeringen Persson. Det är i så fall en välkommen självkritik som redovisas i de här motionerna. Ett par formuleringar som används i dessa socialdemokratiska motioner är att staten borde ta ett större ansvar och att det statliga bidraget till de enskilda vägarna har urholkats. Motionerna är uppenbart skrivna innan man hade läst vad alliansregeringen faktiskt föreslog i budgeten i höstas, nämligen en rejält ökad satsning med över 100 miljoner kronor till det enskilda vägnätet. Det är en ökning med ca 20 procent. Det är till och med mer än vad Vägverket vågade begära i sin anslagsframställning till regeringen. Samtidigt aviseras i budgeten en fortsatt uppräkning av anslaget under 2009 och 2010. Riksförbundet för enskilda vägar har förklarat sig väldigt nöjt med den överraskande stora satsningen på det enskilda vägnätet, som nu äntligen blir verklighet. Också ett enigt trafikutskott noterar med tillfredsställelse att statens satsning på enskild väghållning nu ökar markant samtidigt som Vägverket har inlett ett utredningsarbete när det gäller de enskilda vägarna. Det är en sak som efterlyses i bland annat motion T372 av Ann-Kristine Johansson. Det här arbetet innefattar bland annat en kartläggning av väghållarnas och brukarnas behov av, och förväntningar på, väghållning av enskilda vägar. Underlaget ska därefter ligga till grund för bland annat nödvändiga revideringar av det gällande regelverket som tar hänsyn till de förändringar i verksamheten som är aktuella och som kan förväntas inom den närmaste framtiden. Fru talman! Under beredningen av det här betänkandet har utskottet anordnat en utfrågning om hur trafikens infrastruktur påverkas när klimatet förändras och vad som kan göras för att parera den här påverkan av förändrat klimat. Vid utfrågningen framkom bland annat att stigande temperaturer och ökad nederbörd påverkar en stor del av vägnätet negativt, och bärigheten för många vägar kommer att försämras. Vi får tyvärr räkna med att det kan bli ökade kostnader för att klara den standard vi eftersträvar på våra vägar. Fru talman! Bättre färjeförbindelser och bättre vägvisning är återkommande teman i motioner som behandlas i betänkandet. Även här är utskottet enigt om att väl fungerande färjeförbindelser till ett antal öar, i synnerhet öar med bofast befolkning, har betydelse för att det transportpolitiska delmålet om ett tillgängligt transportssystem ska kunna uppnås. Enligt utskottets mening finns det skäl för att en ökad grad av likformighet eftersträvas i samhällets syn på ansvar för olika färjelinjer. Utskottet konstaterar därför med tillfredsställelse att det tidigare omnämnda utredningsuppdraget inom Vägverket om enskilda vägar även innefattar frågor om färjelinjer. Därmed borde också de önskemål om en mer likformig behandling av färjorna som Karin Svensson Smith redovisade här från talarstolen kunna tillgodoses. När det gäller vägvisning poängterar ett enigt utskott, igen, att det är väsentligt att vägskyltningen genomförs i former som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet. Samtidigt är det önskvärt att man försöker tillgodose önskemål från det lokala näringslivet och turismen. Mot den här bakgrunden välkomnar utskottet regeringens beslut om en ny vägmärkesförordning. Särskilt positivt är en minskad grad av detaljstyrning på förordningsnivå och att vägmärkesförordningen har uppdaterats så att den uppfyller nuvarande krav på trafiksäkerhet. Frågan om avgifter på Öresundsbron, som Karin Svensson Smith också nämnde, har behandlats av utskottet vid flera tillfällen. Vi har upprepat att det, enligt de av riksdagen fastställda transportpolitiska principerna, inte är statens uppgift att bestämma priserna för överfart av bron. Broavgifterna ska utformas med beaktande av de riktlinjer som gemensamt har lagts fast av Danmark och Sverige. Skulle man vilja ändra på det här krävs det ett nytt avtal. Vi i utskottet förutsätter i våra skrivningar att Öresundsbrokonsortiet som är ansvarigt noga följer utvecklingen av trafiken och intäkterna av broavgifterna och tar initiativ till förändringar ifall det finns skäl till att göra det. Slutligen, fru talman, är cykelfrågorna ett angeläget ämne. Ska vi klara omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem har cykeln en nyckelroll. Ökad cykling är positivt för tillgänglighet, folkhälsa, miljö och mycket annat. Efter riksdagens beslut våren 2006 med anledning av den transportpolitiska propositionen fick Vägverket, Banverket och Nutek parallella regeringsuppdrag som avsåg olika möjligheter att förbättra förutsättningarna för cykling. Vägverkets uppdrag innebär att cykelstrategin ska uppdateras och breddas. Utskottet vidhåller sin tidigare inställning att cykeln har en given plats i utvecklingen av ett mer hållbart resande och att cyklismen därmed har en väsentlig transportpolitisk betydelse. Enligt utskottets mening är det angeläget att olika aktörer i samhället samverkar för att främja en ökad cyklism. Vid en hearing i januari i år framhöll den ansvariga ministern Åsa Torstensson att det bland annat måste bli säkrare att cykla. Det måste bli smidigare att parkera cykeln i stadsmiljöer, och det måste bli lättare att ta med cykeln på tåg och på buss. Det är frågor som flera har berört i motioner genom åren tidigare. Med hänsyn till den pågående beredningen i Regeringskansliet av myndigheternas underlag och den avsiktsförklaring som det ansvariga statsrådet nyligen gett i frågan förutser utskottet att ökade insatser kommer att vidtas för att främja cyklismen i samhället. Utskottet förutser vidare att regeringen i den kommande infrastrukturpropositionen kommer att uppmärksamma just cykeltrafiken. Så även om utskottet i enlighet med de rutiner vi har för motionsbehandling formellt avstyrker de här motionerna förutsätter jag och utskottet samtidigt att syftet med motionsförslagen till väsentlig del kommer att tillgodoses. Jag har en liten reflexion avslutningsvis, fru talman. Det finns ett antal tjänstecyklar i riksdagen. Med tanke på hur mycket vi motionerar från riksdagsmännens sida om ökad cyklism förvånar det mig varje gång jag är nere och vill låna de tjänstecyklar som finns i huset att kön inte är längre. Tvärtom är det inte särskilt många riksdagsledamöter som använder den väldiga resurs vi har i huset att i praktiken främja ökad cykling. Jag förutser en ändring på det nu när vi går mot vår och sommar. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Anf. 165 Hans Stenberg (S)

