Till innehåll på sidan

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Debatt om förslag 20 november 2013
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Ja till budgetpropositionens riktlinjer och utgiftsramar (FiU1)

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2014. Utgiftsramarna är styrande när sedan riksdagen senare under hösten fattar beslut om de olika anslagen. Riksdagen beslutade om en rättelse i förhållande till propositionen när det gäller Riksgäldens nettoutlåning och inkomstberäkningen. Budgetens utgifter blir totalt 865,7 miljarder kronor och inkomsterna 820,4 miljarder kronor för 2014. Slutsumman, det vill säga statens budgetsaldo, blir därmed -45,2 miljarder kronor.

Läget är fortsatt osäkert i den svenska ekonomin, konstaterar utskottet. Sveriges BNP bedöms växa med 1,2 procent 2013 och 2,5 procent 2014. Lågkonjunkturen har blivit mer utdragen än vad som väntades i budgetpropositionen för 2013. Den svaga internationella konjunkturen kommer enligt prognoserna att innebära att exporten utvecklas svagt. Konsumtionen fortsätter därför att vara viktig för tillväxten de kommande åren.

Besluten på inkomstsidan innebär bland annat följande:

  • Jobbskatteavdraget förstärks och skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs.
  • Höjt grundavdrag för äldre.
  • Stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Inriktningen av den ekonomiska politiken innebär vidare bland annat följande:

  • Nya och bredare vägar för unga in på arbetsmarknaden och bättre möjligheter för långtidsarbetslösa.
  • Bättre möjligheter för lärare att göra karriär.
  • Åtgärder för ökad kvalitet och mer kunskap i skolan.
  • Enklare regler för nyproduktion av hyresrätter, och enklare och effektivare plan- och byggprocess.
  • Åtgärder för att förbättra standarden för hushåll med svag ekonomi och för ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Riksdagen sa ja till ändringar i den så kallade löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna för fåmansföretag. Ändringarna ska begränsa möjligheterna till ett överutnyttjande av regelverket. Riksdagen gjorde samtidigt ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör noga följa utvecklingen av förändringarna och vid behov skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag som ytterligare justerar regelverket.

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Bifall till utskottets förslag om ett tillkännagivande till regeringen om en uppföljning av förslaget om ändrade 3:12-regler.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.