Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 6 december 2006

Betänkande: Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1)

Betänkande 2006/07:FiU11

Tilläggsbudget 2 för 2006 (FiU11)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2006 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ett av EU:s jordbruksstöd, det så kallade gårdsstödet, till svenska bönder ska betalas ut i december 2006 i stället för januari 2007. Detta ska inte vara en tillfällig åtgärd, utan allt jordbruksstöd från EU i fortsättningen ska betalas ut i slutet av det år som stödet avser. Riksdagens beslut innebär att anslaget för gårdsstöd och djurbidrag med mera i år utökas med 6 000 miljoner kronor. Tilläggsbudgeten innebär vidare ökade resurser för rättshjälpskostnader till följd av bland annat ökat antal rättsfall. Dessutom förs ytterligare medel till anslaget för ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands. Detta eftersom krisen i Libanon har medfört kraftigt ökade kostnader för att evakuera svenska medborgare och andra personer bosatta i Sverige ur området. Resurserna ökas också för att täcka ökade utgifter för studiemedelsräntor, vilket främst beror på att studielånen tas ut tidigare under året än beräknat. Totalt 6 066 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006.