Till innehåll på sidan

Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Debatt om förslag 23 mars 2022

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenCarina Ohlsson (S)
 2. Hoppa till i videospelarenJonas Andersson i Skellefteå (SD)
 3. Hoppa till i videospelarenTony Haddou (V)
 4. Hoppa till i videospelarenJonas Andersson i Skellefteå (SD)
 5. Hoppa till i videospelarenTony Haddou (V)
 6. Hoppa till i videospelarenJonas Andersson i Skellefteå (SD)
 7. Hoppa till i videospelarenTony Haddou (V)
 8. Hoppa till i videospelarenRasmus Ling (MP)
 9. Hoppa till i videospelarenMaria Malmer Stenergard (M)
 10. Hoppa till i videospelarenTony Haddou (V)
 11. Hoppa till i videospelarenMaria Malmer Stenergard (M)
 12. Hoppa till i videospelarenTony Haddou (V)
 13. Hoppa till i videospelarenMaria Malmer Stenergard (M)
 14. Hoppa till i videospelarenRasmus Ling (MP)
 15. Hoppa till i videospelarenMaria Malmer Stenergard (M)
 16. Hoppa till i videospelarenRasmus Ling (MP)
 17. Hoppa till i videospelarenMaria Malmer Stenergard (M)
 18. Hoppa till i videospelarenJonny Cato (C)
 19. Hoppa till i videospelarenTony Haddou (V)
 20. Hoppa till i videospelarenJonny Cato (C)
 21. Hoppa till i videospelarenTony Haddou (V)
 22. Hoppa till i videospelarenJonny Cato (C)
 23. Hoppa till i videospelarenRasmus Ling (MP)
 24. Hoppa till i videospelarenJonny Cato (C)
 25. Hoppa till i videospelarenRasmus Ling (MP)
 26. Hoppa till i videospelarenJonny Cato (C)
 27. Hoppa till i videospelarenHans Eklind (KD)
 28. Hoppa till i videospelarenTony Haddou (V)
 29. Hoppa till i videospelarenHans Eklind (KD)
 30. Hoppa till i videospelarenTony Haddou (V)
 31. Hoppa till i videospelarenHans Eklind (KD)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 31

Anf. 18 Carina Ohlsson (S)

Fru talman! Vi ska nu debattera socialförsäkringsutskottets betänkande Utlänningar i Sverige utan tillstånd.

Enligt utskottet bör regeringen återkomma med förslag i enlighet med vad utskottet anger i flera olika frågor, såsom effektivare informationsutbyte mellan myndigheter, utökad informationsplikt för myndigheter och kommuner, dna-analys vid viss anhöriginvandring, anmälningsplikt för asylsökande, boendeskyldighet och elektronisk övervakning, förlängd preskriptionstid för avvisnings- och utvisningsbeslut, fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer.

Detta förslag till tillkännagivande ställer vi socialdemokrater oss bakom även om vi skulle ha uttryckt oss på ett annat sätt om det från början varit vårt förslag, och kanske skulle förslagen också ha sett lite annorlunda ut.

Skuggsamhället drabbar inte minst de personer som lever i landet utan tillstånd eftersom de löper en extra stor risk att utnyttjas och utsättas för våld och andra övergrepp. Att vidta åtgärder för att motverka skuggsamhället är också en fråga om att värna Sveriges befolkning och landets säkerhet. Vi vill, som alla säkert har hört oss från Socialdemokraterna säga gång på gång, vända på varje sten för att bryta segregationen och främja integrationen.

I det här betänkandet beskrivs exempelvis att i ärenden om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning finns det i vissa fall en möjlighet att få en dna-analys utförd av det biologiska släktskap som åberopas i ansökan. Omständigheten att det förekommer att barn utnyttjas eller far illa på olika sätt efter att ha tagits hit av personer som inte är deras föräldrar utgör i sig skäl för åtgärden och att denna analys görs oftare.

Vi kan också läsa i betänkandet om en anmälningsplikt när det gäller att personer ska lämna kontaktuppgifter till Migrationsverket för att inte förlora rätten till boende och bidrag. På detta sätt går de resurser som finns i större utsträckning till dem som samarbetar med myndigheterna.

Vi kan också läsa om att elektronisk övervakning, till exempel med fotboja, ska kunna användas för personer som har ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut.

Fru talman! Jag vill framhålla att regeringen arbetar mycket aktivt med att motarbeta och motverka skuggsamhället. Fler än 94 000 före detta asylsökande har lämnat landet sedan 2014, och Sveriges andel återvändanden ligger över genomsnittet i EU.

Förvarskapaciteten har fördubblats sedan 2016. Regeringen har fått flera ursprungsländer att ta emot sina medborgare och arbetat för att få ett mer effektivt återvändande. I arbetet för att få till stånd avtal och överenskommelser utesluts varken att handel, visering eller bistånd används som verktyg.

Polismyndigheten har fått utökade möjligheter att utföra arbetsplatskontroller och fler verktyg att använda vid inre utlänningskontroll, såsom ansiktsigenkänning och fingeravtryck för identifiering.

En utredning har tillsatts med uppdraget att kartlägga möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor i syfte att säkerställa att de har tillgång till den information om enskilda personer och företag som de behöver för att fatta korrekta beslut om ersättningar från välfärdssystemen och för att motverka arbetslivskriminalitet.

Utredningen ska utifrån översynen bedöma om det finns behov av ändrade regler för att få till stånd ett mer ändamålsenligt och effektivt informationsutbyte och, om det skulle behövas, också föreslå nödvändiga författningsändringar, till exempel om uppgifter ska lämnas genom direktåtkomst eller på medium för automatiserad behandling, vilket har diskuterats flera gånger i socialförsäkringsutskottet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Det här uppdraget ska redovisas senast den 30 juni i år.

Genom en lagändring som trädde i kraft i juli 2018 blev det brottsligt att uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter till grund för ett folkbokföringsbeslut om det innebär fara i bevishänseende. Antalet väckta åtal för folkbokföringsbrott ökar kraftigt. Skatteverket har dessutom fått ökade anslag och fler verktyg för att kunna upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen.

Det kan även noteras att regeringen nyligen har överlämnat propositionen Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring till riksdagen. Många åtgärder har således vidtagits, och fler är på gång.

Fru talman! Vi ställer oss dock inte bakom förslaget till tillkännagivande om ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd. Jag yrkar därför bifall till reservation nummer 2.

I förslaget till utskottsinitiativ anges bland annat att det genom lagstiftning ska införas ett förbud för kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som undanhåller sig verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Enligt vår mening är detta fel väg att gå. Bestämmelsen i socialtjänstlagen är en ventil som ger kommuner möjlighet att ta sitt ansvar för att det finns ett yttersta skyddsnät och därmed uppfylla människors mest grundläggande behov i akuta situationer. Vi anser inte heller att det bör göras någon inskränkning i kommunernas självstyre och därmed deras möjlighet att ge frivilligt bistånd till personer som vistas i kommunen.

Att kommunerna har möjlighet att bevilja enskilda stöd och hjälp i akuta situationer är även en förutsättning för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Till exempel framgår det i FN:s barnkonvention, som numera gäller som svensk lag, att barn har rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat. I alla lagstiftningsåtgärder som berör barn ska man i första hand beakta vad som är barnets bästa. Ingen diskriminering när det gäller säkerställande av barns rättigheter enligt barnkonventionen får göras baserat på migrationsrättslig status.

Dessa förpliktelser gäller även i fall där en person har fått ett slutligt avslag på sin ansökan om asyl. Den som har fått ett sådant beslut ska naturligtvis följa det och återvända till sitt ursprungsland. Men så länge personen vistas i Sverige måste utgångspunkten ändå vara att han eller hon ska kunna få stöd för att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

Ett förtydligande i lagstiftningen av vilket regelverk som är tillämpligt för ekonomiskt stöd när personer har fått ett slutligt avslag på en ansökan om uppehållstillstånd vore önskvärt. Vistelsekommunernas ansvar och skyldigheter skulle kunna förtydligas.

(Applåder)


Anf. 19 Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Fru talman! När vi i dag den 23 mars 2022, nästan exakt en månad efter Putins invasion av Ukraina, ska debattera frågor som rör illegal migration och skuggsamhället är det svårt att göra det utan att nämna den svåra situation som Ukraina befinner sig i och att det har lett till att över 3 ½ miljon människor har lämnat landet på bara en månad. Den absoluta majoriteten har passerat gränsen till Polen och stannat där, men strömmarna av kvinnor och barn går vidare genom hela EU. De senaste veckorna har cirka 19 000 ukrainare registrerat sig hos Migrationsverket, men mörkertalet för hur många som egentligen har passerat gränsen till Sverige är stort, eftersom ukrainare har viseringsfrihet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Polen var ytterst restriktiva och slogs hårt för att få behålla kontrollen över sin egen migrationspolitik under migrationskrisen 2014 och 2015 och framåt. När en kris nu uppstår i det absoluta närområdet och Polen är första säkra land finns det därför både stor folkvilja och stora resurser för att ta emot broderfolket från öst.