Fru talman! Då fick vi bekräftat från talarstolen att Sven är ute och cyklar ibland. (SVEN BERGSTRÖM (c): Är inte du det?) Ytterst sällan. Jag är så dålig på att cykla. Sven, jag begär inte att ni ska vara så enormt tuffa mot er egen regering och komma med mängder av tillkännagivanden. Vi gjorde några sådana ibland när vi tyckte att det var berättigat. Jag tycker faktiskt att ni ska stå för era egna förslag. Ni har stenhårt drivit frågor i många år, övertygat oss, och vi har gemensamt tvingat den tidigare socialdemokratiska regeringen till åtgärder. Då måste ni förstå att man blir oerhört förvånad när ni efter valet lägger er platt för regeringen och säger att det kommer nog regeringen att fixa framöver någon gång. Smalare och vassare. Jag tror det var så ni uttryckte er när det gällde EU-frågan. Det skulle bli en högre svansföring inom EU, och EU-frågorna skulle ta ett större utrymme. Vad blev av det? Nu törs man inte ens försöka fundera på om man kan genomföra ett EU-direktiv tidigare, trots att man ser att den nuvarande lagstiftningen - det har vi i alla fall tidigare varit överens om, och det tror jag vi fortfarande är - är fullt bort i tok ur rent saklig synpunkt när det gäller fordonsvikterna. Jag har faktiskt aldrig hört talats om något land som har blivit bötfällt av EU för att de har varit för snabba att införa ett EU-direktiv. Det kan knappast vara något problem så länge man kör inom landets gränser. Jag kan förstå att det kan bli bekymmer om man far utanför landet med en högre fordonsvikt. Men så länge man kör inom landets gränser tvivlar jag starkt på att EU skulle ha några synpunkter på det.

