Sveriges politik för global utveckling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 22 augusti 2022

Betänkande: Sveriges politik för global utveckling

Betänkande 2007/08:UU5

Sveriges politik för global utveckling (UU5)

Regeringen har för riksdagen redovisat sin syn på hur Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling genom den svenska politiken för global utveckling. Bland annat redogörs för sex globala utmaningar som regeringen har identifierat som centrala för att nå målet om en rättvis och hållbar global utveckling. Regeringen har även rapporterat till riksdagen om de resultat som uppnåtts i arbetet sedan den förra skrivelsen presenterades 2006. Riksdagen ställer sig bakom regeringens syn på Sveriges politik för global utveckling. Denna politik ska bidra till att uppnå FN:s millenniemål och innebär en samstämmighet och samverkan mellan politikområden.