Sverige valde en annan väg under 2000-talet. Politiska partier slogs om vem som kunde öppna sina hjärtan mest och riva ned flest murar för att urskillningslöst släppa in så många som möjligt, företrädesvis män, utan identitetshandlingar eller pass och utan skyddsskäl. De kom från länder långt borta som få planerat att återvända till annat än på semester.

Fru talman! Det gör att Polens och Sveriges kapacitet att hjälpa riktiga flyktingar, kvinnor och barn som flyr från Putins bomber i Ukraina, skiljer sig kraftigt åt. Polen har på ett par veckor gett skydd åt dubbelt så många som Sverige gjorde under hela förra decenniet per capita. I Sverige har vi i stället en pågående integrationskris, helt orsakad av tidigare politik, som begränsar våra möjligheter att ge skydd.

Fru talman! En viktig del av Sveriges kapacitetsbrist är orsakad av ett alldeles för dåligt arbete med just återvändande och utvisningar. Människor kommer till Sverige på olika vis, men när de väl ska åka hem väljer de i stället att stanna kvar och befinna sig illegalt i landet. De blir en del av ett växande skuggsamhälle, som har negativa konsekvenser för hela det svenska samhället.

Självklart skulle skuggsamhället ha varit betydligt mindre med en ansvarsfull sverigedemokratisk migrationspolitik till att börja med, men det finns även ett stort antal åtgärder som borde ha vidtagits betydligt tidigare för att minska incitamenten för att stanna här illegalt.

Hur den här lagstiftningen är utformad och tillämpas påverkar förstås även viljan att komma till Sverige bland rationella personer som är fullt medvetna om att man egentligen saknar asylskäl eller andra legitima skäl för att komma hit. Men om man vet att det är riskfritt att komma till Sverige för att exempelvis jobba svart eller vara en del av organiserad brottslighet är det naturligtvis lättare att ta chansen.

För att ha en rimlig möjlighet att ta emot fler ukrainska krigsflyktingar måste vi se till att utlänningar som saknar rätt att befinna sig i Sverige också lämnar landet.

Fru talman! Nu har det trots allt ändå hänt någonting på den fronten. Det har i socialförsäkringsutskottet lagts fram ett förslag om ett så kallat utskottsinitiativ med ett antal förslag för hur man just ska bekämpa skuggsamhället och den illegala migrationen. En majoritet i utskottet står bakom förslagen. Det tycker vi i Sverigedemokraterna är jättebra; det är precis den politik och de förslag som vi har lagt fram i alla år, dock utan att få stöd för dem i kammaren förstås.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Fru talman! Som vanligt ser vi det komma. Vi är inte naiva. Vi gör konsekvensanalyser och tänker på alternativkostnader. Låt mig visa några exempel på förslag som finns med i detta betänkande och som vi självklart står bakom.

Exempel 1 gäller skyldighet för kommuner och myndigheter att kontakta Migrationsverket och Polismyndigheten när de träffar på illegala migranter. Det är en princip som Sverigedemokraterna har pratat om i många år och lagt fram förslag om formellt, på det här sättet, sedan 2020.

Exempel 2 gäller att dna-tester ska bli huvudregel för att styrka släktskap vid anhöriginvandring. Det motsvaras av ett förslag som Sverigedemokraterna har lagt fram varje år under den här mandatperioden.

Exempel 3 gäller förlängd preskriptionstid för utvisningsbeslut. Man ska inte kunna gå under jorden och gömma sig för att sedan komma fram och söka asyl igen. Detta föreslog Sverigedemokraterna 2018. Vi gick samtidigt och går fortfarande längre än andra i detta förslag. Det ska inte finnas en preskriptionstid över huvud taget. Om man har ett utvisningsbeslut ska man åka hem, oavsett hur duktig man är på att leka kurragömma. Därför yrkar jag bifall till reservation 3.

Fru talman! Det är lite pikant att vissa partier som i dag står bakom anmälningsplikten som jag nämnde tidigare så sent som för några år sedan pratade om liknande förslag som angiverilagar och att det skulle påminna om mörka tider i Europa. Men alla måste ges utrymme att ändra sig - bättre sent än aldrig.

I stället för att vara sur och grinig för att våra förslag stjäls, paketeras om och sedan tillkännages för regeringen är jag alltså glad över att polletten har trillat ned hos mina kollegor i andra partier. Det finns stora problem att lösa, och ju fler som blir medvetna om det desto bättre. Det som är bra för Sverige vill vi i Sverigedemokraterna ha, oavsett vem som får äran för det. Vi befinner oss i en kris, och vi måste jobba tillsammans för Sveriges bästa.

Fru talman! Jag ska knyta ihop säcken. Sveriges mål under den akuta krisen med ukrainska krigsflyktingar bör vara att ge plats åt fler av dem som kommer genom att fler av dem som inte har rätt att vara här faktiskt återvänder. Sverige ska inte vara en fristad för illegala migranter. Trenden med ett växande skuggsamhälle måste brytas med kraft.

Fru talman! Låt oss hoppas att detta initiativ för mer kontroll och ordning blir startskottet för en skarpare linje i frågan om illegala migranter.


Anf. 20 Tony Haddou (V)

Fru talman! För mig handlar hela samhällsbygget om att vi ser efter varandra, att vi agerar solidariskt och att vi hjälper den som står längst ned på trappstegen. Det handlar om att ta ett gemensamt ansvar för varandra och hjälpas åt. Det är så vi bygger ett starkt välfärdssamhälle och ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Jag konstaterar dock att det finns en majoritet partier i denna kammare i dag som ser på samhället på ett helt annat sätt. Det är mörkare och mer brutalt. Man har lämnat över makten till marknaden och privatiserat sönder den svenska välfärden, vilket har ökat klyftorna människor emellan. Nu försöker man täcka över sina egna misslyckanden genom att skylla på flyktingarna, de mest marginaliserade.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Det är dock inte vilka flyktingar som helst. När man gör skillnad på ukrainska flyktingar och andra avslöjas återigen vad man vill prägla den offentliga debatten med, vilka som beskrivs utifrån ett skyddsbehov och vilka som demoniseras. Den skillnad man gör och hur man sorterar i asylrätten är ingenting annat än rasism, och det står i strid med konventionerna.

De åtgärder mot skuggsamhället som föreslås här och som vi debatterar i dag syftar till att göra livet svårare för de människor som lever som papperslösa i Sverige. Man gör det utifrån föreställningen att det ska få dem att lämna landet. Det är en politik som har prövats i flera steg och alltid med samma resultat, nämligen att utsattheten ökar. Ett tydligt exempel på det är ändringarna i lagen om mottagande. Den som får avslag på sin asylansökan mister rätten till bistånd och boende.

Ni här inne har fråntagit människor deras sista möjlighet till försörjning och tak över huvudet. Vad tror ni händer med dem? Vad tror ni händer med människor när ni tar ifrån dem deras trygghet, försörjning och hem? Ni talar om ett skuggsamhälle som ni här inne har skapat. Det är människor som gång på gång har fallit offer för er bristande lagstiftning.

I stället för att bygga arbetet på kunskap och vad som fungerar och inte fungerar har de blåbruna och tyvärr också Socialdemokraterna valt att driva en politik som syftar till att få människor att lämna Sverige genom att göra livet värre för dem här än det de har flytt ifrån. Man behöver nog göra väldigt mycket med Sverige för att det ska bli sämre än världens farligaste land Afghanistan, krigsdrabbade Syrien eller förtryckarregimens Eritrea.

Framför allt är det en väldigt problematisk och cynisk vision att kränka människors fri- och rättigheter på detta sätt. Det är också en ogenomtänkt signalpolitik som inte kommer att få fler att återvända utan som leder till en ökad utsatthet och till att fler får leva i det skuggsamhälle som partierna här säger att de vill bekämpa.

Nu ska det bland annat handla om informationsplikt för myndigheter och kommuner. Med andra ord går vi i riktning mot ett angiverisamhälle. Det begränsar inte bara människors fri- och rättigheter, utan det förhindrar också några av samhällets mest utsatta att söka den hjälp de behöver. Moderaterna säger att de kan tänka sig ett undantag för skolgång och sjukvård, men i praktiken finns en risk att detta kränker rätten till utbildning och sjukvård för papperslösa.