Anf. 166 Sven Bergström (C)

Fru talman! Det är lätt att känna sympati för Hans Stenbergs argumentation. Jag är den förste att personligen gärna se att regeringen är mer offensiv och prövar möjligheten att införa det här tidigare om det går rent praktiskt. Men du vet hur juristerna är i departementen. De är ganska noga med att man till varje bokstav ska följa EU-direktiv. Men vi kan gemensamt hjälpas åt och trycka på i den här frågan. Det har jag absolut ingenting emot. Jag vill gärna göra EU vassare men smalare. När det gäller frågan om tillkännagivanden förstår jag att oppositionen är otålig. Ni fick inte så mycket gjort under de tolv åren. Då vill ni se mer och har högre förväntningar på den här regeringen. Det välkomnar vi. Vi är också otåliga och förväntansfulla. Men vi tycker att ett och ett halvt år kanske är lite för kort tid för att sätta något slutbetyg. Låt väljarna hjälpa oss med det när vi kommer till valet 2010. Jag ser med tillförsikt fram emot detta. Jag är övertygad om att vi har goda förutsättningar att få förnyat förtroende. Det är inget självändamål att slänga ur sig ett antal tillkännagivanden bara för att markera trafikutskottets styrka och oberoende. Dem ska vi använda när det behövs och när det ska sättas kraft bakom orden. Jag kan mycket väl tänka mig att det kommer ett eller annat sådant också under den här perioden när vi samtliga kanske tycker att det skulle ha hänt något mer på något område när vi närmar oss slutet på valperioden. Men det var, som sagt var, kanske en handfull under en tioårsperiod som jag kan överblicka i trafikutskottet när den tidigare regeringen satt. Var inte för kaxig i den här frågan!

Anf. 167 Hans Stenberg (S)

Fru talman! Det är just de frågor som ni själva så stenhårt har drivit. Det är taxameterfrågorna, taxifrågorna, och det är fordonsvikter. Det är det som gör mig så oerhört förvånad. Ni har ju legat på så oerhört hårt i så många år och krävt krafttag från den tidigare regeringen. När ni får chansen gör ni inte ens det ni själva krävde tidigare, trots att en enig bransch kräver att ni ska göra det. Jag kunde förstå det om ni hade taxibranschen emot er. Men den samlade taxibranschen kräver ju och ber er att genomföra utredningens förslag. Det handlar inte bara om tömningscentraler, för det är att göra det lite för enkelt för sig. Det handlar om polisens möjligheter att beslagta slutrapporter från taxameter, återkallelse av körkort, möjlighet att beslagta fordon, att skärpa tillsynen och över huvud taget skapa ordning och reda inom en bransch som är så viktig för samhället. Så många seriösa företagare lider av en osund konkurrens. Jag förstår inte motviljan mot att göra något åt det på det här området.

Anf. 168 Sven Bergström (C)

Fru talman! Jag kan lugna Hans Stenberg. Det finns absolut ingen motvilja mot att göra något på det här området. Det arbetas frenetiskt med ett beredningsarbete i departementet med det så kallade tiopunktsprogrammet som egentligen inte är tio utan tolv punkter. Där ingår tömningscentraler som en punkt, men det finns också en väldig massa andra punkter som Hans Stenberg själv nämnde. Ha förtröstan! Den här regeringen kommer att redovisa förslag på taxiområdet också, även om jag inte tror att Hans Stenberg kommer att vara nöjd till alla delar när förslagen så småningom kommer. Som sagt var, jag tror att vi inom alliansen kommer att fortsätta att följa regeringens förslag. Vi kommer att vara otåliga precis som oppositionen, och självklart ska vi gemensamt se till att driva på för att få ett bra utfall, bra förslag, på bordet så snabbt som möjligt. Låt oss som första anhalt ta infrastrukturpropositionen i höst. Jag är övertygad om att den kommer att visa att den här regeringen har producerat mycket och ger möjligheter till investeringar och bättre drift och underhåll på både väg- och järnvägsområdet, som den tidigare regeringen så grovt försummade.