Så ser verkligheten ut när rättigheterna förknippas med risk om förvar och utvisning. Det skapar en större otrygghet för barn i en redan utsatt situation. Det försämrar barnfamiljernas kontakt med socialtjänsten. Det strider också mot principen om barnets bästa. Samma sak gäller förslagen om att förbjuda kommuner att lämna över ekonomiskt nödbistånd. Det kommer att få förödande konsekvenser och göra livet ännu svårare för barn i utsatta situationer.

Skyddet för barn brister redan i många svenska kommuner, särskilt för barn utan uppehållstillstånd. Nu stramar ni inte bara åt barns rättigheter ännu mer, utan ni fråntar dem den sista trygghet som fanns. Ni kränker barns rättigheter på värsta tänkbara sätt. Det är en skam, fru talman.

Det djupaste skuggsamhället, som partierna här säger sig vilja komma åt, utgörs av dem som inte får uppehållstillstånd men som av olika skäl inte kan utvisas. Orsaken kan vara att deras hemland inte tar emot dem eller att det är förbjudet att utvisa dem, till exempel om de riskerar tortyr. Andra anledningar kan vara att de har lurats till Sverige för att utnyttjas och exploateras som billig arbetskraft.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Jag har genom åren träffat palestinier som inte kan utvisas eftersom de är statslösa. Men de får heller inget uppehållstillstånd. Jag har träffat afghaner som är fast i ett juridiskt limbo på grund av lagstiftningen. De har inte gjort ett enda fel. Tvärtom har de gjort endast det som är rätt och riktigt.

Fru talman! Vilka är det egentligen vi talar om? Jo, vi talar om dem som år efter år fallit offer för Sveriges bristande och rättsosäkra lagstiftning som pressar ut människor i papperslöshet. Ni vill hellre jaga dem än att rätta till era egna brister. Det här är ingen situation som de har skapat, utan det är en situation ni har skapat.

Högern tar tillfället i akt och för fram förslag om att försämra rättigheterna för papperslösa. Tanken är att om vi fångar in och kastar ut dem som vistas i landet utan tillstånd försvinner skuggsamhället. Problemet blir löst. Högern nämner över huvud taget inte varför vi har ett skuggsamhälle och inte heller vilka som tjänar pengar på att människor utnyttjas till låga löner och usla villkor. Det är anmärkningsvärt men inte förvånande. Jag tror att de vet vilka politiska beslut som har tagit oss hit.

Lagstiftningen om arbetskraftsinvandring behöver reformeras, och arbetslivskriminaliteten behöver stoppas. Migrationspolitiken måste förändras i grunden. Ett permanent tillstånd kräver i dag ett varaktigt arbete. Rätten till familjeåterförening är beroende av anställning och eget boende. Det ökar risken för att fler ska hamna i klorna på hänsynslösa arbetsgivare med usla och riskabla arbetsvillkor för att inte utvisas eller pressas ut i papperslöshet.

Det är som sagt anmärkningsvärt men inte förvånande att högern fokuserar på att straffa papperslösa löntagare snarare än de arbetsgivare som utnyttjar papperslösa. Vi vet med all säkerhet att när ni har tagit ifrån människor deras fri- och rättigheter kommer de att bli lättare att exploatera. De kommer att bli lättare att tysta och utnyttja. Det är bara att beklaga, fru talman.

Jag tror att jag klart och tydligt har visat att jag starkt vänder mig mot de förslag som presenteras i dag. Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 2 i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 21 Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Fru talman! Jag har en jätteenkel fråga till Tony Haddou. Är Vänsterpartiet för eller mot en reglerad invandring i Sverige?


Anf. 22 Tony Haddou (V)

Fru talman! Vi vill ha en reglerad invandring i Sverige.


Anf. 23 Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Fru talman! Då undrar jag varför Tony Haddou talar om "papperslösa" i stället för "illegala". Det handlar ju inte om människor som på något sätt saknar papper, tvärtom. Ja, de saknar rättighet att befinna sig i Sverige, men de befinner sig här illegalt. De väljer att inte följa myndighetsbeslut och avlägsna sig från landet, trots att de inte har skäl och har fått sin sak prövad i förmodligen världens mest rättssäkra asylprocess. Men de väljer att i stället gå under jord.

Om Tony Haddou är för en reglerad invandring undrar jag hur han tänker sig att vi ska se till att skuggsamhället krymper och att människor som inte har rätt att befinna sig här lämnar landet. Tony Haddou och Vänsterpartiet visar i all handling och i allt de säger, även här i talarstolen, att de i stället vill underlätta för personer som vägrar att följa myndighetsbeslut och som inte har rätt att befinna sig i Sverige. Varför vill han på alla sätt underlätta för dessa människor att stanna i Sverige om han vill ha en reglerad invandring?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Är det inte bättre att vara ärlig och säga att ni inte vill ha en reglerad invandring? Ni vill ha fri invandring. Ni vill att alla ska få stanna. Är det inte bättre att vara ärlig med det, Tony Haddou?

(Applåder)


Anf. 24 Tony Haddou (V)

Fru talman! Till att börja med brister rättssäkerheten. Det gör den absolut. Jag ska också förklara en sak för Sverigedemokraterna. Det kanske tar emot för dem, men Sverige är en demokrati. Den vill de avveckla. I Sverige har vi domstolar. Asylärenden prövas. Ett nej kan bli ett ja - så enkelt är det.

Däremot gör ni det väldigt svårt för människor med de system som ni utgår från i dag. Det är det som är problemet. Det är ju brister i migrationslagstiftningen och i lagstiftningen om arbetskraftsinvandringen i dag. Det är regelverk som inte funkar. Och när det inte funkar tar ni fram bojor och piskor. Det är det enda ni kan komma med.

Fru talman! Jag tror att för Sverigedemokraterna är det inte papperslösa som irriterar dem så mycket. Det handlar om var människor kommer från. Det gjorde Sverigedemokraterna jäkligt tydligt också i sitt anförande här.

En sak ska jag göra klart för Sverigedemokraterna: Ni kommer att möta människor som jag överallt, med eller utan papper. Det är lärare, sjuksköterskor, läkare, vårdbiträden, byggnadsarbetare, industriarbetare, busschaufförer, personliga assistenter, jurister, studenter, kassabiträden och uppenbarligen även vi politiker som bygger Sverige tillsammans. Vi är över 1 miljon utlandsfödda på arbetsmarknaden, och det är vi som håller uppe Sverige.

Sverigedemokraternas projekt är, som vi hör här i dag, att splittra oss. Det är denna splittringspolitik som jag är vald här för att ta strid mot, den och det som du kommer med, så sätt dig ned igen!


Anf. 26 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Det verkar vara en majoritet som står bakom förslagen i det här betänkandet, och jag beklagar det. Framför allt Socialdemokraterna och Centerpartiet har vänt i flera frågor som innefattas i betänkandet. Det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är emot.

Det är beklagligt eftersom det är åtgärder som, om de blir verklighet, kommer att förvärra det problem som skuggsamhället utgör. Skuggsamhället finns, och det är ett problem. I den frågan finns det ingen oenighet.

Människor som har rätt att vara i Sverige men som har en svag ställning eller de som inte har rätt att vara här utnyttjas och exploateras i stor omfattning. I den här gruppen finns också de som inte har uppehållstillstånd men som heller inte har någon möjlighet att återvända på grund av verkställighetshinder. Man kan riskera tortyr och förföljelse dit man återvänder men har ändå inte fått beviljad asyl. I den här gruppen finns det också statslösa som inte har någon stat att återvända till men ändå inte har fått uppehållstillstånd. Det är en marginaliserad men inte liten grupp.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Fru talman! Vad innebär då de förslag i betänkandet som vi ska ta beslut om i dag? Informationsplikt för kommuner och myndigheter. Det sägs att skolan och vården ska vara undantagna, men huvudregeln ska vara att information ska delas. Innebörden är att till exempel bibliotekarier, offentligt anställda, ska slå larm om de misstänker att ett barn som vill låna en bok inte har uppehållstillstånd. Är det verkligen rimligt?

Kommer kvinnor som utsätts för våld att våga söka vård? Kanske om de har järnkoll på regelverket. Men kommer de att våga ta hjälp av socialtjänsten? Troligen inte. Risken är åtminstone högst uppenbar.

Fru talman! Ett annat förslag handlar om preskriptionstiden. Tiden innan den som har fått avslag på asylansökan får lämna in en ny är fyra år i dag, vilket är en lång tid. Väldigt mycket hinner förändras på fyra år. Omständigheter förändras. Vi har den senaste månaden sett hur världen kan vändas upp och ned på kort tid, och fyra år är ju betydligt längre än så.

Vad gäller frågan om att förbjuda nödbistånd säger Socialdemokraterna glädjande nog nej. Men eftersom Centerpartiet stöder förslaget har det ändå majoritet. Centerpartiet väljer alltså att vilja förbjuda sina egna kommunpolitiker att göra de här bedömningarna och avvägningarna lokalt. Man är uppenbarligen också tillfreds från Centerpartiets sida med att redan utsatta barn inte ens ska få möjlighet till nödbistånd. Det tycker jag, fru talman, är svårt att förstå.

Även förslaget om dna-analys är problematiskt. Alla föräldrar är inte biologiska föräldrar till sina barn. Familjer ser olika ut.

Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nummer 1.


Anf. 27 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Skuggsamhället växer och breder ut sig. Med skuggsamhället menar vi enkelt uttryckt personer som vistas här utan att ha rätt till det. Den senaste officiella siffran talar om uppemot 50 000 personer som vistas här illegalt. Men siffran har några år på nacken, och insatta bedömare menar att det handlar om minst det dubbla. År 2018 bedömde Migrationsverket att ytterligare 42 000 personer skulle gå under jorden fram till i år. Bara hälften av dem som har fått nej på sin asylansökan lämnar landet självmant. Förra året var det bara var tredje som gjorde det.

Hur utbrett skuggsamhället är symboliseras kanske bäst av den efterlysta kvinna som befann sig på statsministerns privata fastighet för att städa och som hade fått uppdraget av ett företag vars vd dömts för ett upplägg med bluffakturor.

Hur allvarligt hotet i det okontrollerade skuggsamhället är påminner oss det fruktansvärda terrordådet på Drottninggatan om, utfört av en man som saknade rätt att vistas här.

Hur lite som görs för att komma till rätta med skuggsamhället kan man utläsa av dagens väldigt slappa lagstiftning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Ta bara sekretessen, fru talman, som är så stark att den bygger murar kring skuggsamhället. Ingen myndighet kan ta sig in. Om det hade varit Skatteverket som påträffade kvinnan som vistades illegalt vid Magdalena Anderssons bostad hade man inte ens fått lyfta luren och informera polisen och Migrationsverket om det. Det är helt absurt!

Svenska myndigheter sitter på en guldgruva, men vi får bara borra i den med plaströr, säger Skatteverkets generaldirektör om att myndigheterna inte kan dela information med varandra.

Sanningen är att det är alldeles för lätt att leva i Sverige utan tillstånd. De inre utlänningskontrollerna, som görs av polisen för att upptäcka personer som vistas här illegalt, har minskat med 80 procent de senaste tio åren. Morgan Johansson lovade att antalet skulle öka, men det minskade.

När gränspolisen väl påträffar någon som vistas här illegalt måste polisen avgöra om någon annan ska släppas för att den personen ska kunna tas i förvar, eftersom förvarsplatserna är för få och förvaren är överfulla. Polisen tvingas till och med att släppa brottsutvisade ur förvar.

Man kan också enkelt avbryta sin egen utvisning genom att vägra ta PCR-test. Och vissa kommuner betalar glatt ut bidrag till människor som inte har rätt att vara här. Trots att en domstol har fastställt att en person ska lämna landet finns det alltså kommuner som motverkar beslutet genom att betala ut bidrag till samma person.

Stenar som borde ha vänts på för länge sedan har vuxit fast i marken. Resultatet är ett växande skuggsamhälle präglat av kriminalitet och utsatthet och där inte minst barn far väldigt illa och där hänsynslösa arbetsgivare exploaterar utsatta människor. Det drabbar också ytterst alla dem som faktiskt har kommit hit, sökt skydd och fått tillstånd att stanna, eftersom stora resurser måste läggas på dem som inte har rätt att vara här. Utifrån tidigare inlägg i debatten är det ett perspektiv som verkar glömmas bort.

Socialdemokraterna har snart haft åtta år på sig att öka antalet utvisningar. Strax före jul kallade regeringen till pressträff och sa att nu skulle de minsann ta krafttag. Men krafttagen visade sig vara möjligen kraftfulla ord men inget mer - ord som vi hört så många gånger förr från Socialdemokraterna. I själva verket var förslagen kraftlösa. Det handlade om att Migrationsverket och Polismyndigheten skulle få i uppdrag att intensifiera sitt arbete, att Statskontoret skulle analysera och att Sida skulle kartlägga.

Det var nog inte bara jag som blev rätt besviken på den presskonferensen. Vi har kommit långt förbi det stadium då kartläggningar och analyser räcker. Det som behövs är handlingskraft som leder till att fler som ska lämna Sverige faktiskt gör det.

Därför lade vi moderater i socialförsäkringsutskottet tidigt i år fram en rad skarpa förslag för att utplåna skuggsamhället. Jag är oerhört glad att en bred majoritet i utskottet och en bred majoritet i den här kammaren i eftermiddag ställer sig bakom åtta kraftfulla åtgärder.

Slopad sekretess mellan myndigheter. Relevanta myndigheter måste utan hinder kunna dela information med varandra.

En ny informationsplikt mellan kommuner och myndigheter. Det ska som huvudregel vara tvingande för kommuner och andra myndigheter att informera polisen och Migrationsverket om de påträffar någon som vistas här illegalt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Dna-analys som huvudregel vid anhöriginvandring. När släktskap åberopas måste man säkerställa att det faktiskt finns ett släktskap. Här finns också ett viktigt barnrättsperspektiv.

Anmälningsplikt. En asylsökande ska vara skyldig att vara tillgänglig för Migrationsverket för att underlätta handläggningen.

Boendeskyldighet och elektronisk övervakning. Det finns alldeles för få förvarsplatser i landet, och det tar tid att bygga nya. Som komplement behövs både elektronisk övervakning och särskilda boenden där man kan hålla uppsikt över personer som riskerar att avvika.

Stopp för bidrag till personer som vistas i landet utan tillstånd. Den punkten talar för sig själv.

Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut. I dag räcker det att man håller sig gömd i fyra år, och sedan kan man få sitt ärende prövat igen. Den tiden behöver förlängas. Och slutligen:

Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer. Det är ett jätteproblem att ursprungsländer inte tar emot sina egna medborgare, vilket de har skyldighet att göra enligt folkrätten. Därför måste regeringen jobba mer aktivt för att få dem att också göra det.

Fru talman! Jag vill tacka utskottet för ett mycket konstruktivt arbete. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet står bakom samtliga åtta punkter, medan Socialdemokraterna står bakom alla punkter utom den om indraget bidrag till dem som vistas här illegalt.

Den breda uppslutningen ger mig väldigt gott hopp om att dessa förändringar relativt snabbt ska kunna komma på plats. Det är helt nödvändigt om vi ska kunna påbörja arbetet med att utplåna skuggsamhället, och för att få ordning på Sverige.

(Applåder)


Anf. 28 Tony Haddou (V)

Fru talman! Jag vet inte riktigt hur arbetsfördelningen ser ut hos de blåbruna, om det är Moderaterna som ska sälja in Sverigedemokraternas politik eller om Kristdemokraterna bara hakar på och så vidare. Men det kanske Moderaterna, som gör anspråk på regeringsmakten, kan förtydliga och klargöra.

Att jaga papperslösa räcker uppenbarligen inte för Moderaterna. Det räcker inte med fotbojor, att dra in bistånd och boende och att vi ska ha ett angiveri- och kontrollsamhälle på det sätt som föreslogs här i talarstolen.

Det räcker inte längre. Nu ska Moderaterna också sparka på kvotflyktingarna. Det kommer över 4 000 ukrainare till Sverige varje dag. Kvotflyktingarna är bara 5 000 om året. Kvotflyktingarna är de mest ömmande fallen i världen.

De är särskilt utvalda av UNHCR från krigshärjade områden eller världens största flyktingförläggningar. Det är sudaneser, somalier, syrier och kongoleser som behöver skydd för sina liv. Men Moderaterna tycker att vi bara har plats för en grupp i taget. Det är nu ukrainare och ingenting annat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Moderaterna ger också signalen att det är just kvotflyktingar som är ett problem för oss. Det är dem som vi inte har plats för. Jag hittar inget lämpligare ord än rasism för den sortering som Moderaterna gör och den syn som de har på människor på flykt. Det är en direkt unken syn, måste jag säga.

Här får Moderaterna förklara sig. Varför sparkar ni på de mest sårbara och marginaliserade människorna som flyr för sina liv?