Anf. 169 Karin Svensson Smith (Mp)

Fru talman! När det gäller tillkännagivanden kan jag lite förstå varför Jan-Evert Rådhström inte är här nu, för släpvagnsvikter har ju varit hans paradfråga. Jag har inte märkt så mycket engagemang för någon annan fråga från honom, och då måste det ju kännas lite underligt att inte kunna bibehålla det när man har bytt regering. Jag kan förstå det Sven säger här, att man inte ska missbruka tillkännagivanden. Men att hålla Sveriges vägnät i bra skick har jag nog alltid trott var en hjärtefråga för alliansen - och för oss också, för all del. När det gäller överlasten kan man ju göra överenskommelser med branschen, men vilka är det man träffar då? Jo, man träffar de seriösa och skötsamma åkeriägarna. Det är de som är aktiva i Sveriges Åkeriföretag. Man träffar inte dem som passade på tillfället i samband med att man skulle forsla bort timret efter stormen Gudrun och körde sönder vägnätet i de delarna av landet. De är inte aktiva i Sveriges Åkeriföretag. Det är mot dessa man behöver ha sanktioner som känns för att beivra brott. När det gäller Öresundsbron tycker jag att man ska hålla sig till avtalet. Avtalet och riksdagsbeslutet sade att användarna av bron helt skulle stå för brons kostnader. Det var riksdagens förutsättning för att säga ja till Öresundsbron. Vi har under en lång rad år låtit Banverket och Vägverket belastas av avgifter som var till för att förhindra att Öresundsbrokonsortiet gick i konkurs när det var få bilar på bron. Sedan överläts avgiften till Riksgäldskontoret, och nu har den förvisso minskat. Men är Sven Bergström med på att man återbetalar det som resten av järnvägsresenärer och väganvändare har fått betala för bron och som strider mot det riksdagsbeslut vi en gång fattade?

Anf. 170 Sven Bergström (C)

Fru talman! När det gäller överlasterna är vi alldeles överens i sakfrågan - de ska bekämpas med alla möjliga medel. Det som ändå inte framgår av det oppositionen säger är faktiskt det vi skriver i utskottsbetänkandet på s. 25, att andelen överlastade tunga fordon minskar. Men minskningen går alltför långsamt, skriver vi. Det låter på er som om det vore en väldig ökning av överlasttrafiken. Det är det inte, och det har vi bland annat åkeriföretagens arbete med de här frågorna att tacka för, tillsammans med det som riksdag och regering har sagt. Men jag håller med om att vi ska fortsätta ha en väldigt offensiv hållning i fråga om detta, för det måste bekämpas. I utskottet nu i vår ska vi träffa åkeriföretagen för att diskutera frågorna och vad som mer kan göras och också det bekymmer som uppstår när man lossar en lastbil till hälften. Lasten förskjuts då på den befintliga lastbilen, och det blir en väldig belastning på en eller två axlar. Därmed förändras också lastbilens trafikegenskaper. Det är ett underskattat problem. Men självklart är det här ett otyg som ska bekämpas med alla till buds stående medel. Det håller jag med om. När det gäller Öresundsbron tycker jag att jag tog det hyggligt utförligt i mitt inledningsanförande. Hur priserna sätts ska inte riksdag och regering lägga sig i, utan det är Öresundsbrokonsortiet. Vill man riva upp det avtal som ligger till grund för det hela måste själva avtalet som slöts mellan Sverige och Danmark omprövas, och det är väl en lite större apparat än den Karin Svensson Smith ville sätta i gång.