Anf. 29 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Nu handlar den här debatten om skuggsamhället, vilket jag är lite osäker på om vänsterpartisten har förstått. Det handlar om personer som har fått en prövning. Det är oftast ett domstolsbeslut där de har fått ett slutligt beslut om att de ska lämna landet. De har inte följt det beslutet utan har i stället valt att gå under jord. Då blir de en del av ett skuggsamhälle. Det innebär att de inte har rätt att vistas här.

Jag tycker, precis som ledamoten Jonas Andersson i Skellefteå sa innan, att det är otroligt viktigt om man nu säger sig värna den reglerade invandringen att det är de som har rätt att stanna i landet som också gör det. De som har fått en prövning som landat i att de ska lämna landet ska också göra det. Annars blir det väldigt svårt att ha ordning och reda på Sverige. Men det verkar inte vara det främsta målet för Vänsterpartiet.

Jag är väldigt bekymrad. Detta påverkar i förlängningen också vår möjlighet att hjälpa. Jag uppfattar ändå att Vänsterpartiet vill att vi ska hjälpa så många som möjligt. Om vi låter alla stanna oavsett om de har skyddsbehov eller inte undergräver det i förlängningen vår möjlighet att hjälpa människor som är i allra största behov av hjälp.

När det kommer till frågan om Ukraina, som jag ändå gärna vill svara på, skulle man i den bästa av världar kunna hjälpa många fler. Men vi har begränsade resurser i Sverige. Då måste vi prioritera dem som har störst behov av hjälp.

Vi har ett krig initierat av Ryssland där man har gett sig på en demokrati som ligger i vår närhet och där människor flyr för sitt liv. Då tycker jag att vi har en skyldighet att hjälpa dem. Eftersom vi inte kan hjälpa alla måste vi prioritera ned att hjälpa andra.

(Applåder)


Anf. 30 Tony Haddou (V)

Fru talman! Ett parti som gör anspråk på regeringsmakten ska kunna svara på de frågor som jag ställer. Det är inte så mycket svårare än det.

Det kommer 4 000 ukrainare varje dag till Sverige. Men ni sparkar ändå på 5 000 kvotflyktingar om året som kommer. Jag förstår att Moderaterna vill prata om återvändande. Men då kan vi också prata om vad som fungerar och inte fungerar.

Ni har stramat åt så mycket att ni inte vet var människor bor. Ni har skapat det här skuggsamhället. Ni har tagit ifrån dem deras pengar, deras hem och deras möjlighet till trygghet och skydd. Hur ska man kunna prata med människor när man inte vet var de befinner sig? Det är ni som har skapat detta när ni fråntagit dem de rättigheter som de hade. Hur ska man göra den här gången?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Jag tycker att Moderaterna ska svara på de frågor som jag ställer. Det är med anledning av att det har hänt väldigt mycket hos Moderaterna. De har gjort rejäla och populistiska omsvängningar. År 2015 lät det annorlunda. Då ville Moderaterna bara ha fokus på kvotflyktingar. Förra året ville de ha färre kvotflyktingar. I år vill Moderaterna inte ta emot kvotflyktingar alls.

I och med att Moderaterna håller på med de här populistiska omsvängningarna vart och vartannat år är frågan vart de ukrainska flyktingarna ska ta vägen när ni hittar en annan grupp som ursäkt för att dra ned på mottagandet.


Anf. 31 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Det är inte helt enkelt att hänga med. Men jag ska försöka att svara på frågorna, som är tämligen otydliga och ganska spretiga. Vi diskuterar i dag skuggsamhället och inte kvotmottagandet.

(TONY HADDOU (V): Det är väldigt enkla frågor.)

Jag tar till att börja med upp frågan om skuggsamhället. Nej, Moderaterna har inte skapat det. Det sägs att vi genom att dra in bistånd gör det svårare att ha kontakt med de här personerna. De här personerna har en skyldighet att lämna landet. De har inte efterföljt den skyldigheten. Då måste vi med alla medel se till att de också lämnar landet. Det är bara så vi upprätthåller den reglerade invandringen. Jag uppfattar det som att Vänsterpartiet inte längre vill ha en reglerad invandring. Något annat kan man inte utläsa.

När det gäller kvotflyktingar måste man klara av att tänka både i det långsiktiga perspektivet och i det mer kortsiktiga perspektivet. Om vi tittar på det långsiktiga perspektivet ligger vår politik fast. Vi hade prioriterat att hjälpa fler på ett bättre sätt om vi hade lagt om hela mottagandet till ett rent kvotmottagande.

Då får människor en trygg resa in i det land där de har beviljats skydd. De behöver inte betala flyktingsmugglare och lägga sina liv i händerna på dem. Dessutom prioriterar vi dem med absolut störst behov av skydd. Det är ofta de som inte haft råd att ens knacka på Europas dörr.

Innan kriget i Ukraina bröt ut var det bara en av fyra som hade skyddsskäl av dem som kom till EU och till Sverige. Då lägger vi våra resurser på helt fel personer. Därför borde vi på sikt gå över till ett helt kvotbaserat system.

Men nu när vi har en extremt hög invandring från Ukraina men också en irreguljär invandring i övrigt måste vi se till att kommunerna mäktar med. Kvotflyktingarna innebär en mycket stor påfrestning på kommunerna. Därför måste vi nu frysa kvotflyktingmottagandet.

(Applåder)


Anf. 32 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Jag tänkte ställa en fråga om den informationsplikt som majoriteten vill införa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Man kan tänka sig den åttaåriga flicka eller pojke som kommer till biblioteket för att låna en bok för att lära sig svenska. Jag tror att det är få bibliotekarier, om ens någon, som utbildar sig till yrket för att ha i uppgift att larma gränspolisen eller Migrationsverket om de misstänker att ett barn som kommer och vill låna en bok inte har uppehållstillstånd. Men detta blir konsekvensen av den informationsplikt som Moderaterna med flera vill ha.

Fru talman! Jag vill fråga Maria Malmer Stenergard vad hon har att säga till Sveriges bibliotekarier som nu, om Maria Malmer Stenergard från Moderaterna får bestämma, får detta i uppdrag. Vad vill ni säga till dem, som i stället för att ge läsupplevelser till barn ska få i uppdrag att larma gränspolisen och Migrationsverket om de misstänker detta?


Anf. 33 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Jag tror att det allra, allra värsta för ett barn är att leva i den utsatthet som skuggsamhället innebär. I det här fallet handlar det om ett barn som har fått sin sak prövad och fått nej. Man har då en skyldighet att lämna landet. Det är klart att barnet faller offer för föräldrarnas beslut att i stället gå under jorden och leva i det skuggsamhälle som är så tydligt präglat av kriminalitet och utsatthet.

Därför menar jag att samhället till varje pris måste se till att bekämpa skuggsamhället. Det kan för den enskilda tjänstemannen på kommunen vara tufft; det vill jag verkligen säga. Men jag tror att det är nödvändigt.

Vi har sagt i betänkandet att det är rimligt att när det gäller sådant som man har lagstadgad rätt till även utan tillstånd att vistas i Sverige, till exempel akut sjukvård, ska inte utföraren, det vill säga vårdpersonalen, behöva larma polis och migrationsverk. Det tycker vi är ett rimligt undantag.

Den exakta utformningen får man naturligtvis titta på när man tar fram lagstiftningen, men jag tycker att det är en viktig princip att en myndighet inte i praktiken motarbetar det beslut som en domstol eller en annan myndighet har fattat.

(Applåder)


Anf. 34 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Då finns det alltså gränser även för Moderaterna. Maria Malmer Stenergard nämner akutsjukvård, och jag har hört att skolan har nämnts tidigare. Maria Malmer Stenergard får gärna säga om skolan är undantagen. Men det finns då åtminstone en gräns, fru talman, även för Moderaterna när det gäller detta. Man vill alltså inte göra det här till varje pris, men man vill gå otroligt långt. Även Moderaterna har uppenbarligen sett att det finns något slags gräns.

Jag undrar om skolan ska vara undantagen för de barn som lever i den här utsattheten - vissa av dem med verkställighetshinder så att man faktiskt inte kan återvända till sitt tidigare hemland. Och om de nu har rätt att gå i skolan, vilket jag hoppas att Moderaterna ändå tycker: Ska barnen då vara rädda när skolan går till biblioteket eller besöker museer för att bli påkomna av någon som är anställd av kommunen som inte jobbar i skolan? Ska de vara rädda för att den personen ringer till gränspolisen och att de därmed hamnar i förvar och får lämna landet?


Anf. 35 Maria Malmer Stenergard (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Fru talman! Om det finns en rätt till skolgång ska skolpersonalen vara undantagen. Det skriver vi tydligt i betänkandet. Den exakta utformningen måste man naturligtvis titta på.

Återigen vill jag dock framhålla att det inte är barnets bästa att leva i ett skuggsamhälle. Det finns också barn som kommer hit och söker skydd och som får skydd. Det är inte heller det barnets bästa att vi parallellt bidrar till att bygga upp ett skuggsamhälle som tar resurser från dem som vi faktiskt borde hjälpa att komma in i samhället på riktigt. För det fungerar faktiskt så; politik handlar om att prioritera. Resurserna är begränsade, och därför måste vi välja att verkligen värna dem som har fått ett skydd i en rättssäker process medan de som inte har fått skydd måste lämna landet.

Jag har full förståelse för att det är väldigt tufft för den enskilda tjänsteman som måste lyfta luren och ringa till polisen eller Migrationsverket. Men i förlängningen är jag övertygad om att det är bättre än att ett barn år efter år tvingas leva i skuggsamhället.

(Applåder)


Anf. 36 Jonny Cato (C)

Fru talman! Det går inte att inleda en migrationsdebatt utan att kommentera det fruktansvärda som just nu händer i Ukraina. Putins invasionskrig har lett till en fruktansvärd humanitär katastrof. För alla dem som nu tvingas på flykt från Putins bomber ska Sverige vara en öppen famn med ett varmt mottagande.

Jag ska erkänna att det känns lite märkligt att i denna tid och i den kontext som vi just nu lever i prata om återvändandefrågor. Men vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.

När man hör debatten verkar det inte handla om vilken människosyn man har. För mig är det rätt enkelt: Det handlar om huruvida man vill ha en reglerad invandring eller inte.

När det gäller exempelvis frågan om fotboja, som det har sagts hårda ord om här i dag, har vi faktiskt förvar i Sverige som jag skulle säga är en mer långtgående och integritetskränkande åtgärd än fotboja. Det känns som att det här är en debatt som i dag helt saknar rim och reson. Det är väldigt stora ord. Det pratas också om att barn som inte får nödbistånd inte ska få tak över huvudet eller mat på bordet. Om man ger sig till känna får man just det i ett samlat återvändande.

Centerpartiet har länge lyft upp vikten av att få till ett sammanhållet, effektivt och rättssäkert återvändande där fokus givetvis måste riktas mot att det frivilliga återvändandet behöver öka. Jag tror genuint att det är bäst för alla.

Varför är det då så viktigt med återvändandefrågor? En av grundbultarna i mitt politiska engagemang handlar om att värna människors rätt till skydd. Sverige ska vara en öppen famn för människor på flykt. Det är en del av det som jag dagligen kämpar för. För mig och Centerpartiet är asylrätten okränkbar. Den som har rätt till asyl ska få stanna och få bästa tänkbara mottagande. En av grundbultarna i en fungerande migration och en långsiktigt hållbar integration utan utanförskap är att den som fått uppehållstillstånd får just bästa tänkbara möjligheter att etablera sig, få den första egna bostaden, komma in på arbetsmarknaden och lära sig det svenska språket.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

En lika viktig grundbult i en fungerande migration och en långsiktigt hållbar integration utan utanförskap är att den som fått ett avslag på en asylansökan återvänder till sitt ursprungsland. Det är så vi får en långsiktigt hållbar och rättssäker migrationspolitik som kombinerar medmänsklighet och humanism med ordning och reda.

Förra sommaren fattade riksdagen beslut om en ny migrationspolitik. Den är i stora delar bra. Men utredningen lämnade två viktiga frågor obesvarade: Hur kan vi öka rättssäkerheten i asylprocessen ytterligare? Och hur kan vi kan få till ett sammanhållet, effektivt och mer rättssäkert återvändande?

Det är bra att riksdagen nu tar initiativ till att besvara en av frågorna. Och jag hoppas att det så småningom också kan finnas en majoritet i riksdagen för att besvara frågan om hur vi kan öka rättssäkerheten i asylprocessen ytterligare.

När det gäller återvändandefrågor tycker jag att det är viktigt att man tittar i sak på vad som blir bäst. Det är inte alltid det som låter bäst som blir bäst när det kommer till just återvändandefrågor. Förslag kan också få motsatt effekt. Därför tycker jag att det är bra att vi nu brett ska titta på dessa frågor, utreda det hela och sedan diskutera lagstiftningen vidare. Svaren och detaljerna är inte på plats och ska inte heller vara det i dag, utan nu behöver man titta brett på detta för att sedan kunna ta ställning. Det är något som jag önskar att vi kunde ha gjort inom ramen för den parlamentariska migrationskommittén. Men så var inte fallet.

Jag hoppas som sagt att detta är ett första steg till ett bättre och mer effektivt återvändande. Jag hoppas också att vi så småningom kan fatta liknande beslut om en mer rättssäker asylprocess framöver.

(Applåder)


Anf. 37 Tony Haddou (V)

Fru talman! Tack, Jonny Cato, för ditt anförande! Jag tackar med en klump i magen, men det förväntas ju ändå.

Centerpartiet efterfrågar ett resonemang om humanism här. Det tycker jag är bra. Samtidigt bor vi i ett land där Migrationsverkets processförare pläderar för att kvinnor från Afghanistan ska anpassa sig till ett liv under talibanernas seder. Vi bor i ett land som vill utvisa kvinnor till Afghanistan. Jag ska inte gå in i detalj på vad som händer med kvinnor som deporteras till Afghanistan, men detta är ett resultat av den migrationspolitik som Centerpartiet är med och driver och står bakom.

Om den här kvinnan nu försöker gå under jorden för att inte bli utvisad vill Centerpartiet med detta förslag göra det till ett helvete för henne också i Sverige. Det är det vi röstar om i dag.

Min fråga till ledamoten är: Vad hade du gjort, Jonny Cato, om du som kvinna fått ett sådant utvisningsbeslut - att deporteras till ett av världens farligaste länder, där talibanerna styr?


Anf. 39 Jonny Cato (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Fru talman! Centerpartiet står givetvis bakom de definitioner som finns av alternativt skyddsbehövande, flyktingstatus och så vidare. Det är de definitionerna som avgör om någon har rätt att vistats och stanna i Sverige eller inte.

Många människor tvingas på flykt av olika anledningar. Just nu ser vi hur Putins bomber i Ukraina påverkar människor så att de behöver fly. Vi ser även att situationen i Eritrea är fruktansvärd. Om vi på sikt ska klara av att vara en öppen famn för de människor som har skyddsstatus behöver också personer som har fått ett avslag lämna landet.

I min värld tror jag inte att det på sikt kommer att fungera för Sverige att vara en öppen famn för alla som har rätt till skydd om personer som har fått avslag av myndigheten och vidare genom hela rättskedjan också ska stanna. Då kommer varken integrationen eller migrationsprocessen att fungera på sikt.

Om man vill vara ett parti som på allvar vill hjälpa människor som har skyddsskäl och rätt att stanna måste man också kunna vara tydlig med att den som inte har skyddsskäl ska återvända.


Anf. 40 Tony Haddou (V)

Fru talman! Jonny Cato är nog den ärligaste politikern i denna kammare. Han sa precis att han skickar kvinnor till Afghanistan - det var klart och tydligt - och att de då ska anpassa sig. Du verkar inte tycka att det är något fel. Du ser inte de här felen och bristerna i migrationslagstiftningen. Att Sverige vill skicka kvinnor till Afghanistan, som styrs av talibanerna, ser inte Centerpartiet som det stora problemet i det vi diskuterar här i dag. Men jag uppskattar ärligheten.

Centerpartiet har varit med och drivit Sverige till en migrationspolitik som är bland de hårdaste i hela Europa, som gör att människor dör på Medelhavet eller, som i det fall jag tog upp, vill skicka tillbaka kvinnor till talibanernas Afghanistan.

Jag tog upp kvinnors fri- och rättigheter för att det är dessa som kränks varje dag. Det är den nivån och den riktningen som Centerpartiet är med och utsätter människor för. Det är bara att beklaga härifrån.


Anf. 41 Jonny Cato (C)

Fru talman! Jag gillar inte när andra lägger ord i min mun, kanske särskilt inte när det är en vänsterpartist.

För mig kan vi ha en diskussion om vem som har rätt att stanna och inte. Det är en diskussion jag gärna tar, likaså på vilket sätt man ska få lov att stanna, hur länge uppehållstillstånden ska vara, vilken typ av mottagande vi ska ha och vilka som har skyddsskäl och inte. Den diskussionen tar jag gärna. Men när man har fått ett avslag tycker jag att man ska återvända. Det är den diskussionen vi tar här och nu.

Diskussionen handlar inte om vem som har skyddsskäl och inte, som ledamoten från Vänsterpartiet vill få den till att göra. Har man fått ett avslag tycker jag att det är rimligt att man återvänder till sitt ursprungsland, för att vi på sikt ska kunna klara av att vara en öppen famn för alla de människor som behöver skydd i vårt land.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

(Applåder)


Anf. 42 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Jag blev lite nyfiken och konfunderad när jag lyssnade på Jonny Catos anförande. Han pratade om dessa förslag som att de var nya och inte hade debatterats och diskuterats tidigare. Det har de ju gjort, i alla möjliga sammanhang. I Migrationskommittén lyftes om inte alla så de allra flesta av dem upp av andra partier.

Vid det tillfället var Centerpartiet emot. Nu är man för. Min fråga är egentligen vad som har förändrats. Vad är det som gör att Centerpartiet nu är för dessa förslag?

Jonny Cato pratade om att en reglerad invandring förutsätter ett återvändande. Var det då så att Centerpartiet för ett år sedan inte stod för en reglerad invandring? Det är inte min bild. Jag står för en reglerad invandring, och min bild är att även Jonny Cato gjort det tidigare.

Min fråga är väldigt enkel, fru talman: Vad är det som gjort att Centerpartiet har ändrat sig på alla de här punkterna?


Anf. 43 Jonny Cato (C)

Fru talman! Jag måste säga att jag inte riktigt har samma minnesbild som ledamoten Ling. Miljöpartiet var ju inte heller med i de forum där vi förhandlade kring just Migrationskommittén.

Man kan också titta på de följdmotioner som partierna väckte i samband med det betänkande som vi fattade beslut om förra sommaren. Centerpartiet var då det enda partiet som följdmotionerade om ett sammanhållet och effektivt återvändande, och det fick vi också ett tillkännagivande om. Vi har alltså inte svängt, utan vi tycker samma sak nu som vi tyckte för både ett och två år sedan.

Sedan kan man diskutera detaljer i de här olika förslagen. Jag tror inte att någon har svar på exakt hur detta ska utformas nu, och det hade vi inte i Migrationskommittén heller. Då lade vi inte så mycket tid på vare sig återvändandefrågan eller rättssäkerheten - det är min bild och min uppfattning. Detta behöver man nu utreda, diskutera vidare och ta ställning till så småningom.


Anf. 44 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Miljöpartiet var med i Migrationskommittén. Arbetet pågick i ett och ett halvt år, och det var under någon veckas tid som Centerpartiet stängde in sig med andra partier. Under den allra största delen av tiden var alla partier med och fick också lägga fram de förslag de ville. Det kom förslag från Moderaterna om att förlänga preskriptionstiden. Det fanns förslag om informationsutbyte mellan myndigheter. Dna-frågan var uppe. Vid det tillfället motsatte sig Centerpartiet de här förslagen.

Man har alltså uppenbarligen vänt. Jag noterar dock, fru talman, att Jonny Cato inte kan berätta varför man har vänt. Argumenten har jag hört fram och tillbaka. Jag delar inte ståndpunkten, och det kan vi diskutera. Men det faktum att man har vänt men inte vill berätta vad anledningen är tycker jag är märkligt.


Anf. 45 Jonny Cato (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Fru talman! Centerpartiet tyckte redan då att vi behövde titta på hur vi kan få till ett mer sammanhållet och effektivt återvändande i en bred utredning. Detta fanns det ingen majoritet för. Nu finns det i stället majoritet för att titta på en massa olika förslag som man hade tittat på i en sådan utredning. Det tycker jag är bra.

Som jag även sa i mitt anförande tidigare kommer Centerpartiet precis som alla andra partier att få ta slutgiltig ställning när vi har sett utredningen av de enskilda förslagen. Men att Centerpartiet under en längre tid har velat se ett bättre, effektivare och mer sammanhållet återvändande kan inte vara en nyhet för Miljöpartiet.


Anf. 46 Hans Eklind (KD)

Fru talman! I denna debatt om skuggsamhället kan man ta avstamp på flera olika sätt. Jag tänkte bara konstatera att det är alldeles för enkelt att vistas och leva i Sverige under falsk identitet eller vid sidan av samhället.

Jag tänkte ta ett exempel för den som följer debatten; det gäller samordningsnummer. Det är en sorts tillfälligt personnummer som utfärdas till personer som är folkbokförda i vårt land. Polisen och Skatteverket bedömer att cirka hälften av de drygt 800 000 samordningsnumren, det vill säga 400 000, har getts till personer som inte styrkt sin identitet. Lägg till detta följande uttalande från gränspolisen: "Vi har ett parallellsamhälle som bara växer och vi har tappat kontrollen över vilka som är här." Då tror jag att vi alla förstår att detta med skuggsamhället är ett de facto-problem som vi har och att vi måste göra något.

Då finns det olika åtgärder som kan vidtas. Vi kristdemokrater har exempelvis föreslagit att vi ska ha en nationell folkräkning - inte en katträkning, som en majoritet här i riksdagen nyligen fattade beslut om. Vi vill makulera de samordningsnummer som utfärdats. Vi vill dessutom se till att samordningsnumren tidsbegränsas. Vi vill koppla dem till biometri. Och vi vill säkra en bättre fungerande folkbokföring. Detta är några åtgärder som kan vidtas för den som önskar få lite mer ordning och reda.

Jag skulle nog vilja hävda att det svenska skuggsamhället nu börjar närma sig bristningsgränsen. Då ställer sig någon, kanske alla i denna kammare, frågan: Hur många är det då som lever i detta skuggsamhälle?

Det normala i Sverige är att man har gissat, och det har man gjort länge. Det skulle kunna vara upp till 50 000 som befinner sig i vårt land olovligen. Men hur stor siffran egentligen är kan ingen säga. En journalist kom alldeles nyligen fram till 200 000.

Hur som helst, för mig som kristdemokrat är det mest avgörande inte hur många de är utan vad ett liv i skuggsamhället leder till. Med skuggsamhället tvingas människor att svartarbeta. Många människor blir utnyttjade. Kriminaliteten är utbredd. Arbetsmiljöerna är inte de bästa, och boendesituationerna är många gånger helt undermåliga. Mot bakgrund av detta finns det många skäl att stävja detta.

I sju och ett halvt år har den här regeringen nu styrt landet. Under sju och ett halvt år har skuggsamhällets utbredning inte minskat, tvärtom.

Fru talman! De som vistas här illegalt har laglig rätt att söka stöd och få sitt ärende prövat enligt socialtjänstlagen. Men att en kommun finansierar uppehället för någon som fått sin sak prövad, både av migrationsverk och av domstol, och inte anses ha skyddsskäl och därför ingen rätt att stanna skickar naturligtvis helt motstridiga signaler.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Jag kan på ett mänskligt plan oerhört lätt sympatisera med att Sverige ska vara ett solidariskt och öppet samhälle där vi visar omtanke och empati. Ingen ska naturligtvis fara illa på våra gator. Alla ska ha rätt till akut vård och vård som inte kan anstå. Men någonstans tror jag att alla förstår att vi inte kan ha en ordning där Migrationsverket och migrationsdomstolar ska se till att vi upprätthåller asylrätten och där vi samtidigt tillåter att kommuner ekonomiskt stöder människor som väljer att inte följa de beslut som fattas.

Jag har inför dagens debatt prövat detta på några personer i min omgivning som inte håller på med politik utan befinner sig utanför politikens bubbla. De tror inte att det är sant när jag säger att det är på det här viset - att någon som fått ett nej och väljer att inte följa det beslutet utan väljer att vara här illegalt kan få ekonomiskt stöd för detta.

Fru talman! Under de här åren i Sveriges riksdag - det börjar närma sig en hel mandatperiod nu - handlade det första ärende jag stötte på om förvarsplatser. Detta är något som har förföljt oss i denna kammare. Även om vi alla tycks vara rörande överens om att förvarsplatserna inte räcker - vi har inte ens hälften av de platser som polisen och Migrationsverket tycker behövs för att vi ska kunna sköta den reglerade invandringen på ett bra sätt - händer inte speciellt mycket.

Nu har KD, M och SD en budget där vi ser till så att det tillförs lite mer pengar, men problemet med förvarsplatser är också att det tar tid att bygga dem. Det är inte gjort i en handvändning. Av det skälet är jag väldigt nöjd med att det i KD-M-SD-budgeten också finns höjd för detta med elektronisk övervakning. Det tycker jag är ett bra alternativ till förvarsplatser i avvaktan på att de byggs ut.

Detta är något som vi kristdemokrater argumenterat för jättelänge. Vi tycker att det är rimligt att när det gäller människor som man misstänker riskerar att avvika se till att ha lite koll för att underlätta så att utvisningen eller avvisningen kan genomföras. Jag tycker också att fotbojan är ett bra alternativ med tanke på att personen då kan förbereda sin egen hemresa med elektronisk övervakning.

Boendeskyldigheten är ytterligare ett sätt att försöka få lite kontroll på saker och ting. Den som har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ska då anmäla sig, vilket kan ske flera gånger per dag, eller vara på ett visst boende vid ett visst klockslag.

Fru talman! Jag tycker att detta är en bra dag, för vi får nu en majoritet som är villig att ta ett första steg. Vi för fram en rad åtgärder som på olika sätt kommer att medverka till att vi faktiskt börjar ta itu med skuggsamhället. Det är, menar jag, viktigt att detta beslut fattas här i dag, inte minst för att vi har enorma integrationsproblem i Sverige, som vi inte förmått att ta itu med.

Ett exempel som jag ofta återkommer till är att vi, trots att Sverige satsar stora ekonomiska summor på just integrationen och på att minska klyftorna, fortfarande har den största skillnaden inom EU i form av sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda. Var och en som antingen har bott utomlands, som jag har gjort, eller vet hur det fungerar förstår att när man inte förmår att skaffa ett jobb i det nya land man kommer till är det svårt att bryta det vi kallar för ekonomiskt utanförskap.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Vi kristdemokrater är inte bara intresserade av att säga välkommen hit, utan vi vill också kunna säga välkommen hem till de människor som har getts rätten att ha Sverige som en ny plats att vara på. Då måste vi se till att råda bot på skuggsamhället men också att få tid och kraft att se till att integrationen fungerar bättre.

(Applåder)


Anf. 47 Tony Haddou (V)

Fru talman! Jag fick aldrig svar av Moderaterna på frågan om arbetsordningen hos de blåbruna - vilka som styr och ställer och vilka som sitter i baksätet av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

En fråga jag vill ställa till Kristdemokraterna handlar om att Moderaterna i sin text skriver så här: "Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd." Det ska inte gå att leva - vill Kristdemokraterna ge sin syn på den bilden?

Sedan har jag en till fråga, om konvertiterna som ska utvisas. Man tror inte på dem. Exempelvis människor som konverterat till kristendomen vet att de kommer att dö om de skickas tillbaka till sitt hemland. De har fått en rättsosäker prövning; det vet vi. Ska polisen kunna gå in i exempelvis de kyrkor som hjälper konvertiter? Ska polisen eller Migrationsverket bete sig på det sättet? Ska man gå in i kyrkor och plocka ut konvertiter? Är det detta Kristdemokraterna vill?


Anf. 48 Hans Eklind (KD)

Fru talman! Min partiledare sa en gång: Kalla mig inte blåbrun - jag är kristdemokrat. Jag tänker att riksdagsledamoten skulle kunna höja nivån på sina inlägg lite grann och lägga av med den typen av smetningar, som känns väldigt tramsiga.

(Applåder)

Jag är präst. Jag är inte avkragad för att jag sitter i riksdagen, utan jag är fortfarande präst, men tjänstledig. Som min allra första uppgift när jag som ny riksdagsledamot kände mig lite grann som Bambi på hal is - man möter väldigt mycket nytt i Sveriges riksdag - valde jag den fråga jag kände mig allra mest trygg med, nämligen den om konvertiter. Jag såg en brist, och jag säger inte att den är avhjälpt, i själva processen kring hanteringen av konvertiter. Där såg jag tydliga brister, så jag valde att med stort engagemang involvera mig i just den frågan därför att jag kunde den. Det var en del av min verklighet.

Jag var väldigt glad när Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var de två partier som faktiskt stödde ett utskottsinitiativ som syftade till att öka rättssäkerheten för konvertiter. Utskottsinitiativet föll, men jag vet - jag har fått det berättat för mig - att just att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna valde att ställa upp faktiskt gjorde att regeringen sedermera i mars 2019 såg till att åberopande av religiös övertygelse skulle vägas in på ett bättre sätt.

Men som präst kan jag berätta för Tony Haddou att jag också har träffat människor som kommer till mig och som säger: Jag vill att du ska döpa mig. Då säger jag: Jaha, vad trevligt! Hur har det gått till? Ja, men då ska vi prata om den kristna tron först.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Det är man inte intresserad av. Man vill ha ett dopbevis för att kunna få stanna kvar i Sverige.


Anf. 49 Tony Haddou (V)

Fru talman! I dag far dessa människor väldigt illa. De kommer att fara ännu mer illa av det här förslaget. Jag ställer inte frågan för att du är präst, utan jag ställer den för att kyrkorna i dag hjälper dessa människor. Du röstar för att polisen ska kunna komma in och ta dem. Men du svarade inte på frågan: Anser du att polisen ska kunna storma in i kyrkor, där människor har fått sin fristad? Det är frågan.

Kalla mig inte blåbrun - det får jag ändå svara på. Det är en rad förslag vi röstar om i dag. Ett av dem handlar om angiveri och kontrollsamhälle. Det är i den riktningen vi går. Totalitära stater sysslar med sådant. Ryssland sysslar med sådant. Jag kallar er blåbruna för att ni går i riktning mot en politik som vi har sett tidigare i världen. Det blev aldrig något bra. Det är därför ni kallas blåbruna i varje debatt, och vi i Sverige kommer heller inte att vara tysta om det. Ni kommer att möta det hela valåret. Ni kommer att bli kallade blåbruna hela valåret, för vi har sett resultatet av denna politik. Vi har sett vad som händer med den politiken.

Här röstar ni för politik som är i riktning mot kontrollfunktioner och angiverisamhälle. Det är därför vi kallar er blåbruna.


Anf. 50 Hans Eklind (KD)

Fru talman! Det görs jämförelser mellan förslag. Förhoppningsvis kommer det initiativ som nu riksdagens majoritet står bakom att följas upp av olika verktyg för att säkerställa att den reglerade invandringen verkligen upprätthålls. Har du fått ett ja ska detta vara ett land som ger dig skydd, men det ska också vara ett land som ser till att du blir en del av den samhällsgemenskap som vi vet att många i dag förvägras på grund av de skuggsamhällen som breder ut sig. Men får du ett nej ska du lämna landet. Det är nämligen skyddsskälen som prövas, ingenting annat. Jag vill verkligen inte ha en annan ordning, där något annat än skyddsskälen prövas.

När det gäller konvertiter måste vi vara ärliga och säga att det finns människor som påstår att de konverterat, alltså att de bytt från en religion till en annan. De hoppas nämligen att det ska utgöra skäl som gör att de får stanna. Jag har i min roll som präst mött människor som inte har varit ett smack intresserade av att sätta sig ned och redogöra för sin kristna tro. De har varit intresserade av en sak, att få dopbeviset så snabbt som möjligt eftersom de då kan ha en chans att få stanna kvar. Jag kan förstå att de tänker så och att de gör detta, men jag kan varken som präst eller som politiker sanktionera det. Det är kanske det som är den största skillnaden mellan riksdagsledamoten och mig.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

Utlänningar i Sverige utan tillstånd

(Beslut fattades under § 20.)

Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskydds-åtgärder på server-ingsställen

Beslut

Uppmaningar till regeringen om det så kallade skuggsamhället (SfU16)

Riksdagen beslutade att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om skuggsamhället, det vill säga samhällsstrukturer som växer fram parallellt med välfärdssamhället. Det första tillkännagivandet handlar om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om

 • effektivare informationsutbyte mellan myndigheter
 • utökad informationsplikt för myndigheter och kommuner
 • DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring
 • anmälningsplikt för asylsökande
 • boendeskyldighet och elektronisk övervakning
 • förlängd preskriptionstid för avvisnings- och utvisningsbeslut
 • fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer.

Enligt det andra tillkännagivandet bör det införas ett förbud mot att kommuner ger ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd.

Riksdagens tillkännagivanden har sin grund i utskottsinitiativ, det vill säga att det är ett utskott som har tagit initiativ till förslagen och de kommer inte från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som är det vanliga.

I samband med att riksdagen gjorde tillkännagivandena behandlade riksdagen även ett trettiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 som rör utlänningar i Sverige utan tillstånd. Riksdagen sa nej till förslagen i motionerna med motiveringen att de är helt eller delvis tillgodosedda genom de tillkännagivanden som beslutats.

Utskottets förslag till beslut
Två tillkännagivanden till regeringen om dels åtgärder mot skuggsamhället, dels ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd. Avslag till samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.