Anf. 171 Karin Svensson Smith (Mp)

Fru talman! Avtalet är sin sak, men läs riksdagsbeslutet som faktiskt refererades i betänkandet! Användarna av Öresundsbron skulle själva betala. Så var det inledningsvis, men sedan, när trafikökningen på vägsidan inte blev den prognostiserade, var man tvungen att lägga över garantiavgifter, först på Vägverket och Banverket. Sedan har detta flyttats till Riksgäldskontoret. Jag stred mot det när det var en socialdemokratisk regering, och jag tycker fortfarande att man ska hålla sig till de förutsättningar riksdagen satte upp när bron byggdes: Användarna ska stå för kostnaderna, inte resten av Sveriges resenärer. Därför borde man se till att höja bilavgiften för att få tillbaka det som andra har betalat för Öresundsbron. Jag skulle också säga någonting om cykel. Den motion som jag reserverade mig till förmån för skrev jag tillsammans med en kollega till dig från Centerpartiet. Det var i irritation över att det inte finns något tydligt mål för Vägverket hur stor andel cykel vi ska ha. Det finns inga återrapporteringskrav från dem, och vi har också en lägre cykelandel i våra städer än till exempel Köpenhamn. Jag skulle önska att vi i trafikutskottet kunde åka dit och studera. Andelen arbetspendlande i staden som cyklar är mellan 36 och 37 procent om man räknar arbetsplatser och skolor. Det tycker jag är väldigt imponerande. De är dock inte nöjda, utan borgmästaren från Radikale venstre har satt upp som mål att 50 procent av all arbetspendling ska ske med cykel. De tänker visa upp Köpenhamn som världens bästa cykelstad vid FN-mötet där i december 2009. Om man jämför med Stockholm är det väldigt illa ställt här, och jag tycker att vi borde lära något av Köpenhamn - ge Vägverket tydliga mål och hjälpa kommunerna att se till att de ökar cykelandelen, både av klimat- och hälsoskäl.

Anf. 172 Sven Bergström (C)

Fru talman! När det gäller att främja cyklismen tror jag att Karin Svensson Smith och jag också i den frågan är alldeles överens. Vi har skrivit motioner tillsammans i den frågan tidigare också. Precis som jag sade i inledningen förutsätter faktiskt utskottet att syftet med motionsförslaget i väsentliga delar kommer att tillgodoses i den infrastrukturproposition vi får i september. Men låt oss gärna hjälpas åt att hålla blåslampan levande i den här frågan så att det verkligen blir konkreta resultat! Jag ser gärna att vi lyckas öka cyklismen ordentligt, inte minst här i Stockholm. Det skulle kunna lätta på trycket ordentligt när det gäller trängseln i innerstaden. Det finns städer i Sverige som har lyckats hyggligt väl - Uppsala, Linköping, Gävle, Lund. Det finns goda exempel. Köpenhamn är kanske ett ännu bättre exempel på storstadsnivå. Kan vi klämma in ett studiebesök från trafikutskottet till Köpenhamn är jag den första att bejaka just detta. När det gäller bilavgifterna och Öresundsbron tycker jag nog att Karin Svensson Smith får vända sig till Öresundsbrokonsortiet - det är inte så långt ifrån där du bor - och resonera om detta. Det är inte riksdagen som ska besluta om detta eller ge anvisningar, utan det ska utifrån det avtal som finns prövas av Öresundsbrokonsortiet. Vad Centerpartiet tyckte om Öresundsbron en gång vet Karin Svensson Smith mycket väl, särskilt bron som bilbro. Att den nu har blivit bra, inte minst ur tågtrafiksynpunkt, välkomnar vi naturligtvis. Kanske är det snart dags att också börja diskutera en tågtunnel lite längre norrut i sundet för att ytterligare främja integrationen inom regionen.

Beslut

Nej till motioner om väg- och fordonsfrågor (TU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar huvudsakligen om enskild väghållning, vägvisning, vägfärjor, överlaster i yrkestrafiken, taxinäringen, vinterutrustning för tunga fordon, övergivna fordon, cykelfrågor och avgiftssättningen på Öresundsbron.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag